タイ語単語帳เ แ

เ แ

[T] ไปยาลน้อย
ฯพณฯ [J] かっか
ฯลฯ [T] ไปยาลใหญ่
เ-ะ [J] 短母音
เ-า [J] 母音
เ-ีย [J] 二重母音
เ-็ [T] 短母音
เ_ [J] 長母音 \ [T] ไม้หน้า \
เก [J]ねじれた
เกณฑ์ [J] きょうせいする 強制する きじゅん 基準
เกณฑ์การ
เกณฑ์ทหาร [J] ちょうへいする 徴兵する \ ระดับที่๒ 20060523
เกณฑ์อายุ [J]年齢基準
เกม [J] ゲ-ム \ [E] [N] game, See also: recreation; sport; play
เกมทศกัณฐ์เด็ก [J] テレビ番組の名前
เกย [J]座礁する
เกรง [J] おそれる 恐れる \ [V] fear, See also: be afraid of; be in awe of; dread \ ป2 20051004
เกรงกลัว [J] おそれて \ ป4 20110211
เกรงขาม [J] おろれおおい \ [E] v. to respect with fear \ ป3 20050710
เกรงใจ [J] えんりょする 遠慮する \ 20050604
เกรอะ [J] ??
เกราะ [J] よろい
เกริ่น [J]予告する
เกรียง [人] \ เทพธิดาปลาร้าไห 2
เกรียงไกร [J]大きい 偉大な 重要な すばらしい
เกรียม [J] こげた 半焼け \ ป2 20051005
เกรียว [J] \ [T] พร้อมๆ กัน \ ป4 20110724
เกรียวกราว [J] わいわいさわぐ
เกรี้ยว [J] \ สูตรเสน่หา 20101225
เกรี้ยวกราด [J] \ สูตรเสน่หา 20101225
เกร็ง [J] きんちょうする 緊張する
เกร็ด [J]断片
เกลียด [J] にくむ 憎む \ [Is]ซั๊ง \ ป2 20051004 \ ระดับที่๒ 20101224
เกลียดชัง [J] ひどくきらう
เกลียดเจ้านาย [J] 上司を憎む \ 20110129
เกลียว [J]ねじ
เกลี่ย [J] たいらでない
เกลี้ยกล่อม [J] せっとくする 説得する \ สูตรเสน่หา 20101230
เกลี้ยง [J] たいらな つるつるの
เกลี้ยงเกลา [J]きれいな肌
เกลือ [J] しお 塩 \ [E] salt \ [My] garam \ [V] muoi \ [Sp] sal \ ป3 20050703 \ ป2 20110708
เกลือก [J] もし 転げ回る \ [T] หากว่า \ ป3 20110726 \
เกลือแร่ [J] ミネラル \ ป3 20050710
เกลื่อน [J] さんらんする 散乱する いたるところに たいらにする ごまかす \ ป2 20110716
เกลื่อนกลาด [J] かくさんする 拡散する \ ป3 20050605
เกลื่อนกลุ้ม [J] \ ป2 20110705
เกลื้อน [J] しみ
เกล็ด [J] うろこ \ [Is]เก็ด \ ป2 20051004
เกล็ดปลา [J] さかなのうろこ \ ป2 20051004
เกล้า [J] 髪を束ねる
เกวียน [J] ぎゅうしゃ 牛車 \ ป2 20050625
เกศ [J] かみのけ 髪の毛
เกศา [J] 毛髪 \ [T] ผม
เกศี [J] ?? \ [T] หัว ผม \ ป4 20060611
เกษตร [J]農業 \ [T] อ่านว่า กะ-เสด \ 20110129
เกษตรกร [J] のうみん 農民 \ [E] [N] agriculturist, See also: farmer \ ห้องเรียน 20050909
เกษตรกรรม [J] のうぎょう 農業 \ [T] กะ-เสด-ตระ-กัม \ [E] [N] agriculture, husbandry; farming \ 20110402
เกษตรศาสตร์ [J] のうがく 農学
เกษม [J]安楽 平安 \ [T] สบายใจ \ ป4 20110804
เกษมสันต์ [J] 幸福な 満足した \ ป6 20080212
เกษรา [人]
เกษียณ [J] ていねん 定年 
เกษียณอายุ [J] たいしょくした 退職した
เกษียร [J],乳
เกสต์เฮาส์ [J] ゲストハウス \ [E] Guest house
เกสร [J] 花心 \ [T] เก-สอน \ ป2 20050605
เกสรดอกไม้ [J] ??
