タイ語単語帳 ก ข ค ฆ ง


ก ข ค ฆ ง

[T] กอ ไก่ อักษรกลาง
ก ขฃ คฅ ฆ ง [J] 子音 1
ก. [T] กระทรวง
ก.ค. [J] しちがつ 七月 \ [T] เดือนกรกฎาคม \ [E] July
ก.คลัง [J]
ก.พ. [J] にがつ 二月 \ [T] เมือนกุมภาพันธ์ \ [E] February
ก.ย. [J] くがつ 九月 \ [T] เดือนกันยายน \ [E] September
ก.ล.ต. [T] คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ \ [E] [N] The Securities and Exchange Commission
ก.เกษตรฯ [J]
ก.ไอซีที [J] じょほう つうしんぎじゅつしょう 情報通信技術省
กก. [J] キログラム \ [T] กิโลกรัม \ [E] [CLAS] kilogramme, See also: kg \ ระดับที่ 20060523
กกต. [T] กรรมการการเลือกตั้ง
กคช. [J] การเคหะแห่งชาติ ทระทรวงมหาดไทย
กง [T] คือ มังกง ชื่อปลาชนิดหนึ่งไม่มีเกล็ด \ ป3 20110726
กงการ [J] じむ 事務 しごと 仕事 職務 \ ป3 20110819
กงสี [J] 会社 \ [E] company,firm \ [T] บริษัท \ สูตรเสน่หา 20101230
กงสุล [J]りょうじ 領事 \ [E] consulate \ ห้องเรียน 20060623
กงสุลญี่ปุ่น [J] にほんりょうじかん 日本領事館
กงสุลใหญ่ [J] そうりょうじ 総領事
กงเล็บ [J] ??
กจตปฏบดฎอ [J] ちゅうしん 中子音
กฎ [J] きそく 規則 \ [T] อ่านว่า กด \ ป2 20050802
กฎข้อบังคับ [J] 規則 規定
กฎจราจร [J] こうつうきそく 交通規則 \ ป2 20080121 
กฎระเบียบ [J] きそく 規則 \ ห้องเรียน 20070216
กฎหมาย [J] ほう 法 ほうりつ 法律 \ [T] กด-หมาย \ [Is]ก๋ฎหมาย \ ป2 20050804 \ 20110129
กฎหมายบริษัท [J] かいしゃほう 会社法
กฎหมายพาณิชย์ [J] 商法
กฎหมายระหว่างประเทศ [J] 国際法
กฎหมายลักษณะอาชญา [J] けいほう 刑法
กฎหมายสมรส [J]結婚法 \ 20110129
กฎหมายอาญา [J]けいほう 刑法
กฎหมายแพ่ง [J] みんぽう 民法 \ [E] Civil law
กฎอัยการศึก [J] ぐんぽう 軍法
กฎเกณฑ์ [J] きそく 規則
กฏหมายแรงงาน [J]労働法
กฏอัยการศึก n.軍法,[ぐんぽう]
กฐิน [J] ほうのう 奉納 \ ป2 20011708
กด [J] おす 押す \ [E] push \ ป4 20080114
กดกริ่ง [J] ベルをおす \ ป4 20050813
กดขี่ [J]抑圧する 弾圧する牛耳る
กดซัตเตอร์ [J] シャッターを押す
กดดัน [J] あつりょく 圧力
กดปุ่ม [J] スイッチを押す
กดผิด [J] 押し間違える
กดรหัสบัตร [E] Enter PIN code
กดหมายเลขรหัส [J] 暗証番号を押す
กดออด [J] ブザーを押す
กดเลขหมาย [J] 番号を押す \ [E] Dial
กต. [J] がいむしょう 外務省 \ [T] กระทรวงต่างประเทศ
กตัญญุ [J] 恩義を感じる 孝行 \ ป6 20070508 \ ชั้นกลาง 20110101
กตัญณู [J] おやこうこう 親孝行 \ [T] อ่านว่า กะ-ตัน-ยู \ ป2 20050802
กติกา [J] きそく 規則 \ [T] กฎ \ [E] rule \ ห้องเรียน 20070525
กติกากีฬา [J]スポーツルール
กตเวที [J] しゃおんしゃ 感謝する \ ป4 20050801
กทช. [J] \ [T] กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต
กทม. [J] バンコク \ [T] กรุงเทพมหานคร \ [E] [N] Bangkok, See also: BKK \ ระดับที่๒ 20101224
กนก [J] きん 金
กนก รัตน์วงศ์สกุล [人]
กนง. [J] \ [T] กรรมการนโยบายการเงิน
กบ [J] かえる 蛙 \ [E] frog \ [L] kop \ 20050605
กบ กวิตา [人]
กบฏ [J] はんらんする 叛乱する
กบว. [J] テレビ番組倫理評議委員 \ [T] คณะกรรมการบริหาร วิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์
กฟผ. [T] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย \ [E][N] The Electricity Generating Authority of Thailand
กม. [E] km \ [T] กิโลเมตร
กมธ. [E] กรรมาธิการ
กมล [J] ハス 心 \ [H]कमल \ [E] lotus, the lotus lily, the heart
กมาย [J] ??
กร [J] もの 者 行為者
กร กล กว [J] 二重子音 \ [T] กราง โกรธ \ กล่อง \ กวาด กว้าง กว่า
กรกฎาคม [J] しちがつ 七月 \ [E] July \ [Sp] julio \ [Ph] hulyo \ [L] kolakot \ [My] Julai
กรง [J] おり 檻 \ [Is]กง \ [E] cage \ ป2 20050604
กรงปีนัง [地]
กรงหนี [J]
กรณี [J] ばあい 場合 じけん 事件 \ ห้องเรียน 20070316
กรณีฉุกเฉิน [J] 緊急の場合は
กรณีนี้ [J] このような事件では
กรณีใด [J] どんなばあい \ ห้องเรียน 20051111
กรด [J] さん 酸 \ [E] acid \ ป2 20051004 \ 20110702
กรน [J] いびきをかく
กรน่า [J] ??
กรม [J] きょく 局 \ ป4 20050801
กรมการขนส่งทางบก [J] りくじょううんゆきょく 陸上運輸局
กรมการขนสงทางอากาศ [J] こうくううんゆきょく 航空運輸局
กรมการจัดหางาน [J] ??
กรมการปกครอง [E] [N] Department of Local Administration
กรมการพัฒนาชุมชน [J] ??
กรมการเมือง [J] せいじきょく 政治局
กรมขนส่ง [J] うんゆきょく 運輸 局 \ 20050604
กรมขนส่งทางอากาศ [J] こうくううんゆきょく 航空運輸局
กรมควบคุมโรค [J]
กรมชลประทาน [J] すいりきょく 水利局 \ [E] [N] Royal Irrigation Department \ ห้องเรียน 20061027
กรมตรวจคนเข้าเมือง [J] にゅうこくかんりきょく 入国管理局
กรมตำรวจ [J] けいさつきょく 警察局
กรมทรัพยากรธรณี [J] 地下資源局
กรมทะเบียนการค้า [J] 商業登記局 \ [E] Department of Commercial Registration
กรมทางหลวง [J] こいそくどうろきょく 高速道路局 \ [E] [N] Department of Highways
กรมธนารักษ์ [J] ざいむきょく 財務局 \ [E] Treasury Department
กรมประชาสัมพันธ์ [J] こうほうきょく 広報局 \ [E] [N] Public Relations Department
กรมประมง [J] ぎょぎょうきょく 漁業局
กรมปศุสัตว์ [E] [N] Department of Livestock Development
กรมป่าไม้ [J] しんりんきょく 森林局
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [E] Department of Disaster Prevention and Mitigation
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน [J] ?? \ ป4 2050801
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [J] けいざいかいはちきょく 経斉開発局 \ [E] Department of Business Development
กรมพินิจ [J] ??
กรมรถไฟหลวง [J] てつどうきょく 鉄道局
กรมวิชาการเกษตร [J] のうぎょきょく 農業局 \ [E] Department of Agriculture
กรมศิลปากร [J] げいじゅつきょく 芸術局
กรมสรรพากร [J] ぜいむきょく 税務局 \ [E] Revenue Department
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [J]0,労働保護0,と0,福祉局 \ [E]0,Department of labour protection and Welfare \ [T]0,กสร.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ [J] ??
กรมสารนิเทศแล้ว [J] じょうほうきょく 情報局
กรมส่งเสริมการส่งออก [J] ゆしゅつしんこうきょく 輸入振興局
กรมอุตุ [J] きしょうきょく 気象局
กรมอุตุนิยม [J] きしょうきょく 気象局 \ ระดับที่ ๑ 20060707
กรมอุตุนิยมวิทยา [J] きしょうきょく 気象局
กรมอุทกศาสตร์ [J] ??
กรมแรงงาน [J] ろうどうきょく 労働局
กรมไปรษณีย์โทรเลข [J]郵便電信局
กรรม [J] もくてきご 目的語 行う 業 因果応報 罪 宿業 \ [T] กำ
กรรมกร [J] ろうどうしゃ 労働者 \ [T] กำ-มะ-กอน \ ป4 20050813 \ ห้องเรียน 20060210
กรรมการ [J] いいん 委員 \ [N] committee; committee member; commission; board \ Class: committee member; bo \ Note: คน, คณะ \ 20050602 \
กรรมการการประกอด [T] ?? \ ห้องเรียน20050527
กรรมฐาน [J] ทำใจให้สงบก่อให้เกิดปัญญา
กรรมมงคล [J] ??
กรรมวิธี [J] ほうほう 方法 \ [E] [N] process, See also: method; way; means; working procedure; course
กรรมสิทธิ์ [J] しょゆうけん 所有権
กรรมสิทธ์ที่ดิน [J] 土地所有権
กรรมาธิการ [J] いいんかい 委員会
กรรไกร [J] はさみ 鋏 \ [E] scissors \ ป2 20050625
กรรไกรตัดกิ่ง [Is]มีดตั๊ดกิ่งไม่
กรรไกรตัดหญ้า [Is]มีดตั๊ดหญ่า
กรวด [J] こいし 小石
กรวดน้ำ [J] 水をそそぐ \ ป6 20070508
กรวย [J]] 円錐 \ [E] cone funnel
กรวยแหลม [J] ??
กรอก [J] きにゅうする 記入する \ ป4 20050806 \ ระดับที่๒ 20111220
กรอกรายละเอียด [J] 詳細を記入する
กรอกแบบฟอร์ม [J] 用紙に記入する
กรอง [J] いとをとおす 糸を通す \
กรอด [J] \ [E] fill in, pour
กรอบ [J] はりぱりの 枠 \ ห้องเรียน 20060224
กรอบประตู [J] ドア枠
กรอบรูป [J] がく 額
กรอบหน้าต่าง [J] まどわく 窓枠[E] window frame
กระ [J] そばかす \ [J] 亀 \ [T] ชื่อเต่าทะเล \ ป2 20051005 \ ป2 20110722
กระจก [J] かがみ 鏡 ガラス \ [E] mirror, pane of glass \ [My] cermin \ ป2 20050605
กระจกตา [J] めだま 目だま \ [E] cornea
กระจกนูน [J] 凸面鏡 \ [E] convex, convex lens, convex mirror
กระจกพก [J] 手鏡
กระจกหน้า [J]フロントガラス
กระจกหน้าต่าง [J] まどがらす 窓ガラス
กระจกหน้ารถ [J] 車のフロントガラス \ [E] windscreen windshield
กระจกเงา [J] かがみ 鏡 \ [E] mirror
กระจกเว้า [J] 凹面鏡 \ [E] concave lens
กระจกแผ่น [J] いたがらす 板ガラス \ [E] plate glass
กระจง [J] こじか ねずみの類 \ [Is]กะจง \ ป2 20050819
กระจอก [J] すずめ 雀 \ ป2 20060730
กระจัดกระจาย [J] さんらんした 散乱した \ ป2 20050802
กระจาย [J] とびちる 飛び散る \ [E] spread \ ป2 20050627
กระจายข่าว [J] にゅ-すをおくる ニュ-スを送る \ [E] spread news \ [T] กระจายข่าว
กระจายเสียง [J] ほうそう 放送 \ [E] broadcast \ ป4 20050801
กระจิบ [J] 鳥の名前 \ [E] Long-tailed Tailorbird \ ป2 20051004
กระจิริด [J] とてもちいさい \ [E] petty, small, little
กระจิริดสิทธิศักดิ์ [J] \ [T] ยังเป็นเด็กเล็ก แต่ดูองอาจ \ ป3 20110726
กระจุกโคม [J] ソケット
กระจุบ [J] ソケット \ [E] lamp holder
กระจุย [J] さんらんした 散乱した
กระจ่าง [J] あきらか 明らか \ [E] [ADV] clearly
กระชับ [J] ぴったりとくっつける \ [E] fit closely \ ห้องเรียน 20060901
กระชั้นชิด [E] close, near, come near
กระชาก [E] expose, uncover
กระชุ [J] 竹のかご
กระซิบ [J] ささやく 囁く \ [E] sobbingly \ ห้องเรียน 200607021
กระดก [E] tilt
กระดอง [J] こうら 甲羅 \ [E] shell
กระดอน [J] 跳ねる \ [E] bounced, spring, leap
กระดังงา [J]花の名前
กระดาน [J] いた 板 \ [E] board \ ป2 20050602
กระดานดำ [J] こくばん 黒板 \ [Is]กะดานดำ \ [E] blackboard
กระดานประกาศ [J]掲示板
กระดานป้าย [E] signboard
กระดานลื่น [J] すべりだい 滑り台 \ [E] slide
กระดานหก [J] シ-ソ- \ [E] seesaw
กระดานโต้คลี่น [J] サ-フボ-ド \ [E] sufboard
กระดาษ [J] かみ 紙 \ [T] กระ-ดาด \ [E] paper \ [K] krodaah \ [V] giay \ ป2 20050605 \ ระดับ ที่๓ 20060610
กระดาษจดหมาย [J] びんせん 便箋
กระดาษชำระ [J] トイレットペ-パ \ [E] toliet paper
กระดาษทราย [J] かみやすり 紙ヤスリ \ [E] sandpaper
กระดาษทิชชู [J] テイッシュ \ [V] khan giay
กระดาษวาดเขียน [J] がようし 画用紙 \ [E] drawing paper
กระดาษสี [J] いろがみ 色紙 \ [E] colored paper
กระดาษห่อของ [J] ほうそうし 包装紙 
กระดาษเขียนจดหมาย [J] びんせん 便箋 \ [E] letter paper
กระดาษเช็ดปาก [J] ナプキン \ [E] paper napkin
กระดาษเช็ดมือ [E] paper towel
กระดาษแข็ง [J] あつがみ 厚紙
กระดิก [J] うごく 動く \ [E] wag, move, shake \ ป2 20050820
กระดิกน้ำ [J] すいとう 水筒
กระดิ่ง [J] ベル 鈴 \ [E] bell \ 20050717
กระดึง [J]ベル \ [T]กระดิ่งแขวนคอวัว และชายคาโบสถ์ \ ป3 2010726
กระดุม [J] ボタン \ [E] n. button stud \ ระดับ ที่๓ 20060609
กระดุมหลุด [J] ボタンが取れる
กระดูก [J] ほね 骨 \ [E] (gra-doog) 1. n. bone \ 2. adj. (Slang) tough,stingy \ [Ch]กะดุก \ [Is]กะดูก \ [Pt]โดก \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20051125 \ ระดับ ที่ 20060610 \ ห้องเรียน 20070525
กระดูกกระเดี้ยว [J] ?? \ ป4
กระดูกซี่โครง [J] ろっこつ 肋骨 \ [E] rib \ 20110702
กระดูกตะโพก [J]こしぼね 腰骨
กระดูกสันหลัง [J] せぼね 背骨
กระดูกหัก [J] ほねがおれる 骨が折れる こっせつ 骨折 \ [E] fracture
กระติกต้ม [J] ??
กระติกน้ำ [J] すうとう 水筒 \ [E] canteen \ ป4 20050717 \ ป4 20110724 \
กระติกน้ำร้อน [J] まほうびん 魔法瓶
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า [J] 電気ポット \ ป4 20080113
กระติบ [J] もち米を入れるかご
กระตือรือร้น [J] いそぐ 急ぐ いそがせる \ ป3 20050806
กระตุก [J] 強く引っ張る あたり
กระตุ้น [J] しげきする 刺激する \ [E] [V] stimulate, See also: activate; arouse; rouse; provoke; spur \ ห้องเรียน 20070216
กระต่าย [J] うさぎ 兎 \ [T] สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง ขนาดแมว หูยาว \ [Is]กะต่าย \ [E] rabbit \ [L] kataai \ ป2 20060707
กระต่ายตื่นตูม [J] いきなりびっくりする兎の物語の題名 \ ป3 20110710
กระต๊อบ [J]小屋 掘っ立て小屋 あばら家 \ [T] กระท่อม
กระถาง [J] うえきばち 植木鉢 \ [T] ภาชนะปากล้าง \ มักใช้ปลูกต้นไม้ \ [E] flowerpot \ ป3 20060707
กระถางต้นไม้ [J]うえきばち 植木鉢
กระถิน [植] ホ-スタマリンド \ [Is]กะเสด \ ป2 20050625
กระทง [J] さら 皿 \ [E] (gra-tong) n. count (in an indictment, item of charge, clause, section), small tray made of banana, leaves \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20061110
กระทบ [J] 影響をおよぼす つきあたるぶつかる \ ป3 20050718 \ ระดับที่๒ 20101224
กระทบกระเทือน [J] ゆるがす 影響を与える
กระทรวง [J]しょう 省 \ [E] ministry \ [K] krsuog \ ป4 20050703
กระทรวงกลาโหม [J] こくぼうしょう 国防省 \ [E] [N] Ministry of Defence
กระทรวงการคลัง [J]財務省 \ [E] Ministry of Finance, the Treasury
กระทรวงการต่างประเทศ [T] がいむしょう 外務省 \ [E] ministry of foreign affairs \ ห้องเรียน 20060623 \ ห้องเรียน 20061013
กระทรวงการต่างประเทศของไทย [J] たいがいむしょう タイ外務省 \ ห้องเรียน 20070209
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [J] 観光 スポ-ツ省
กระทรวงคมนาคม [J] うんゆつうしんしょう 運輸通信省 \ [E] [N] Ministry of Transportation and Communications
กระทรวงครบ [J] ??
กระทรวงต่างประเทศ [J] がいむしょう 外務省
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา [J] かんこうすぽ-つしょう 観光 スポ-ツ省
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ [J] ざいむしょう 財務省
กระทรวงพาณิชย์ [J] しょうぎょうしょう 商業省 \ [E] [N] Ministry of Commerce \ ห้องเรียน 20060630
กระทรวงมหาด [J] 内務省 \ 20110702
กระทรวงมหาดไทย [J] ないむしょう 内務省 \ ป6 20070625
กระทรวงยุติธรรม [J] ほうむしょう 法務省 \ [E] Ministry of Justice \
กระทรวงวัฒนธรรม [J] ぶんかしょう 文化省 \ [E] The former Ministry of Culture
กระทรวงศึกษาธิการ [J] きょういくしょう 教育省 \ [E] [N] Ministry of Education
กระทรวงสาธารณสุข [J] こうせいしょう 厚生省 \ [T] สธ. \ [E] [N] Ministry of Public Health
กระทรวงอุตสาหกรรม [J] こうぎょうしょう 工業省 \ [E] [N] Ministry of Industry
กระทรวงเกษตร [J] のうぎょうしょう 農業省 \ [E] Ministry of Agriculture
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [J] のうぎょう きょうどう くみあいしょう 農業・協同組合省 \ [T] ก.เกษตรฯ,
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ [J] ??
กระทรวงเศรษฐกิจ [J] けいざいしょう 経済省
กระทรวงแรงงาน [J] ろうどうしょう 労働省
กระทรวงไอซีที [J] あい し- てい- しょう ICT省
กระทะ [J] ふらいぱん フライパン \ [E] flying pan \ [Ch]กะทะ \ ป2 20050625
กระทะไฟฟ้า [J] でんきふらいぱん 電気フライパン \ ป6 20070623
กระทันหัน [J] とつぜんの 突然の
กระทั่ง [J] うつ 打つ いたる 至る \ [E] until \ ห้องเรียน 20050722
กระทาย [J] \ [E] 1. v. to separate shell or pod or husk from kernels \ 2. n. a small basket \ ป4 20050806
กระทำ [J] する おこなう 行う \ [E] to do \ ป3 20050717 \ ห้องเรียน 20060818
กระทิง [J] やぎゅう 野牛 \ [T] วัวป่า \ ป2 20060614
กระทิงแดง [名] グラティンデーン
กระทืบ [J]
กระทุ่ม [J] かいで漕ぐ
กระทู้ [J]
กระท่อม [J] こや 小屋 \ [E] (gra-taum) \ n. hut cottage cabin hovel a plant of Rubiaceae family (madder family) \ ห้องเรียน 20051113 \ ป4 20060613
กระท้อน [食] くだもののなまえ \ [Is]บักกะท้อน \ ป6 20070620
กระทอน [J] はねかえる
กระนั้น [J] こんな風に 従って これまで かくして \ [E] (gra-nun) adj. thus so thus in that way then therefore if so \ ป4 20050801
กระน่อง [J]ふくらはぎ
กระบวน [J]ぎょうれつ 行列 ほうほう 方法 \ [類] 行列 列車の編成
กระบวนการ [J] かてい 過程
กระบวนการทางการเมือง [J]政治プロセス
กระบวนการยุติธรรม [E] N] process of judgement, See also: process of equity
กระบวนแห่ [J] ぎょうれつ 行列
กระบวย [J] ひしゃく \ ป4 20050803
กระบอก [J] たけづつ 竹筒 \ [類] 銃 砲 槍 筒などで 中空で細長いもの
กระบอกฉีดยา [J] ちゅうしゃき 注射器
กระบอง [J] こんぼう 棍棒
กระบะ [J] トラック
กระบี่ [地] クラビ \ [J]刀剣 刃物 猿 \ [T] จังหวัด ลิง \ [E] Krabi
กระบี่กระบอง [J] ?? \ ป4 20051106
กระบี่มาร [J]
กระบือ [J] すいぎゅう 水牛
กระบุง [J] かご 篭 モミ等を入れる上方朝顔形の竹網容器 \ [E] basket \ ป2 20050625 \ ป2 20110708
กระปุก [J] こつぼ
กระป๋อง [J] かん 缶 かんずめ 缶詰 \ [類] 缶詰 \ [E] tin can \ ป3 20060707 \ ระดับที่ ๔ 20060618 \ ห้องเรียน 20061208
กระพริบตา [J] まばたきをする
กระพัง [J] ไนที่นี้คงหมายถึงหอยกะพง ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่ง
กระพี้ [J] なまかじりの知識
กระฟัด [J]
กระมล [T] ใจ \ ป4 20110804
กระมัง [J] たぶん かもしれない \ [T] มั้ง \ [E] perhaps \ ป3 20050713 \ ห้องเรียน 2005113 \ ห้องเรียน 20070209
กระยา [J]食品
กระย่อง [J]
กระรอก [J] りす \ [Is]กะลอก \ ป2 20051004
กระวนกระวาย [J] 揺り動かす 扇動する 世論に訴える \ [E] agitated
กระวีกระวาด [J] いそぐ 急ぐ きゅうに 急に \ [E] (gra-wee-gra-waad) \ 1. adv. urgently,speedily \ 2. v. to make haste,to hurry,be in hurry \ ป4 20050801 \ ป3 20110809
กระสอบ [J] ふくろ 袋 \ [E] a bag
กระสอบทราย [J] すなぶくろ 砂袋
กระสับกระส่าย [J] いらいらする \ [E] (gra-sub-gra-sai) \ adj. uneasy nervous restless ill-at-ease agitated \ ป4 20050811 \ ห้องเรียน 20070615
กระสือ [Is]ผีปอบ
กระสุน [J] だんがん
กระสุนปืน [J]銃弾
กระหน่ำ [J] くりかえし攻撃する \ れんだする 連打する \ ป6 20070708
กระหม่อม [J] 頭頂部
กระหยิ่ม [J] よろこぶ 喜ぶ
กระหัง [Is]ผีปอบ
กระหาย [J] かわく 渇く \ 20050605 \ ป2 20110711
กระหายน้ำ [J] のどがかわく 喉が渇く \ [E] thirsty \ ป2 20110705
กระหึ่ม [J] なりひびく 鳴り響く \ ป2 20060728
กระอ่วน [J] 
กระอ้ก [J]
กระเจิง [E] dispersed 
กระเช้า [J] かご 篭
กระเซ็น [J] はねかえす \ [E] (gra-sen) v. to spill to splash to spatter to dash against \ ป4 20050801
กระเด็น [J] とびだす 飛び出す \ ป3 20050724 \ ป3 20110819
กระเทย [J] オカマ
กระเทียม [食] ニンニク \ [Is]กะเทียม \ [E] gralic \ [L] gatiam \ [V] toi \ [My] bawang putih \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060623
กระเทียมต้น [J] ??
กระเทือน [J]振動する \
กระเบื้อง [J] かわら 瓦 たいる タイル \ ป3 20050605 \ ห้องเรียน 20050904
กระเป๋า [J] かばん \ [E] bag \ [Id] tas \ [K] kaboob \ ป2 20050605
กระเป๋า ๓ ไบ [J] かばん3個
กระเป๋าขึ้นเครื่อง [J] 機内持ち込荷物 \ [E] carry-on baggage
กระเป๋าตังค์ [J] さいふ 財布
กระเป๋าถือ [J] てさげかばん 手提鞄 \ [E] handbag
กระเป๋าธนบัตร [J] 財布
กระเป๋ารถเมล์ [J] 車掌
กระเป๋าสะพาย [J] ?? \ [E] shoulder bag
กระเป๋าหนังสือ [J] ?? \ [E] n. brief case
กระเป๋าหายแล้ว [J] カバンがなくなりました
กระเป๋าหิ้ว [J] てさげかばん 手さげ鞄 
กระเป๋าเงิน [J] さいふ 財布
กระเป๋าเดินทาง [J] りょこうかばん 旅行鞄 \ [E] suitcase \ ระดับที่ ๔ 20060618
กระเป๋าเสื้อ [J] ポケット \ [E] pocket
กระเพาะ [J] い 胃 \ [E] stomach \ 20050602
กระเพาะอาหาร [J] い 胃
กระเฟียก [J]
กระเรียน [J] つる 鶴
กระเวนไพร [J] \ ป2 20110722
กระเสือกกระสน [J]もがく 苦闘する 努力する 戦う \ [E] to struggle, to strive \ ป4 20110206
กระแต [人][Is]กะแต \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
กระแทก [J] あたる 当る \ [E] (gra-tag) \ v. to collide with,to hit against,to bump against,to strike smartly,to dash violently against \ ป3 20110711 \
กระแทกกระทั้น [J]八つ当たりする あてこする \ ป3 20110711
กระแทน [J] まもなくとうちゃくする 間もなく到着する
กระแส [J] ながれ 流れ \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20070316
กระแสการเงิน [J] きんゆ 金融
กระแสข่าว [J] じょうほう 情報 \ 20050703
กระแสชล [J] すいりゅう 水流
กระแสน้ำ [J] すいりゅう 水流 \ [E] n. water current current of water \ ป4 20081203
กระแสพระราชดำรัส [J] ?? \ [T] คำพูด \ ป4 20051112
กระแสลม [J] かぜのながれ 風の流れ 気流 \ ห้องเรียน 20070316
กระแสไฟ [J] でんりゅう 電流
กระแสไฟตรง [J] ちょくりゅう 直流
กระแสไฟฟ้า [J] でんりゅう 電流
กระแหง [J] われる
กระแอม [T] ทำเสียงในคอคล้ายเสียงไอ
กระโจน [J] とぶ 跳ぶ \ ป2 20050820
กระโชก [J] はげしい \ ห้องเรียน 20050906 \ ห้องเรียน 20110724
กระโดง [J] マスト
กระโดด [J] とびはねる 跳び跳ねる \ [Is]เต้น \ [E] jump \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060922
กระโดดลง [J]飛び降りる
กระโดดเชือก [J] なわとび 縄跳び
กระโดดโลดเต้น [E] dance and jump with joy \ ป2 20060729
กระโดดไกล [J] はばとび 幅跳び
กระโตก [J]
กระโถน [J] ?? \ [E] gra-tone) \ n. spittoon cuspidor chamber pot,commode \ ป3 20060707 \ \
กระโน้น [J] あのころ \ 20050602
กระโปรง [J] すかーと スカ-ト \ [E] (gra-prong) n. skirt, bonnet, hood \ [L] kapoog \ ป1 20050717 \ ห้องเรียน 20061208
กระโปรงจีบ [J] ひだ付スカート \ [E] a pleated skirt
กระโปรงชุด [J] ドレス
กระโปรงสั้น [J] ミニスカートショートスカート
กระโพ้ง [J] ?? \ ป4 20050813
กระได [J] かいだん 階段 \ [E] ladder
กระไร [J]どういう風に \ [E] how \ ป4 20050813
กรัง [J] かわく 乾く \ [E] dry \ [T] แห้ง \ ป2 20051004
กรับ [J] 踊りや歌に使う拍子木 \ [E] wooden rhythm clappers
กรับคู่ [J] 拍子木
กรัม [J] ぐらむ グラム \ [E] gram
กรา [T]ลิง \ ป4 20110804
กราก [J] まっすぐすばやくはいっていく 速い \ [E] rush dash speed \ [T]รวดเร็ว
กราบ [J] 平伏する \ ป2 20050820 \ ป3 20110729
กราบทูล [王] もうしのべる \ [T] พูดกับพระมหากษัตริย์ ให้ทราบ \ ป4 2011081
กราบพระ [J] おじぎする \ ป2 20051004 \ ป4 20051106
กราบเท้า [J] あしもとにひれふす
กราบเท้าคุณตาที่เคารพ [J] ??
กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ [J] ??
กราฟ [J] グラフ \ [T] กร๊าบ \ [E] graph
กราฟฟิค [E] grafic
กราฟิคการด [J] グラフィックカ-ド \ [E] grafic card
กราม [J] 粉ひき屋
กรามช้าง [E] kind of banana
กราย [E] spotted featherback
กราว [J] ?? \ [E] clamorously
กราวใหญ่ [J] ??
กริบ [J] はさみできる 鋏で切る
กริบผม [J] 鋏で髪を切る
กริยา [J] どうし 動詞 \ [E] verb \ ห้องเรียน 20070608 \ ป6 20070708
กริยาช่วย [J] じょどうし 助動詞
กริยาท่าทาง [J] れいぎさほう 礼儀作法 \ ห้องเรียน 20070713
กริยานุเคราะห์ [J]助動詞
กริยาวิเศษณ์ [J]副詞
กริลล์ [E] grill \ สูตรเสน่หา 20101230
กริ่ง [J] すず 鈴 べル \ [E] ringing \ ป4 20050717
กริ่ม [J] 満足する
กริ้ว [J] いかる 怒る \ [T] โกรธ \ ป3 20050602 \ ป3 20110726
กริ้วโกรธ [J] 怒る \ ป4 20051106
กริ๊ก [E] click
กริ๊ง [J] でんわがなるおと 電話が鳴る音 \ [E] ring
กริ๊ง ๆ [J] リーン リーン
กรีซ [J] ギリシャ \ [T] ประเทศ กรุงเอเธนส์ \ [E] Greece
กรีฑา [J]きょうそう競走 りくじょうきょうぎ 陸上競技 \ 20110702
กรีด [J] こする
กรีดซ้ำ [J] ??
กรีดร้อง [J] さけぶ
กรีน [E] green
กรี๊ด [J] 叫ぶ \ [E] scream
กรี๊ด เฮฮา [E]
กรือเซะ [J] ??
กรุง [J] しゅと 首都 \ [E] (groong) n. capital, capital city, city, metropolis \ [K] krog \ ป3 20050703
กรุงกัวลาลัมเปอร์ [地] クラランプール \ [T] ประเทศมาเลเซีย
กรุงกาฐมาณฑุ [地] カトマンズ
กรุงการากัส [地]
กรุงกุเรปัน [地]
กรุงขอม [地]
กรุงจาการ์ตา [地] ジャカルタ
กรุงจาการ์ต้า [地]
กรุงซานติอาโก [地] サンチャゴ \ [T] ประเทศชิลี
กรุงดับลิน [地] \ [T] ประเทศไอร์แลนด์
กรุงธนบุรี [地]
กรุงนิวเดลลี [地]ニューデリー
กรุงบรัสเซลล์ [地]
กรุงบราซิเลีย [地]
กรุงปราก [地] \
กรุงปักกิ่ง [地] ぺきん 北京 \ [T] ประเทศจีน
กรุงปารีส [地] パリ \ [T] ประเทศ ฝรั่งเศส \
กรุงพนมเปญ [地] プノンペン \ [T] เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา \ [E] Phnom penh
กรุงมิภิลา [J]
กรุงย่างกุ้ง [地] ヤンゴン
กรุงรัตนโกสินทร์ [J] バンコク \ [T] กรุงเทพฯ \ ป4 20051112 \ ชั้นกลาง 20110101 \ ป3 20110726
กรุงริยาร์ด [地] リヤド 
กรุงลงกา [地] \ [T] รามเกียรติ์ 
กรุงลอนดอน [地] ロンドン \ [T] ประเทศอังกฦษ
กรุงลิสบอน [地] リスボン
กรุงวอชิงตัน [地] ワシントン
กรุงศรีอยุธยา [地] アユタヤ \ ป3 20050710
กรุงสุโขทัย [地] スコタイ \ ป4 20051106
กรุงหริภุญชัย [地]
กรุงอยุธยา [地] アユタヤ \ [T] รามเกียรติ์
กรุงอังการา [地] アンカラ \ [T] ประเทศตุรก
กรุงอิสลามาบัด [地] イスラマバード
กรุงอโยธยา [地] 
กรุงฮานอย [地] ハノイ
กรุงฮาวานา [地]
กรุงเก่า [J] こと 古都
กรุงเทพมหานคร [地]バンコク \ ป4 20110213
กรุงเทพฯ [地] バンコク \ [T] กรุงเทพมหานคร \ เป็นเมืองหลวงอยู่ ในภาคกลางของประเทศ \ [E] Bangkok \
กรุงเทพฯ [地] バンコク \ [T] กรุงเทพมหานคร \ [E] Bangkok
กรุงเทพฯเละปริมณฑล [地] バンコク首都圏
กรุงเฮลซิงกิ [地]ヘルシンキ
กรุงแคนเบอร่า [地]
กรุงโซล [地] ソウル \ [T] ประเทศเกาหลีใต้ \ [E] Soul \ ห้องเรียน 20060623
กรุงโดฮา [地] ドーハ \ [T] ประเทศกาตาร์ \ ห้องเรียน 20060623
กรุงโตเกียว [地] とうきょう 東京 \ [T] ประเทศญี่ี่ปุ่น เมืองโตเกียว
กรุงไกร [T] เมืองหลวง เมืองใหญ
กรุงไซง่อน [地]サイゴン \ [T] ประเทศ \ [E] saigon
กรุณา [J] してください \ 20050703 \ ระดับที่ ๔ 20060618
กรุณาพูดอีกครั้ง [J] もういちどいってください
กรุณารักษาความสะอาด [J] ??
กรุณาเงียบเถอะ [J] お静かに願います
กรุ่น [J] くすぶる
กรุ๊ป [E] group
กรู [J] むらがる 群がる いっせいに 群がる,押しかける,ぞろぞろ来る \ ป2 20110829
กร่อน [J] すりへる
กร้าน [J] あらい 荒い
กร้าว [J] かたい 堅い \ [E] (graow) \ 1. adj. hard tough rasping harsh \ 2. n. hardness toughness \
กฤษฎีกา [J] ふこく 布告 ほうれい 法令 ちょくれい 勅令
กฤษณาไม้หอม [J] 香樹
กล [J] ごまかし \ [E] [N],Meaning: trickwiles trickery; artifice; cunning \ Class: wiles; cunni
กลบเกลื่อน [J] 覆い隠す \ [E] conceal hide cover up \ [T] ปิดบัง \ ป4 20051106
กลม [J] まるい 丸い えん 円 \ [E] round cirucular \ ป2 2050725
กลมดิก [J] まんまるい
กลมรี [J] だえんけい 楕円形
กลมเกลียว [J] ゆうこうてきである 友好的である \ ห้องเรียน 20060730 \ ป6 20070620
กลมเหมือนมะนาว [J] ?? \ ป6 20070619
กลยุทธ [J]戦略 \ [E] stratagem
กลยุทธ์ [J] せんりゃく 戦略
กลวง [J] 中空の 内容のない うつろな \ ป4 20110211 \ ป3 20110711
กลวิธี [J] ほうほう 方法 \ [T] อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที \ ป4 20050801
กลอก [J] 転がす くるくる回す \ [E] roll
กลอกกลับ [J] ??
กลอกหน้า [J] 頭を振る \ [E] to shake one's head
กลอง [J] たいこ 太鼓 \ [Is] กอง \ [E] (glong) n. drum \ ป2 20051004 \ ห้องเรียน 20060224
กลองยาว [J] 長い太鼓
กลองหนัง [J] 太鼓の名前 \ ป3 20110726
กลองแอว [J] ??
กลอน [J] し 詩 かんぬき \ [Is]ก่อน \ ป3 20050605 \ ป2 20110705
กลอยสวาท [J] ?? \ ป4 20101016
กลอยใจ [J] 無気力 \ ป4 20060616 \ ป3 20110729
กลัก [類] マッチ箱 薬の小箱など
กลัด [J] かける こていする 固定する \ ป2 20070630 \
กลัดกระดุม [J] ボタンをかける
กลัดกลุ้มใจ [J] 悩む
กลับ [J] かえる 帰る \ [E] to turn back \ [Id] mundur \ [L] kap \ ป2 20050605
กลับกลาย [J] へんかする 変化する \ ป3 20050806
กลับกัน [J]反対の
กลับก่อน [J] 先に帰る
กลับคืน [J]取り戻す 返却する
กลับญี่ปุ่น [J] にほんにかえる 日本に帰る
กลับบ้าน [J] いえにかえる 家に帰る \ ป2 20050602
กลับประเทศ [J] きこく 帰国 \ [E] returen home
กลับมา [J] かえってくる 帰ってくる \ [E] return to, go back \ 20050605
กลับมาแล้ว [J] かえってきた 帰って来た
กลับรถ [T] ゆ-た-ん U タ-ン \ [E] U turn
กลับหลัง [J]後戻りする
กลับเลยเหรอ [J] 帰ってしまうの
กลับได้ [J] かえっていいよ
กลับไป [J] かえれ 帰れ
กลับไปเสียแล้ว [J] 帰ってしまった 
กลัว [J] おそれる 恐れるこわい 怖い 心配する \ [Is]ฮ่าย \ [E] (glua) v. to fear, to be afraid of, to dread \ ป2 20050604 \ ระดับที่๓ 20060522
กลัวว่า [J] 心配だから
กลัวว่าจะนอนไม่หลับ [J] 眠れなくなるのではないかと心配だから
กลั่น [J] ふるいにかける 選択する 蒸留する \ [E] [V] sift, See also: select \ ป2 20051014
กลั่นกรอง [J] ふるいにかける 選別する \ [E] v. to scrutinize to select to screen \ \ ป4 20050804
กลั่นแกล้ง [J] いじめる \ ป2 20051004
กลั้น [J]抑制する
กลั้ว [J] まぜる うがいをする
กลั้วคอ [J] うがいをする
กลั้วปาก [J] うがいをする
กลาก [J]たむし
กลาง [J] ちゅうおう 中央 \ ป2 20050625
กลางคืน [J] やかん 夜間 \ [E] night \ [Is]กางคืน \ [Sp] noche \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20061020
กลางดึก [J] しんや 深夜
กลางทาง [J] とちゅう 途中
กลางปี [J] としのなかごろ 一年の中ごろ
กลางวัน [J] ひるま 昼間 \ [T] เวลากลางวัน \ [Is]กางเวน \ [E] daytime \ ห้องเรียน 20061103
กลางหลัง [J] ??
กลางเดือน [J] つきのちゅうじゅん 月の中旬
กลางแจ้ง [J] おくがい 屋外 \ [E] outdoor
กลาดเกลื่อน [J] 至る所に,豊富に
กลาย [J] かわる なる \ [E] to change \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20051009 \ ระดับที่๓ 20060522
กลายเป็น [J] かわる 変る にかわる \ [E] become \ ห้องเรียน 20060608 \ ห้องเรียน 20061124 \ ห้องเรียน 20070413
กลายเป็นนาย [J] 主人にかわる \ ห้องเรียน 20060616
กลายเป็นอาจารย์ [J] せんせいになる 先生になる
กลายเป็นไอ [J] きかする 気化する
กลาโหม [J] こくぼうしょう 国防省 陸軍省 旧
กลิ่น [J] かおり 香り \ [E] (glin) n. smell, odour, scent \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20070706 \ ป2 20110711 \ ชั้นสูง 20110819
กลิ่นดอกไม้อย่าง [J] はなのかおり 花の香り
กลิ่นตัว [J] あせくさい 汗臭い
กลิ่นหอม [J] かおり 香り
กลิ่นเหม็น [J] あくしゅう 悪臭 \ [E] malodor
กลิ้ง [J] ころがる \ ป4 20060206
กลีบ [J] かべん 花弁 はなびら \ [Is]กีบ \ ป2 20051004 \ ห้องเรียน 20060324
กลีบดอกไม้ [J] はなびら
กลีบตา [J] まぶた 目蓋
กลืน [J] のみこむ 飲みこむ
กลืนน้ำลาย [J] つばをのみこむ
กลุก [J] まぜる 個体
กลุ่ม [J] しゅうだん 集団 グル-プ \ [類] 群 団 包みなど \ [T] กรุ๊ป \ ระดับที่๒ 20101224 \ [Is]กุมก้อน \ [E] (gloom) n. group, crowd, packet, bundle, cluster, collection \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060217 \ ห้องเรียน 20060728
กลุ่มคน [J] ひとのむれ 人の群れ
กลุ่มคำ [J] ごく語句 \ ป6 20070708
กลุ่มดาว [J] せいざ 星座
กลุ่มที่ 2 [J] 第2グループ
กลุ่มที่สอง [J] だいにぐる-ぷ 第ニグル-プ
กลุ่มพิราบขาว [名] 白い鳩のグル-プ
กลุ่มมัชฌิมา [名] マッチマ-派閥
กลุ่มรวมใจไทย [名] ??
กลุ่มวังน้ำยม [名] 派閥の名
กลุ่มวังน้ำเย็น [名] ワイナムイエン派閥
กลุ่มอำนาจ [J] ??
กลุ่มอีสานกู้ชาติ [J] ??
กลุ่มเทมาเสก [J] ??
กลุ่มเลือด [J] けつえきがた 血液型
กลุ่มแรก [J] 最初のグル-プ
กลุ่มไทยรักไทย [J] ??
กลุ้ม [J] なやむ 悩む \ ป2 20070630
กลุ้มรุม [J] 群らがる \ ป2 20110716
กลุ้มใจ [J] 憂鬱な こまる 困る きがはれない \ ป2 20051004 \ ห้องเรียน 20060217
กลใด [T] แบบใด ทำนองไหน \ ป4 20110804
กลไก [J] きかい 機械 テロ組織 \ ห้องเรียน20050527
กล่น [J] ちらばる
กล่อง [J] はこ 箱 \ [類] 小箱に入ったもの \ [E] box \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20050722 \ ห้องเรียน 20060224
กล่องกระดาษ [J] かみのはこ 紙の箱
กล่องข้าว [J] ??
กล่องดินสอ [J] ふでばこ
กล่องบุหรี่ [J] たばこいれ
กล่องเครื่องมือ [J] どうぐはこ 道具箱
กล่องโฟม [J] 発泡スチロールの箱 \ ห้องเรียน 20090904
กล่องใหญ่ [J] 大箱 \ ป2 20051004
กล่องไม้ [J] 小箱
กล่องไม้ขีด [J] マッチ箱
กล่อม [J] なだめる 子守唄を歌う \ ป4 20050801 \ ป2 20110708
กล่อมเกลี้ยง [J] ??
กล่าว [J] いう 言う \ [E] say \ ป2 2006025
กล่าวคือ [J] いうならば 言うならば
กล่าวปราศรัย [J]えんぜつ 演説
กล่าวร้าย [J] ひはんする 批判する
กล่าวหา [J] うたがう しゅしょうする 主張する \ ห้องเรียน 20051021
กล่าวโดยสรุป [J] ようやくすれば 要約すれば
กล้ว [J] おそれる 恐れる \ ห้องเรียน 20070327
กล้วย [食] バナナ \ [E] banana \ [L] maak khuai \ [My] pisang \ ป2 20050710
กล้วย ๆ [J] ちょう かんたん \ ห้องเรียน 20060707
กล้วยตาก [食] ほしバナナ \ ป3 20050710
กล้วยทอด [J] せっきょくてき なえ 苗 バナナチップス \ ป4 20051106
กล้วยน้ำว้า [食] バナナの名前 \ [Is]ก้วยทะนีอ่อง
กล้วยบวชชี [J] ?? \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20060707
กล้วยหอม [J] バナナ \ [Is]ก้วยหอม
กล้วยเผา [J] 焼きバナナ
กล้วยไข่ [Is]ก้วยไข่
กล้วยไม้ [J] らん 蘭 \ [Is]ก้วยไม่ \ [E] orchid \ ห้องเรียน 200608
กล้อง [類] カメラ かがみ 鏡 望遠鏡など \ [T] วัตถุลักษณะ ยาวกลวงตลอด \ ป2 20070630 \ ป4 20110804
กล้องจุลทรรศน์ [J] けんびきょう 顕微鏡 \ [E] microscope \
กล้องดิจิตอล [J] デジタルカメラ
กล้องถ่ายภาพวิดิโอ [J] ビデオカメラ
กล้องถ่ายรูป [J] かめら カメラ \ [E] camera \ 20050605
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล [J] デジタルカメラ \
กล้องถ่ายหนัง [J] カメラ
กล้องระดับ [J]水準器
กล้องวงจรปิด [J] かんしかめら 監視カメラ
กล้องสนาม [J]双眼鏡
กล้องส่องทางไกล [J] ぼうえんきょう 望遠鏡
กล้องโทรทรรศน์ [J] ぼうえんきょう 望遠境
กล้องโทรทัศน์ [J] てれびかめら テレビカメラ
กล้อนผม [J] ?? \ ป4 20051106
กล้อองเป่า [J]
กล้า [J] ゆうき 勇気 強い \ ห้องเรียน 20060818 \ ห้องเรียน 20070525 \ ป2 20110711
กล้าขึ้นรถแท็กชี่ [J] タクシーに乗る勇気
กล้างใหญ่ไพศาล [J]
กล้าม [J] きんにく 筋肉 \ [E] (glarm) n. muscle, kernel of the coconut \ ป2 20050623
กล้ามที่แขน [J] うでのきんにく 腕の筋肉
กล้ามเนื้อ [J] きんにく 筋肉 \ [E] muscle \ 20110502
กล้าหาญ [J] ゆうかんな 勇敢な \ [T] อ่านว่า กล้าหาน \ ป2 20050802 \ ป3 20110726
กวดขัน [J] げんじゅうに 厳重に
กวดวิชา [J] 補習する \ ชั้นกลาง 20110101
กวน [J] につめる 煮詰める \ かきまわす \ ป3 20050710 \ ป3 20110711
กวนใจ [J] こころをかきみだす \ ห้องเรียน 20060707
กวัก [J] てまねきする \ [Is]ก๋วก \ ป2 20051015
กวาง [J] しか 鹿
กวางตุ้ง [Is]ผักกวงตุ้ง
กวางทอง [J] 金色の鹿
กวางป่า [J] しかの名前 \ ป4 20051106
กวางผา [J] かもしか
กวางโจว [地] こうしゅう 広州 \ [T] ประเทศจีน \
กวาด [J] うつす 移す はく 掃く \ ป2 20050625
กวาดขยะ [J] ごみをあつめる
กวาดเกลี้ยง [J] ?? \ ป2 20051004
กวี [J] しじん 詩人 \ ป3 20110729
กวีนิพนธ์ [J] し 詩 \ ป4 20050801
กวีเอก [J] すぐれた作家 \ ห้องเรียน 20070202
กว่า [J] いじょう 以上 \ 20050602
กว่า 5 คน [J] 5人以上
กว่าจะ [J] するまでに \ ระดับที่๒ 20101224
กว่าจะซื้อบ้านได้ [J] 家を買えるまで
กว่าจะหาย [J] なおるまで 
กว้าง [J] ひろい 広い \ [E] be wide; be broad; be vast \ Class: be broad; be vast \ [L] kwaag \ [Ch]กล๊าง \ [Is]ก้วง \ [Pt]กวาง \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20051021
กว้างขวาง [J] こうだいな 広大な \ ป2 20050625
กว้างขึ้น [J] ひろがる 広がる
กว้างแค่ไหน [J] どのくらい広いですか?
กว้างใหญ่ [J] こうだいな \ ป2 20051004
กว้าน [J]リール
กศน. [J] 学校外教育 \ [T] กรมการศึกษานอกโรงเรียน \ [E]no formal education
กษัตริย์ [J] こくおう 国王 \ [E] king \ [T] กะ-สัด พระเจ้าแผ่นดิน \ ป3 20050710
กษัตริย์ศึก [E] ?? \ ป4 20051124
กษิรา [J] ?? \ [T] น้ำนม
กสท [E] CAT
กสท โทรคมนาคม [E] CAT telecom
กสทช. [E] National Broadcasting and Telecommunications Commission \
กสร. [T]กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กสิ [J] のうこう 農耕
กสิกร [J] のうみん農民
กสิกรรม [J] のうこう 農耕 こうぎょう 農業
กสิกรไทย [J] 泰農民銀行
กฬาแข่งว่าว [J] たこ揚げ大会
กอ.รมน. [J] ?? \ [T] กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กอ.สสส.จชต. [J]
กอง [J] きょく 局 積み重ねる \ ป2 20050625
กองดับเพลิง [J] しょうぼうしょ 消防署
กองตรวจคนเข้าเมือง [J] 出入国管理事務所 \ [T] ต.ค.ม.
กองถ่าย [J] さつえいたい 撮影隊
กองทหาร [J] ぐんたい 軍隊 \ [E] troops; forces; army
กองทัพ [J] ぐんたい 軍隊 \ [E] army; army corps; troops; forces
กองทัพบก [J] りくぐん 陸軍 \ [E] ground force \
กองทัพอากาศ [J] くうぐん 空軍
กองทัพเรือ [J] かいぐん 海軍 \ [E] navy
กองทุน [J] ききん 基金
กองทุนสัตว์ป่าโลก [J] 世界自然保護基金 \ [E]World Wildlife Fund
กองบรรณาธิการ [J] 編集部
กองบัญชาการ [E] [N] headquarters, See also: general headquarters
กองพะเนิน [J] やまのような
กองพิสูจน์หลักฐาน [J] ??
กองลูกเสือ [J] ボーイスカウト クラブ \ ป2 20050625
กองลูกเสือสำรอง [J] カブスカウト クラブ \ ป2 20050802
กองศิลป์ [J]
กองสลากกินแบ่ง [J] たからくじかんりきょく 宝くじ管理局 \ [E] lottery bureau
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน [J] ??
กองเรือ [J] 艦隊
กองเลือด [J] ?? \ [E]
กองโจร [J] ゲリラ
กอด [J] だく 抱く \ [E] (gaud) v. to embrace, to hug,to caress \ ป2 20050625
กอบ [J] かかえる 抱える
กอบโกย [J] 大もうけする たくさん取る \ [E] to make a huge scoop, to take a lot of
กอปร [J] くみたてる 組立てる \ [T] กอบ
กอริล่า [J] ごりら
กอล์ฟ [J] ごるふ ゴルフ \ [E] golf
กอส. [J] ??
กอสเปล [J] ??
กอไผ่ [J] たけやぶ 竹やぶ \ 20050718 \ ห้องเรียน 20060825
กะ [J] ねだんをつける \ ป4 20050801
กะกลางคืน [J] やきん 夜勤
กะคิด [J]
กะทัดรัด [J] きちんとした \ ป3 20050724
กะทันหัน [J] とつぜん 突然 \ [E] [ADV] suddenly \ [T] ทันควัน
กะทิ [J] ココナツクリ-ム \ [E] (ga-ti) n. coconut cream \ ป3 20060707
กะทิชาวเกาะ [名] ココナツミルクのなまえ \ ห้องเรียน 20070713
กะปิ [食] かにみそ 蟹味噌 \ [E] (ga-pi) n. shrimp paste \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20060707
กะพริบ [J] まばたきする \ [E] wink \ ป4 20060522
กะพริบตา [J] まばたきをする \ ป4 20110724
กะพริบตาเดียว [J] ??
กะพายุ [J] ??
กะราคา [J] ねだんをつける 値段を付ける
กะละมัง [J] せんめんき 洗面器 \ ป2 20050625
กะละแม [J]タイシキキャラメル \ ป4 20060110
กะลา [J] やしからのはんぶん 椰子殻の半分 \ [E] (ga-lah) \ n. half of a coconut shell \ ป3 20060707
กะลามะพร้าว [J] ?? \ [E] coconut shell
กะหรี่ [J] かれ- カレ- \ [E] curry \ 20050605
กะหรี่ปั๊บ [J] カレ-揚げパイ \ 20050605
กะหล่ำดอก [J] カリフラワ- \ 20050605
กะหล่ำปลี [J] キャベツ \ [T]กะหล่ำปลีและผักคะน้าอยู่ในกะละมัง \ [Is]กะหล่ำ \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20050729 \ ป3 20110709
กะหล่ำปสีแดง [J] 野菜の名前
กะเจ็ก [T] มะม่วงหิมพานต์ \ ป4 20110804
กะเทย [J] オカマ ゲイ
กะเพรา [J] 野菜の名前 \ [Is]ผักอีตู่ไทย \ ป2 20050625
กะเหรี่ยง [J] カレン族 \ [E] (ga-riang) \ 1. n. Karen,a hill-tribe in northern Thailand
กะเหรี่ยงคอยาว [J] くびながぞく 首長族 かれんぞく バダウン族
กะเอา [J] 
กะโหลก [J] ずがい 頭凱
กะไหล่ทอง [J] 金メッキする
กักขัง [J] こうそくする 拘束する \ ป6 20070708 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103 \
กักตุน [J] ちょぞう 貯蔵 \ ห้องเรียน 20060630
กักตุนสินค้า [J] 商品の買占め 買いだめ
กักเก็บน้ำ [J] せきとめてみずをためる せき止めて水をためる \ ป6 20070623
กัง [J] 猿の名前
กังวล [J] しんぱいする 心配する \ [Is]กำฮ๊น \ [E] [V] worry, See also: feel anxious about; concern about \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20070420
กังวลใจ [J] ??
กังวาน [J] はんきょうする 反響する,鳴り響く \ [E][ADV] reverberant, See also: sonorously
กังหัน [J] かざぐるま ふうしゃ 風車 \ ป2 20050605
กังหันน้ำ [J] すいしゃ 水車 \ 20050717
กังหันลม [J] かざぐるま 風車 \ ป2 20050625
กัญชา [J] マリファナ
กัณฑ์ [J] 説教 \ [E] sermon
กัด [J] かむ 噛む \ ป2 20050605
กัดฟัน [J] 歯を噛む
กัดแอปเปิ้ล [J] リンゴを噛む
กัน [J] いつしょに \ [E] gun) \ 1. v. to hinder,to prevent \ 2. pron. a collective personal pronoun \ 3. adv.conj. together,with \
กัน [J] よ おれ わたし
กันคือ [J]
กันชาญบุรี [地] \ [T] จังหวัด
กันดาร [J] ふもうの 不毛の \ [E] (gun-darn) \ 1. n.P. scarcity,forest,wilderness,famine \ 2. adj. famine-stricken,arid,barren,needy,wild,infertile \ [T] กัน-ดาน \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20061124
กันดาฮาร์ [地]
กันน้ำ [J] ぼうすいする 防水する \ [E] waterproof
กันฝน [J] あめよけの 雨除けの \ [E] rainproof
กันยายน [J] くがつ 九月 \ [T] ก.ย. \ [E] september \ [Sp] septiembre \ [Ph] setyembre \ [V] thang chin \ [K] khae kanyaa \ ป4 20050623
กันยาราศี [J] おとめざ 乙女座
กันเถอะ [J] いっしょにしましょう 一緒にしよしょう
กันแดด [J] ひよけする 日除けする
กับ [J] と \ [Is]กั๋บ \ ป1 20050718
กับข้าว [J] おかず
กับดัก [J] わな 罠 \ [Is]ฮาง \ [E] (gub-gae) n. rat-trap \ ห้องเรียน 20050527
กับแกล้ม [J] つまみ
กับใคร [J] だれといっしょに
กัปตัน [J] キャプテン きちょう 機長
กัปตันเรือ [J] 船長
กัมปนาท [J] 振動音 雷鳴音 鳴り響く音
กัมพูชา [J] かんぼじあ カンボジア \ [E] Cambodia \ [K] khmae \ [L] kampuucia \ 20050605
กัมมันตภาพรังสี [J] 放射能 \ 20110325 ห้องเรียน
กัมมันตรังสี [J] ほうしゃせん 放射線
กัลช์ฎาภรณ์ [地]
กัลป์ [J] ??
กัลยา [T] นางงาน
กัวลาลัมเปอร์ [地] クアラルンプール
กัวเตมาลา [地]ガテマラ \ [T] ประเทศ
กั้ง [J] しゃこ \ [T] สัตว์น้ำชนิดหนึ่ง \ ลักษณะคล้ายกุ้ง \ ห้องเรียน 20050722 \ ป3 20110726
กั้งดอง [J] 生シャコ \ ห้องเรียน 20050722
กั้น [J] さえぎる
กั๊ก [J]
กา [J] カラス \ [T] อีกา \ 20050605 \ ห้องเรียน 20051111
กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า [J]
กากบาท [J] バツ × 印 \ [E] a cross
กากมะพร้าว [J] ?? \ [E] coconut residue
กาง [J] ひらく 開く 張る \ ห้องเรียน 20070525
กางขา [J] あしをひらく
กางปีก [J] つばさをひろげる
กางมุ้ง [J] かやをはる
กางร่ม [J] かさをひらく 傘を開く
กางเกง [J] ずぼん \ [E] trousers \ [V] quan \ ป1 2050717 \ ห้องเรียน 20051111
กางเกงขายาว [J] ながずぼん 長ズボン
กางเกงมวย [J] ボクシングトランクス
กางเกงยีน [J] ジ-パン
กางเกงว่ายน้ำ [J] 海水パンツ
กางเกงใน [J] ぱんつ パンツ \ [E] [N] underpants, See also: panties
กางเต็นท์ [J] てんと テント \ [E] tent \ ป4 200600618
กางเปล [J] ハンモックをつる
กางแขน [J] うでをのばす
กางแผนที่ [J] 地図をひろげる
กาชงชา [J] きゅうす
กาซุไก [地] 春日井
กาญจนบุรี [地] カンチャナブリ \ [T] อ่านว่า กาน-จะ-นะ-บุ-รี \ จังหวัด \ ป2 20050605
กาฐมาณฑุ [地] カトマンヅ \ [T] ประเทศเนปาล \ [E] Kathmandu
กาด [T] ตลาด ภาษาเชียงใหม่
กาดำ [J] 黒いカラス \ ป2 20110705
กาตาร์ [地] カタール
กาต้มน้ำ [J] ヤカン
กานพลู [J] ちょうじ 丁子 \ [E] clove
กาน้ำ [J] やかん \ [E] kettle
กาบ [Is]กาบ \ [E] leaf
กาพย์ [J] し 詩 \ [N] poem; kind of Thai verse form; poetry \ Class: kind of Thai verse form; poetry \ [T] บท
กาม [J] あいよく 愛欲
กามโรค [J] せいびょう 性病 \ [E] venereal disease
กาย [J] からだ 身体 \ [E] body \ 20050605
กายชาติ [J] ??
กายที่ดี [J] ?? \ ห้องเรียน 20060203
กายบริหาร [J] たいそう 体操
กายมงคล [J] ??
การกระจาย [J] ぶんさん 分散
การกระตุ้น [J] しげき 刺激 \ ห้องเรียน 20070216
การกระทรวงสาธารณสุข [J] 公共衛生省
การกระทรวงอุตสาหกรรม [J] こうぎょうしょう 工業省
การกระทำ [J] こうどう 行動 \ ป2 20110705
การกสิกรรม [J] のうぎょう 農業 \ ป6 20070529
การการท่าเรือแห่งประเทศไทย [J] \ [T] กทท.
การกิน [J] しょくじ 食事
การกีฬาแห่งประเทศไทย [T] กกท.
การกุ [J] ??
การกุศล [J] チャリテイ \ ห้องเรียน 20061013
การกุศลนะ [J] ??
การก่อการร้าย [J] テロ \ ระดับที่๒ 20110101
การก่อสร้าง [J] けんせつ 建設 \ ป6 20070529
การขนสินค้า [J] はいたつ 配達
การขนส่ง [J] ゆそう 輸送 うんゆ 運輸 \ 20110402
การขนส่งทางน้ำ [J] すいじょうゆそう 水上輸送 
การขนส่งทางบก [J] りくじょうゆそう 陸上輸送
การขนส่งทางอากาศ [J] くうゆ 空輸
การขยายตัว [J] せいちょう 成長
การขาดดุล [J] あかじ 赤字
การขาดทุน [J] あかじ 赤字
การขาย [J] はんばい 販売
การขายตรง [J] ちょくばい 直売
การขายปลีก [J] こうり 小売り \ [E] retail
การขายส่ง [J] おろしうり 卸売り
การขึ้นค่าจ้าง [J] しょうきゅう 昇給
การคมนาคม [J] うんゆ 運輸 \ ชั้นกลาง 20110101
การครองราชย์ [J] ??
การครอบครอง [J] かんり 管理
การครัว [J] すいじ 炊事
การคลัง [J] ざいせい 財政 きんゆう 金融 \ 20110702
การควบคุม [J] かんり 管裡
การควบคุมการผลิต [J] せいさんかんり 生産管理
การควบคุมคุณภาพ [J] ひんしつかんり 品質管理
การคัดเลือก [J] せんたく 選択
การคาด [J] よそう 予想 \ ห้องเรียน 20051111
การคาดหวัง [J] きたい 期待
การคิด [J] ??
การค้นพบ [J] はっけん 発見
การค้นหา [J] \ [E] detection
การค้า [J] しょうぎょう 商業 \ [E] business \ ชั้นกลาง 20110101 \ ป3 20110711
การค้าขาย [J] しょうばい 商売 \ ป6 20070707
การค้าขายต่างประเทศ [J] ぼうえき 貿易
การค้ามนุษย์ [J]
การฆ่าเชื้อ [J] さっきん 殺菌
การงดรถไฟฟ้าวิ่ง [J] 電車の運休 \ 20110402
การงาน [J] しごと 仕事 \ [T] \ [E] work job duty business
การง่าย [J] ようい 容易
การจรจา [J] かいだん 階段 
การจราจร [J] こうつう 交通 \ [E] n. traffic \
การจราจรของไทย [J] タイの交通
การจราจรติดขัด [J] こうつうじゅうたい 交通渋滞
การจราจรในเมือง [J] としこうつう 都市交通 
การจอง [J] よやく 予約
การจอดรถ [J] ちゅうしゃ 駐車
การจอดรถริมถนน [J] ろじょうちゅうしゃ 路上駐車 
การจอดรถในที่ห้ามจอดรถ [J] ちゅうしゃいはん 駐車違反
การจัดดอกไม้ [J] いけばな 生け花 
การจัดพิธี [J] 儀式
การจัดหา [J] ちょうたつ 調達
การจัดแสดง [J] ??
การจากกัน [J] わかれ 別れ \ [E] farewell
การจำกัด [J] せいげん 制限
การจำนอง [J] ていとうけん 抵当権
การจ่าย [J] しはらい 支払う
การจ้าง [J] こよう 雇用 \ 20110402
การจ้างงาน [J]雇用
การฉวยโอกาส [E] [N] taking advantage of the occasion (a situation an opportunity), See also: seizing the chance; seizing the opportunity
การฉีดยา [J] ちゅうしゃ 注射
การชนวัว [J] とうぎゅう 闘牛
การชำระเงิน [J] しはらい 支払い
การชี้แจง [J] せつめい 説明
การชุมนุม [J] しゅうかい 集会 \ ห้องเรียน 20060210
การช่วยเหลือ [J] きゅうじょ 救助
การซื้อของ [J] かいもの 買い物
การซื้อขาย [J] とりひき 取引
การซื้อขายกัน [J] とりひき 取引
การซ่อมแซม [J] しゅうり 修理
การซ้อม [J] くんれん 訓練
การณ์ [J] できごと 出来事 じけん 事件 \ [T] เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์ \ [E] [N] event, See also: circumstances; situation
การดับเพลิง [J] しょうぼう 消防
การดำน้ำ [J] スキューバダイビング \ [E] Scuba Diving
การดำรงชีพ [J]生計
การดื่ม [J] ??