เกสรตัวผู้ [J]おしべ
เกสรตัวเมีย [J]めしべ
เกะกะ [J] じゃまな 邪魔な \ ห้องเรียน 20070302
เกา [J] かく 掻く \ 20050605 \ ห้างเรียน 20060825
เกาต์ [J] つうふう 痛風
เกาหลี [J] かんこく 韓国 \ [E] ประเทศ
เกาหลีเหนือ [J] きたちょうせん 北朝鮮 \ ห้องเรียน 200505
เกาหลีใต้ [J] かんこく 韓国 \ [E] korea
เกาหัว [J] あたまをかく 頭を掻く
เกาะ [J] しま 島  \ [J]しがみつく \ [E] island \ [Id] pulau \ [Ch]เก๋าะ \ ป2 20050625 \ 20110129
เกาะกวม [地] グアム
เกาะครก [地]
เกาะช้าง [地] \ [T] จังหวัด ตราด \ ระดับที่ 20060618
เกาะซามัว [地] サモア
เกาะตะรุเตา [地]
เกาะถนน [J] ちゅうおうぶんりたい 中央分離帯
เกาะนิโคบาร์ [地]
เกาะบาหลี [地] ばりとう バリ島 \ [T] ประเทศอินโดนีเชีย
เกาะพระทอง [地] \ [T] จ.พังงา
เกาะพะง [地] \ [T] อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฏร์ธานี
เกาะพีพี [地] ピ-ピ-島 \ [T] จังหวัดกระบี่
เกาะร้าง [J] 無人島
เกาะลันตา [地]
เกาะล้าน [地] \ [T] จังหวัดชลบุรี \ ป2 20070630
เกาะวาน [地] \ ป4 20110731
เกาะสมุย [地] サムイ島 \ ป2 20050625
เกาะสาก [地]
เกาะสิมิลัน [地] \ [T] จ. กระบี่
เกาะสีชัง [地] \ [T] จังหวัดชลบุรี \ ป2 20070630
เกาะสุมาตรา [地] スマトラ島
เกาะสุรินทร์ [地]
เกาะอามามิ-โอชม่า [地] あまみおおしま 奄美大島
เกาะฮอนชู [地] ほんしゅう 本州
เกาะฮ่องกง [地] ホンコン
เกาะเกร็ด [地] \ ระดับที่ ๔ 20060618
เกาะเกียน [T] เกาะแก่ง
เกาะเงิน [J] お金をたかる
เกาะเชจู [地] さいしゅうとう \ 済州島 \ [E] jeju island \
เกาะเซนกากุ [地]
เกาะเตียวหยู [地]
เกาะเต่า [地]
เกาะเสม็ด [地] サメット島 \ ป2 20050625
เกาะแก้วพิสดาร [J] \ ป4,20101016
เกาะโอกินาวา [地] おきなわ 沖縄
เกาะไผ่ [地] \ [T] จังหวัดชลบุรี
เกาเหลา [食] 麺無しスープ
เกิด [J] うまれる 生まれる でゅっせい 出生 \ ป2 20050820 \ ชั้นกลาง 20110104
เกิดขึ้น [J] おこる 起る
เกิดขึ้นมา [J] なる \ รระดับที่๒ 20110101
เกิดราศีอะไร [J] ??