การดูซับ [J]
การดูดซึม [J] ??
การดูล่วงหน้า [J] したみ 下見
การดูแล [J] かんり 管理
การดูแลผู้โดยสาร [J]てんじょう 添乗
การตกตะกอน [J] ちんでん 沈殿 \ [E] precipitation
การตรวจ [J]検査
การตรวจคนเข็าเมือง [J] にゅうこくしんさ 入国審査
การตรวจสอบ [J] けんさ 検査
การตลาด [J] マーケッテング
การตอบแทนการ [J] 恩返し
การตอบแทนบุญคุณ [J]報恩
การตัดสิน [J] はんてい 判定 \ ห้องเรียน 20070525
การตั้งชื่อ [J] めいめい 命名 \ ชั้นกลาง 20110104
การติด [J] せっちゃく 接着
การติดต่อ [J] れんらく 連絡
การติดต่อสื่อสาร [J] つうしん 通信
การต่อสู้ [E] conflict fight
การต่อเรือ [J] ??
การต่างประเทศ [J] がいこう 外交
การต้มตุ๋น [J] さぎ 詐欺
การต้อนรับ [J] かんげい 歓迎 \ 20050605
การถัก [J] あみもの 編物
การถาม [J] ??
การถ่ายทอด [J] ちゅうけい 中継
การถ่ายทอดสด [J] ライブ 
การถ่ายโอน [E] いどう 移動 \ [T] การโยกย้าย \ [E] transference
การทดสอบ [J] しけん 試験 \ ห้องเรียน 20060920
การทหาร [J] ぐんじ 軍事
การทอผ้า [J] おりもの 織物 \ ป4 20080115 
การทักทาย [J] あいさつ 挨拶
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย [E] Expressway & Rapid Transit Authority of Thailand
การทำงาน [J] しごと 仕事
การทำงานกลางคืน [J] やきん 夜勤
การทำงานผลัดรอบ [J] こうたいきんむ 交替勤務
การทำจิตใจ [J] きあい 気合い \ ห้องเรียน 20060113
การทำบุญ [J] ??
การทำป่าไม้ [J]林業
การทำไร่ [J] はたさく 畑作 \ ป2 20050820
การทูต [J] がいこう 外交 \ [E] diplomacy, foreign affairs \ 20110129
การท่องเที่ยว [J] かんこう 観光 \ [E] tour, tourism
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [J] たいこくせいふかんこうちょう タイ国政府観光庁 \ [E] Authority of Thailand
การนอน [J] すいみん 睡眠
การนัดหมาย [J] よてい 予定 \ [E] schedule
การนำ [J] 案内 \ [E] [N] lead, See also: guide; conduction; persuasion
การนำทาง [J] あんない 案内
การนำส่งตามบ้าน [J] たくはい 宅配
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [J]タイ工業団地公社 \ [T] กนอ. \ [E] [N] The Industrial Estate Authority of Thailand
การบรรยาย [J] こうぎ 講義
การบริการ [J]サービス業
การบริการตนเอง [J] セルフサ-ビス
การบริการหลังการขาย [J]アフターサービス
การบริจาค [J] きふ 寄付 \ ป4 20080120
การบริหาร [J] けいえい 経営 \ ห้องเรียน 20070112 \ 20110129
การบริหารความถี่วิทยุ [E]Spectrum Management
การบริหารงาน [J] かんり 管理
การบริหารสินทรัพย์ [J] しさんうんよう 資産運用
การบริโภค [J] しょうひ 消費
การบำบัด [J]治療
การบิน [J] こうくう 航空 \ [E] n. aviation,flying
การบินไทย [J] たいこうくう タイ航空 \ [E] Thai Airways International
การบุกรุก [J] しんにゅう 進入
การบูชาพระ [J] ?? \ ห้องเรียน 20070706
การบูร [J] ?? \ [E] camphor
การบ่น [J] もんく 文句 \ [E] complaint
การบ้าน [J] しゅくだい 宿題 \ [E] homework \ ป3 20050703 \ ห้องเรียน 20050902
การบ้านการเมือง [J] せいじのじょうせい 政治の情勢 \ ห้องเรียน 20050902
การปกครอง [J] ぎょうせい 行政 \ [E] [N] administration, See also: rule; government \ ป2 20070630
การปฏิบัติ [J] こうい 行為
การปฏิบัติตามประเพณี [J] ??
การปฏิรูป [J] 改革
การประกวด [J] こんてすと コンテスト \ ป2 20050625
การประกอบ [J] ??
การประกัน [J] ほしょう 保証
การประกันสุขภาพ [J] いようほけん 医療保険
การประชุม [J] かいごう 会合 会議 \ ห้องเรียน 20050624
การประชุมสมัชชาใหญ่ [J]大会
การประดับ [J] 飾る
การประดับธงชาติ [J] 国旗を飾る
การประดิษฐ์ [J] はつめい 発明
การประปา [J] すいどう 水道 \ [E] water supply, water works \ 20050717
การประปานครหลวง [J] ??
การประมง [J] ぎょぎょう 漁業 \ [E] fisheries \ ป6 20070529 \ 20110129
การประหยัดน้ำ [J] 節水
การปรับ [J] ちょうせい 調整 \ [E] adjustment
การปรับปรุง [J] ちょうせい 調整
การปราบ [J] ??
การปราบปราม [J]鎮圧
การปรุงอาหาร [J] りょうり 料理
การปลูก [J] さいばい 栽培 \ ป2 20050625
การปลูกต้นไม้ [J]園芸
การปลูกป่า [J] しょくりん 植林
การปวด [J] いたみ 痛み
การปศุสตว์ [J] ちくさん 畜産
การปัก [J] ししゅう 刺繍 
การปั่น [J] ??
การปั้นด้วยดิน [J]陶芸
การปิดทอง [J] 金箔貼り
การป่าไม้ [J] りんぎょう 林業
การป้องกัน [J] よぼう 予防 \ [E] prevention
การผจญภัย [J] ぼうけん 冒険
การผลิต [J] せいさん 生産 \ 20050717 \ ป6 20070529 \ ห้องเรียน 20060630
การผลิตอาหาร [J] 食品生産
การผลิตไฟฟ้า [J] はつでん 発電 \ ห้องเรียน 20070623
การผ่าตัด [J] しゅじゅつ 手術
การผ่าตัดศัลยกรรม [J] 整形手術
การฝีมือ [J] しゅげい 手芸
การฝึกงาน [J] けんしゅう 研修
การฝึกซ้อม [J]練習
การฝึกหัด [J] れんしゅう 練習
การฝึกอบรม [J] けんしゅう 研修
การฝึกอบรมในงาน [J] げんばけんしゅう 現場研修
การพนัน [J] かけごと 賭けごと \ [E] gambling \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060419
การพยากรณ์ [J] よほう 予報
การพยาบาล [J] かんご 看護
การพัก [J] しゅくはく 宿泊
การพักร้อน [J] きゅうか 休暇
การพัฒนา [J] はってん 発展 かいはつ 開発
การพัฒนาชนบท [J] いなかのかいはつ 田舎の開発
การพัฒนาชุมชน [J]地域開発 \ [E] community development
การพัฒนาธนาคารโลก [J] 世界銀行 \ [E] world bank
การพัฒนาสตรี [J] ??
การพากษ์ [J] ナレーション
การพิจารณา [J] けんとう 検討
การพิธีกร [J] しかい 司会
การพิพากษา [J] さいばん 裁判
การพิมพ์ [J] いんさつ 印刷
การพูด [J]
การพูดจา [J] かいわ 会話
การพูดเล่น [J] 冗談
การพูโล [J] ??
การฟัง [J]
การฟื้น [J] 復興
การยังชีพ [J] せいぞん 生存
การยื่นข้อ [J] ていあん 提案
การยุบ [J] ??
การย้อมฝ้าย [J] ??
การย้อมสี [J] ??
การย้ายแผนกงาน [J] じんじいどう 人事移動
การรณรงค์ [J] とうそう 闘争
การรถไฟ [J] てつどう 鉄道
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย [J] タイ高速鉄道輸送公社 \ [T] รฟม.
การรถไฟแห่งประเทศไทย [J] ?? \ [T] รฟท. \ [E] state rainway of thailand
การรบ [J] せんそう 戦争 \ ป4 20080120 
การรวม [J] 統合
การรวมศิลปะ [J] ??
การระบายน้ำ [E] はいすい 排水
การระเบิด [J] ばくはつ 爆発
การรักษา [J] ちりょう 治療 \ [E] n. maintenance preservation cure
การรักษาความปลอดภัย [J] あんぜんかんり 安全管理
การรักษาพยาบาล [J] ??
การรับสมัคร [J]募集
การรั่วไหล [J]
การราชการ [J] こうむ 公務
การร่ม [J] かさをひらく 傘を開く \ 20050605
การร่วมมือ [J] ?? \ ป2 20050625
การร่างภาพ [J] デッサン
การร้องรำ [J] ??
การร้าย [J] テロ
การลงทะเบียน [J] かきとめ 書留
การลงทุน [J] とうし 投資 \ ป6 20070623
การลดความอ้วน [J] げんりょう 減量 
การลดราคา [J] わりびき 割り引き \ [E] discount
การลอบฆ่า [J] あんさつ 暗殺
การละเล่น [J] ごらく 娯楽 \ ป6 20070625
การลักทรัพย์ [J] せっとう 窃盗
การลาพัก [J] きゅうか 休暇
การลื่อสารแห่งประเทศไทย [J] タイ国通信公社 \ [T] CAT
การวิจัย [J] けんきゅう 研究
การวิจัยตลาด [J] しじょうちょうさ 市場調査
การวิจารณ์ [J] ひょうろん 評論
การวิเคราะห์ [J] ぶんせき 分析
การวิ่ง [J] そうこう 走行
การว่างงาน [J] しつぎょう 失業
การว่ายน้ำ [J] すいえい 水泳
การศึกษา [J] きょういく 教育 \ ห้องเรียน 20050624 \ ป4 20050806 \ ชั้นกลาง 20110104
การศึกษาทางไปรษณีย์ [J] つうしんきょういく 通信教育
การศึกษานอกสภาบันระบบทางไกล [J] 遠隔教育 \ ชั้นกลาง 20110101
การศึกษาภาคบังคับ [J] ぎむきょういく 義務教育
การศึกษาเล่าเรือน [J] ??
การสดุดี [J] しょうさん 賞賛 \
การสถาปนา [J] こうちく 構築
การสนทนา [J] 会話
การสนับสนุน [J] 援助
การสมรส [J]0 婚礼
การสอบ [J] しけん 試験
การสอบวัดระดับความสามารถ [J]能力試験
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาไทย [J]タイ能力試験
การสอบเข้าบริษัท [J] にゅうしゃしけん 入社試験
การสะกดคำ [J] つづり
การสะสม [J] しゅうしゅう 収集 \ [T] ของที่สะสม
การสัมผัส [J]感触
การสัมภาษณ์ [J] インタビュー
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ [J] 電話インタビュー
การสัมมนา [J] ゼミナール \ [E] conference
การสำรวจ [J] ちょうさ 調査 そくりょう 測量 \ [E] survey inspection
การสำเร็จการศึกษา [J] そつぎょう 卒業
การสื่อสาร [J] つうしん 通信 \ ป6 20070619 \ 20110402
การสื่อสารแห่งประเทศไทย [J]タイ国通信公社 \ [E] CAT
การสื่อสารโทรคมนาดม [J] CAT telecom
การสู้รบ [J]せんと 戦闘
การส่งออก [J] ゆしゅつ 輸出
การส่งเสริม [J]奨励
การส่องสว่าง [J] しょうめい 照明
การหลบ [J] ぼうぎょ 防御
การหลอกลวง [J] 詐欺
การหา [J] さがすこと 探すこと \ ป2 20051014
การหางานนำ [J] きゅうしょく 休職
การหาม [J] ?? \ [E] [N] carrying (by two persons)
การหาร [J] ?? \ [T] กาน-หาน \ ป2 20050820
การหารือ [J] きょうぎ 協議
การหาว [J] あくび \ [T] กาน-หาน
การอนุมัติ [J] にんか 認可
การอนุรักษ์ [J] ほご 保護 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [J] 環境保護
การอบรม [J] けんしゅう 研修
การอภิปรายกลุ่ม [J]
การออกกำลังกาย [J] うんどう 運動
การออกเสียง [J] はつおん 発音
การออกแบบ [J] デザイン
การออม [J]貯蓄
การออมทรัพย์ [J] 貯蓄
การอำเภอ [J] ??
การอ่าน [J] どくしょ 読書 \ [E] reading \ ป2 20051014
การอ่านหนังสือ [J] どくしょ 読書
การันตี [J] ギャランティ \ [E] guarantee
การันต์ [J] もくおんきごう 黙音記号 \ [E] the mute consonant in Thai language
การเกณฑ์ทหาร [J] 徴兵制
การเกษตร [J] のうぎょう 農業 \ [T] อ่านว่า กาน-กะ-เสด
การเกิด [J] せいたん 生誕
การเขียน [J] かくこと 書くこと \ ป4 20051127
การเขียนรายงาน [J] ??
การเข้าใจผิด [J] ごかい 誤解
การเคลียร์ [J] ??
การเคหะ [J] ??
การเงิน [J] きんゆう 金融
การเจรจา [J] かいだん 会談
การเชียร์ [J] おうえん 応援
การเชื่อม [J] 接続
การเดิน [J] ほこう 歩行
การเดินขบวน [J] でもこうしん デモ行進
การเดินทาง [J] たび 旅 りょこう 旅行 \ [E] travel \ ป4 20051125
การเดินทางท่องเที่ยว [J] かんこうりょこう 観行旅行
การเดินรถราง [J] ??
การเดินเล่น [J] さんぽ 散歩
การเติบโต [J] せいちょう 成長
การเติบโตทางเศรษฐกิจ [J] 経済成長
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง [J]高度経済成長
การเตือน [J] けいほう 警報
การเน้นย้ำ [J] ??
การเปสี่ยน [J] へんか 変化
การเป็นหนี้บุญคุณ [J] ぎり 義理
การเผื่อแผ่ [J] \ ป2 20110705 
การเพาะปลูก [J] さいばい 栽培
การเมือง [J] せいじ 政治 \ [E] politics \ [Ch]ก๋ารเมือง \ 20050717 \ ห้องเรียน 20050902 \ 20110129 \
การเมืองเอดชีย [J] ??
การเยียวยา [J] ちりょう 治療
การเยี่ยมเยียน [J] ほうもん 訪問
การเย็บผ้า [J] さいほう 裁縫
การเรียงลำดับคำ [J] ごじゅん 語順
การเรียน [J] べんきょう 勉強
การเรียนการสอน [J] じゅぎょう 授業
การเรียนรู้ [J] ??
การเรียนลำดับคำ [J] ごじゅん 語順
การเรือน [J] かじ 家事
การเลี้ยงสัตว์ [J] ちくさん 畜産
การเลี้ยงส่ง [J] そうべつかい 送別会
การเลี้ยงไหม [J] ようさん 養蚕 \ ชั้นกลาง 20110101
การเลือกตั้ง [J] せんきょ 選挙
การเลือกตั้งซ่อม [J] ほけつせんきょ 補欠選挙 \ [E] n. by-election \
การเลื่อนตำแหน่ง [J] しょうしん 昇進
การเล่น [J] あそび 遊び \ ป2 20050625
การเล่นกล [J] 奇術,手品,マジック
การเล่นกีฬา [J] スポ-ツ \ [T] การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง \ [E] [N] sport, See also: playing games
การเล่นโต้คลื่น [J] サーフィン
การเวก [J] 植物の一種 鳥の一種 \ [E] paradise widow bird, Steganura paradisea, artabotrys siamensis
การเสนอ [J] ていあん 提案 \ [E] proposal
การเสียภาษี [J] のうぜい 納税
การเหมืองแร่ [J] こうぎょう 鉱業
การเอาเปรียบ [J] ??
การแกล้งทำ [J] ??
การแกะสลัก [J] ちょうこく 彫刻
การแก้ไข [J] たいさく 対策
การแก้ไขข้อบกพร่อง [J] ??
การแก้ไขปัญหา [T] かいけつさく 解決策
การแข่งขัน [J] しあい 試合 \ [T] Syn. การชิงชัย, การประลอง ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, \ [E] [N] competition, match game contest \ ห้องเรียน 20050527 \ ห้องเรียน 20060908 ระดับที่๒ 20101224
การแข่งขันกีฬา [J] すぽ-つたいかい スポ-ツ大会 \ ป2 20050625
การแข่งขันฟุตบอล [J] サッカーの試合
การแข่งมาราธอน [J] まらそんたいかい マラソン大会
การแจ้งหนี้ [J] せいきゅうしょ 請求書
การแต่งกาย [J] ふくそう 服装
การแต่งงาน [J] けっこん 結婚
การแต่งตัว [J] ようふく 洋服
การแถลง [J] せんげん 宣言
การแบ่ง [J] わける 分ける \ 20070324
การแบ่งงาน [J] ぶんぎょう 分業
การแบ่งชั้น [J] さべつ 差別
การแบ่งหน้า [J] ?? \ ป4 20051127
การแปล [J] ほんやく 翻訳
การแพทย์ [J]治療
การแพร่ [J] ??
การแพ้ยา [J] ??
การแยก [J] ぶんり 分離
การแสดง [J] てんじかい 展示会
การแสดงดนตรี [J] おんがくかい 音楽会
การแสดงสินค้า [J] てんじかい 展示会 \ exposition fair, exhibition, trade show
การแสดงสินค้าพื้นเมือง [J] ?? \ ป2 20050625
การแสดงสี [J] カラー表示
การแสดงโขน [J] ??
การโกหก [J] うそ 嘘
การโฆษณา [J] せんでん 宣伝
การโฆษณาทางไปรษณีย์ [J] ダイレクトメール広告
การโจมตี [J] こうげき 攻撃 
การโต้วาที [J] とうろん 討論
การโน้มกิ่ง [J] ??
การโหวต [J] とうひょう 投票
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร [J] ぎんこうふりこみ 銀行振込
การใช้ [J]
การใช้ภาษา [J] ??
การให้ทาน [J] ほどこし,施し
การไฟฟ้า [E] electrical works
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [J] たいはつでんこうしゃ タイ発電公社
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [J] ちほうでんりょくこうしゃ 地方電力公社 \ [E] Provincial electricity authority
การไฟฟานครหลวง [J] ??
การ์ด [J] カ-ド \ [E] card
การ์ดปีใหม่ [J] 年賀状
การ์ดวันเกิด [J] 誕生日カード
การ์ตูน [J] まんが 漫画 \ [T] กา-ตูน \ [E] cartoon \ ป3 20050710
กาล [J] 時 時間 機会 期間 時期 \ [T] time period
กาลครั้งนานมาแล้ว [J] むかし むかし
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว [J] 昔々 (昔話の出だし文句)
กาลอวกาศ [J]時空
กาลอวสาน [J] ??
กาลเทศะ [J] じょうきょう 状況
กาลเวลา [J] ??
กาลเวลาพสูจน์คน [J] ??
กาว [J] のり \ [E] paste \ [Id] lem \ [K] kaau
กาสร [J] すいぎゅう 水牛 \ [T] กาสร \ ป4 20050801
กาสิโน [J]カジノ 賭博施設のある娯楽場 \ [E] casino
กาฬสินธุ์ [地] ガラシン \ [T] จังหวัด
กาเบอะ [T] ผลไม้ \ ป4 20110804
กาเหว่าเอย [J] \ ป3 20110726
กาเอ๋ยกา [J] 歌の題名 \ ป2 20110716
กาเอ๋ยกาดำ [J]黒いカラス
กาเอ๋ยกาน้ำ [J] \ ป2 20110705
กาเอ๋ยกาเหว่า [J] \ ป2 20110705
กาแฟ [J] コ-ヒ \ [Is]ก่าแฟ้ \ [E] coffee \ [V] ca-phe \ [L] kaafee
กาแฟร้อน [J] ホットコ-ヒ \ [E] hot coffee \ [V] ca phe nong
กาแฟสำเร็จรูป [食] インスタントコーヒー
กาแฟเม็ด [J] コーヒー豆
กาแฟเย็น [J] アイスコ-ヒ- \ [E] iced coffee \ [V] ca phe da \ 20050602
กำ [J] にぎる 握る \ [類] 野菜など束ねたもの
กำกรวม [J] あいまい
กำกับ [J] かんとくする 監督する \ [T] (ก.) ดูแล, ควบคุม, ควบ \ [E] (gum-gup) v. to supervise, superintend, to accompany, to control \
กำกับการแสดงโดย [J] ??
กำจัด [J] ぼくめつ 撲滅
กำจาย [J] ?? \ [E] (gum-jai) \ n.v. to spread about,to diffuse \ ป4 20050806
กำชับ [J] くりかえしいう \ [E] (gum-chub) \ v. to reiterate \ ป3 20110729
กำดัด [J] わかわかしい 若わかしい
กำนัน [J] そんちょう 村長
กำปนาท [J] ??
กำปั้น [J] こぶし 拳
กำพร้า [J] こじ 孤児 \ ป6 20070507 \ สูตรเสน่หา 20101230 \ ป3 20110729
กำมะถัน [J]りゅうさんえん 硫酸塩いおう 硫黄 \ [T] กำมะถันเหลือง,สุพรรณถัน
กำมะลอ [J] にせもの 偽者
กำมือ [J] こぶし 拳
กำลัง [J] しつつある ちから 力 \ [E] power \ ห้องเรียน 20060217
กำลังกาย [J] たいりょく 体力 
กำลังการผลิต [J] せいさんのうりょく 生産能力
กำลังคุยอยู่ [J] はなしちゅう 話し中
กำลังงาน [J] ちから 力
กำลังดี [J] ちょうどいい \ ห้องเรียน 20070223
กำลังทำงานอยู่ [J] しごとちゅう 仕事中
กำลังน้ำ [J] すいりょく 水力
กำลังประชุม [J] かいぎちゅう 会議中
กำลังพอดี [J] ちょうどいいです
กำลังพูด [J] はなししている 話している
กำลังยืน [J] たっている
กำลังรีบ [J] いそいでいます
กำลังวังชา [J] 力 エネルギー
กำลังหาอยู่ [J] さがしている 捜している
กำลังอยากไปดูอยู่พอดี [J] ちょうど見にいきたいところだった \ ชั้นสูง 20101226
กำลังแรง [J] ちから 力 パワーぱわー
กำลังใจ [J] きりょく 気力 \ [E] \ ห้องเรียน 2006203 \ ป6 20080114
กำลังใช้อยู่ [J] しようちゅう 使用中
กำลังไฟฟ้า [J] でんりょく 電力
กำสรด [J] ?? \ [T] โศกเศร้า \ ป4 20081202
กำหนด [J] しゅっせい 出生 せいげんする 制限する きめる 決める \ ป3 20050717 \ ห้องเรียน 20070109
กำหนดการ [J] よてい 予定
กำหนดการย้ายบ้าน [J] ひっこしをきめた 引越しをきめた
กำหนดเวลา [J] きげん 期限
กำหนดไว้ [J] さだめる 
กำเนิด [J] きげん 起源 しゅっせい 出生 \ ป4 20080120 
กำเริบ [J] あばれる \ ห้องเรียน 200505
กำแพง [J] かべ 壁 \ [E] wall \ ป2 20050605
กำแพงอิฐ [J] れんがのかべ レンガの壁 \ ป2 20070630
กำแพงเพชร [地] \ [E] Kamphaeng phet \ [T] จังหวัด ภาคกลาง
กำแพงเมืองจีน [J]ばんりのちょうじょう 万里の長城 \ [E] the Grant wall of china
กำไร [J] りえき 利益 \ [E] profit \ [Ch] ก๋ำไฮ \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 200505
กำไล [J] うでわ 腕輪 \ [E] bracelet \ 20050604 \ ห้องเรียน 200505
กำไลมือ [J] うでわ 腕輪
กำไลเท้า [J] あしわ 足輪
กำไลแขน [J] うでわ 腕輪
กิกะเฮิร์ซ [J] ギガヘルツ \ [E] GHz
กิกะไบต์ [J] ギガバイト \ [E] GByte
กิจ [J] こと 事 \ ป4 20050801
กิจกรรม [J] かつどう 活動 \ [T] กิด-จะ-กำ \ ป4 20050605 \ ห้องเรียน 20070413 \ ป2 20110708
กิจกรรมท่องเที่ยว [J] かんこうぎょうむ 観光業務
กิจการ [J] かつどう 活動 しょうばい 商売 \ [T] กิด-จะ-กาน \ (น.) การงาน, ธุระการงาน \ [E] n. activity, duty work, work, action, performance \ ป4 20050801
กิจการการแบ่งงาน [J]分業
กิจการไฟฟ้า [J] でんきじぎょう 電気事業
กิจงาน [J] ??
กิจจา [J] ?? \ [T] เรื่องราว ข้อความ
กิจวัตร [J] にちじょうてき 日常的
กิตติ [J]名声
กิตติคุณ [J]有名な
กิตติมศักดิ์ [J] めいよの 名誉の
กิตติศัพท์ [J] めいせい 名声 評判 うわさ [E] fame, repute, renown
กิน [J] たべる 食べる \ [E] eat \ [Ch] กิ๋น \ [Id] makan \ [My] makan \ [L] kin \ [K] hoop nyam \ [V] ăn \ [Tm] sapadeelu \ ป1 20050718
กินกล้วย [J] バナナを食べる \ ป2 20051004
กินกัน [J] いっしょにしょくじする 一緒に食事をする
กินกันเถอะ [J] いっしょにたべる
กินกำไร [J] ひともうけする
กินข้าว [J] ごはんをたべる ご飯を食べる
กินข้าวข้างนอก [J] がいしょくする 外食する
กินข้าวอยู่ [J] しょくじちゅう 食事中
กินดิบ [J] なままのままでたべる
กินด้วย [J] いっしょにたべる
กินที่ [J] 場所を食う \ ระดับที่๒ 20110101
กินนร [J] インド神話に出てくる神々。 \ ห้องเรียน 20100416
กินนรี [J] インド神話に出てくる神々。
กินมากเกินไป [J] たべすぎる
กินยา [J] くすりをのむ 薬を飲む
กินรี [J] キンナリー(半分女性で半分鳥)
กินหมด [J] ぜんぶたべる 全部食べる
กินเบียร์ [J] ビ-ルを飲む
กินเยอะ [J] たくさん食べる
กินเลย [J] たべてください
กินเวลา [J] 時間を食う \ ระดับที่๒ 20110101
กินเวลานาน [J] 時間がかかる
กินเส้น [J] 仲がいい
กินเหล้า [J] さけをのむ 酒を飲む
กินเหล้าด้วย [J] さけも飲む
กินแรง [J] ひとをたすけない
กินใจ [J] 感動する
กินใต้โต๊ะ [J] ??
กินไข่วันละฟองไม่ต้องไปหาหมอ [J] ??
กินได้ [J] たべられる 食べられる
กินไปยังงั้นแหละ [J] 適当に食べただけ
กินไฟ [J] 電気を食う \ ระดับที่๒ 20110101
กินไม่ลง [J] のどを通らない \ 食べたいが食べることができない
กินไม่หมด [J] 食べきれない
กินไม่ได้ [J] たべられない 食べられない
กิฟท์ [J] ギフト \ [E] gift
กิริยา [J] れいぎ 礼儀 動詞 行為 行動 \ [E] manner \ ป4 20051106
กิโมโน [J] きもの 着物
กิโล [J] キロ \ [E] kilo
กิโลกรัม [J] キログラム \ [T] กก. \ [Is]กิโล \ [E] kilo gram \ ป4 20050623
กิโลกรัมละ [J] 1kgにつき
กิโลลิตร [J] キロリットル
กิโลวัตต์ [J] キロワット
กิโลเมตร [J] キロメ-トル \ [T] ใช้อักษรย่อว่า กม. \ [E] kilo meter \ ป6 20070708
กิโลแคลอรี [J] キロカロリー
กิโลไบต์ [J] キロ バイト \ [E] kilo byte
กิ่ง [J]えだ 枝 くき 茎 \ [Is]หง่า \ [E] branch \ ป2 20050604
กิ่งกมล [人] \ ป5 20070304
กิ่งฉัตร [人] นักเขียน ละคร สูตรเสน่หา
กิ่งอำเภอ [J] 分郡
กิ่งไม้ [J] えだ 枝 \ ป2 20050802
กิ่ว [J] ??
กิ้งก่า [Is]กะปอม \
กิ้งก่าได้ทอง [J] \ ป3 20110710
กิ๊กกะไบต์ [E] GByte
กิ๊บ [J] ヘアピン
กีด [J] \ [E] \ [T] กั้น ขวาง 
กีดกัน [J]0 阻止する \ [T]0 กั้น
กีดขวาง [J] ふせげる 妨げる 障害物で塞ぐ 遮断する \ ห้องเรียน 20061027
กีตาร์ [J] ギタ-
กีบ [J] キープ
กีษกินธกัณฑ์ [J]
กีฬา [J]スポ-ツ \ [K] keila \ [E] sports \ [L] kilaa \ [My] sukan \ ป2 20050625
กีฬาทางน้ำ [J] マリンスポーツ
กีฬาแข่งว่าว [J] たこあげ大会
กี่ [J] いくつ おりき 織機 \ [T] เครื่องทอผ้า \ [Ch]กี่ \ [Is]จั๊ก \ [Pt]กี \ 20050602 \ ป3 20110726
กี่คน [J] なんにん 何人 \ [Id] berapa orang \ [L] cat khon
กี่คัน [J] なんだい 何台
กี่ชั่วโมง [J] なんじかん 何時間 \ [Ch]กี้จั้วโมง
กี่นาที [J] なんぷん 何分
กี่ปี [J] なんねんかん 何年間 \ [Id] barapa tahun \ [V] may nam
กี่วัน [J] なんにちかん 何日間 \ [V] may ngay \ [L] cak muu \ ระดับที่ 20060618
กี่สัปดาห์ [J] なんしゅうかん 何週間? \ [V] may tuan
กี่หน [J]
กี่อัน [J] なんこ 何個 \ [My] berapa \ [Tm] ie tane
กี่อาทิตย์ [J] なんしゅうかん 何週間
กี่เดือน [J] なんかげつ 何ヶ月 \ [T] may thang
กี่เทา [J] なんばい 何倍
กี่เล่ม [J] なんさつ 何冊
กี่โมง [J] なんじ 何時 \ [E] what time \ [Ch] กี่โมง \ [Is]จั๊กโมง \ [Pt]ตี๋ถ่าวได๋ \ [V] may gio \ ระดับที่ ๔ 20060618
กี่โมงแล้ว [J] 何時になったか
กี่ใบ [J] なんまい 何枚
กึกก้อง [T] とどろく 轟く
กึง ๆ [J] 犠音 コトン コトン
กึ่ง [J] はんぶん 半分 \ ห้องเรียน 20061220
กึ่งบังคับ [J] ??
กึ๋น [J] \ [Is] ไต
กุง [J] ??
กุญชร [J] ぞう \ [T] กุน-ชอน ช้าง \ ป4 20050718 \ ป2 20110722
กุญแจ [J] かぎ 鍵 [類] ดอก \ [T] อ่านว่า กุน-แจ \ [E] key \ [Id] kunci \ ป2 20050605 \ ชั้นกลาง 20110101
กุญแจมือ [J] てじょう 手錠
กุฎี [J]僧房 \ [T] กุ-ดี
กุฏิ [J] あん 庵 \ [E] [N] monk's house \ ห้องเรียน 200611
กุฏิทรงไทย [J] ??
กุน [J] 亥年
กุม [J] てにとる 手に取る \ ป2 20050625
กุมตัว [J] ひきとめる
กุมภกรรณทดน้ำ [J] ?? \ ป6 20070509
กุมภัณฑ์ [T] ยักษ์
กุมภาพันธ์ [J] にがつ 二月 \ [E] February \ [Sp] febrebo \ [Ph] Pebrero \ [V] thang hai \ [L] kumphaa \ 20110129
กุมมือ [J] てをにぎる 手を握る
กุมาร [J] 男の子 \ [T] อ่านว่า กุ-มาน เด็กชาย
กุมารา [J] 男の子 \ ป3 20050724 \ ป3 20110812
กุมารี [J]少女
กุมารแพทย์ [J]小児科医
กุยช่าย [J]韮
กุล [J] いちぞく 一族
กุลธิดา [J]令嬢
กุลา [J] がいこくじん 外国人
กุศล [J] とく 徳
กุหลาบ [J] ばら 薔薇 \ [E] rose \ ป2 20050625
กุหลาบเลื้อย [J] ??
กุ้ง [J]えび 海老 \ [T] เมื่ออยู่ที่ญี่ปุ่นได้บริโภคอาหารต่างๆ ที่ส่งมาจากเมืองไทยเช่นกุ้ง ผลไม้ ไก่ ฯลฯ อยู่ทุกๆ วัน, \ [E] [N] shrimp prawn; crayfish; crawfish; lobster \ [V] tom \ [Id] udang \ [My] udang \ [L] kug \ ป2 20050604 \ ป3 20110726
กุ้งกุลาดำ [Is]กุ้งกุลาดำ \
กุ้งก้ามกราม [J] \ [Is]กุ้งก้าม \ [E] n. a large variety of prawn Macrobrachium rosenbergii (Palaemonidae \ ป2 20051004
กุ้งชุนแป้งทอด [食] エビフライ
กุ้งทอด [J]エビのあげもの
กุ้งทอดกระเที้ยมพริกไทย [食] エビニンニクコショウ炒め \ 20050604
กุ้งผัดวุ้นเส้น [食] エビとビ-フン炒め
กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน [食] エビの甘酢炒め \ 20050604
กุ้งผัดใบกระเพรา [食] エビバイカプラオ炒め \ 20050604
กุ้งฝอย [J] 小エビ \ [Is]กุ้งน้อย
กุ้งมังกรนึ่ง [食] ロブスターの蒸し物
กุ้งสด [食] なまえび 生海老
กุ้งหลน [食]
กุ้งอบมะพร้าวอ่อน [食] エビココナッツ蒸し \ 20050604
กุ้งอบวุ้นเส้น [食] エビと春雨の香草蒸し
กุ้งอบหม้อดินใสวันเส้น [食] エビ春雨土鍋蒸し
กุ้งเต้น [食] えびおどり えびたたき \ 20050604
กุ้งเผา [食] えびやき エビ焼 \ [E] grilled prawn \ 20050604
กุ้งแชน้ำปลา [食] エビ刺し身 \ 20050604
กุ้งแห้ง [食] ほしえび 干しエビ \ [T] ผอมมาก \ [E] dried shrimp \ ป3 20050710
กุ๊ก [J] コック \ [E] cook
กู [J] おれ 俺
กูลิโกะ [J]グリコ
กู้ [J] かりる 借りる \ ป3 20050710
กู้ชาติ [J] くにをかいほうする 国を解放する
กู้ภัย [J] 助けて危険から逃れさせる \ [E] rescue
กู้ยืม [J] かりかし 借り貸し
กู้หน้า [J] めんもくをたもつ 面目を保つ
กู้เงิน [J] お金をかりる
ก็ [T] も
ก็กินเองแหละ [J] 自然にたべるようになる
ก็ขายออกเองแหละ [J] しぜんにうれるようになる \ ชั้นสูง 20101225
ก็คง [J] たぶん
ก็คือ [J] つまり \ ห้องเรียน 20060103
ก็จริง [J] たしかに 
ก็จริงแต่ [J] たしかにほんとうだが \ ห้องเรียน 20070406
ก็ดี [J] でもいい
ก็ดีนะ [J] いいですね \ [Ch]ก่อดีน๊อ
ก็ตาม [J] かまわない \ 20050605
ก็มี [J] もある
ก็หายเองแหละ [J] 自然になおる
ก็อกน้ำ [J] ?? \ ป4 20050801
ก็เลย [J] だから \ ห้องเรียน 20060303 \ ระดับที่ ๔ 20060618
ก็เอาสิ [J]
ก็แล้วกัน [J] しよう
ก็แห้งเองแหละ [J] 自然に乾いてくるよ \ ชั้นสูง 20101225
ก็ได้ [J]してもよい \ ป2 20050625
ก่อ [J] けんせつする 建設する \ ป2 20050625
ก่อ [T] ไหม
ก่อกวน [J] こんらんさせる 混乱させる
ก่อการร้าย [J] テロ \ [E] [V] terrorize, See also: cause terrorism; cause violence
ก่อตั้ง [J] せつりつ 設立
ก่อตั้งบริษัท [J] かしゃをせつりつする 会社を設立する
ก่อน [J] さきに 先に まえに 前に
ก่อนกินข้าว [J] しょくじのまえに 食事の前に
ก่อนขึ้นรถ [J] くるまにのるまえに 車に乗る前に
ก่อนทานข้าว [J] しょくじのまえに 食事前に
ก่อนที่ [J] するまえに
ก่อนที่จะ [J] する前に
ก่อนนอน [J] ねるまえ 寝る前
ก่อนนี้ [J] しょうらい 将来
ก่อนหน้า [J] するまえに する前に
ก่อนหน้านี้ [J]このまえ まえもって 前もって \ ห้องเรียน 20051014
ก่อนอาหาร [J] しょくじのまえに 食事の前に しょくぜん 食前 \ [T] คำตรงข้าม หลังอาหาร \ 20050703
ก่อนเที่ยง [J] ごぜんに 午前に
ก่อนไป [J] いくまえ 行く前
ก่อวินาศกรรม [J] はかい かつどう 破壊活動 \ [E] [V] sabotage, See also: undermine; overturn; destroy; wreck
ก่อสร้าง [E] けんちくする 建築する 工事する \ [T] ก่อ-ส้าง สร้าง \ [E] [V] build, See also: construct \ ป2 20050816 \ ระดับที่๒ 20101224
ก่อสร้างบ้านเรือน [J] かおくをけんせつする 家屋を建設する
ก่อหวอด [J] \ ป4 20110724
ก่ออิฐถือปูน [J] ??
ก่อเหตุ [J] はじめる
ก่อไฟ [J] ひをおこす 火を起こす
ก่อไห้เกิด [J] ?? \ [T] ทำไห้เกิด
ก่า [J] ?? \ [T] เหรอ
ก่าเว้า [J] \ ป3 20110726
ก่ำ [J] はなはだあかるい
ก้น [J] しり 尻 そこ 底 \ [Ch] ก๊น \ [Is] ดาก \ [Pt] ว่าน \ ป4 20050703
ก้นหน้า [J] こしつする 固執する
ก้นหลุม [J] 穴の底 \ ห้องเรียน 20091113 \
ก้นหุบเขา [J] たにぞこ 谷底
ก้ม [J] あたまをさげる 頭を下げる \ ป2 20050820
ก้มตัว [J] こしをこがめる
ก้มลง [J] かがむ \ ห้องเรียน 20060729
ก้มศีรษะ [J] 頭を下げる 
ก้มหน้าก้มตา [J] ぼっとうする \ ป3 20050725
ก้มหัว [J] あたまをさげる うつむく \ [E] v. to bow
ก้อง [人] [J] なり響く \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20050729
ก้อน [J] かたまり 塊り \ [類]หิน อิฐ ขนมปัง \ [N] lump, See also: chunk \ ห้องเรียน 20050909
ก้อนลูกเห็บ [J] あられ
ก้อนหิน [J] いし 石 \ [E] stone; rock \ ป2 20050602
ก้อนเมฆ [J] くものかたまり \ ป2 20050802
ก้อย [J] こゆび 小指 \ [E] [N] little finger \ ป4 20050813
ก้าง [J] さかなのほね 魚の骨 \ 20110610
ก้างปลา [J] さかなのほね 魚の骨 \ ป2 20060730
ก้าน [J] は 葉 [類] 本 \ [Is]ก้าน \ ห้องเรียน 20070630
ก้านปู [J] かにのはさみ
ก้าบ [J] 鳴き声
ก้าม [J] はさみ
ก้ามปู [J] 蟹のはさみ
ก้าว [J] あゆみ 歩み \ [E] step \ 20050602
ก้าวร้าว [J] 攻撃的になる 積極的になる \ [E] v. to be offensive to be aggressive \ ห้องเรียน 20051016
ก้าวล่วง [J] ぼうがいする 妨害する
ก้าวหน้า [J] しんぽ 進歩 \ [E] progress, advance, improve \ ห้องเรียน 20050520 \ ห้องเรียน 20060825 \
ก้าวออก [J]踏み出す
ก้าวเท้า [J] ぜんしんする 前進する
ก๊ก [J] くに 国
ก๊วน [E] group
ก๊วนกานเทพ [J] \ [T] ละคร
ก๊วนกามเทพ [名]テレビドラマの題名 \ [T] ละคร
ก๊อกน้ำ [J] じゃぐち 蛇口 \ 20050703
ก๊อปปี้ [J] コピーする \ [T] สำเนา
ก๊าซ [J] ガス \ [Is]แก๊ซ \ ระดับ ที่๒ 20101224
ก๊าซธรรมชาติ [J] てんねんがす 天然ガス
ก๊าซพิษ [J] 毒ガス
ก๊าซเรือนกระจก [J]温室効果ガス
ก๋ง [J] そふ 祖父
ก๋วยจั๊บ [J] クワイヂャップ ベトナム風うどん
ก๋วยเตี๋ยว [食] めん 麺 \ [E] noodle \ [My] kuih teow
ก๋วยเตี๋ยวก็มีบะหมี่ก็มี [J] クイティアオもあります。バミーもあります。
ก๋วยเตี๋ยวญี่ปุน [J] うどん
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ [食] ふとめんス-プいり
ก๋วยเตี๋ยวผัด [食] やきそば
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย [食] タイ風やきそば
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล [J]
ก๋วยเตี๋ยวหลอด [食] 料理の名前
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำ [食] ふとめん
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง [食] つゆなし麺
[J] 卵のkh 高子音・順位2 \ [T] ขอ ไข่
ขจร [J]空中に漂う 発散する \ [T]ฟุ้งไป กระจายไป \ ป2 20110722
ขจัด [J] とりのぞく \ ป6 20080203 
ขจี [J]
ขณะ [J] とき \ [E] while
ขณะที่ [J] しているうちに \ いっぽう 一方 \ [T] ในขณะที่ \ ห้องเรียน 20060630 \ ป2 20060729
ขณะนั้น [J] そのとき その時 \ ป4 20050718
ขณะนั้นเอง [J] そのとき その時 \ ห้องเรียน 20061103
ขณะนี้ [J] げんざい 現在 \ [E] adv. at present,at this time \ ห้องเรียน 20060908
ขณะนี้เวลา๒๐นาฬิกา [J] ただいまにじゅうじ 只今20時
ขณะเดียวกัน [J] おなじじき 同じ時期 \ [E] [CONJ] at the same time
ขด [J] まく 巻く
ขทร. [J] 政府発表の全国ニュース \ [T] ข่าวทั่วราชอาณาจักร
ขน [J] はこぶ 運ぶ け 毛 \ ป2 20050625
ขนของ [J] はこぶ 運ぶ \ [E] carry
ขนจมูก [J] はなげ 鼻毛
ขนตา [J] まつげ \ [E] eyelash
ขนนก [J] とりのはね \ [E] feather
ขนบธรรมเนียม [J] しゅうかん 習慣 \ [E] custom \ ป6 20070707
ขนบธรรมเนียมประเพณี [J] 慣習と伝統 \ [E] customs and traditions
ขนม [J] おかし お菓子 \ [E] sweets \ [Id] kue \ [V] banh keo \ ป4 20050605 \
ขนม ค.ร.ก. [J] お菓子の名前 \ [T] ขนม ค.ร.ก.
ขนมกล้วย [J] ばななのおかし \ ป3 20050710
ขนมขบเคี้ยว [J] スナック菓子 おやつ
ขนมครก [J] たこやきみたいな 形したおかし \ ป3 20060204 \ ห้องเรียน 20060707
ขนมจาก [食] お菓子の名 \ ห้องเรียน 20050709
ขนมจีน [食] 料理の名 \ ป6 20070508
ขนมจีนซาวน้ำ [食] カノムチン(海老粉とパインスライスかけ) \ [E] eaten with powdered shrimps and pineapple
ขนมจีนแกงไก่ [食]
ขนมจีบ [食] しゅうまい \ 20050703
ขนมชั้น [食] おかしの名前 \ ป3 20050710
ขนมตาล [食] \ ป3 20050710
ขนมน้ำดอกไม้ [食]
ขนมปัง [食] パン \ [E] bread \ [Id] roti \ [My] roti \ [V] banh mi
ขนมปังปิ้ง [食] ト-スト \ [E] toast
ขนมฝอยทอง [食] たまごのきみからつくるタイの菓子
ขนมสอดไส้ [食] \ ป6 20070508
ขนมหม้อแกง [J] \ ป2 20050625
ขนมหวาน [J] デザ-ト \ [T] ของหวาน \ [E] dessert
ขนมเค้ก [食] ケ-キ \ [E] cake 
ขนมเม็ดขนุน [食] \ ป2 20050625
ขนสัตว์ [J] ようも 羊毛
ขนสีขาว [J] しろいけ 白い毛
ขนส่ง [J] ゆそう 輸送 うんそう 運送 \ [E] transport
ขนหยิก [J] ちじれげ \ ห้องเรียน 20070126
ขนหัวลุก [J] みもけのよだつような
ขนอ่อน [J] うぶけ
ขนัด [J] むれ \ [T]หนู่ ลำดับ \ ป4 20110804
ขนาด [J] おおきさ 大きさ \ [E] size \ ป3 20050604
ขนาดกลาง [J] ちゅうがた 中型
ขนาดพอดี [J] ちょうどよい
ขนาดย่อม [J] こがた 小規模 \ [E] [ADJ] small, See also: quite small
ขนาดส่วนสูง [J] しんちょう 身長
ขนาดเล็ก [J] こがた 小型
ขนาดใหญ่ [J] おおがた 大型
ขนาดไหน [J] どのくらい
ขนาน [J] しゅうだん 集だん \ 20050703
ขนาบน้ำ [店] ร้านอาหารที่กรุงเทพ
ขนุน [植] ジャックフル-ツ \ [Is]บักมี้ \ [E]jackfruit \ ป2 20050625
ขนเป็ด [J] ??
ขนแกะ [J] 羊毛 \ [E] wool
ขนไก่ [J] ??
ขบ [J] かむ 噛む \ 20050605 \
ขบฟัน [J] はぎしりする 歯ぎしりする \ ป4 20110814
ขบวน [J] ぎょうれつ 行列 れっしゃ \ [T] ขะ-บวน \ [E] train
ขบวนการ [J] 行進 運動
ขบวนรถ [J] れっしゃ 列車 \ [E] train
ขบวนรถยนต์ [J] じどうしゃのじゅうれつ 自動車の縦列
ขบวนรถไฟ [J] れっしゃ 列車 \ [E] [N] train
ขบวนรถไฟด่วน [J] きゅうこうれっしゃ 急行列車 \ [E] express train
ขบวนอูฐ [J] らくだの キャラバン
ขบวนแห่ [J] ぎょうれつ 行列 こうしん 行進 \ ห้องเรียน 20070625
ขม [J] にがい 苦い \ [E] bitter \ [V] dang \ [L] khom \ [My] pahit
ขมวด [J] むずぶ 結ぶ \ [T] อ่านว่า ขะ-หมวด
ขมวดคิ้ว [J] 眉をひそめる \ [E] frown, knit one \ 's brow \ สูตรเสน่หา 20101228 \
ขมวดผ้า [J] ?? \ ป4 20060110
ขมับ [J] こめかみ
ขมิ้น [J] タ-メリック うこん \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20061201
ขมิ้นกับปูน [J] 犬猿の間柄 \ ห้องเรียน 20061201
ขมิ้นชัน [J] ?? \ ป6 20080203 
ขมิ้นน้อย [J] 鳥の名前
ขมิ้นอ้อย [J] しょうがの名前 \ ป6 20080203 
ขมีขมัน [J] おおいそぎで \ ห้องเรียน 20070508
ขมุกขมัว [J] 日暮れの 薄暗い
ขม้ำ [J] がつがつ食う(犬などが) \ ป3 20110725
ขยะ [J] ごみ \ [E] trash garbage
ขยะเปียก [J] なまごみ 生ごみ
ขยัก [J] やり残す 言い残す
ขยัน [J] きんべんな 謹勉な \ ป2 20050623
ขยันขันแข็ง [J] きんべんな 勤勉な \ ป4 20080120
ขยันจัง [J] ??
ขยันพูด [J] 一生懸命話す
ขยันหมั่นเพียร [J] きんべんな 勤勉な 粘り強い \ ป6 20070623
ขยันเรียน [J] よくまなぶ よく学ぶ
ขยับ [J] すこし動かす \ ป4 20050717
ขยับขยาย [J] かくだいする 拡大する \ ป4 20060110
ขยับคิ้ว [J] 眉を動かす
ขยาด [J] おじけづく 怖気づく \ [E] be afraid of doing something
ขยาย [J] ひろがる 広がる ひろうする 披露する \ [T] ขะ-หยาย \ ป4 20051129
ขยายกริยา [J] ??
ขยายขึ้น [J] ひろげる 広げる
ขยายความ [J] 説明する
ขยายตลาด [J] しじょうかくだい 市場拡大
ขยายตัว [J]成長 膨張 拡張
ขยายประธาน [J] ?? \ ป4 20080120
ขยายรูป [J] ひきのばす 引き伸ばす
ขยำ [J] もむ 揉む
ขยิบ [J]目くばせする まばたきする
ขยิบตา [J] ウイックする \ ป6 20070708
ขยี้ [J] もむ こする \ ป4 20051129 \ ห้องเรียน 20060825
ขยี้ตา [J] 目をこする \ ห้องเรียน 20070427
ขยี้เละ [J] そわそわする
ขยุกขยิก [J] ??
ขยุ้ม [J] つまむ ひっかく
ขย้ำ [J],がつがつ食う 〈英語〉devour \ ป2 20110829
ขร ขล ขว [J] 二重子音 \ [T] ขรัวตา \ ขลัง ขลับ ขลาด
ขรก. [J]役人 公務員 国家公務員 \ [T] ข้าราชการ \
ขรรค์ [J] けん 剣
ขรัว [J] 老比丘 老翁
ขรัวตา [J] ろうそう 老僧
ขรัวบุญ [J] ??
ขริบ [J] チョキッと切る
ขรึม [J] げんかくな 厳格な
ขรุขระ [J] あらい 粗い でこぼこの \ ป4 20051106 \ ป2 20011708
ขลัง [J] ちからつよい 力強い 霊験あらたかな
ขลับ [J] ぴかぴかの
ขลาด [J] おくびょうな 臆病な \ ป2 20050604 \ ป3 20110729
ขลาดกลัว [J] ?? \ ป2
ขลิบ [J] ふちをとる \ [E] clip \ ป2 20050802
ขลุก [J] 没頭する 夢中になる \ ป4 20110726
ขลุกขลัก [J] にっちもさっちも行かない \ ป4 20051106
ขลุ่ย [J] ふえ 笛 \ [Is] ขุ่ย \ ป2 20060730
ขวด [J] [類]びん 瓶 \ [E] bottle \ ป2 20050625
ขวดดิน [J] どびん 土瓶
ขวดนม [J] ほにゅうびん 哺乳瓶 ほにゅうびん
ขวดพริกไทย [J] コショウ入れ \ [E] pepper caster
ขวดเกลือ [J] しおいれ 塩入れ \ [E] salt shaker
ขวดเบียร์ [J] ビール瓶
ขวดเปล่า [J] あきびん 空き瓶
ขวดแก้ว [J] ガラスのビン \ ห้องดรียน 20060623
ขวดโหล [J] 蓋付きの広口大ガラス瓶
ขวน [J] 探す 捜し求める \ [T] =ขวนขวาย \ ป2 20110708
ขวนขวาย [J] 探求する 追求する
ขวบ [J] とし 年 \ [E] age
ขวย [J] 恥ずかしがる はにかむ きまりが悪い \ [E] shy bashful
ขวยเขิน [J] はずかしい
ขวักไขว่ [J] せわしく 行き交う \ [T] วุ่น, ยุ่ง, มีงานมาก \ [E] busily Syn. actively, Ant. inactively \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070622
ขวัญ [J] [人] たましい 魂 \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20070209
ขวัญข้าว [J] ??
ขวัญตา [J] 愛する女性の代名詞 軍隊に行くので離れる時の女性に対する呼称
ขวัญบิน [J] 驚く たまげる
ขวัญเสีย [J] おびえる
ขวัญใจ [J] あいされる 愛される \ ป4 20051106
ขวับ [J] 突然 ぱっと \ [E] instantly suddenly \ [T] เร็ว ทันที
ขวา [J] みぎ 右 \ [Is]ขัว \ [E] right \ [Id] kanan \ [My] kanan \ [V] phai \ ป2 20050625
ขวาก [J] とげ \ [E] bamboo spike, steel spike \ ป2 20051015
ขวากหนาม [J] じゃま物
ขวากับซ้าย [J] 右と左
ขวาง [J] じゃまする \ ห้องเรียน 20051014
ขวางตา [J] 目ざわりな
ขวางทาง [J] じゃま
ขวางโลก [J] 世間にさからう
ขวาน [J] おの 斧 \ [類] เล่ม \ [Is]ขวน \ [E] [N] axe ax hatchet tomahawk \ Class: ax; tomahawk \ Note: เล่ม \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20051014 \ ชั้นกลาง 20110101
ขวานคม [J]
ขวานคู่มือ [J] いつも使う斧
ขวานโบราณ [J] 昔の斧 \ ชั้นกลาง 20110104
ขวาบน [J] 右上
ขวามือ [J] みぎての 右手の \ [E] right-hand side
ขวาเป็นมงคล [J]
ขวิด [J] りゅうけつする 流血する
ขว้าง [J] なげる 投げる \ [E] [V] pitch, See also: throw; hurl; cast; fling; dash; toss \ ห้องเรียน 20050909 \ ห้องเรียน 20051014
ขว้างจักร [J] 円盤投げ
ขว้างทิ้ง [J] 投棄する 放棄する
ขว้างปา [J] なげつける 投げつける \ ป2 20051004
ขส. [J] 運送 \ [T] ขนส่ง
ขสมก. [J] バンコク都市バス公団 バンコク大量輸送公社 \ [T] องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร \ ป6 20070528 \ ระดับ ที่๒ 20101224
ขอ [J] ください \ [E] ask, request \ [V] cho \ [K] som \ NHK 200500531 \ ระดับที่ 20060618
ขอกมา [J] しゃざいする 謝罪する
ขอกาแฟเย็น [J] アイスコーヒーを下さい \ [V] cho toi ca phe da
ขอกำลังใจ [J] ??
ขอกินน้ำหน่อยสิ [J] ちょっとおみずを飲ませて \ ระดับทสูง 20101225
ขอกินหน่อยสิ [J] ちょっと食べさせて \ ระดับทสูง 20101225
ขอขมา [J] わびる \ [E] humbe apologize \ ป4
ขอความช่วยเหลือ [J]
ขอคืน [J] 返してください
ของ [J] もの 物 \ [E] goods
ของกิน [J] しょくぶつ 食物 \ [E] food
ของขวัญ [J] プレゼント \ [T] อ่านว่า ของ-ขวัน \ [E] gift present \ ป2 20050802 \ ระดับที่ ๓ 20060618 \ ห้องเรียน 20051014 \ ป2 20110708
ของขวัญวันเกิด [J] 誕生日プレゼント
ของคาว [J] 生臭物 おかず
ของคุณอันไหน [J] あなたのものはどれですか
ของจริง [J] ほんもの 本物 \ [V] hang that 
ของจำนำ [J] しつ 質 \ 20050703
ของจำเป็น [J] ひつじゅひん 必需品 \ [E] necessity
ของชำ [J] かんぶつ 乾物 \ [E] dry foodstuff
ของดอง [食] つけもの 漬物 \ [E] pickles
ของดี [J] お守り,【技】良品,[おまもり,りょうひん]
ของทอด [J] 揚げ物
ของที่ถือมา [J] もちもの 持ち物 \ [E] owner
ของที่มีชื่อ [J] めいぶつ 名物 \ [E] specialty
ของที่ระลึก [J] みやげ 土産 記念品 \ ห้องเรียน 20060630 \ ระดับที่๒ 20101224
ของที่ลืม [J] わすれもの 忘れ物
ของที่ลืมไว้ [J] わすれもの 忘れ物 \ [E] thing left behind
ของที่สะสม [J]コレクション
ของนอก [J] がいこくせいひん 外国製品
ของนำเข้า [J]輸入品
ของน้ำหนักเกินกำหนด [J] ちょうかてにもつ \ 超過手荷物 \ [E] excess baggage
ของบรรทุก [J] つみに 積荷
ของปลอม [J] にせもの 偽物 \ [E] imitation \ ห้องเรียน 20060331 \ ป2 20060730
ของป่า [J] ?? \ ป4 20050811
ของผม [J] わたしの 私の
ของฝาก [J] みやげ 土産 \ [E] souvenir \ [V] qua \ 20050604 \ ห้องเรียน 20051014
ของมีคม [J] はもの 刃物
ของมีค่า [J] きちょうひん 貴重品 \ [E] valuables \ ห้องเรียน 20061124
ของมียี่ห้อ [J] ぶらんどひん ブランド品
ของมือสอง [J] ちゅうこひん 中古品
ของยกเว้นภาษี [J] めんぜいひん 免税品 \ [E] duty-free items \ 20110702
ของระลึก [J]きねんひん 記念品
ของรางวัล [J] しょうひん 賞品 \ 20050703
ของว่าง [J] おやつ \ 20050605
ของสำรองไว้ [J] よびの 予備の
ของส่ง ต่างหาก [J] べつそうてにもつ 別送手荷物 \ [E] unaccompanied baaage
ของหวาน [食] デザ-ト \ [V] do ngot
ของเก็บตก [J] おとしもの 落し物 \ [E] lost article
ของเก่า [J] こぶつ 古物
ของเก๊ [J] にせもの 偽物 \ [E] fakes
ของเค็ม [J] しおからいもの 塩辛いもの
ของเซ่น [J] ?? \ [E] ของไหว้ผีหรือไหว้เจ้า \ ป3 2007024
ของเด็กเล่น [J] おもちゃ がんぐ 玩具 \ [E] toy
ของเทียม [J] にせもの 偽物
ของเบ็ดเตล็ด [J] ざっか 雑貨 \ ห้องเรียน 20050819
ของเปรี้ยว [J] ?? \ ป2 20051004
ของเล่น [J]がんぐ 玩具 \ [E] toy \ 20050604
ของเสีย [J] はいきぶつ 廃棄物 ふりょう不良 \ ป2 20050802
ของเหลว [J] えきたい 液体 \ ระดับที่๒ 20110101
ของแข็ง [J] こたい 個体
ของแตก [J] われもの 割れ物
ของแตกง่าย [J] われもの 割れ物
ของแถม [J] けいひん 景品 \ ห้องเรียน 20060901
ของแท้ [J] ほんもの 本物 \ [T] ของปลอม にせもの \ ห้องเรียน 200505
ของแห้ง [J] かんぶつ 乾物
ของโจร [J] とうひん 盗品
ของโปรด [J] だいこうぶつ 大好物
ของใคร [J] だれのもの 誰の物 \ [Ch]หองไผ \ ระดับที่ 20060618
ของใช้ [J] ようひん 用品
ของในประเทศ [J] こくさんひん 国産品
ของใหม่ [J] しんぴん 新品
ของใหม่ล่าสุด [J] もっともあたらしいもの \ ห้องเรียน 20050822
ของให้ [J] プレゼント
ขอจงทรงพระเจริญ [J] ばんざい
ขอด [J] なくなりかけた \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20060908 \ ป3 20110711
ขอดูหน่อย [J] ちょっとみせてください
ขอดูหน่อยสิ [J] ちょっとみせてよ \ ระดับทสูง 20101225
ขอดูเท่านั้น [J] みるだけ 見るだけ
ขอดูเมนู [J] メユ-をみせてください
ขอดูเมนูหน่อย [J] メニュ-をみせてください \ [E] May I have a menu please?
ขอต่อวีซ่า [J] ビザの延長をお願いします
ขอต้อนรับ [J]ようこそ
ขอถ่ายรูปได้ไหม [J] しゃしんをとってもいい? 写真をとってもいい?
ขอทราบ [J] おしえてください 教えてください \ 20050604
ขอทราบล่วงหน้า [J] まえもっておしえてください
ขอทางหน่อย [J] とおしてください
ขอทาน [J] 乞食 物乞いをする
ขอนี่ครับ [J] これをください
ขอนี่ที่หนึ่ง [J] これ 一人 前ください
ขอนแก่น [地] コンケン
ขอน้ำ [J] おみずをください
ขอบ [J] ふち 縁 \ [E][N] edge \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20060906 \ ห้องเรียน 20060922
ขอบกั้น [J] きょうかい 境界 \ [N] edge
ขอบข่าย [J] はんい 範囲
ขอบคุณ [J] ありがとう \ [T] อ่านว่า ขอบ-คุน \ [E] thank you \ [My] Terima kasih \ [Tm] nandri \ [K] oo kun \ [L] khoop cai \ [Ch]ยินดี \ [V] Cam on \ ป2 20050602 \ ระดับที่ ๔ 20060618
ขอบคุณมาก [J] ありがとうございます \ [Ch]ยินดีนักนัก
ขอบทะเล [J]水平線
ขอบบ่อ [J] いどのふち 井戸の淵
ขอบฟ้า [J] ちへいせん 地平線 すいへいせん 水平線
ขอบมี [J] よくあります
ขอบหน้าต่าง [J] まどわく 窓枠
ขอบเขต [J] きまったはんい 決まった範囲
ขอบแปลง [J] かだんのふち 花壇の淵
ขอบโต๊ะ [J] つくえのはし 机の端
ขอบใจ [J] ありがとう \ [E] to thank \ 20050602
ขอบไป [J] よく行きます
ขอฝาก [J] 預ける
ขอฝากของนี้ [J] この荷物をあずかってください \ [E] Can I ask you to keep this baggage?
ขอพร [J] 福を願う \ [T] ขอ-พอน \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070420
ขอม [J] クメ-ル \ [T] ชื่อประเทศเขมร ในสมัยก่อน \ [E] khmer \ ป4 20051111
ขอยาด้วย [J] くすりをください
ขอยืม [J] かりる 借りる \ [E] to borrow \ ห้องเรียน 20051009 \ ระดับที่ 20060618
ขอยืมปากกาหน่อย [J] ちょっと、ペンを貸してください
ขอยืมหน่อยสิ [J] ちょっと貸してよ \ ชั้นสูง 20101226
ขอรับ [J] はい \ ป6 20070707 \ (丁寧語・上司に対してより丁寧・男性),はい
ขอร้อง [J] いらいする 依頼する \ ป3 20050628
ขอร้องมา [J] いらいしてくる
ขออนุญาต [J] きょかをもらう 許可をもらう
ขออภัย [J] わびる 詫びる \ [E] appologize
ขออวยพร [J] しゅくふくする 祝福する
ขออวยพรให้ [E] ??
ขออันนี้เพิ่มได้ไหม [E] Can I have one more of that?
ขออำนวยพรให้ [J] ??
ขออีกหน่อย [J] もうすこしください
ขออ่านหน่อยสิ [J] ちょっと読ませてよ 
ขอเงิน [J] おかねをください
ขอเชิญ [J] どうぞ
ขอเมนูด้วย [E] Can I have the menu?
ขอเวลา [J] じかんをください 時間をください
ขอเสมอ [J] おうえんさせて 応援させて
ขอแนะนำตัวเอง [J] じこしょうかいする 自己紹介する
ขอแลก [J] 両替
ขอแสดงความนับถือ [J] けいぐ 敬具
ขอแสดงความยินดี [J] おめでとう \ 20050604
ขอแสดงความยินดีด้วย [J] おめでとうございます
ขอโทษ [J] すみません \ [E] pardon \ [My] Minta Maaf \ 20050717 \ ระดับที่ 20060618
ขอโทษครับ [J] ごめんなさい
ขอโม้ [J] ??