เกิดร้อนขึ้นมา [J] 暑くなる \ ระดับที่๒ 20110101
เกิดอุบัติเหตุ [J] 事故が起こる
เกิดเมื่อไร [J] たんじょうびはいつ 誕生日はいつ
เกิดเหตุ [J] じこがおこる 事故が起こる
เกิน [J] いきすぎる 行き過ぎる \ 20050602
เกินขนาด [J] おおきすぎる 大きすぎる \ 2050604
เกินพอ [J] じゅうぶんすぎる 十分すぎる
เกินไป [J] おおすぎる 多すぎる \ ป4 20050604 \ ห้องเรียน 20060623
เกียจคร้าน [J] なまけもの なまけもの \ [T] เกียด-คร้าน \ ป2 20050724
เกียรติ [J] めいせい 名声 \ ป4 20050806 \ หัองเรียน 20060224 \ ห้องเรียน 20060818 \ ป3 20110729
เกียรติคุณ [J] めいせい 名声
เกียรติยศ [J] 名声 \ ป4 20081207
เกียร์ [J] ギア(外)
เกียวโต [地] きょうと 京都 \ ระดับที่ ๕ 20060618
เกี่ยง [J] いいあらそう
เกี่ยว [J] かんけい 関係 \ ป3 20050710
เกี่ยวกับ [J] かんけいする 関係する
เกี่ยวข้อง [J] かんけいがある 関係がある \ ระดับที่๒ 20101224
เกี่ยวข้องกัน [J] 関係がある
เกี่ยวข้าว [J] いねをかる 稲を刈る \ 200500604 \ 20110129
เกี่ยวหญ้า [J] くさかり 草刈り
เกี้ยว [J]口説く
เกี๊ยว [食] ワンタン
เกี๊ยวกุ้ง [食] エビワンタン \ 20050604
เกี๊ยวทอด [食] あげわんたん 揚げワンタン \ 20050602
เกือก [J]靴
เกือบ [J] にちかい ちょうど \ [E] nearly \ ระดับที่ 20060618 \ ห้องเรียน 20061117
เกือบจะ [J] ほとんど 
เกือบจะดี [J] もうすこしでよくなるところ
เกือบจะตาย [J] もうすこしでしぬところだった \ ห้อเรียน 20070706
เกือบจะถูกรถชน [J] もうすこしで轢かれるところだった \ ระดับทสูง 20101225
เกือบจะไม่เห็น [J] ほとんど見えなかった \ ระดับทสูง 20101225
เกือบชน [J] ぶつかりそう
เกือบตก [J] おちそうだったけど うかった 落ちそうだったけど 受かった
เกือบตาย [J] しにそう 死にそう
เกือบถูก [J] せいかいにちかい 正解に近い
เกือบทั้งวัน [J] ほとんどいちにちじゅう ほとんど一日中 
เกือบทุกคน [J] ほとんどぜんいん ほとんど全員
เกือบทุกวัน [J] ほとんどまいにち ほとんど毎日
เกือบร้อยคน [J] 100人に近い人
เกือบลืม [J] わすれそうになった 忘れようになった
เกือบวิ่ง [J] はしりそうになった 走りそうになった 
เกือบสิบคน [J] じゅうにんにみたない 十人にみたない
เกือบหนึ่งปี่แล้ว [J] ほぼ1年前
เกือบเต็ม [J] ほとんどまいてん ほとんど満点
เกือบได้ [J] できそうだったけどできなかった
เกือบไม่ได้ [J] あまり できなかったけどできた
เกื้อ [人][J] てをかす 手を貸す \ ป3 20050710
เกื้อหนุน [J] たすける 助ける ささえる 支える \ ป2 20050710
เกเร [J] いたずらすきな \ 20050602 \ ป2 20110711
เก็ง [J] うまく言い当てる 予想する 推定する
เก็งกำไร [J] おくそくする 憶測する
เก็จ [J] แก้วประดับ
เก็บ [J] しまう 集める 拾う かたずける 徴収する \ [E] pick up, keep \ [L] kep \ ห้องเรียน 20050513 \ ระดับที่๒ 20101224 \
เก็บกลาด [J] かたずける
เก็บกวาดถูเรือน [J] ??