ขอให้ [J] ねがう 願う \ [E] wish
ขอให้ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรือง [J] 安全と繁栄を祈ります
ขอให้มีความสุข [J] しあわせに 幸せに
ขอให้หาย [J] 治りますように
ขอไป [J] いかせてください
ขะมักเขม้น [J] しゅちゅうする 主張する \ ป3 20050710
ขัง [J] とじこめる 閉じ込める \ [T]คงอยู่ บรรจุ \ ป4 20050801
ขังน้ำไว้ทำเกลือ [J]
ขัณฑ์ [T] เขตแดน \ ป4 20110804
ขัด [J] こする みがく 磨く \ [E] v. to (scrub off, rub, polish, scrape, burnish, oppose, obstruct, interfere, interrupt)
ขัด ๆ [J] なめらかでない
ขัดขวาง [J] ?? \ [E] hinder, cbstruct, block \ ป4 20050806
ขัดข้อง [J] ?? \ ป4 20050803
ขัดตา [J] ??
ขัดทลอง [J] カタログ
ขัดรองเท้า [J] くつをみがく 靴を磨く \ [E] polish the shoes
ขัดสน [J] ?? \ [E] dficient \ ป4 20080120
ขัดอารมณ์ [J] 
ขัดเกลา [J] みがく 磨く \ [E] polish , refine
ขัดเคือง [J] ?? \ [E] be angry
ขัดแย้ง [J] 対立する
ขัดแย้งกัน [J] 対立する
ขัดใจ [J] 機嫌をそこなう \ [E] offend dissatisty \ [T] คำตรงข้าม ตามใจ พอใจ \ ป3 20110817
ขัน [J] みずくみわん 水汲椀 \ [E] metal bowl used for dipping water
ขันน้ำ [E] water dipper
ขันเงิน [J]銀製水汲椀 \ [E] silver dipper
ขันแข็ง [J] ??
ขันโตก [J] ??
ขับ [J] はしらせる 走らせる \ [E] to drive \ ป2 20050625
ขับมา [J] はしってくる \ ห้องเรียน 20060407
ขับรถ [J] うんてんする 運転する \ [E] to drive a car \ ห้องเรียน 20060901
ขับรถเป็นไหม [J] うんてんできますか 運転できますか
ขับรถได้ยังไงล่ะ [J] 車を運転できるわけがない
ขับรถไป [J] うんてんしていく 運転して行く
ขับรถไปส่ง [J] くるまでおくる 車で送る
ขับร้อง [E] sing
ขับเครื่องสี่ล้อ [J] 四輪駆動
ขับเพลง [J] 歌を歌う
ขับแซง [J] おいこす 追い越す 
ขับไล่ [J] おいだす 追い出す \ [E] dislodge drive out, discharge \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20060210 \ ห้องเรียน 20060908
ขั้น [J] だん 段 \ [E] step \ ห้องเรียน 20070622
ขั้นตอน [J] かいだん 階段 だんかい 段階 \ [E] step \ ชั้นกลาง 20110101
ขั้นต่ำ [J] さいてい 最低 \ [E] low, low-grade
ขั้นล่างสุด [J] いちばんしたのだい 一番下の段 \ [T] lowest
ขั้นสูง [J]
ขั้ว [J] きょく 極 \ [E] pole
ขั้วบวก [J] せいきょく 正極 \ [E] positive
ขั้วลบ [E] negative
ขั้วโลก [J] 極(南北の) \ [E] the poles of the earth
ขั้วโลกเหนือ [J] ほっきょく 北極 \ [E] North pole \ ห้องเรียน 20051125 \ ห้องเรียน 20060804
ขั้วโลกใต้ [J] なんきょく 南極 \ [E] South pole \ ห้องเรียน 20051125 \ ห้องเรียน 20060804
ขั้วไฟฟ้า [J]でんきょく 電極 \ [E] electrode
ขา [J] きゃく 脚 あし 足 \ [E] leg \ [L] khaa \ 20050602
ขากลับ [J] かえり 帰り \ [E] return trip \ 20050605 \ ห้องเรียน 20050902
ขาขวา [J] みぎあし 右足
ขาข้างเดียว [J] かたあし 片足
ขาด [J]かける 欠ける やぶける \ [E] break \ ห้องเรียน 20051111 \ ห้องเรียน 20060630
ขาดคำ [J] いいおわる 言い終わる \ [E] hardly had one spoken \ ห้องเรียน 20070622 \ ห้องเรียน 20110204
ขาดงาน [J] けっきんする 欠勤する \ [E] absence from duty
ขาดดุลงบประมาณ [J]ざいせいあかじ 財政赤字
ขาดตลาด [J] しなぎれ 品切れ \ [E] sold out \ ห้องเรียน 20060630
ขาดทุน [J] あかじ 赤字 \ [E] loss \ 20050602
ขาดทุนก็ยอม [J] ??
ขาดนัด [J] やくそくをやぶる 約束をやぶる
ขาดน้ำ [J] みずぶそく 水不足 \ ป2 20060729
ขาดมือ [J] しなぎれ 品切れ
ขาดวิตามิน [J] ビタミンが不足する
ขาดอายุ [J] 期限が切れる
ขาดอายุความ [J] 時効になる
ขาดอาหาร [J] えいようふそく 栄養不足
ขาดเงิน [J] おかねがふそく お金が不足 \ ห้องเรียน 20070622
ขาดเรียน [J] けっせきする 欠勤する \ [E] be absent from school
ขาดแคลน [J] ふそくした 不足した \ [E] lack, be short of \ ป6 20070508 \ ห้องเรียน 20060922
ขาดแคลนน้ำ [J] みずふそく 水不足
ขาดแคลนสินค้า [J] 品不足 \ [E] be out of stock
ขาดใจ [J] ちっそく 窒息 \ ห้องเรียน 20050603
ขาดใวตาย [J] ちっそくし 窒息死 
ขาตั้งกล้อง [J] 三脚
ขาน [J] こたえる 答える \ [E] answer
ขานชื่อ [J] なまえをよぶ 名前を呼ぶ
ขานเรียน [J] 出席をとる
ขาประจำ [J] 常連客 \ [E] \ 20110129
ขาม [J] おそれる 恐れる \ [E] fear, dread \ 20050604
ขามา [J] 来るとき
ขาย [J] うる 売る \ [E] sell \ [L] khaai \ [My] jual \ [Tm] bilu pani \ 20050604
ขายของชำ [J] ざっか 雑貨
ขายง่าย [J] うりやすい 売りやすい 
ขายดี [J] よくうれている \ ห้องเรียน 20060630
ขายตัว [J]売春する
ขายตามตลาด [J] 市場で売る
ขายปลีก [J] こうりする 小売する \ ห้องเรียน 20060217
ขายส่ง [J] とんや 問屋 \ ห้องเรียน 20060217
ขายหน้า [J] はじをかく 恥じをかく \ [T] ทำขายหน้า \ ห้องเรียน 20070427
ขายหมด [J] うりきれ 売り切れ
ขายอะไรบ้าง [J]どんな物をうってますか
ขายาว [J] ながズボン 足が長い
ขายเชื่อ [J] かけうり 掛け売り
ขายแล้ว [J] ばいやくずみ 売約済み
ขายไม่ออก [J] うれていないの 売れない。 \ 売りたいが売れない \ (まだ結婚できないという比喩)
ขาว [J] しろい 白い \ [E] white \ [L] khaau \ [K] soo \ [V] trang \ [My] putih \ 20050703
ขาวจั๊ว [J] まっ白 \ ห้องเรียน 20050826
ขาววับ [J] ??
ขาวเหมือนสำลี [J] わたのようにしろい \ ป6 20070508
ขาสั้น [J] はんずぼん 脚がみじかい \
ขาหน้า [J] まえあし 前足
ขาหมู [J] とんそく 豚足
ขาหมูฮ่องเต้ [J] ??
ขาหยั่ง [J] さんきゃく 三脚
ขาหลัง [J] うしろあし 後ろ足
ขาหัก [J] あしをおる 足を折る \ 20050602 \ ป3 20110710
ขาออก [J] でぐち 出口 ゆしゅつ 輸出
ขาอ่อน [J] もも (あし)
ขาเข้า [J] ゆにゅうの 輸入の \ [E] import
ขาเดียว [J] かたみち 片道
ขาเปล่า [J] はだし 裸足
ขาไป [J] いき 行き \ 20050602 \ ห้องเรีอน 20050902
ขาไปและกลับ [J] おうふく 往復
ขำ [J] おかしい こっけい
ขำอะไร [J] なにがおかしいの
ขิง [J] しょうが 生姜 \ [E] ginger \ 20050703 \ ห้องเรียน 20061201
ขิงก็ราข่าก็แรง [J] 闘志満々負けていない \ ห้องเรียน 20061201
ขีด [J] せんをひく 線を引く \ [E] draw, mark, line \ ป3 20050710
ขีด [J] 重さ100g
ขีดละ [J] 100グラムあたり
ขีดล่าง [J] 記号のアンダースコア='_'
ขีดสุด [J]一番 最高に 最も \ [E] most
ขีดเส้น [J] せんをひく 線を引く \ [E] draw line
ขีดเส้นใต้ [J] かせん 下線 \ [T] underline
ขีปนาวุธ [J] ミサイル
ขี่ [J] のる 乗る またがる \ [E] to ride \ ป2 20050625
ขี่ควาย [J] 水牛に乗る
ขี่จักรยาน [J] じてんしゃにのる 自転車に乗る \ ห้องเรียน 20061027
ขี่ช้าง [J] ぞうにのる 象に乗る \ [Ch]ขี่จ๊าง \ 20050718 \ ห้องเรียน 20070202
ขี่ช้างจับตั๊กแตน [J] 象に乗ってバッタを捕まえる」=小さな仕事を無理やり大ごとにしてしまい、骨折り損だ。 \ [E] ride an elephant to catch a locust
ขี่ช้างวางขอ [J]手鉤を忘れて象に乗る」=不注意で職場を離れ統率力を欠くと、周囲からは畏敬の念で見られなくなる
ขี่มอเตอร์ไชค์ [J] おーとばいにのる オートバイに乗る 
ขี่ม้า [J] うまにのる 馬に乗る \ [E] ride a horse \ 20050604 \ ห้องเรียน 20061103
ขี่รถจักรยาน [J] じてんしゃにのる 自転車にのる \ ระดับที่๒ 20060703
ขี่หลัง [J] せおう 背負う \ [E] sit on one's back \ ป2 20060730
ขี่เหร่ [J] みにくい 醜い
ขี้ [J] うんち \ ป3 20050806
ขี้กบ [J] かんなくず おがくず \ [E] shavings
ขี้กลัว [J] おくびょう おくびょう 臆病な
ขี้ขลาด [J] おくびょうな 臆病な \ ป4 20050604
ขี้ขโมย [J] ぬすみくせのある
ขี้คร้าน [J] なまけもの(名詞) 引く手あまたの出来る人
ขี้คุย [J] おおげさにいう
ขี้งอน [J] すねるひと \ ห้องเรียน 20061201
ขี้ตา [J] めやに \ [E] gum in the eye \ ห้องเรียน 20070427
ขี้บ่น [J] ぶつぶつ言う \ [E] like to grumble, like to complain \ ห้องเรียน 20060707 \ ห้องเรียน 20060922 \
ขี้ประจบ [J] ??
ขี้ผึ้ง [J] ろう \ [E] wax, bees-wax
ขี้ฝุ่น [J] ほこり 埃
ขี้มูก [J] \ [E] nasal, mucus
ขี้ระแวง [J] うたがいふかい 疑い深い
ขี้รังแค [J] 頭のふけ
ขี้ริ้วขี่เหร่ [J] 醜い \ ห้องเรียน 20090918
ขี้ร้อน [J] あつがりや \ 暑つがりや \ 20050602
ขี้ลืม [J] わすれっぽい
ขี้สงสัย [J] うたぐりぶかい 疑り深い \ [E] suspicious \ 20050604
ขี้สงสาร [J] どうじょうしやすい
ขี้สนิม [J] さび 錆 \ [E] rust
ขี้หนาว [J] さむがり \ 20050703
ขี้หึง [J] やきもちやき 嫉妬深い人
ขี้หึง [J] やきもちやき 嫉妬深い人
ขี้หู [J] 耳垢 \ [E] eyewax
ขี้ห่วง [J] しんぱいしょう 心配症
ขี้อาย [J] はずかしがりや \ [E] shy, bashful
ขี้อิจฉา [J] しっと深い ねたみ深い
ขี้อ้อน [J] あまえる 甘える
ขี้เกียจ [J] なまけもの \ [Ch]คี้ี้ค้าน \ [Is]ขี่ค่าน \ [Pt]คีขร่าน \
ขี้เกียจชัก [J] 洗うのがめんどう \ ชั้นสูง 20101225
ขี้เกียจทำกับข้าว [J] 料理をつくるのがめんどう \ ชั้นสูง 20101225
ขี้เซา [J]眠りがちな 眠い 眠たがり屋 寝坊 \ [E]inclined to sleep, drowsy, sleepyhead
ขี้เถ้า [J] はい 灰
ขี้เมา [J] よっぱらい \ ห้องเรียน 20050520 \ [T] ขี้เหล้า \ [L] khii mau
ขี้เล่น [J] 良く冗談を言う 
ขี้เหงา [J] さみしがりや
ขี้เหนียว [J] けちな
ขี้เหร่ [J] ブスな,醜い,見苦しい,みっともない,
ขี้เหล็ก [J] 切りくず(鉄)
ขี้เหล็กอเมริกัน [J] はなのな
ขี้เหล้า [J] よっぱらい \ [T] ขี้เมา \ ห้องเรียน 20050520
ขี้แกล้ง [J] いじわる \ ห้องเรียน 200505
ขี้แง [J] なきむし
ขี้แย [J] 泣き虫の
ขี้โกง [J] うそつき ずるい \ 20050604 \ ห้องเรียน 20050930
ขี้โกหก [J] うそつき \ 20110702
ขี้โมโห [J] おこりっぽい \ 20050604 \
ขี้โม้ [J] おおげさにいう \ ห้องเรียน 20060818
ขี้โวยวาย [J]
ขี้ไคล [J] 垢 ふけ
ขึง [J] のばす 伸ばす \ [E] tighten, tauten, pull \ ป4 20050806
ขึ้น [J] あがる 上る \ [E] rise \ ป1 20050602
ขึ้นจบ [T] ??
ขึ้นจากเรือ [J] 船を降りる
ขึ้นชั้น [J] 進級する
ขึ้นบก [J] じょうりく 上陸
ขึ้นบัญชี [J] 帳簿に記帳する \ [E] to enter in the account books
ขึ้นบันได [J] かいだんを昇る 階段を昇る \ ป2 20051015
ขึ้นบิน [J] りりくする 離陸する \ [E] take off
ขึ้นปีใหม่ [J] しんねん 新年 \ [E] the New Year
ขึ้นภาษี [J] ?? \ ห้องเรียน 20070713
ขึ้นรถ [J] じょうしゃする 乗車する \ 20050703
ขึ้นรถเมล์ [J] ばすにのる バスにのる
ขึ้นรา [J] カビが生える
ขึ้นราคา [J] ねあげ 値上げ
ขึ้นสนิม [J] さびる 錆びる \ ห้องเรียน 20050722
ขึ้นสองค่ำ [J] だいにや 第ニ夜
ขึ้นสามค่ำ [J] 第三夜(新月) \ [E] third day of a new moon
ขึ้นสิบห้าค่ำ [J] じゅうごや 十五夜
ขึ้นหนึ่งค่ำ [J ] 新月
ขึ้นอยู่กับ [J] しだい 次第 たよる 頼る
ขึ้นโรงขึ้นศาล [J] さいばんにうったえる 裁判に訴える
ขึ้นไป [J] ますます
ขึ้นไปข้างบน [J]上に上がる
ขืนใจ [J] きょうようする 強要する
ขื่อ [Is]คือบ้าน
ขุด [J] ほる 掘る
ขุดค้น [J] 発掘する
ขุดดิน [J] 掘る 掘削する
ขุดลอก [J] 
ขุดหลุม [J] 穴を掘る \ ห้องเรียน 20091113
ขุนช้างขุนแผน [J] 劇の題名 \ ป3 20110729
ขุนตาน [J] ?? \ ป4 20050801
ขุนนาง [J] きぞく 貴族 \ ห้องเรียน 20060818
ขุนวัง [J] ?? \ ป4 20080120
ขุนวาง [地] \ [T] ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ขุนเขา [J] こうざん 高山 \ ป4 20050803
ขุมทรัพย์ [J] まいぞうひん 埋蔵物 所有者不明の埋蔵財宝<法> \ ป6 20070707
ขุ่น [J] にごった 濁った \ ห้องเรียน 20060113 \ ป3 20110711
ขุ่นข้น [J] くもった 雲った \ ป4 20050804
ขุ่นมัว [J] 暗い \ สูตรเสน่หา 20101227 \ ป4 20110206
ขุ่นมุง [J] ?? \ ห้องเรียน 20060113
ขูด [J] こする 擦る
ขู่ [J] おどかす 脅迫する
ขู่เข็ญ [J] おどかす 脅す ゆする \ [E] to intimidate, to blackmail
ขโมย [J] どろぼう 泥棒 盗む \ [T] ขะ-โมย \ ป3 20060205 \ 20110702
ขโมยเงิน [J] 金を盗む
ข่มขืน [J] きょうせいする 強制する \ [E] to force
ข่มขู่ [J] きょうはく 脅迫 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
ข่มเหง [J] いじめる 脅す 迫害する 弱い者いじめをする 威張り散らす \ ป4 20110814
ข่วน [J] ひっかく \ ชั้นกลาง 20110101
ข่อย [Is]ข่อย
ข่า [J] ナンキョウ \ ป2 20050625
ข่าย [J] もう 網 \ [T] ตาข่าย \ [E] network \ ป3 20110726
ข่าว [J] ニュ-ス \ [E] news \ [L] khaau \ ป2 20050625
ข่าวการเมือง [J] せいじにゅ-す 政治ニュ-ス
ข่าวกีฬา [J] スポ-ツニュ-ス \ [E] sports news
ข่าวค่ำ [名] ニュース番組の名前
ข่าวดี [J] 良い知らせ \ [E] good news
ข่าวด่วน [J] 最新ニュース
ข่าวประเทศไทย [J] タイのニュース
ข่าวลือ [J] うわさ 噂 \ [E] rumor \ ป3 20110726
ข่าวล่า [J] さいしんニュ-ス 最新ニュース \ [E] the last
ข่าวล่าสุด [J] さいしいのにゅーす \ 最新のニュ-ス ห้องเรียน 20050822
ข่าววันนี้ [J] きょうのニュ-ス 今日のニュース
ข่าวสด [J] 新聞社の名前
ข่าวสังคม [J] さんめんきじ 三面記事
ข่าวสาร [J] じょうほう 情報 \ [T] ข่าว-สาน \ [E] information \ ป3 20050710
ข่าวสำคัญวันนี้ [J] 今日の重大ニュース
ข่าวหน้า [J] ??
ข่าวเด่นเพิ่มเติม [J]その他のニュース
ข่าวเศรษฐกิจ [J] けいざいにゅ-す 経済ニュ-ス
ข่าวในประเทศ [J] こくないにゅ-す 国内ニュ-ス
ข้น [J] あつい 厚い こい 濃い \ [T] \ [E][V] thicken, See also: become concentrated; condense
ข้มงวด [J] きびしい
ข้อ [J] こうもく 項目
ข้อกล่าวหา [J] 告発
ข้อกำหนด [J] きまり 決まり きてい 規定 
ข้อความ [J] でんごん 伝言 題 \ ป2 2050625 \ ระดับที่๒ 20110101 \ ป3 20110729
ข้อคิด [J] しこう 思考 考え \ ป4 20051106 \ ป2 20110708
ข้อง [J] つきあう 付き合う びく \ [Is]ข่อง
ข้องเกี่ยว [J] 関係をする
ข้องใจ [J] ぎもんにおもう
ข้อดี [J] ちょうしょ 長所 \ [T] คำตรงข้าม ข้อเสีย \ ห้องเรียน 20060630 \ ห้องเรียน 20070330 \ ระดับที่๒ 20101224
ข้อตกลง [T] きょうてい 協定 \ ป2 20060818
ข้อบกพร่อง [J] けってん 欠点 \ 20090729 \ ระดับที่๒ 20101225
ข้อบังคับ [J] きそく 規則 \ [T] ระเบียบ \ ห้องเรียน 20070216
ข้อมือ [J] てくび 手首 \ [E] wrist
ข้อมูล [J] しりょう 資料 \ じょうほう 情報 \ [E] Information \ ป4 20050703 \ ชั้นกลาง 20110101 \ ห้องเรียน 20110121
ข้อมูลทั่วไป [J] いっぱんじょうほう 一般情報
ข้อมูลท้องถิ่น [J]げんちじょうほう 現地情報
ข้อมูลลูกค้า [J] こきょくじょうほう 顧客情報
ข้อมูลส่วนตัว [J] こじんじょうほう 個人情報 \ ห้องเรียน 20051014
ข้อยกเว้น [J] れいがい 例外
ข้อระเบียบ [J] きそく 規則 \ [E] rule
ข้อศอก [J] ひじ 肘
ข้อสงสัย [J] ぎもんてん 疑問点
ข้อสรุป [J] けつろん 結論 \ ระดับที่๒ 20101225
ข้อสอบ [J] しけん 試験 しけんもんだい 試験問題 \ ห้องเรียน 20060303
ข้อสอบแบบเลือกตอบ [J]選択問題
ข้อสังเกค [J] きづいたてん 気づいた点
ข้อสัญญา [J] けいやくじこう 契約事項
ข้อสำคัญ [J]主眼
ข้อหา [J] きそじじつ 起訴事実 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
ข้อห้าม [J] きんじられること
ข้อเท็จจริง [J] じじつ 事実 \ [E] fact
ข้อเท้า [J] あしくび 足首 \ 20050602
ข้อเสนอ [J] ていあん 提案
ข้อเสีย [J] けってん 欠点 \ [E] weak point \ [T] คำตรงข้าม ข้อดี \ ห้องเรียน 20060623 \ ห้องเรียน 20060630 \ ห้องเรียน 20070330 \ ระดับที่๒ 20101224
ข้อแรก [J] はじめのこうもく 初めの項目 
ข้อแลกเปลี่ยน [J] こうかん 交換 \ [E] exchange \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
ข้า [J] おれ わし わたし \ [E] I \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20051021 \ ห้องเรียน 20061013
ข้าง [J] がわ 側 \ [E] side \ [K] khaag \ ป3 20050605
ข้าง ๆ [J] よこ 横 \ [E] side, beside \ ป2 20060730
ข้างขวา [J] みぎがわ 右側 \ ห้องเรียน 20060407
ข้างขึ้น [Is]เดือนหงาย \
ข้างข้าง [J] となり よこ 横 \ [E] beside side \ [Ch] คางคาง \ [Is] ข่างข่าง \ [Pt] คางคาง \ ห้องเรียน 20050701
ข้างจาน [J] さらのよこ 皿の横
ข้างซ้าย [J] ひだりがわ 左側 \ [E] the left \ ห้องเรียน 20060407
ข้างถนน [J] みちのそば 道のそば \ [E] rodeside, wayside
ข้างท้าย [J] こうぶ 後部 こうほう 後方 \ [E] behind, back, rear
ข้างนอก [J] そろがわ 外側 \ [E] n.adv. outside,the outside \ 20050718
ข้างบน [J] うえがわ 上側 \ [E] above \ [K] kaag lee \ [L] thaag thug
ข้างบ้าน [J] きんじょ 近所 \ ระดับที่ ๒ 20060703
ข้างล่าง [J] した 下 \ [E] n.adv. lower part, downstairs,below, down \ [L] thaag lum
ข้างหน้า [J] ぜんほう 前方 \ [E] in front \ ป1 20050725 \ ห้องเรียน 20060407
ข้างหลัง [J] うしろがわ 後側 \ [E] behind \ 20050604 \ ห้องเรียน 200600407
ข้างหลังภาพ [J] えのうら 絵の裏 \ ห้องเรียน 20070207
ข้างหาง [J] ??
ข้างเคียง [J] となり 隣 \ [E] near, adjacent, nearby
ข้างแรง [J] はじめて 初めて
ข้างแรม [Is]เดือนดั๋บ
ข้างโต๊ะ [J] つくえのとなり 机のとなり \ ห้องเรียน 20060419
ข้างใต้ [J] した 下
ข้างใน [J] うちがわ 内側 \ [T] ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก \ [E] [N] inside, See also: interior; indoors
ข้างไหน [J] どちらがわ
ข้าพระพุทธเจ้า [J] ??
ข้าพเจ้า [J] わたし 私 \ [T] ข้า-พะ-เจ้า \ ห้องเรียน 20051021 \ ป2 20110708
ข้าม [J] わたる 渡る \ [L] khaam \ ป2 20070714
ข้ามถนน [J] とおりをわたる 通りを渡る \ ห้องเรียน 200500902
ข้ามน้ำ [J] かわをわたる 川を渡る
ข้ามรั้ว [J] さくをこえる 柵を越える
ข้ามสะพาน [J] はしをわたる 橋を渡る \ ห้องเรียน 20050902
ข้ามหน้า [J] まえをよこぎる 前を横切る
ข้ามหน้าข้ามตา [J] 無視する ざっと目を通す \ [E] to bypass (one's superior), to pass over
ข้ามเรือ [J] ふねでわたる 船で渡る
ข้ามแม่น้ำ [J] 川をわたる
ข้าราชการ [J] こうむいん 公務員 \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20070713
ข้าราชการพลเรือน [J] ぶんかん 文官
ข้าว [J] ごはん ご飯 \ [E] n. rice, cereals, grain, food \ [F] riz \ [L] khau \ [V] com \ [My] nasi \ [Id] nasi \ [K] baai
ข้าวของ [J] もの 物 荷物 \ ห้องเรียน 20051009
ข้าวขาหมู [食] とんそくにこみごはん 豚足煮込みごはん \ ระดับที่๔ 20060618
ข้าวคลุกกะปิ [食] えびみそごはん エビ味噌ご飯 \ 20050604
ข้าวคั่ว [食] 炒り米 \ [Is]เข่าขั่ว
ข้าวซอย [食] 北部のカレー麺
ข้าวญี่ปุ่น [J] にほんまい 日本米
ข้าวต้ม [食] おかゆ お粥 \ ป4 20050801 \ ชั้นกลาง 20110101
ข้าวต้มมัด [食] 米とバナナを葉で包み縛り蒸した菓子 \ ป3 20050710
ข้าวต้มหมู [食] 豚雑炊
ข้าวต้มเปล่า [食] ぞうすい 雑炊 \ 20050718
ข้าวต้มไก่ [食] 鶏肉入りおかゆ
ข้าวต้้มมัด [食] 練蒸し菓子
ข้าวผัด [食] チャ-ハン \ [E] fried rice \ [L] khau phat \ [Id] nasi goreng \ [My] nasi goreng
ข้าวผัดกุ้ง [食] エビ焼飯 \ [E] fried rice with shrimp \ 20050604
ข้าวผัดทะเล [食] シ-フ-ドチャ-ハン \ [L] khau phat luam talee
ข้าวผัดปู [食] カニ焼き飯 \ 20050605
ข้าวผัดหมู [食] 豚肉焼き飯
ข้าวผัดใบกระเพรา [食]
ข้าวผัดไก่ [食] とりやきめし トリ焼飯
ข้าวฟ่าง [J] キビ,アワ,ヒエ \ [E] millet
ข้าวมันไก่ [食] 蒸し鶏肉のせご飯 \ [T] ข้าวมันไก่เป็นอาหารจานโปรดของเขา, Thai definition: ข้าวมันที่กินกับไก่ต้มพร้อมด้วยน้ำจิ้ม \ [E],[N] rice steamed with chicken soup
ข้าวราดหน้า [食] あんかけごはん あんかけ御飯 \ 20050602
ข้าวสวย [食] しろいごはん 白いご飯 \ [T] ข้าวเปล่า \ เป็นคำเรียกข้าวสุกแห้ง \ [Is]เข่าเจ้า \ [E] cooked rice
ข้าวสาร [食] はくまい 白米 \ [T] ข้าว-สาน \ [E] rice \ ป2 20050820 \ ชั้นกลาง 20110101
ข้าวสาลี [食] むぎ 麦
ข้าวสุก [J] 炊けたご飯 \ ชั้นกลาง 20110101
ข้าวหมกไก่ [食] サフランチキンライス \ 20050703
ข้าวหมูแดง [食] 焼豚のせご飯
ข้าวหลาม [食] カ-オラ-ム あずきとモチ米を竹筒で焼いた \ [E] food of glutinous rice in bamboo slip \ ป3 20050604 \ ห้องเรียน 20060707
ข้าวหอมมะลี [食] マリー 香り米 \ ห้องเรียน 2006020 \ ห้องเรียน 20070126
ข้าวห่อ [J] 紙や葉っぱに包んだご飯 \ [E] wrapped food
ข้าวห่อสาหร่าย [食] のりまき のり巻き
ข้าวห่อสาหร่ายไส้ไข่ม้วน [食] たまごやき
ข้าวอบสับปะรด [食] パイナプル炊きこみ御飯
ข้าวอบหม้อดิน [食] 土鍋炊き込御飯
ข้าวเกรียบกุ้ง [食] えびせん
ข้าวเจ้า [食] 普通の米 うるち米
ข้าวเปลือก [J] いね 稲 脱穀前の米 殻米 籾 \ ป6 20070707 \ ป2 20110708
ข้าวเปล่า [食] ごはん ご飯 \ [T] ข้าวสวย
ข้าวเป็นอาหารหลัก [J] 米は主食です
ข้าวเย็น [J] ゆうしょく 夕食 \ [E] supper, dinner \ [Ch]เข้าแลง
ข้าวเหนียว [食] もちごめ 餅米 \ [Ch] เข้านึ่ง \ [Is]เข่าเหนียว \ [E] rice \ ป2 20050625 \ ระดับที่๔ 20060523
ข้าวเหนียวขนุน [食]
ข้าวเหนียวทุเรียน [食]
ข้าวเหนียวมะม่วง [食] マンゴと一緒に食べるもち米 \ ห้องเรียน 20060419
ข้าวแกง [食] ライス カレ- \ [E] [N] rice and curry
ข้าวแกงกะหรี [J] カレーライス \ 20091204
ข้าวแช่ [J] かんそうこめ \ ระดับที่ 20060618
ข้าวโพด [食] とうもろこし \ [Is]เข่าโคด \ [E] corn \ ห้องเรียน 20060303 \ ป2 20110708
ข้าวโพดคั่ว 【食】ポップコーン
ข้าวโพดทอด [食] とうもろこしのフライ
ข้าวโพดปิ้ง [食] 焼きとうもろこし
ข้าวโพดหวาน [E] Sugar Sweet Corn
ข้าวไทย [食] たいまい タイ米
ข้าวไร่ [J] おかぼ 陸稲
ข้าศึก [J] てき 敵 \ ป3 20050710
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง [J] ?? \ ป4
ข์ [T] ทุกข์ สังข์
[J] 子音 \ [T] ฃอ ฃวด
[J] 子音 水牛のkh 低子音・順位4 \ [T] คอ ควาย
ค.ศ. [J] せいれき 西暦 \ [T] คริสต์ศักราช \ [E] Christian era; A.D
คง [J] きっと たぶん \ ป2 20050625
คงคา [地] ガンジス河 \ [T]แม่น้ำ \ [E] Ganges river \ ป4 20050813
คงจะ [J] きっと
คงไม่มา [J] たぶんこない
คงไม่อนุญาต [J] きっと許してくれない \ ชั้นกลาง 20100102 
คช [J] ぞう 象 \ [T] ช้าง \ [E] elephant \ ป2 20110722
คชสาร [J] ぞう 象 \ [T]ช้าง \ ป2 20110722
คชา [J] ぞう 象 \ [T]ช้าง \ ป2 20110722
คชาชาติ [J] 象
คชาธาร [J] 国王の象 \ [T] คะ-ชา-ทาน \ ป4 20060617
คณบดี [J] がくぶちょう 学部長
คณะ [J] ぐん 群 学部 \ [E] group, party, society \ 20050605
คณะกรรมการ [J] いいんかい 委員会 \ [E][N] committee, council; commission; board \ 20110702
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ [E] International Committee of the Red Cross; ICRC
คณะกรรมการการเลือกตั้ง [J] せんきょいいんかい 選挙委員会 \ [T] กกต.
คณะกรรมการกำหนด [J] ??
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [J] \ [T] กทช \ [E] The National Telecommuncation Commission
คณะกรรมการบริหาร [J] やくいんかい 役員会
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย [J] みんしゅかうんどういいんかい \ [T] ครป.
คณะกรรมาธิการ [J] いいんかい 委員会 \ [E] [N] commission
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง [E] Mekong River Commissions (MRCs)
คณะครุศาสตร์ [J] きょういくがくぶ 教育学部
คณะที่ปรึกษา [J] ??
คณะนักท่องเที่ยว [J] だんたいりょこう 団体旅行
คณะนิติศาสตร์ [J] ほうがくぶ 法学部 \ 20110129
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [J]チュラロンコン大学法学部
คณะนิเทศศาสตร์ [J] ??
คณะบริหารธุรกิจ [J]
คณะประมง [J]水産学部
คณะพลศึกษา [J]体育学部
คณะมนตรี [J] 評議会 理事会 \ [E] council
คณะมนตรีความมั่นคง [J] あんぜんほしょうひょうぎかい 安全保障評議会 \ [T] คมช.
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ [J] 国際連合安全保障理事会 \ [E] Council of National Security - CNS \ [T] คมช.
คณะมนุษยศาสตร์ [J] じんぶんがく 人文学部
คณะรัฐมนตรี [J] ないかく 内閣 \ [T] ครม. \ [E] [N] cabinet, See also: Council of Ministers, \ ป6 20070708 \ 20110129
คณะรัฐศาสตร์ [J] せいじがくぶ 政治学部 \ 20050717
คณะวิจิตรศิลป์ [J] げいじゅつがくぶ 芸術学部
คณะวิทยาศาสตร์ [J] りがくぶ 理学部
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [J] こうがくぶ 工学部 ぎじゅつがくぶ 技術学部
คณะศิลปศาสตร์ [J] げいじゅつがくぶ 芸術学部
คณะสังคมศาสตร์ [J] しゃかいがくぶ 社会学部
คณะอนุกรรมการ [J] しょういいんかい 小委員会 \ [E] subcommittee
คณะอักษรศาสตร์ [J] ぶんがくぶ 文学部 \ ระดับที่ 20060707
คณะเกษตรศาสตร์ [J] のうがくぶ 農学部
คณะเภสัชศาสตร์ [J]薬学部
คณะเศรษฐศาสตร์ [J] けいざいがくぶ 経済学部
คณะแพทยศาสตร์ [J] いがくぶ 医学部 \ [E] Faculty of Medicine \ 20050602
คณาจารย์ [J] ?? \ [E] [N] staff of teachers
คณิตศาสตร์ [J]数学 \ [E]mathematics
คด [J] よそう まがった \ [E] bent \ ป4 20050813
คดมาก [J] なやむ 悩む
คดี [J] じけん 事件 \ [T] คะ-ดี \ ป4 20050703 \ 20110129
คดีอาญา [J] けいじじけん 刑事事件 刑事訴訟
คดโกง [J] ふせいな 不正な \ ป4 20080120
คดไปคดมา [J] ジグザグに進む
คตส. [J] ?? \ [T] คณะกรรมการตรวจสอบ การกระทำที่กอ ใหเกิด ความเสียหายแกรัฐ
คติ [J] 方法 手段 主義 原理 教訓 \ [E] ways, principles, moral (of a tale) \ ป3 20110710
คติความเชื่อ [J] いいつたえ 言い伝え しんこう 信仰 \ ห้องเรียน 20070706
คติธรรม [J] ?? \ [E] Buddhist doctrine
คติประจำใจ [J] モットー 日常的な信念 \ [E] motto
คน [J] ひと 人 かきまぜる [類] 人 \ [E] person \ [L] khon ຄົນ \ 20050605
คนกระเป๋า [J] バスの車掌
คนกลาง [J] 仲買人 \ [E] [N] middleman, See also: mediator; go-between; intermediary
คนขยัน [J] きんべんなひと 勤勉な人
คนขอทาน [J] こじき 乞食
คนขับ [J] うんてんしゅ 運転手 \ [E] driver \ 20050604 \ ห้องเรียน 200600407
คนขับรถ [J] うんてんしゅ 運転手 \ [E] driver \ [V] lai xe 
คนขับแท็กซี่ [J] タクシー運転手
คนขาย [J] ていいん 店員
คนขายของ [J] しょうにん 商人 
คนขายของหน้าร้าน [J] 店員
คนขายดอกไม้ [J] はなうりにん 花売り人 \ [E] florist
คนขี้เกียจ [J] なまけもの 怠け者 
คนข้างข้าง [J] となりのひと 隣の人 \ ห้องเรียน 20050701
คนข้างบ้าน [J] きんじょのひと 近所の人
คนข้างหลัง [J] うしろのひと 後ろの人
คนคดโกง [J] ??
คนครัว [J] りょうりにん 料理人 \ [E] cook
คนคุก [J] 受刑者 囚人 \ [E] a convict, a jailbird
คนคุ้นเคย [J] したしいひと 親しい人
คนค้นตน [J] 他人とは違う生き方の人 \ ห้องเรียน 20060623
คนงาน [J] ろうどうしゃ 労働者 \ [E] worker \ ป3 20050710 \ ระดับที่๒ 20101224
คนจน [J] びんぼうにん 貧乏人 \ [E] [N] poor, See also: poor people; poor person \ ห้องเรียน 20051016
คนจนจะยิ่งจนลง [J] 貧しいひとはますます貧しくなる
คนจีน [J] ちゅうごくじん 中国人
คนจุกจิก [J] やたらに口やかましい人 \ [E] a fussbudget
คนชรา [J] ろうじん 老人
คนชั่ว [J] あくにん 悪人 \ ป4 20080114
คนช่าง [J] ??
คนญี่ปุ่น [J] にほんじん 日本人 \ [E] Japanese \ [V] Nguoi Nhat \ [L] khon niipun
คนดัง [J] ゆうめいなひと 有名な人
คนดี [J] よいひと 良い人 \ [V] nguoi tot
คนดู [J] かんきゃく 観客 \ 20050605
คนดูแล [J] かんりしゃ 管理者
คนดูแลบ้าน [J] 家政婦 \ [E] housekeeper
คนด้วยกัน [J] おなじひと 同じ人 
คนตกงาน [J] しつぎょうしゃ 失業者 \ ห้องเรียน 20070713
คนตาย [J] ししゃ 死者
คนต่อไป [J] つぎのひと 次の人
คนต่างชาติ [J] がいこくじん 外国人 \ [E] foreigner \ 20050604
คนต่างประเทศ [J] がいじん 外国人 \ [L] khon taag patheet
คนถัดไป [J] 次に並んでいる人
คนทั่วไป [J] いっぱんじん 一般人 \ ห้องเรียน 20070302
คนทำความสะอาด [J] メイド
คนที่ถูกใจ [J] 気に入りの人
คนที่ทำงาน [J] はたらいているひと 働いている人,
คนทุจริต [J] さぎし 詐欺師
คนท้อง [J] にんぷ 妊婦
คนท้องถิ่น [J] じもとひと 地元人 \ ห้องเรียน 20070317
คนธรรมดา [J] へいみん 平民 
คนนั้น [J] そのひと \ 20050718
คนนำทาง [J] あんないにん 案内人 ガイド \ [E] guide
คนนี้ [J] このひと
คนบ้านนอก [J] いなかもの 田舎者 \ 20050604
คนป่วย [J] 病人 患者
คนป่า [J] やばんじん 野蛮人 \ ห้องเรียน 200505
คนฝรั่ง [J] せいようじん 西洋人
คนพมา [J] ミヤンマ-人
คนพาล [J] あくとう 悪党 \ [T] คน-พาน \ ป2 20050820
คนพิการ [J] 身障者 身体障害者
คนพื่นเพนี้ [J] ??
คนพื้นที่ [J] じもとのひと 地元の人
คนมอญ [J] 
คนยังไง [J] どんな人?
คนยากจน [J] びんぼうにん 貧乏人
คนรวย [J] かねもち 金持ち \ ห้องเรียน 20051016
คนรวยจะรวยยิ่งขึ้น [J] 金持ちはますます金持ちになる
คนรอบข้าง [J] まわりの人
คนรัก [J] こいびと 恋人
คนรักกัน [J]
คนรักบ้าน [J] ??
คนรักเก่า [J]
คนรับผิดชอบ [J] たんとうしゃ 担当者 \ [Ch]คนฮับผิ๋ดชอบ \ ห้องเรียน 20060728
คนรับใช้ [J] メイド
คนรุ่นหลัง [J] のちのせだいのひと 後の世代の人
คนรุ่นใหม่ [J] しんじだいのひと 新時代の人
คนรู้ใจ [J] ?? \ ห้องเรียน 20061103
คนร่าง [J] りつあんしゃ 立案者
คนร้าย [J] はんにん 犯人 あくにん 悪人 \ [E] n. criminal \ ป2 20070419 \
คนละ [J] ひとりあたり
คนละขวด [J] ひとりひとびん
คนละคน [J] べつなひと 別な人 \ ห้องเรียน 20051009
คนละคัน [J] ひとりにつき1台
คนละวัน [J] 別の日
คนละห้อง [J] こしつ 個室 べつのへや 別の部屋
คนละเท่าไร [J] 一人いくらですか?
คนลาว [J] らおじん ラオ人 \ [L] khon laau
คนว่างงาน [J] しつぎょうしゃ 失業者
คนสนิท [J] ??
คนสวน [J] にわし 庭師
คนสุดท้อง [J] すえっこ 末っ子
คนสูงอายุ [J] こえれいしゃ 高齢者 \ [T] คนแก่
คนหนุ่ม [J] わかもの 若者
คนหลายใจ [J] うわきもの 浮気者 \ ห้องเรียน
คนหัวดี [J] あたまのいいひと 頭のいい人
คนหาย [J] ゆくえふめいのひと 行方不明の人
คนอพยพ [J] ひなんみん 避難民
คนอังกฤษ [J]えいこじん 英国人 \ [E] English \ [V] Nguoi Anh
คนอื่น [J] ほかのひと 他の人 \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20070324
คนเก่า [J] ろうじん 老人
คนเจ็บ [J] 患者 病人(外傷による)
คนเจ้าบทเจ้ากลอน [J] \ ป2 20110705
คนเชื้อชาติไทย [J] タイ系族の人
คนเดินถนน [J] ほこうしゃ 歩行者
คนเดินทาง [J] たひびと 旅人
คนเดิม [J] 前と同じ人
คนเดียว [J] ひとりで
คนเดียวกัน [J] おなじひと 同じ人 \ ห้องเรียน 20050805
คนเต็ม [J]まんいん 満員 \ [E] full
คนเผือก [J] ??
คนเมา [J] 酔っぱらい
คนเมาเหล้า [J] よっぱらい 酔っ払い \ [E] drunk
คนเมือง [J] とかいのひと 都会の人 \ ห้องเรียน 20050819
คนเยอะ [J] こんでいる 混んでいる
คนเยอะมาก [J] 非常に混んでいる
คนเรา [J] ??
คนเลว [J] あくにん 悪人 \ ห้องเรียน 20060825
คนเลวร้าย [J] あくとう 悪党
คนเล็ก [J] すえっこ 末っ子
คนเวียดนาม [J] ベトナム人 \ [V] nguoi Viet Nam
คนแก่ [J] ろうじん 老人 \ [T] คนสูงอายุ \ [E] old man
คนแขก [J] インド人
คนแน่น [J] 人でいっぱい \ [E] full congestion
คนแปล [J] やくしたひと 訳した人
คนแปลกหน้า [J]みしらぬひと 見知らぬ人 \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 200605
คนแรก [J] 初めての人
คนโกง [J] さぎし 詐欺師
คนโง่ [J] ばか 馬鹿 \ [E] fool
คนโซ [T] ผู้ที่อดอยาก ยากจน \ ป3 20110728
คนโดยสาร [J] じょうきゃく 乗客 \ [E] passenger
คนโต [J]長子 上の子
คนโท [J] ?? \ ป4 20050803
คนโน้น [J] あのひと
คนโสด [J] ひとりもの どくしん 独身
คนใช้ [J] おてつだい お手伝い 
คนในควงใจ [J] こころのなかのひと \ ห้องเรียน 20050902
คนใหม่ [J] しんじん 新人
คนไข้ [J] びょうにん 病人 \ [E] a patient \
คนไข้แน่ [J] ??
คนได [J] ??
คนไทย [J] たいじん タイ人 \ [E] thai \ [L] khon thai \ ป2 20060818 \ ระดับที่๓ 20060522
คนไทยทั่วไป [J] いっぱんのたいじん 一般のタイ人
คนไทยมุสลิม [J] イスラム教のタイ人
คนไทยเชื้อสายจีน [J] 中国系のタイ人
คนไทยเชื้อสายต่าง ๆ [J] 多民族のタイ人 \ ชั้นกลาง 20110104
คนไทยไม่ชอบเดิน [J] タイ人は歩くことがすきではない \ ชั้นสูง 20101226
คนไหน [J] どのひと
คบ [J] けつごうする 結合する つきあう 付き合う \ ป2 20050816 \ ห้องเรียน 20061124
คบกัน [J] つきあう
คบหา [J] つきあう 付き合う \ ห้องเรียน 20070316 \ ป2 20110707 
คปค. [J] ??
คพ. [J] ??
คม [J] かたな 刀 \ ห้องเรียน 20060922
คมช. [J] 安全保障協議会 \ [T] คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
คมนาคม [J] つうしん 通信 こうつう 交通 \ [T] คะ-มะ-นา-คม \ [E] communication \ ห้องเรียน 20070406 \ ป4 20050813
คมนาคมทางน้ำ [J] すいじょうこうつう 水上交通
คมนาคมทางบก [J] りくじょうこうつう 陸上交通
คมนาคมทางอากาศ [J] くうろこうつう 空路交通
คร คล คว [J] 二重子音
ครก [J] いしうす 石臼 \ [E] mortar grinding bowl \ ป2 20050604
ครกกระเดื่อง [Is]ขกต่ำเข่า
ครกหิน [J] いしうす 石臼 \ [E] stone, mortar \ ป4 20051201
ครบ [J] かんぜんな 完全な \ ぜんぶそろう \ ป2 20051004
ครบ ๖๐ ปี [J]60周年 \ ระดับที่๒ 20111220
ครบกำหนด [J] 期間満了 満期
ครบครัน [J] 全部そろった 完全な
ครบถ้วน [J] かんぜんに 完全に \ ป6 20050708
ครบรอบ [J] まん 満 - 年
ครบรอบ ๕ ปี [J] まんごしゅうねん 満5周年
ครบรอบแต่งงาน [J] 結婚記念日
ครบวงจร [J] 最初から最後まで完全にそろった 一貫した \ [E] [ADJ] complete, See also: entire
ครบองค์ประชุม [J] ていすうをみたしている 定数を満たしている
ครบ๖๐ปี [J] 60周年 \ ระดับที่๒ 20101224
ครป. [T] คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
ครม. [J] ないかく 内閣 \ [T] คณะรัฐมนตรี \ [N] cabinet
ครรภ์ [J] 胎内 妊娠 \ [T] อ่านว่า คัน \ ป3 20110726
ครวญ [J] かなしむ 悲しむ \ ป3 20110711
ครหา [J] ひなんする 非難する
ครอง [J] おさめる 治める \ ป3 20050724
ครองชีพ [J] 生計を立てる \ [E] livelihood
ครองราชย์ [J] そくい 即位
ครองแครง [名] お菓子の名前
ครอบ [J] おおう 覆う \ [E] cover, wrap, envelop \ ห้องเรียน 20051014
ครอบครอง [J] かんりする 管理する \ ป4 20051106
ครอบครัว [J] かぞく 家族 \ [E] family \ [Ch]คอบคัว \ ป2 20050605
ครอบครัวไทย [J] タイの家族
ครอบคลุม [J] つつむ 包む \ [E] [V] cover, See also: include
ครอบงำ [J] しはい 支配
ครัน [J] おおい 多い
ครับ [J] はい
ครับผม [J] はい わかりました
ครัว [J] だいどころ 台所 \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070603
ครัวเรือน [J] せたい 世帯 かぞく 家族
ครั่ง [J] 虫の名 \ ป4 20050801
ครั้ง [J] かい 回 \ ป2 20050604
ครั้งที่ ๑๒ [J]第12回
ครั้งนี้ [J] こんかい 今回 \ [E] this time \ ห้องเรียน 20060908
ครั้งยิ่งใหญ่ [J] ??
ครั้งสุดท้าย [J] さいしゅうかい 最終回
ครั้งหนึ่ง [J] いっかい 一回 \ [E] once opon a time
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว [J] \ [T] ไม่คลาดแคล้วสบสุขสันต์ \ ป4 20110713
ครั้งหน้า [J] じかい 次回 \ [E] next time
ครั้งเดียว [J] いっかいだけ 一回だけ \ 20050603 \ ห้องเรียน 20060303
ครั้งแรก [J] はじめて 始めて \ 20050703
ครั้งแล้วครั้งเล่า [J] なんどもなんども 何度も何度も
ครั้น [J] とき いつ \ [E] when \ ป2 20110705
ครั้นแล้ว [J]それで
คราง [J] うなる 唸る \ ป4 20050801
ครางคราญ [J] うなる 唸る \ ป4 20050801
คราด [J] くまで \ [Is]ขาด
คราบ [J] あと 跡 ぬけがら かわ 皮 \ [T] รอยเปื้อน รอยเลอะ \ [E] stain, mark, spot, blot, blrmish
คราบงู [J] へびのぬけがら
คราบเลือด [J] けっこん 血痕 \ [E] bloodstain
คราม [J] いえ 家 あい 藍(染料) \ [Is]คาม \ [E] (krarm) \ indigo, indigo blue \ ป4 20050803
คราย [J] ??
คราว [J] かい 回 \ [T] หน รุ่น ครั้ง \ ป3 20050604
คราวก่อน [J] ぜんかい 前回
คราวต่อไป [J] じかい 次回
คราวที่แล้ว [J] このまえ この前
คราวนั้น [J] あのとき \ ห้องเรียน 20070706
คราวนี้ [J] こんかい 今回 \ [E] this time \ ป3 20110726
คราวหน้า [J] じかい 次回 \ [E] next time \ 20050703
คราวหลัง [J] じかい 次回 \ [E] next time
คราวใด [J] いつでも
คริสต์ [J] キリスト
คริสต์ทศวรรษ [J]西暦
คริสต์มาส [J] クリスマス \ [E] Christmas
คริสต์มาสอีฟ [J] クリスマスイブ \ ชั้นสูง 20101225
คริสต์ศักราช [J] 西暦 \ [T] ค.ศ.
ครีบ [J] ヒレ \ [Is]คีบ \ [E] fin
ครีบปลา [J] 魚のヒレ \ ป2 20051004
ครีม [J] くり-む クリ-ム \ [E] cream
ครีมกันยุง [J] 虫よけクルーム
ครีมซุป [食] クリ-ムス-プ \ [E] cream soup
ครีมนวดผม [J] トリートメント
ครีเอทีฟ [E] creative
ครึกครื้น [J] たのしい 楽しい \ ป6 20060625
ครึ่ง [J] はんぶん 半分 \ [E] half \ [Ch] เกิ่ง \ ห้องเรียน 20061220
ครึ่งดิบครึ่งสก [J] はんじゅく 半熟
ครึ่งปี [J] はんとし 半年 \ [Ch]เกิ่งปี๋ \ [Is]เคิงปี \ [Pt]ขรึ่งปี๋ \ [E] half of year
ครึ่งปีหลัง [J] しもはんき 下半期
ครึ่งปีแรก [J] かみはんき 上半期
ครึ่งราคา [J] 半額 半値
ครึ่งวงกลม [J] 半円形の物 半円 \ [E] semicircle
ครึ่งวัน [J]はんにち 半日 \ [E] half of day \ [Ch] เกิ่งวัน
ครึ่งหนึ่ง [J] はんぶん 半分
ครึ่งหลัง [J] こうはん 後半
ครึ่งเดือน [J] はんつき 半月 \ [E]half of month \ [Ch]เกิ่งเดือน \ [Is]เคิงเดียน \ [Pt]ขรึ่งเดื๋อน
ครึ่งแรก [J] ぜんはん 前半
ครึ้ม [J] くもの 雲の \ ป2 20050820
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน [J] ?? \ ป3 20050710
ครืน [J] ??
ครื้นเครง [J] 荒れ狂う 騒々しい \ ป4 20050801
ครุฆา [J] พญานก
ครุฑ [J] ガルーダ
ครุฑา [J] ??
ครุภัณฑ์ [J] おもいもの 重い物 \ [E][N] durable articles, See also: durable goods; heavy-duty articles
ครุ่น [J] 熟考する 考えに没頭する \ [T] กังวล ครุ่นคิด
ครุ่นคิด [J] じっと考える
ครุ่นนึก [J] 思い続ける
ครู [J] せんせい 先生 \ [I] gruu \ [E] teacher \ [V] giao su \ [K] kruu \ [Id] guru \ [L] khuu
ครูกตติ [人]
ครูกุ๊ก [J] 料理の先生 \ [E] teacher cooking
ครูชม [J] せんせいがほめる 先生が誉める 
ครูตลับ [人] \ ป2 20050701 \
ครูนรินทร์ [人] \ ป4 20050806
ครูบาอาจารย์ [J] せんせい 先生 \ [T] ครู, อาจารย์, คุณครู \ [E] [N] teacher, See also: instructor; school master; school teacher
ครูประจำชั้น [J] ?? \ ป2 20050625
ครูฝึกสอน [J] インストラクター 講師
ครูพละศึกษา [J] 体育の先生
ครูสอน [J] インストラクター
ครูอำไพ [人] アムパイ先生 \ ป3 20050710
ครูเมธี [名] \ ป4 20051127
ครูใจดี [名] \ ป2 20110705
ครูใหญ่ [J] こうちょう 校長 \ [Is]คูใญ \ ป2 20050625
ครู่ [J] ひととき \ ป2 ป3 20050602
ครู่ใหญ่ [J] しばらく
คร่า [J] 引きずっていく 無理に連れて行く \ [T] ฉุดลากไปอย่างไม่ปรานี \ ป3 20110726
คร่าง [J]
คร่าว ๆ [J] おおまか
คร่ำครวญ [J] 嘆き悲しむ \ [T] ร้องไห้รำพัน \ ป4 20110206
คร่ำครึ [J] ?? \ ป6 20070508
คร่ำคร่า [J] 古風な \ ห้องเรียน 20070708
คร่ำเคร่ง [J] ??
คร้าน [J] なまけもの
คร้าบ [J]
ครอม [J] けって乗る \ [E] (kraum) v. to put across,to put over,to bestride,to straddle \
คฤหาสน์ [J] ごうてい 豪邸 \ ห้องเรียน 20050911
คลอ [J] あふれる
คลอก [J] やく 焼く ゆでる 茹でる
คลอกทุ่ง [J] のをやく 野を焼く
คลอง [J] うんが 運河 \ [E] canal \ ป2 20050604 \ 20110129 20110402 \
คลองบางกอกน้อย [地] クロンバーンコックノーイ
คลองบางกอกใหญ่ [地]
คลองพระโขนง [地]
คลองเตย [地] クロント-イ \ [T] กรุงเทพ
คลอด [J] しゅうさんする 出産する \ [E] be born; give birth \ Class: give birth \ ป4 20050805 \ ป3 20110726 \
คลอดลูก [J] うむ 産む \ 20050604 \ ห้องเรียน 20060908
คลอน [J] ほどく 解く
คลอรีน [J] えんそ 塩素
คลอเสียง [J] ばんそうする 伴奏する
คลอแคล [J]
คลัง [J]あばれる 倉庫 金庫 \ 20050527
คลังพัสดุ [J] 倉庫 貯蔵庫
คลังหนังสือ [J] 書庫,文庫
คลับ [J] クラブ \ [E] club
คลัสเตอร์ [E] cluster
คลั่ง [J] ねちゅうする 熱中する \ 20050527
คลาคล่ำ [J] おおい 多い \ ป4 20050604
คลาด [J] もくひょうからはずれる まちがう
คลาดเคลื่อน [J] 正確でない,不正確である,事実に相違する標準や規則から)はずれる移動させられる
คลาน [J] そっとしのびよる はう 這う \ のろのろ進む \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20070622
คลานศอก [J] はう(ひじとひざを使って)
คลานเข่า [J] ひざをつかってはう 膝を使って這う
คลาย [J] ゆるめる \ ป2 20011708
คลายร้อน [J] あつさがやわらぐ
คลายหิว [J] 空腹をやわらげる
คลายเครียด [J] 緊張を緩める
คลาส [E] class
คลาสสิก [J] クラシック \ [T] คลาสสิค
คลาไคล [J] 出かける \ [T] เดินไป \ ป3 20110726
คลิก [J]クリック \ [E] clik
คลินิก [J] クリニック \ [T] สถานพยาบาล \ [E] [N] clinic
คลีนิค [J] クリニック \ [E] clinic
คลี่ [J] ひろげる
คลี่คลาย [J] ばくろする 暴露する
คลี่ปม [J] こぶをほどく,厄介な問題を解決する
คลี่ผ้า [J] ぬのをひろげる 布を広げる
คลึง [J] もむ 揉む
คลื่น [J] なみ 波 \ [E] wave
คลื่นความถี่ [J] しゅうはすう 周波数
คลื่นความถี่สูง [J] 高周波
คลื่นยักษ์ [J] つなみ 津波
คลื่นยักษ์สึนามิ [J]津波
คลื่นลมจัด [J] 風が強くて波が荒い
คลื่นลูกใหม่ [J] 新しい人類
คลื่นวิทยุ [J] でんぱ 電波
คลื่นสั้น [J] たんぱ 短波
คลื่นสึนามิ [J] つなみ 津波
คลื่นสูง [J] はこう 波高
คลื่นเสียง [J] おんぱ 音波
คลื่นโทรศัพท์ [J] けいたいのでんぱ 携帯の電波
คลื่นใต้น้ำ [J] つなみ 津波 
คลื่นไส้ [J] はきけがする \ ป4 20051106 \ ห้องเรียน 20060217
คลุก [J] まぜる 混ぜる
คลุม [J] おおう 被う \ [E] (kloom) v. to cover, to envelop, to spread over \ ห้องเรียน 20060901 \ ป3 20110725
คลุมถุงชน [J] 親が結婚相手を勝手に決める
คลุมหลุม [J] 穴を埋める \ ห้องเรียน 20091113
คลุ้ม [J] \ [E] [ADJ] cloudy, See also: dim; dark; murky
คลุง [J] たちこめる
คล่อง [J] りゅうちょうな 流暢な \ ป2 20060817 \ ระดับที่ 20060618
คล่องดี [J] りゅちょうに 流暢に
คล่องแคล่ว [J] じゅくれんした 熟練した \ ป3 20110711
คล้อง [J] わなにかける 罠にかける 連鎖する \ ป3 20050724
คล้องจอง [J] しりとりをする \ ป2 20051004 \ ป2 20110705
คล้องช้าง [J] 野生の象を確保する
คล้องใจ [J]
คล้อย [J] 動く,~に従って行く,たるむ \ [T] ไม่ขัดกัน เพิ่งพ้นจากที่กำหนดไป
คล้อยหลัง [J] とおりすぎる 通り過ぎる \ [T] พ้นไป \ [E] [V] pass by, See also: move by; turn one's neck
คล้าย [J] にる 似る \ [E] (klai) 1. v. to resemble,to look alike,to appear,to seem,to be likely \ ห้องเรียน 20061117 \ ชั้นกลาง 20110101 \ ป2 20110708 \
คล้าย ๆ กัน [J] にている 似ている
คล้ายกัน [J] にている 似ている \ [E] similar \ ป2 20051004 \ ห้องเรียน 20070706
คล้ายกับ [J] 似ている
คล้ายกับขวานโบราณ [J] 昔の斧に似ている \ ชั้นกลาง 20110104
คล้ายกับรองเท้าบู๊ด [J] ブーツに似ているชั้นกลาง 20110104
คล้ายกับรูปหัวช้าง [J] 象の頭の形に似ている
คล้ายคลึงกัน [J]類似する
คล้ำ [J] くろっぽい \ ป3 20050806 \ ห้องเรียน 20051111 \ ป3 20110711
คลา [J] ??
ควงแขน [J] 腕を組み合って一緒に歩く
ควงแฟน [J] 男女があいびきする
ควบ [J] はしらせる 走しらせる
ควบกิจการ [J]合併する
ควบขับ [J] \ ป3 20110729
ควบคุม [J] かんりする 管理する \ [E] v. to supervise, to superintend, to control \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060407 \ ห้องเรียน 20060414 \ ห้องเรียน 20060901
ควบคุมการจราจร [J] こうつうせいり 交通整理
ควบคุมคุณภาพ [J] ひんしつをかんりする 品質を管理する
ควบคู่ไปด้อย [J] へいこうして 平行して
ควร [J] すべき \ [E] should \ ป2 20050717 \ ห้องเรียน 20060113 \ ห้องเรียน 20060728
ควรจะ [J] すべきだ \ [Is]ควนสิ \ ห้องเรียน 20070608 \ ระดับสูง 20101225
ควรนอน [J] ねるべきだ \ ระดับทสูง 20101225
ควรรู้ [J] しるべき
ควรส้างก่อนทั่น [J] あらってからきるべきだ
ควรใช้คำสุภาพพูด [J] 丁寧なしゃべりかた
ควรใส่เสื้อผ้า [J] 服を着るべきだ
ควัก [J] ほる 掘る \ [E] (kwuk) v. to pick out,to scoop out,to gouge,to dig out,to take out,to spoon out \ ป2 20051015
ควัน [J] けむり 煙 \ [E] smoke \ [L] khwan \ ป2 20050625
ควันบุหรี่ [J] たばこのけむり 煙草の煙り \ ระดับที่๒ 20111220
ควันพิษ [J] 有毒ガス \ ห้องเรียน 20070518
ควันหลง [J]その結果
ควันไฟ [J] けむり 煙 のろし \ ป2 20070630
ควาญ [J] 象使い \ [E] mahout, See also: elephant driver; elephant keeper
ควาญช้าง [J] ぞうつかい 象使い
ควาน [J] てさぐりする 手さぐりする もさくする 模索する \ ป2 20051015
ควานรู้เพิ่มเติม [J]
ควานหา [J] てさぐりでさがす \ ป2 200510
ความ [J] こと ことがら \ ป4 20050803
ความกดดัน [J]圧力
ความกดดันอากาศ [J] きあつ 気圧 \ [E] atmosphenic pressure
ความกดอากาศ [J] きあつ 気圧
ความกตัญญ [J] ??
ความกรุณา [J] ねがい 願い
ความกลัว [J] こわさ 恐さ
ความกลุ้ม [J] なやみ \ [E] suffering
ความกล้าหาญ [J] ゆうき 勇気 \ [E] courage \ ป2 20070630
ความกว้าง [J] ひろさ 広さ
ความกังวล [J] 心配
ความขยัน [J] きんべん 勤勉 \
ความขยันหมั่นเพียร [J] いっしょうけんめい
ความขัดแย้ง [J] こうそう 抗争 ふんそう 紛争 \ [E] conflict, oppoition,
ความคล่องตัว [J] ??
ความคิด [J] かんがえ 考え アイデア \ [E] idea \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060922
ความคิดเห็น [J] いけん 意見 \ [E] opinion \ 20050703
ความคืบหน้า [J] しんぽ 進歩
ความคุ้มครอง [J] ほご 保護
ความงดงงาม [J] ??
ความงาม [J] び 美
ความง่วง [J] ねむけ \ 20110402
ความจงรักภักดี [E] [N] loyalty, See also: faithfulness; allegiance \ ห้องเรียน 20060630
ความจน [J] びんぼう 貧乏 ひんこん 貧困
ความจริง [J] しんじつ 真実 \ [E] truth \ ป2 20050705 \ ห้องเรียน 20051113
ความจริงใจ [J] まごころ 真心
ความจองร้าย [J] あくい 悪意
ความจัดเจน [J] けいけん 経験
ความจำ [J] きおく 記憶 \ [E] remember
ความจำเป็น [J]ひつようせい 必要性  \ ป6 20080114
ความจุ [J] ようりょう 容量
ความฉลาด [J] ちえ 知恵 \ [E] cleverness
ความชอบพอ [J] このみ 好みこうい 好意 \ [E] fondness; affection; liking
ความชั่ว [J] あく 悪 \ ป6 20070530
ความชื่นชม [J] ?? \ ป2 20050820
ความชื่นชอบ [J] にんき 人気
ความชื้น [J] しつど 湿度 \ [E] hymidity
ความช่วยเหลือ [J] えんじょ 援助
ความซาบซึ้ง [J] かんどう 感動
ความซื่อสัตย์ [J] しょうじき 正直 
ความดัน [J] けつあつ 血圧
ความดันสูง [J] こうけつあつ 高血圧
ความดันอากาศ [J] きあつ 気圧
ความดันโลหิต [J] けつあつ 血圧
ความดันโลหิตต่ำ [J] ていけつあつ 低血圧 \ 20110402
ความดันโลหิตสูง [J] こうけつあつ 高血圧 \ ระดับที่๒ 20101224
ความดันไฟฟ้า [J] でんあつ 電圧 \ [E] voltage
ความดี [J] ぜん 善 \ ป2 20060817
ความตริตรอง [J] 考慮
ความตะกละ [J] 欲深さ 熱心さ 欲張り
ความตั้งใจ [J] いと 意図 \ 20050603
ความตาย [J] し 死 \ ชั้นสูง 20110819
ความตื่นตระหนก [J] さわぎ
ความตื่นเต้น [J] こうふん 興奮 \ ป2 20050820
ความต้องการ [J] じゅようよそく 儒要予測 じゅよう 需要
ความถี่ [J] しゅうはすう 周波数
ความถี่คลื่น [J] しゅうはすう 周波数
ความทนทาน [J] たいきゅうせい 耐久性
ความทรงจำ [J] きおく 記憶
ความทะนงตน [J] いばる \ ห้องเรียน 20051113
ความทุกข์ [J] なやみ 悩み \ [T] ความ-ทุก \ ป2 20050820
ความนับถือ [J] しんこう 信仰
ความนิยม [J] にんき 人気 しんせつなこうい 親切な行為 \ [E] [N] favor, See also: appreciation; popularity; liking; approval
ความนุ่งหมาย [J] ??
ความน่ารัก [J] あいきょう 愛僑
ความน่าเชื่อถือ [J]しんよう信用
ความบกพร่อง [J] 欠陥
ความบริสุทธิ์ [J] じゅんけつ 純潔 \ ห้องเรียน 20070706 \ ชั้นกลาง 20110101 \ ชั้นสูง 20110819
ความบริสุทธิ์ใจ [J] せいじつ 誠実
ความบันเทิง [J] ごらく 娯楽 \ [E] entertainment \ [T] สันทนาการ \ Sample: เขาหลงใหลความบันเทิงในทุกรูปแบบ \ Def: สิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเบิกบาน เช่น การแสดงต่างๆ \
ความประณีต [J] きめこまかく
ความประณีตละเอียดถี่ถ้วน [J] ??
ความประทับใจ [J] いんしょう 印象 感動
ความประพฤติ [J] こうい 行為 
ความประมาท [J] ゆだん 油断 不注意 \ ห้องเรียน 20050506
ความประสงค์ [J] きぼう 希望
ความปลอดภัย [J] あんぜん 安全 \ ป6 20070529
ความผันผวน [J]変動
ความผิด [J] まちがい 間違え 過失 \ [E] mistake
ความผิดปกติ [J] いじょう 異常
ความผิดหวัง [J] しつぼう 失望 \ [T] ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, Ant. ความสมหวัง \ [E] [N] disappointment
ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบามเดชานุภาพ [J] ふけいざい 不敬罪
ความฝัน [J] ゆめ 夢 \ [E] dream \ ห้องเรียน 20060818
ความพยายาม [J] どりょく 努力
ความพร้อม [J] 準備ができている \ [E] readiness
ความพากเพียร [J] ??
ความภูมิใจ [J] ?? \ ป6 20080114
ความมันส [J] ??
ความมั่นคง [J] あんぜん 安全 \ [T] ความมั่นใจ, ความไร้กังวล \ [E] security \ ระดับที่๒ 20110101
ความมั่นคงแห่งชาติ [J] 国家の安全 \ [T] คมช.
ความมั่นใจ [J] じしん 自信 \ ป6 20080114
ความมีเสน่ห์ [J] あいきょう 愛嬌 みりょく 魅力
ความมืด [J] やみ 闇
ความมุ่งหมาย [J] もくてき 目的
ความยาก [J] むずかしさ 難しさ
ความยากจน [J] ひんこん 貧困 \ ป6 20070530
ความยากลำบาก [J] くろう 苦労
ความยาว [J] ながさ 長さ
ความยินดี [J] よろこび 喜び \ [E] joy \
ความยุติธรรม [J] こうへい 公平
ความรวย [J] ふごう 富豪
ความรอบคอบ [J] ちゅうい 注意
ความรัก [J] あい 愛 愛情 \ 20050602
ความรักใคร่ [J] あいじょう 愛情
ความรับผิดชอบ [J] せきにん 責任 \ [T] หมายถึงความสำนึก ที่จะทำงานในหน้าที่ ให้สำเร็จและได้ผลดี \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 200904
ความริษยา [J] 嫉妬 \ ป3 20110729
ความรื่นเริง [J] ごらく 娯楽
ความรุนแรง [J] ぼうりょく 暴力
ความรู้ [J] ちしき 知識 \ [E] knowledage \ ป2 20051015
ความรู้จัก [J] ちしき 知識
ความรู้สึก [J] かんじょう 感情 \ [E] sense
ความรู้สึกอันตราย [J] スリル 危なそうなこと
ความร่มเย็น [J] へいわ 平和 \ ป6 20070508
ความร่วมมือ [J] きょうりょく 協力 \ [E] cooperation
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ [J] けいざいきょうりょく 経斉協力
ความร่วมมือระหวางประเทศ [J] こくさいきょうりょく国際協力
ความร่ำรวย [J] ふごう 富豪
ความร้อน [J] ねつ 熱 \ [E] temperature
ความลับ [J] ひみつ 秘密 \ [E] secret \ ห้องเรียน 20060414 \
ความลำบาก [J] トラブル
ความลึก [J] ふかさ 深さ
ความลึกลับ [J] みすてり ミステリ- \ [E] mistery
ความวิตก [J] きぐ 危惧
ความวุ่นวาย [J] こんらん 混乱 \ [E] [N] disorder, See also: confusion; jumble
ความสกปรก [J] 垢
ความสงบ [J] ちあん 治安
ความสงบสุข [J] へいわ 平和
ความสงบเรียบร้อย [J] へいわ 平和 \ [E] peace \
ความสงสัย [J] ようぎ 容疑 ぎもん 疑問 \ ห้องเรียน 20090920
ความสงสาร [J] どうじょう 同情 \ [T] ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, \ [E] [N] pity, See also: sympathy; compassion; commiseration \ ป2 20050816
ความสนุกสนาน [J] ごらく 娯楽 \ [E] entertainment \
ความสนใจ [J] きょうみ 興味 \ ป6 20070708
ความสมดุล [J] こうへい 公平 \ [E] balance equilibrium
ความสมัคร [J] 
ความสมานฉันท์ [T] ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง \ [E] [N] agreement, See also: conformity
ความสวยงาม [J] うつくしさ 美しさ
ความสว่าง [J] あかるさ 明るさ \ ห้องเรียน 20061020
ความสะดวก [J] べんぎ 便宜 便利 \ [E] n. convenience, smoothness,easiness,expedience
ความสะดุก [J] べんり 便利
ความสะอาด [J] せいけつさ 清潔さ
ความสับสน [J] こんわく 困惑 こんらん 混乱 \ ห้องเรียน 20090920 \ สูตรเสน่หา 20101225
ความสัมพันธ์ [J] かんれん 間連 かんけい 関係
ความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่น [J] タイ日関係
ความสามัคคี [J] 団結 \ [E] harmony, unity, co-operation \ ป4 20110814
ความสามารถ [J] のうりょく 能力 \ [E] ability \ ป4 20050806
ความสำคัญ [J] じゅうようせい 重要性 \ [E] importance \ 20050703
ความสำนึก [J] かんかく 感覚 \ ป2 20050820
ความสำรวม [J] しんちょうさ 慎重さ
ความสำราญ [J] ごらく 娯楽
ความสำเร็จ [J] せいこう 成功
ความสำเร็จผล [J] せいか 成果
ความสุข [J] しやわせ 幸せ \ [T] อ่านว่า ความ-สุก \ [L] khwaan suk \ ป2 20050703 \ ห้องเรียน 20050805
ความสูง [J] しんちょう 身長 たかさ 高度 \ [E] height \ 20050718
ความสูญเสีย [J] そんしつ 損失 \ [E] loss waste
ความหนา [J] あつさ 厚さ
ความหนาแน่น [J] みつど 密度 のうど濃度 \ [T] density \ 20110402
ความหมาย [J] いみ 意味 \ [E] meaning \ [L] khwaam maai \ ป4 20050604 \ ห้องเรียน 20060210 \ ระดับที่ 20060522
ความหยิ่งผยอง [J] ごうまん 傲慢
ความหลัง [J] おもいで 思い出 過去 \ 20050604
ความหวัง [J] ねがい 願い \ [E] hope \ [L] khwaam wag \ ห้องเรียน 20090224 \ ระดับ ที่ 20060610
ความหวั่นกลัว [J] きょうふ 恐怖
ความหวาดกลัว [J] きょうふ 恐怖
ความหวาน [J] かんみ 甘味 \ ป6 20070529
ความหิว [J] くうふく 空腹 \ [E] hungriness
ความหิวโหย [E] starvation hungriness
ความหึงหวง [J] ??
ความห่วง [J] 心配
ความอดทน [J] にんたい 忍耐 がまん 我慢 \ ชั้นกลาง 20110101
ความอบอุ่น [J] 暖かさ
ความอยาก [J] 欲望 よくばり
ความอยากรู้อยากเห็น [J] こうきしん 好奇心
ความอยากอาหาร [J] しょくよく 食欲 \ [E] appetite
ความอาฆาตพยาบาท [J]復讐心
ความอาย [J] ??
ความอุดมสมบูรณ์ [J] ??
ความอุ่นใจ [J] あんしん 安心
ความอ้วน [J] ひまん 肥満
ความเกี่ยวข้อง [J] あいだがら 間柄
ความเขลา [J] おろかな 愚かな \ [T] ความโง่ \ ป4 20050801
ความเขียวชอุ่ม [J]
ความเข้ม [J] きょうど 強度 \ ป6 20070529
ความเขาใจ [J] りかい 理解
ความเขาใจงาย [J] わかりやすい 解りやすい
ความเคยชิน [J] しゅうかん 習慣
ความเครียด [J] きんちょう 緊張 ストレス
ความเคลื่อนไหว [J] いどう 移動
ความเคารพ [J] そんけい 尊敬 \ ป2 20050802
ความเงียบ [J] ?? \ ป4 20051106
ความเงียบสงบ [J] 平安 平和
ความเจริญ [J] はんえい 繁栄 \ ป2 20060728
ความเจ็บปวด [J] いたみ 痛み \ ป2 20050802
ความเชื่อ [J] しんこう 信仰 \ [T] Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ \ [E] [N] belief, See also: fait; trust \ ห้องเรีอน 20070706
ความเชื่อถือ [J]信仰
ความเดือดร้อน [J] こんなんな 困難な \ ป2 20050820
ความเต็มใจ [J] いよく 意欲 \ ป2 20050625
ความเปราะบาง [J] ??
ความเปรี้ยว [J] さんみ 酸味
ความเปลี่ยนแปลง [J] 変化
ความเป็นจริง [J] じじつ 事実
ความเป็นธรรม [J] せいぎ 正義
ความเป็นมา [J] なりゆき 成り行き
ความเป็นอยู่ [J] せいかつ 生活 くらし 暮し \ ป4 20050801
ความเป็นเพื่อน [J] ゆうじょう 友情
ความเป็นไป [J] なりゆき 成り行き 
ความเป็นไปได้ [J] かのうせい 可能性
ความเพลิดเพลิน [J] 楽しみ
ความเพียร [J] 勤勉
ความเมตตากรุณา [J]慈悲
ความเรียบร้อย [J] 平和
ความเร็ว [J] そくど 速度 \ [E] speed
ความเร็วกำหนด [J] せいげんそくど 制限速度
ความเร็วลม [J] ふうそく 風速
ความเร็วสูง [J] こうそく 高速
ความเล่น [J] ??
ความเศร้า [J] 悲しみ \ สูตรเสน่หา 20101225
ความเสมอภาค [J] びょうどう 平等 ひとしさ等しさ \ [E]equality
ความเสมอภาพ [J]平等
ความเสียสละ [J] ぎせい 犠牲
ความเสียหาย [J] ひがい 損害 そんしつ 損失
ความเสียใจ [J] あわれ 哀れ
ความเสี่ยง [J] 危険
ความเสื่อมโทรม [J] あっか 悪化
ความเหนื่อยล้า [J] ひろう 疲労
ความเหมาะสม [J] てきせつ 適切 \ [E] suitability
ความเห็น [J] いけん 意見 \ [E] opinion \ 20050602
ความเห็นขัดกัน [J] いけんがたいりつする 意見が対立する
ความเห็นชอบ [J]どうい 同意 さんどう 賛同
ความเอื้อเฟื้อ [J] えんじょ 援助
ความเอ็นดู [J] 可愛がること 
ความแข็ง [J] かたさ 硬さ
ความแค้น [J] 憎しみ \ ห้องเรียน 20090920
ความแตก [J] さべつ 差別
ความแตกต่าง [J] ちがい 違い \ [E] [N] difference
ความแตกต่างกัน [J] そうい 相違
ความแตกแยก [J] ふちょうわ 不調和
ความแพร่หลาย [J] ふきゅう 普及 \ [E] prevalence
ความแรง [J] 強さ
ความแห้งแล้ง [J]乾燥
ความแออัด [J] ??
ความโกรธ [J] 怒り
ความโง่เขลา [J] おろか \ ห้องเรียน 20061020
ความโมโห [E] anger, ire
ความโอบอ้อมอารี [E] helpfulness
ความใจบุญ [J]慈善
ความใส [J] とうめいな 透明な
ความไม่พอใจ [J] ふまん 不満 \ ห้องเรียน 20090920
ควาย [J] すいぎゅう 水牛 \ [Is]ควย \ [L] khwaai \ ป2 20050625
ควายป่า [J] やぎゅう 野牛 \ [E] buffalo \ ป2 20050625
ควายหนาว [J] ??
ควีนสิริกิติ์ [J] クウ-ン \ [E] Qeen
คว่ำ [J] ひくりかえる てんぷくする 転覆する
คว่ำคะเมน [J ころぶ 転ぶ
คว่ำหน้า [J] ひっくりかえる
คว้า [J] つかむ かくとくする 獲得する \ [T] ตรงข้าม พลาด \ ป2 20050820
คว้าง [J] 浮遊する
คว้าน [J] あなを削りおおきくする えぐる
คว้ารางวัลชนะ [J] 優勝賞品を獲得する
คว้าไว้ [J] ?? \ ป2
คอ [J] くび 首 のど \ [E] throat \ [K] koo
คอก [J] おり 檻
คอกกล้วยไม้ [J] らんのはな 欄の花 \ 20110402
คอกม้า [J] うまや 馬屋
คอกลม [J] まるくび 丸首 \ ห้องเรียน 20060630
คอกวัว [J] うしごや 牛小屋
คอกหมู [J] ぶたごや 豚小屋
คอกโค [J] うしごや 牛小屋
คอตก [J] うなだれる がっかりした \ [E] crestfallen
คอทองแดง [J] さけがつよい \ [T] คอแข็ง
คอนกรีต [J] コンクリ-ト
คอนวีเนี่ยนสโตร์ [J] コンビニストア
คอนเซ็ปท์ [E] concept \ สูตรเสน่หา 20101225
คอนเทนท์ [E] content
คอนเทนเนอร์ [J] コンテナ
คอนเทสต์ [E] contest
คอนเฟอร์เรนซ [J] かいぎ 会議 \ [E] conference
คอนเฟิร์ม [E] comfirm
คอนเฟิร์มว่าไป [J] 絶対に行く
คอนเสิร์ต [J] コンサ-ト \ [E] concert
คอนเสิร์ท [J] コンサート
คอนแทค [E] contact
คอนแสิร์ต [J] こんさ-と コンサ-ト
คอนโซล [E] console
คอนโด [J] コンドーミニアム
คอนโดมิเนียม [J] コンド-ミニアム
คอนโทรล [E] control
คอปกเสื้อ [J] えり 衿
คอปอเรชั่น [J] ??
คอพับ [J]首を横に倒す \ สูตรเสน่หา 20101227
คอมพิวเตอร์ [J]コンピュ-タ \ [E] computer \ ระดับที่ 20060618
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ [J] デスクトップコンピュータ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค [J] ノートブックコンピュータ \ [E] notebook computer
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค [J] ノートブック コンピュータ
คอมมานโด [J] とくしゅぶたい 特殊部隊 \ [E] commando
คอมมาร์ต [J] ??
คอมมูนิเคชั่น [J] コミュニケ-ション \ [E] communication
คอมเนดี้ [J] コメデイ
คอมเพล็กซ์ [E] complex
คอมไพล์ [J] コンパイル
คอย [J] まつ 待つ \ [E] to wait
คอยบอก [J] 言われる
คอยล์ [E] coil
คอยอินทนนท์ [地]
คอยาว [J] 首ながい
คอยเก้อ [J] 無駄に待たせる
คอยเดี๋ยว [J] ちょっとまって
คอยเฝ้า [J] かんしする 監視する
คอรัปชัน [T] คอรัปชั่น
คอรัปชั่น [J] おしょく 汚職 \ [E] corruption
คอร์รัปชั่น [J] わいろ 賄賂
คอร์ส [J] こ-す コ-ス \ [E] Corse
คอลล์เซ็นเตอร์ [E] Call Center
คอลัมน [J] コラム
คอลัมน์ [J] コラム
คอลเซ็นเตอร [E] Call center
คอสี้น [J] ??
คอสุรา [J] さけずき
คอหมู [J] 豚の首
คออ่อน [J] さけがよわい
คอเคล็ด [J] ねちがえ
คอเดียวกัน [J] 同じ好みの
คอเบียร์ [J] ビ-ル好き
คอเลสเตอรอล [J] コレステロール
คอเสื้อ [J] えり 襟
คอเหล้า [J] さけ好き
คอแข็ง [J] さけがつよい \ [T] คอทองแดง \ ห้องเรียน 20060224
คอแหลม [J] 服の Vネック \ [T] คอวี
คอแห้ง [J] のどがかわく 喉が渇く \ ห้องเรียน 20070713 \ ป4 20110724
คะ [J] ですか
คะนอง [J] ねっきょうする 熱狂する \ ป4 20051129
คะน้า [J] [植物名] キャベツ類 \ [Is]คะน่า \ ป4 20050605
คะมำ [J] まえにたおれる 前に倒れる
คะยั้นคะยอ [J] 強く勧誘する
คะเน [J] すいていする \ 20050717
คะแนน [J] てんすう 点数
คะแนนความนิยม [J] 支持率
คะแนนสอบ [J] 試験の点数
คะแนนเต็ม [J] まんてん 満点
คะแนนเสียง [J] ひょうすう 票数 ひょう 票 \ ระดับสูง 20101225
คัด [J] かきうつす 書き写す \ ป2 20050605
คัดค้าน [J] はんたいする 反対する \ [E] oppose \ ห้องเรียน 20060210 \ ป6 20070619 \ ระดับที่๒ 20101224
คัดลอก [J] ふくしゃする 複写する \ ป4 20050804
คัดลายมือ [J] しゃほんする 写本する \ ป2 20050703
คัดเลือก [J] せんたくする 選択 する \ [J] pick and choose \ ป2 20050625
คัน [J] かゆい \ [類]台 \ [T] ใช้กับ ร่ม ฉัตร ช้อน ชอ ไถ รถ ธนู \ [E] itchy \ 20050605 \
คันคะเยอ [J] ??
คันคู [J] すいろ 水路
คันชัก [J] バイオリンの弓 \ [E] the bow of a fiddle
คันทรีคลับ [J] カントリー倶楽部 \ [E] country club
คันทรี่ [E] country
คันธนู [J] ゆみ 弓
คันนา [J] すいでん 水田 \ ป4 20050806
คันศร [J]弓矢 \ [E] bow and arrow
คันเบ็ด [J] つりざお 釣竿 \ [E]a rod for angling
คันเร่ง [J] アクセル
คันโต [地] かんとう 関東 \ [T] ประเทศญี่ปุ่น กุนมะ คะนะงะวะ จิบะ ไซตะมะ \ โตเกียว โทะจิงิ อิบะระกิ
คับ [J] せまい 狭い \ [E] tight, tight-fitting, close-fitting \ ป4 20050801
คับขัน [J] せっぱつまった \ [E] uregent, pressing, emergent
คับคั่ง [J] おしあいへしあい \ [E] jammed, croweded, congested
คับตรงนี้นิดหน่อย [J] ここがすこしくきついです
คับแคบ [J] せいげんされた 制限された せまい 狭い \ [E] narrow, cramped
คับแค้น [J] まずしい 貧しい \ ป6 20070530
คับแค้นใจ [J] こまった 困った
คัมภีร์ [J] 経典 \ [Is]ใบล้าน
คัมมินส์ [J] ?? \ [E]
คั่ง [J] かみつな 過密な \ [E] smoldering, pent-up
คั่น [J] 挿入する 差し込む 白紙をはさむ \ ป3 20110726
คั่นหนังสือ [J] しおり \ ห้องเรียน 20070713
คั่ว [J] いる 炒る \ [E] parch, roast \ ป6 20080203
คั้น [J] しぼる 搾る \ [E] squeeze, press \ ป2 20050703
คั้นกะทิ [J] ココナッツミルクを搾る \ [E] press cream out of the coconut meat \ ป2 20070630
คั้นน้ำส้ม [E] swueeze juice from an orange
คั้นส้ม [J] みかんをしぼる
คา [J] つかえる \ [E] get stuck
คากิ [J] とんそく 豚足(中国語から来ている)
คาง [J] あご \ [E] jaw, cin \ 20050602 \ ป3 20110711
คาซัคสถาน [地] カザフスタン共和国 \ [E] Kasakhstan \ [T] ประเทศ \
คาด [J] よそうする 予想する そうぞうそる 想像する 締める \ [E] expect, predict, anticipate \ ห้องเรียน 20051113 \ 20110402
คาดการณ์ [J] よそうする 予想する \ [T] คาด-กาน \ [E] [V] anticipate \ ป3 20050628
คาดคะเน [J] 推測する \ ป3 20110726
คาดยาว [J] ちょうきよほう 長期予報
คาดว่า [J]よそくする 予則する \ [E] think, expect, anticipate \ ระดับ ทึ่๓ 20060610
คาดหมาย [J] よそうする 予想する \ [E] expect, anticipate
คาดหวัง [J] きぼう 希望 きたいする 期待する \ ระดับ ที่๓ 20060610
คาดเข็มขัด [J] ベルトを締める
คาดเดา [J] よそくする 予測する
คาดเอว [J] こしまきのぬの
คาน [人][J] 担ぎ棒 \ [E] shoulder pole
คานหาบ [J] てんぴんぼう  \ [E] strectcher, litter \ ป4 20070120
คาบ [J] くちでくわえる 口でくわえる \ [E] hold in the mouth \ ป2 20110705
คาบสมุทร [J] はんとう 半島 \ [E] peninsula \ ชั้นกลาง 20110101
คาบูล [地] カブ-ル \ [T] เมืองหลวง อัฟกานิสถาน \ [E] Kabul
คาย [J] はく 吐く くちからだす 口から出す 追放する \ [E] spit \ ห้องเรียน 20070525 \ ป4 20080120
คายทิ้ง [J] はきすてる \ ห้องเรียน 20050909
คายเมล็ดในออก [E] spit out the pips
คารม [J] ゆうべんである
คารวะ [J] そんけい 尊敬 敬意 \ [E] respect
คาราบาวแดง [J] ??
คาราวาน [J] キャラバン \ [E] caravan
คาราโอเกะ [J] からおけ カラオケ \ ระอับที่ 20060618
คาร์บอน [J] たんそ 炭素 \ [E] carbon
คาร์เวียร์ [J] \ ชั้นกลาง 20110104
คาร์โบไฮเดรต [J]たんすいかぶつ 炭水化物 \ [T] carbohydrate \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20060707
คาลบี้ [E] calbee
คาว [J] なまぐさい \ [E] fishy, stinking
คาวบอย [J] カウボ-イ \ [E] cowboy \ ห้องเรียน 20070119
คาวี [J] 劇の題名 \ ป3 20110729
คาสโตร [名] カストロ
คาหนังคาเขา [J] 現行犯の
คาเฟ่ [J] ルークトゥンカフェー,モーラム・ディスコ(民謡あり、コメディアンのショーあり、そして食事もお酒も楽しめる。モーラム・ディスコとも呼ばれる。
คาใจ [J] きになる \ ห้องเรียน 20051007
คำ [J] たんご 単語 \ [E] word \ [L] kham \ [Ch]กำ \ ป3 20050724
คำกริยา [J] どうし 動詞 \ [E] verb \ ป4 20051106
คำกริยาวิเศษณ์ [J]副詞 \ [E] adverb
คำกล่าว [J] かくげん 格言 \ [E] talk, speech, \ ป4 20051124
คำขวัญ [J] ひょうご 標語 \ [E] slogan Catch-Phrase \ ป6 20070529
คำขอ [J] ようきゅう 要求
คำขึ้นต้น [J] ?? \ ป4 20051111
คำคม [J] ?? \ [E] well-known saying
คำคล้องจอง [J] 韻をふむ言葉 \ ป2 20110705
คำควบกล้ำ [J] ?? \ [T] อักษรควบ \ กร กล กว \ ขว ตร \ ปร ปล พล พร \ ป4 20051106
คำคุณศัพท์ [J] けいようし 形容詞
คำจำกัดความ [J]定義
คำตรงข้าม [J] はんたいご 反対語 \ [E] antonym
คำตอบ [J] へんじ 返事 こたえ答え \ [T] คำตรงข้าม คำถาม \ [E] answer \ [L] kham toop \ ห้องเรียน 20060203 \ ห้องเรียน 20061020 \ ห้องเรียน 20061027
คำตาย [J] 促音節
คำถาม [J] しつもん 質問 \ [E] question \ [T] คำตรงข้าม คำตอบ \ [L] kham thaam \ 20050703 \ ห้องเรียน 2006210
คำทำนาย [J] よげん 予言 \ [E] prophecy, forecast
คำที่ไม่มีสระ -ะ ประสม [T] ทหาร ขโมย ขบวน ชนะ ชนิด สบาย สดุดี สถานี สนาม สนุกสนาน สว่างไสวสตางค์ นามสคุล พม่า คดี คชาธาร ถลอก สงบ ทบวง ทวาร ทยอย ทวี หนายความ ทวีปยุโรป
คำนวณ [J] けいさんする 計算する \ สูตรเสน่หา 20101230
คำนับ [J] お辞儀する
คำนาน [J] でんせつ 伝説 縁起 由来 伝記 \ ป4 20051106
คำนาม [J] めいし 名詞 \ ป6 20070707
คำนามชี้เฉพาะ [J] ??
คำนามทั่วไป [J] \
คำนำ [J] まえがき \ ป6 20070619
คำนึง [J] 念 \ ป2 20050801
คำบรรยาย [E] lectuce
คำบอกจำนวน [J] ??
คำบุพบท [J] ぜんちし 前置詞 \ [E] preposition
คำประพันธ์ [J]詩 \ [E] verse \ ป2 20110705
คำปราศรัย [J] あいさつの言葉 \ ชั้นกลาง 20110101
คำปัน [人] \ พี่ชาย \ ป3 20110726
คำปันจักร [J] ??
คำปันใส่ [J]
คำฝากบอก [J] でんごん 伝言 \ [E] message
คำพยากรณ์ [J] 予測 予報 \ [E] forecast
คำพยาน [J] 証言
คำพลอย [人] \ ป4 20050801
คำพังเพย [J] ことわざ
คำพิพากษา [J] はんけつ 判決 \ 20110129
คำพูด [J] はなしことば 話言葉 \ [E] [N] speech, See also: words; discourse; remark; vocable; utterance \ ป2 20050625
คำพูดติดปาก [J] きまりもんく 決り文句
คำพ้องเสยง [J] 同音語句 \ [T] เป็นคำที่ออกเสียง เหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน \ สิ้นชีวิต-ผ้าซิ่น 
คำย่อ [J] りゃくご 略語 \ [E] abbreviation่, short form \ ระดับ ที่๒ 20101224
คำราชาศัพท์ [王] 王語 王室用語
คำราม [J]大声を出して脅す 鳴り響く 怒鳴る \ ป3 20110725
คำร้อง [J] ふへい 不平 くじょう 苦情
คำลงท้าย [J] ?? \ ป4 20051111
คำลักษณนาม [J] るいべつし 類別詞
คำวิสามานยนาม [J] \ [T] คำ-วิ-สา-มาน-ยะ-นาม
คำวิเศษณ์ [J] しゅうしょくご 修飾語 \ 20050703
คำศัพท์ [J] たんご単語 \ [E] word vocabulary \ [L] kham sap \ [Ch]กำศั๋พท์ \ ห้องเรียน 20070324
คำศัพท์บัญชี [J] 会計用語
คำสนทนา [J] かいわ 会話
คำสรรพนาม [J] だいめいし 代名詞 \ [T] คำ-สับ-พะ-นาม \ [E] pronoun \
คำสอน [J] おしえ 教え
คำสัญญาณ [J] 合言葉 パスワード \ [E]password
คำสันธาน [J] せつぞし 接続詞 \ [E] conjection
คำสั่ง [J] ちゅうもん 注文 めいれい 命令 \ [T] (น.) ถอยคำที่สั่งใหกระทำ \ [E] n. order, instruction, command \ ห้องเรียน 20050527 \ ห้องเรียน 20050819 \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060210
คำสั่งซื้อ [J]注文
คำสั่งสอน [J] 教示
คำสารภาพ [J]じはく自白
คำสุภาพ [J] ていねいご 丁寧語 \ ห้องเรียน 20060210 \ ระดับสูง 20101225
คำหนึ่ง [J] ひとくち ひと口 \ [E] a bite
คำหลอย [人] \ เทพธิดาปลาร้าไห 2
คำหวาน [J] 甘い言葉
คำอธิบาย 説明のことば
คำอวยพร [J] しゅくふく 祝福
คำอักษรควบแท้ [J]
คำอุทาน [J] 感嘆詞
คำอุปมา [J]たとえ
คำอ้าง [J]口実
คำเคียว [J] ひとこと 一言
คำเฉลย [J] ??
คำเชื่อม [J] せつぞくし 接続詞 \ [T] ถ้า พอ...ก็ หรือ เพราะ จึง ก็ \ ป4 20060110
คำเตือน [J]忠告 警告文 警告
คำเท็จ [J] うそ 嘘 \ 20050604
คำเป็น [J] へいおん 平音節 \ [T] หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทย ที่มีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดไปนี้
คำเมือง [J] タイ北部の言葉 チェンマイ語 \ [E] Northern language
คำเสริมท้าย [J] 接尾辞
คำเหลา [人],เทพธิดาปลาร้าไห 2
คำแก้ตัว [J] いいわけ \ [E] excuse, pretex
คำแข่งขัน [J] ??
คำแถลง [J] せんげん 宣言
คำแนะนำ [J] アドバイス 忠告 \ [E] advice, direction \ ป2 20060729
คำแนะนำตัวเอง [J] じこしょうかいのことば 自己紹介の言葉
คำแปล [J] やくご 訳語
คำแพง [人] \ ป3 20110711
คำโกหก [J] うそ 嘘
คำใหม่ [J] あたらしいたんご 新しい単語
คำไวพจน์ [J] 同意語
คิกบ๊อกซิ่ง [J] キックボクシング \ [E] kick boxing
คิกออฟ [J] キックオフ \ [E] kick-off
คิง [J] キング \ [T] มึง ภาษาเชียงใม่ \
คิงคอง [J] キングコング
คิงเพาเวอร์ [名] king power
คิด [J] かんがえる 考える \ [E] think \ [L] kut \ [K] kit \ 20050604
คิดการณ์ไกล [J] 将来のことを考える \ [T] วางแผนอนาคต \ [E] look ahead
คิดก่อน [T] かえんがえてみます
คิดขึ้น [J] 考えつく
คิดค้น [J] かんがえだす 考え出す 研究する \ ป6 20050605
คิดดอกเบี้ย [J] 利息を計算する
คิดตก [E] try to look at the bright side of things
คิดตังค์ [J] かんじょう 勘定 \ 20050605
คิดตังค์ด้วย [J] お勘定をお願いします!
คิดถึง [J] あいたい 逢たい \ [E] think of, have at heart
คิดถึงจะตาย [T] คิดถึงมาก \ ป4 20110812
คิดมาก [J] かんがえすぎる
คิดมากไป [J]気を回しすぎる
คิดว่า [J] おもう 思う \ [E] think, suppose, reckon \ [Ch]กึ๊ดว่า \ [Is]คึดว่า \ [Pt]หว่า \ ระดับที่๒ 20101224 \
คิดว่าจะไปญี่ปุ่น [J] 日本に行くつもりです。
คิดว่าดี [J] いいとおもう
คิดว่าอะไร [J]何だと思いますか?
คิดหนัก [J] ?? \ [E] careful consideration \ ห้องเรียน 20051016
คิดหน้าคิดหลัง [J] おもいやる \ [E] keep thinking over and over again
คิดออก [J] かんがえつく 考えつく \ [E] except, think out, imagine
คิดออกแล้ว [J] おもいついた 思いついた \ 20050604
คิดฮอด [J]恋しい,歌の題名
คิดเงิน [J] かんじょう 勘定
คิดเฉลี่ย [J]平均する
คิดเลข [J] けいさん 計算 \ [E] caluculation
คิดเห็น [J] いけんをもつ 意見を持つ \ [E] think, consider, believe \ 20050602
คิดในใจ [E] ponder, consider in one's mind, imagine
คิดไม่ออก [J] かんがえつかない 考えつかない \ 20050605
คิว [J] ぎょうれつ 行列 \ ห้องเรียน 20060721
คิวนี้ [J] こんかい 今回 \ ห้องเรียน 20051125
คิวบา [地] キュ-バ \ [T] ประเทศ \ [E] cuba
คิ้ว [J] まゆ 眉 \ [E] eyebrow
คิ้วขมวด [J] ??
คิ้วบาง [J] まゆがうすい 眉が薄い \ ห้องเรียน 20070427
คิ้วเข้ม [J] ??
คีนยา [地] ケニア \ [E] kenya
คีบ [J] つまむ \ [E] clip, clamp, pinch
คีม [J] ペンチ ピンセット \ [E] pincers, pliers, tongs
คีมตัดเล็บ [J] つめきり 爪きり
คีย์ [E] key
คีย์บอร์ด [J] キーボード
คีรี [J] やま 山 \ [T] ภูเขา \ [E] mountain \ ป4 20050910 \ ป2 20110709
คี่ [J] きすうの 奇数の \ [E] odd
คึก [J] きあらな 気荒な 気性が荒くなる \ [E] full of vim and vigour, with vigour and vitaility
คึกคัก [J] かっきのある 活気のある にぎやか \ [E] active, lively, brisk, animated, \ ห้องเรียน 20060331 \ ห้องเรียน 20061201
คืน [J] よる 夜 かえす 返す \ [E] night \ ป2 20050625
คืนของ [J] へんぴん 返品 \ [E] returned good
คืนคำ [J] てっかいする 撤回する とりけす 取り消す \ [E] break one's word, go back one's word
คืนจันทร์เพ็ญ [J] まんげつのよる 満月の夜
คืนดี [J] わかいする 和解する 仲直りする 喧嘩をとりあえずしずめる \ 20110402
คืนตั๋ว [J] 切符を払い戻す
คืนนั้น [J] そのばん その晩 \ ป2 20060818
คืนนี้ [J] こんばん 今晩 \ [E] tonight
คืนพรุ่งนี้ [J] 明日の夜
คืนวาน [J] さくばん 昨晩
คืนหนังสือ [J] 本を返却する
คืนเงิน [J] はらいもどし 払い戻し \ [E] refund
คืนให้ [J] へんさいする 返済する \ [E] give back, return
คืบ [J] はいあるく 這い歩く
คืบหน้า [J] ぜんしんする 前進する
คือ [J] である
คือกัน [T] เหมือนกัน
คือว่า [J] すなわち 実は \ [E] that is to say, in other words, namely
คุก [J] けいむしょ 刑務所 \ [E] [N] prison See also: jail goal \ ห้องเรียน 20070713
คุกกี้ [J] クッキ- \ [E] cookie \ ชั้นกลาง 20110102
คุกคาม [J] 脅す,脅威を与える,脅かす,恫喝する \ [E to threaten, to menace
คุณ [J] あなた \ [E] mister, miss \ [L] cao \ [Ch] ตั๋ว คิง \ [Is] เจ้า \ [Pt] คุ่น \ ป2 20050602
คุณกับเขา [J] あなたと彼
คุณครู [J] せんせい 先生 \ ป2 20050802
คุณครูประจำชั้น [J] 担任の先生
คุณคิดว่ายังไง [J] どう思いますか?
คุณคุยข่าว [T] ??
คุณค่า [J] かち 価値 \ [T] คุน-ค่า \ [E] value, worth \ ป3 20050605
คุณงามความดี [J] とく 徳 ぜん 善 \ ห้องเรียน 20060818
คุณจะเปิดบัญชีเท่าไร [J] 最初にいくら預金しますか?
คุณจะไปกับใคร [J] あなたは誰と一緒にいきますか?
คุณชื่ออะไร [J] あなたの名前はなんといいますか?
คุณซื้อนี่ดีกว่า [J] あなたは、これを買ったほうがいい。
คุณดิดเห็นอย่างไร [J] あなたはどう思う?
คุณตา [J] おじいさん
คุณธรรม [J] どうとく 道徳 \ ป6 20070529
คุณน่ารัก [J] ??
คุณน้าชาย [J] おじ 叔父
คุณน้าสาว [J] おば
คุณประโยชน์ [J] かち 価値
คุณปิดกี่โมง [E] When do you close?
คุณปู่ [J] おじいさん \ ห้องเรียน 20061201
คุณป้า [J] おば
คุณพ่อ [J] おとうさん
คุณพ่อคุณแม่ [J] 両親 父母
คุณพ่อหวานแหวว [T]ละคร
คุณภาพ [J] ひんしつ 品質 \ [T] คุน-นะ-พาบ \ [E] quality \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20060630 \ ห้องเรียน 20060804
คุณภาพดี [J] ひんしつがいい 品質がいい \ [T] คุณภาพสูง \ ห้องเรียน 20060804
คุณภาพต่ำ [J] 品質が悪い \ [T] คุณภาพไม่ดี \ ป6 20070529
คุณภาพไม่ดี [J] ひんしつがわるい 品質が悪い \ ห้องเรียน 20070511
คุณมีลูกไหม [J] あなたは子供がありますか?
คุณมีอาชีพอะไร [J] どんな仕事をしていますか?
คุณยาย [J] おばあさん
คุณย่า [J] おばあさん
คุณลำไย [T] รายการเพลง
คุณล่ะ [J] あなたは \
คุณวุฒิ [J] しかく 資格 \ [E] qualification
คุณศัพท์ [J] けいようし 形容詞 \ [E] adjective
คุณสมบัติ [J] ざいさん 財産 \ [E] property, quality, performance \ ป4 20050803
คุณหมอ [J] いしゃ 医者 \ [T] นายแพทย์
คุณหิวน้ำไหม [E] Are you thirsty?
คุณหิวไหม [E] Are you hungry?
คุณอยากทานอะไร [E] What do you want to eat?
คุณอาชาย [J] おじ
คุณอาหญิง [J] おばさん 叔母(父の妹)
คุณเก่งกว่าเขา [J] あなたは彼よりうまい。
คุณเสมบัต [J] しかく 資格 \ 20050703
คุณแม่ [J] おかあさん お母さん
คุณใคร [J] あなただれ あなた誰
คุนหมิง [地] こんめい 昆明 \ [T] นครคุนหมิง
คุม [J] かんりする 管理する コントロ-ルする \ [T] ควบคึม, take care \ [E] control \ ห้องเรียน 20060630
คุมกำเนิด [J] \ [E] conception, control, birth control, contraception
คุมเชิง [J] そとでまちぎぶせる 外で待ち伏せる
คุย [J] しゃべる \ [E] talk, discuss \ ป2 20050625
คุยกัน [J] はなしあう 話し合う
คุยกับคุณพ่อ [J] ちちとはなす 父と話す
คุยกับเพื่อน [J] ともだちとはなす 友達と話す
คุยคุ้ยข่าว [T] ทีีวี รายการ
คุยทางโทรศัพท์ [J] 電話で話す
คุยเก่ง [J] おしゃべり \ [E] be at a good talker
คุยเป็นภาษาไทย [J] たいごではなす タイ語で話す
คุยโว [J] \ [E] boast of, show off, brag about
คุยไม่รู้เรื่อง [J] はなしてもわからない
คุรุสภา [J] タイの教師による協議会 \ [E] [N] The Teachers Council of Thailand
คุ้กกี้ [J] クッキー
คุ้ง [J] いりえ 入り江 \ 20050604
คุ้น [J] 熟知している \ ป2 20110705
คุ้นตา [J]見慣れた
คุ้นหู [J]聞きなれた
คุ้นเคย [J] じゅくちしている 熟知している \ なれている 慣れている \ [T] ชิน \ [E] know well, be familiar with, be well acquainted with, familiarize \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20070316 \ ห้องเรียน 20070525 \ ป3 20110726
คุ้ม [J] とく 徳 ほごする 保護する \ ห้องเรียน 20061208
คุ้มกว่า [J]
คุ้มกัน [E] defend
คุ้มกับเวลา [J] 
คุ้มครอง [J] ほごする 保護する \ [E] protect
คุ้มครองเด็ก [J] 子供を保護する
คุ้มคราง [J]守る \ [E] safeguard, defend
คุ้มค่า [J] かちがある 価値がある 割に合う \ [E] worthy \ ป6 20076023 \ ระดับที่๒ 20101224
คุ้ย [J] つつく 突く \ [E] scrape, scrabble
คุ้ยเขี่ย [J] かきまわす 掻き回す
คู [J] みぞ 溝 \ [E] ditch, irrigation, canal \ ป2 20060729 \ ห้องเรียน 20061110
คูณ [J] かける \ [T] อ่านว่า คูน \ ป2 20050605
คูณ [J] \ [Is]ต้นคูณ
คูปอง [J] クーポン
คูปองอาหาร [J] クーポン食堂
คูระบายน้ำ [J]排水溝
คูหา [J] 洞窟 一区画
คูเป้ [J] クーペ
คูเมือง [J] としのそとぼり 都市の外堀
คูเวต [地] クエ-ト \ [T] ประเทศ \ [E] Kuwait \ ห้องเรียน 200602
คู่ [J] つい 対 \ [E] even \ ห้องเรียน 20060721
คู่กรณี [J]お互いに \ [E] both sides
คู่กัน [J] 一対の
คู่ขา [J] パートナー \ [E] partner
คู่ครอง [J] けっこんあいて 結婚相手
คู่ค้า [J] ディーラー
คู่ฉบับ [J] 控え \ [E] copy
คู่ต่อสู้ [J] ライバル \ [E] rival
คู่บ่าวสาว [J] しんろうしんぷ 新郎新婦
คู่ฟ้า [J] 天と共に並存する・政府機関の建物の名称
คู่มือ [J] マニュアル \ [E] manual, handbook \ ห้องเรียน 20050513 \ ป4 20080114
คู่มือการใช้ [J] 取扱説明書 \ [E] user's guides
คู่รัก [J] カップル \ [E] lover, sweetheart \ ห้องเรียน 20070119
คู่สมรส [J] はいぐうしゃ 配偶者 \ [E] [N] spouse
คู่หมั้น [J] 婚約者 フィアンセ
คู่หู [J] しんゆう 親友 \ [E] bosom friend, intimate friend
คู่เต้นรำ [J] だんすのあいて ダンスの相手
คู่แข่ง [J] きょうそうあいて 競争相手 \ [E] [N] competitor, See also: rival; opponent; contender; contestant; fighter; opposition
คู่แข่งขัน [J]競争相手 \ [E] rival
คู้เข้ามา [J] アーチをかける
คเชนทร์ [J] ぞう 象 \ [T]ช้าง \ ป2 20110722
ค็อกเทล [J] カクテル \ สูตรเสน่หา 20101227
ค็อฟฟีช็อป [J] コーヒーショップ \ [E] coffee shop
ค่อน [J]ふうしする 風刺する
ค่อนข้าง [J] かなり \ ป2 20050710 \ ห้องเรียน 20070607 \ ระดับที่๒ 20101224
ค่อนข้างขิ้โมโห [J] かなりおこりっぽい \ ชั้นสูง 20101226
ค่อนข้างยาก [J] かなりむずかしい
ค่อนข้างอุ่น [J] 比較的あたたかい \ ชั้นสูง 20101226
ค่อนข้างเย็น [J] ひかくてきすずしい 比較的涼しい \ ระดับทสูง 20101225
ค่อนข้างแย่ [J] すこし悪い \ ระดับทสูง 20101225
ค่อนทับ [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227
ค่อนวัน [J] はんにちいじょう 半日以上
ค่อมทับ [J] 
ค่อย [J] しずかに そっと
ค่อย ๆ [J] そっと そろそろ \ ห้องเรียน 20061110 \ ป4 20080120
ค่อย ๆ เดินไป [J] ゆっくりあるいていく
ค่ะ [J] はい 女性のていねいご
ค่า [J] かかく 価挌 かち 価値 \ [E] price, fare, value \ [L] khaa \ ป2 2050816
ค่าก่อสร้าง [J] ??
ค่าขนม [J] おやつだい おやつ代 小遣銭 \ [E] pocket money
ค่าขนส่ง [J] うんそうひ 運送費
ค่าครองชีพ [J] ぶっか 物価 せいかつひ 生活費 \ [E] cost of living \ 20050717 \ ห้องเรียน 20060224 \ ห้องเรียน 20070316 \ 20110129
ค่าคอมมิสชั่น [J] てすうりょう 手数料
ค่าคุ้มครอง [J] 商売をする時にマフィアに払う金
ค่าง [J] おながさる \ [T] สัตว์ มีลักษณะคล้ายลิง \ ป2 20050625 \ ป3 20110711
ค่าจอด [J] ちゅうしゃだい 駐車代
ค่าจอดรถ [J] 駐車料金 \ [E] parking fee
ค่าจ้าง [J] ちんぎん 賃金 きゅうりょう 給料
ค่าจ้างทั้งปี [J] 年俸
ค่าชดเชย [J] 補償料
ค่าชมละลร [J] 観劇料金
ค่าซ่อม [J] しゅうりひ 修理費 \ 20050703
ค่าตอบแทน [J] ほうしゅう 報酬 \ [E] monetrary
ค่าตั๋ว [J] 切符代 \ [E] price of ticket
ค่าตั๋วผู้ใหญ่ [J] おとなりょうきん 大人料金
ค่าตั๋วเด็ก [J] こどもりょうきん 子供料金
ค่าตำรา [J] きょうかしゃだい 教科書代
ค่าต๋ว [E] percentage
ค่าทดแทน [J] 弁償金 報酬金
ค่าทางด่วน [J] こうそくりょうきん 高速料金 \ [E] toll charge
ค่าทำงานล่วงเวลา [J] 時間外手当,残業手当,オーバータイム
ค่าที่พัก [J] しゅくはくりょう 宿泊料
ค่าธรรมเนียม [J] てすうりょう 手数料 \ [E] tariff handling charge \ ห้องเรียน 20050930
ค่านายหน้า [J] てすうりょう 手数料 コミッション
ค่านำเที่ยว [J] かんこうりょうきん 観光料金
ค่าน้ำ [J] すいどうだい 水道代 \ [Ch]ก้าน้ำ
ค่าน้ำค่าไฟ [J] すいどうでんきりょうきん 水道電気料金
ค่าน้ำประปา [J] すいどうだい 水道代
ค่าน้ำมัน [J] がそりんだい ガソリン代
ค่าบริการ [J] さ-びすりょう サ-ビス料 \ [E] service charge
ค่าประกัน [J] ほけんりょう 保険料
ค่าปรับ [J] ばっきん 罰金 \ [E] penalty \ 20110129
ค่าปลอบขวัญ [J]
ค่าผ่านประตู [J] にゅうじょうりょう 入場料 \ [T] ค่าเข้าชม \ [E] admission fee \ ห้องเรียน 20070316
ค่าผ่านประตูเท่าไร [J] にゅうじょうりょうはいくらですか? 入場料はいくらですか? \ [E] How much is the addmision?
ค่าพัก [J] やどだい 宿代 \ 20050703
ค่าพักแรม [J] たいざいひ 滞在費
ค่าพาหนะ [J] うんちん 運賃
ค่าภาษีสนามบิน [J] 空港使用料 空港税
ค่าย [J] じんち 陣地 \ [E] camp \ ป3 20050806
ค่ายกเลิก [J] キャンセル料
ค่ายทหาร [J] ぐんたい 軍隊
ค่ายทหารบก [J] りくぐんきち 陸軍基地 \ ห้องเรียน 20050729
ค่ายทหารอากาศ [J] くうぐんきち 空軍基地 \ ห้องเรียน 20050729
ค่ายทหารเรือ [J] かいぐんきち 海軍基地
ค่ายมวย [J] ボクシンジム \ [E] boxing-gym
ค่ายรถยนต์ [J] 自動車業界
ค่ายละคร [J] ドラマ業界
ค่ารถ [J] くるまだい 車代 \ [E] fare
ค่ารถแพงขึ้น [J] ??
ค่ารักษา [J] ちりょうひ 治療費
ค่ารักษาพยาบาล [J] いりょうひ 医療費
ค่าล่วงเวลา [J] 残業手当 超過勤務手当
ค่าวซอ [J] ?? \ ป4 20050803
ค่าสงทะเบียน [J] 書き留め代
ค่าสมาชิก [J] かいひ 会費 \ ชั้นกลาง 20110101
ค่าสอน [J] 授業料
ค่าสาธารณูปโภค [J] こうきょうりょうきん 公共料金
ค่าส่ง [J] そうりょう 送料 \ ระดับที่ ๒ 20060701
ค่าส่งของ [J] うんそうだい 運送代
ค่าห้อง [J] へやだい 部屋代 \ [E] room charge \ [Ch] ก้าห้อง
ค่าอาหาร [J] しょくじだい 食事代 \ 20050703
ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน [J]文具代
ค่าเข้าชม [J] はいかんりょう 拝観料 \ [T] ค่าผ่านประตู
ค่าเข้าชมวัด [E] 寺院の拝観料
ค่าเข้าร่วม [J] さんかりょう 参加料
ค่าเครื่องบิน [J] 飛行機の切符代
ค่าเงินเยนแข็ง [J] えんだか 円高
ค่าเฉลี่ย [J]平均値
ค่าเชื้อเพลิง [J]燃料代 \ ระดับที่๒ 20111220
ค่าเช่า [J] れんたるりょう レンタル料 \ [E] rental fee
ค่าเช่าบ้าน [J] やちん 家賃
ค่าเช่าห้อง [J] へやだい 部屋代
ค่าเดินทาง [J] こうつうひ 交通費
ค่าเบี้ยเลี้ยง [J] にっとう 日当
ค่าเฟ่ [J] カフェー ショーを見せるレストラン
ค่าเล่า [J] がくひ 学費 \ 20050605
ค่าเล่าเรียน [J] じゅぎょうりょう 授業料 \ ห้องเรียน 20060210
ค่าเสียหาย [J] そんがいがく 損害金
ค่าแรง [J] ちんぎん 賃金 \ ป6 20070620
ค่าแรงงาน [J] ちんぎん 賃金
ค่าแรงรายวัน [J] にっきゅう 日給
ค่าโฆษณา [J] こうこくひ 広告費
ค่าโดยสาร [J] うんちん 運賃 \ ระดับที่๒ 20101224
ค่าโทรศัพท์ [J] でんわりょうきん 電話代
ค่าใช้ [J] しようりょう 使用料 \ [E] fee
ค่าใช้จ่าย [J] ひようけいひ 経費 しゅっぴ 出費 \ [E] cost, expence \ ห้องเรียน 20060707
ค่าไฟ [J] でんきだい 電気代
ค่าไฟฟ้า [J] でんきりょうきん 電気料金
ค่ำ [J] ゆうがた 夕方 \ [Is]คำ \ [E] [N] dark, See also: dusk; evening; night; nightfall; night-time \ ป2 20050802
ค่ำคืน [J] よる 夜 \ [E]night time \ ป3 20110709
ค่ำมืด [J] ひぐれ 日暮れ \ [E] nightfall
ค้น [J] しらべる 調べる \ [E] [V] seek, See also: search for; hunt for; seek for; look for; investigate \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20060310
ค้นคว้า [J] けんきゅうする 研究する \ [E] [V] research, See also: dig into; study intensively; search \ ป4 20080120
ค้นพบ [J] はっけんする 発見する \ [E] discover
ค้นหา [J] けんさくする 検索する 調べる
ค้อน [J] かなづち 金槌 \ [E] hummer \ ป2 20050605
ค้า [J] しょうばいする 商売する \ 20050703
ค้าขาย [J] しょうばいする 商売する \ [E] trade \ ห้องเรียน 20060630
ค้าง [J] さまたげられる \ ป4 20050801
ค้างคาว [J] コウモリ \ [Is]เจีย \ [E] bat
ค้างคืน [J] よるをすごす 夜をすごす \ [E] [V] stay overnight \ ป6 20070508
ค้างบนรถ [J] しゃちゅうですごす 車中で過ごす \ 20050703
ค้าน [J] はんたいする 反対する
ค้าปลีก [J] こうり 小売 \ [E] [N] retailer, See also: shopkeeper,
ค้าส่ง [J] おろしうり 卸売り とんや 問屋
ค้ำจุน [J] しじする 支持する \ ป3 20050710
ค้ำประกัน [J] ほしょうする 保証する
ค้ำศีรษะ [J] 見おろしている 
ค์ [T] สวรรค์ แบงค์ องค์ สตางค์ พยางค์ อุปสงค์
[T] เลิกใช้แล้ว
ฅน [T]คน
[T] ฆอ ระฆัง
ฆราวาส [J] ??
ฆาตกร [J] さつじんはん 殺人犯 殺人者 \ [E] murderer, killer \ [T] ผู้ที่ฆ่าคน \ สูตรเสน่หา 20101230
ฆาตกรรม [J] さつじん 殺人 \ ระดับที่ ๑ 20060707
ฆาน [J] はな 鼻
ฆานประสาท [J] きゅうかく 嗅覚
ฆ่า [J] ころす 殺す \ [T] ค่า
ฆ่ากลิ่น [J] 臭いを消す
ฆ่าชิงทรัพย์ [J] 強盗殺人
ฆ่าช้างเอางา [J]象を殺して牙を取る =重要なものを不適切にも駄目にし、単なるつまらないものにしてしまう。 \
ฆ่าตัว [J] じさつ 自殺
ฆ่าตัวตาย [J] じさつ 自殺 \ [E] [V] commit suicide, See also: kill oneself \ ป4 20051202
ฆ่าเชื้อโรก [J] しょうどくする 消毒する \ ระดับสูง 20101225
ฆ่าเวลา [J] じかんをつぶす 時間を潰す \ [E] to kill time \ ห้องเรียน 20061013
ฆ้อง [J] ドラ \ [E] bell \ ป3 20110725
ฆ้องวง [J] ドラを並べた 丸い銅鑼
[T] งอ งู
งง [J] めまいがする
งด [J] ちゅうしする 中 止する \ [T] ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น \ [E] [V] stop, See also: halt; discontinue; cease; give up; quit; cancel \ ระดับที่๒ 20101224
งดงาม [J] うつくしい 美しい 奇麗な \ ป4 20050604 \ ป2 20110708
งดบรรยาย [J] 休講になる
งดบิน [J] 欠航
งดบุหรี่ [J] たばこをやめる \ สูตรเสน่หา 20101225
งดวิ่ง [J] 走るのをやめる
งดสูบบุหรี่ [J] きんえんする 禁煙する
งดเง้น [J] しないようにする
งดเหล้า [J] 酒をやめる \ สูตรเสน่หา 20101225
งบ [J] よさん 予算 けっさんする 決算する \ ห้องเรียน 20061020
งบประมาณ [J] よさん 予算 \ [E] budget \ ห้องเรียน 20060317 \ ห้องเรียน 20060922 \ 20110702
งบประมาณประจำปี [J] ねんどよさん 年度予算
งบลงทุน [J] ??
งม [J] てさぐりする
งมงาย [J] しんじやすい 信じやすい
งวง [J] ぞうのはな 象の鼻 \ [Is]ง้วง \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20070202
งวงช้าง [J] ぞうのはな 象の鼻
งวงตาล [J] サトウヤシ ココヤシの花梗 \ ป3 20110711
งวด [J] けっさんき 決算期
งอ [J] まげる
งอก [J] めがでる 芽が出る \ ป4 20050803
งอกงาม [J] せいちょうする 成長する \ ป2 20050625
งอกเงย [J] 蓄積する 産出する 利益を生む 育つ \ [E] to accumulate, to be productive, to grow
งอน [J] すねる 拗ねる \ ห้องเรียน 20061201 \ สูตรเสน่หา 20101230
งอบ [J] かさ 笠 \ [Is]หมวก \ 20050605
งอมืองอเท้า [J] なにもしない
งอมแงม [J] じょうしゅう 常習
งอเข่า [J] ひざをまげる
งัด [J] こじあける \ [E] [V] pry, See also: lever; lift; move; force; prise; prize \ ป2 20070630
งัดประตู [J] とをこじあける
งัดแงะ [J] ?? \ [E] break in \ ห้องเรียน 20070630
งับ [J] かむ 噛む くわえる \ ป2 20050605
งัวเงีย [J] ?? \ ป4 20050801 \ สูตรเสน่หา 20101227
งั้น [J] それじゃ \ 20050718 \ ระดับที่๓ 20060522
งั้นเลยเหรอ [J]
งา [J] ごま 胡麻 \ [Is] ง้า \ [E] sesame \ ห้องเรียน 20070202
งาขาว [J] しろごま 白胡麻
งาช้าง [J] ぞうげ 象牙 \ [E] ivory \ [Ch]งาจ๊าง \ 20110129
งาดำ [J] くろごま 黒胡麻
งาน [J] ぎょうじ 行事 \ [E] event \ ป2 20050625
งานการ [J] しょくぎょう 職業
งานกินเลี้ยง [J] えんかい 宴会
งานกินเลี้ยงปีใหม่ [J] 新年会
งานกินเลี้ยงส่งปีใหม่ [J] 忘年会
งานกีฬา [J] うんどうかい 運動会
งานค้นคว้า [J] 研究
งานฉลอง [J] しゅくがかい 祝賀会 
งานช้างจังหวัดสุรินทร์ [J] スリンの象祭り
งานต้อนรับ [J] かんげいかい 歓迎会 \ [E] welecome party
งานทั่วไป [J] いっぱんさぎょう 一般作業
งานทำ [J] しごと 仕事
งานธนาคาร [J] ??
งานธุรการ [J] 事務 \ [E] work
งานบริการ [J] 奉仕
งานบวช [J] 得度式 \ ชั้นกลาง 20110104
งานบันเทิง [J] ?? \ ป2 20060730
งานบุคคล [J] じんじ 人事
งานบุญ [J] ??
งานบ้าน [J] かじ 家事 \ 20050605 \ ห้องเรียน 20050902
งานประจำ [E] routine
งานประจำปี [J] ねんちゅうぎょうじ 年中行事 \ ป2 20050625
งานประจำวัน [J] 日常業務
งานประเพณี [J] でんとう ぎょうじ 伝統行事
งานประเพณีสงกรานต์ [J] ソンクラ-ン 水かけまつり
งานปาร์ตี้ [J] パ-テイ \ [E] party
งานฝีมือ [J] しゅげいひん 手芸品 \ [E] craft; art; skill;
งานพิธี [J] ぎしき 儀式
งานพิธีเสกสมรส [J] 結婚式
งานพิเศษ [J] アルバイト
งานพืชสวนโลก [J] こくさいえんげいはくらんかい 国際園芸博覧会 \ [E] International Horticultural Exposition for His Majesty the King
งานมงคล [J] おいわい お祝い
งานมหกรรมพืชสวนโลก [J] せかいえんげいはくらんかい 世界園芸博覧会 \ ห้องเรียน 20061201
งานยุ่งไหม [J] しごとが いそがしいですか 仕事が忙しいですか
งานลอยกระทง [J] ロ-イカトンまつり \ ป2 20050820
งานลอยเรือไฟ [J] ラオスの祭り
งานวัด [J] お寺の祭り \ [E] a temple fair
งานวันเกิด [J] たんじょうかい 誕生会 
งานวิจัย [J] けんきゅう 研究
งานวิวาห์ [T] งานแต่งงาน
งานศพ [J]そうしき 葬式 \ ห้องเรียน 20070607 \ ระดับที่๓ 20060522 \ ชั้นสูง 20110829
งานสงกรานต์ [J] ソンクラーン祭り
งานสังสรรค์ [J] こんだいかい 懇談会 
งานหนัก [J] じゅうろうどう 重労働 \ [T] งานที่หนัก \ [E] heavy work
งานหมั้น [J] ??
งานหัตถกรรม [J] みんげいひん 民芸品
งานอดิเรก [J] しゅみ 趣味 \ [E] hobby
งานอุปสมท [J] ??
งานเกษตร [J] のうぎょう 農業
งานเขียน [J] 文筆物 しっぴつ 執筆
งานเฉลิน [J] ??
งานเต้นรำ [J] ぶとうかい 舞踏会 \ [E] dance
งานเทศกาล [J] まつり 祭 \ [E] festival
งานเทศกาลประจำปี [J] 年中行事
งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ [J] カンヌ映画祭
งานเทศกาลอาหารไทย [E] thai food festival
งานเทศกาลไทย [J] タイ フェステイバル
งานเบา [J] けいさぎょう 軽作業
งานเป็นไงบ้าง [J] 仕事はどう?
งานเลี้ยง [J] えんかい 宴会 パーテイ \ [E] party \ ห้องเรียน 20070324
งานเลี้ยงงานแต่งงาน [J]結婚披露宴
งานเลี้ยงต้อนรับ [J] かんげいかい 歓迎会 \ 20050605
งานเลี้ยงส่ง [J] そうべつかい 送別会 \ 20050718 \ ห้องเรียน 20060804
งานเลี้ยงส่งปีใหม่ [J]忘年会
งานเลี้ยงแต่งงาน [J] ひろうえん 披露宴
งานแข่งขันกีฬา [J] うんどうかい 運動会 \ ห้องเรียน 20051009
งานแต่งงาน [J] けっこんしき 結婚式 \ ระดับที่๓ 20060522 \ ห้องเรียน 20061201
งานแสดง [J] てんじかい 展示会
งานแสดงประจำปี [J] ぶんかさい 文化祭
งานแสดงสินค้า [J] しょうひんていじかい 商品展示会
งาบ [J] ??
งาม [J] うつくしい 美しい \ [T] beautiful \ ป2 20050604
งามตา [J] みりょくてきな 魅力的な
งิ้ว [J] ちゅうごくげき 中国劇
งีบ [J] うたたねする
งี้ [J] このような
งึมงำ [J] ぶつぶついう
งุด [J]そわそわ
งุนงง [J] もうろうとする \ ห้องเรียน 20061013
งู [J] へび 蛇 \ [E] snake \ [L] guu \ ป2 20050802
งูกะปะ [J] ? \ ป4 20051106
งูกินหาง [Is]งู่กินหาง
งูพิษ [J] どくへび 毒蛇 \ ห้องเรียน 20060922
งูเลื้อย [J] ??
งูเห่า [J] コブラ
ง่วง [J] ねむくなる 眠くなる \ ระดับที่ ๔ 20060618
ง่วงนอน [J] ねむい 眠い \ [E] sleepy
ง่วงเหงา [J] ねむい 眠い
ง่วน [J] 夢中になる 没頭する
ง่าม [J] また 股
ง่าย [J] かんたん 簡単 \ [E] [ADV] easily, See also: simply; plainly; clearly; with ease \ [L] gaai \ [V] de \ [My] senang \ ป2 20050605
ง่ายดาย [J] かんたんな 簡単な \ ป4 20051204
ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก [J] a piece of cake \ ป6 20070619
ง้อ [J] 仲直り 和解 \ [E] to try to conciliate; to reconciliate \ [T] ขอคืนดีด้วย \ สูตรเสน่หา 20101225
ง้าง [J] もちあげる 持ち上げる \ [E] lift up \ ป4 20050801
ง้ำ [J] 前かがみの

0 件のコメント:

コメントを投稿