เก็บของ [J] かたずける
เก็บความลับ [J] ??
เก็บภาษี [J] ぜいきんをとる 税金をとる
เก็บรวบรวม [J] ??
เก็บหอมรอมริบ [J] 少しずつ貯える \ ป4 20050803
เก็บออม [J] 貯える
เก็บเกี่ยว [J] しゅうかく 収獲 \ [E] gather
เก็บเงิน [J] たくわえる ちょきんする 貯金する
เก็บเงินด้วย [J] 勘定してください \ [E] Can I have the bill? \ [Ch]เก๋บตางตวย
เก็บเงินไว้แต่งงาน [J] 結婚のためにお金を貯める \ ชั้นสูง 20101225
เก็บไว้ [J] しまっておく \ ห้องเรียน 20070302
เก่ง [J] じょうず 上手 \ [S] bien \ [L] keg \ ป1 20050703
เก่งกล้า [J]できる, 能力のある 有能な \ [E] able \ ป3 20110729
เก่งกาจ [J] じゅくれんした 熟練した \ [T] เก่ง-กาด \ ป2 20051015
เก่งจะแย่ [J] ??
เก่งจังเลย [J] たいへん上手 \ ห้องเรียน 20090424
เก่งฉลาด [J] かしこい 賢い \ [E] clever
เก่งภาษาลาว [J] ラオス語が上手
เก่งมาก [J] たいへんじょうず
เก่งเล็ก [人] \ ป2 20110707
เก่งใหญ่ [人] \ ป2 20110702
เก่า [J] ふるい 古い \ [T] คำตรงข้าม ใหม่ \ [E] old \ [V] cu \ [Id] lama \ [Sp] viejo \ [Ph] luma \ [L] kao \ [Ch]เก่า \ [Is]เกา \ [Pt]เก๋า \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060825
เก่าลง [J] 古くなる \ ระดับที่สูง 20101225
เก่าแก่ [J] おおむかし 大昔 \ 20050604
เก้กัง [J]
เก้งก้าง [J] ぎこちない \ ป4 20050801 \ สูตรเสน่หา 20101230
เก้อ [J] じかんのむだ 時間の無駄
เก้า [J] きゅう 九 \ [T] ๙ \ [E] nine 9 \ [V] chín \ [Id] sembilan \ [L] kaw \ [Ch]เก้า
เก้านาฬิกา [J] ごぜんくじ 午前9時 \ [T] 9:00 น. เก้าโมงเช้า
เก้าปี [J] きゅうねんかん 9年間
เก้าสิบ [J] きゅうじゅう 九十 \ [T] ๙๐ \ [E] ninty 90 \ [V] chin muoi \ [K] kawsep
เก้าสิบเก้า [J] きゅうじゅう きゅう 九十九 \ [T] ๙๙ \ [E] ninty nine 99
เก้าอี้ [J] いす \ [E] chair \ [Id] kursi \ [K] kaw ei \ 20050602
เก้าอี้นวม [J] ソファ \ [E] sofa \ ป3 20050724
เก้าอี้ยาว [J] ソファ
เก้าอี้หวาย [J] とうのいす 籐の椅子
เก้าโมงเช้า [J] ごぜんくじ 午前9時 \ [T] เวลา 9:00 น.
เก๊ [J]贋の
เก๊ก [J] いばる
เก๋ [J] かれいな 華麗な いきな 粋な \ ห้องเรียน 2007024
เก๋ง [J] ちゅうごくふうのやね中国風の屋根
เก๋งจีน [J] ??
เก๋า [J] ?? \ [E] [ADJ] smart, See also: cool (slang); great; fine; excellent
เก๋ไก๋ [J] いきな 粋な \ [T] เก๋ \ ห้องเรียน 20070324
เขต [J] く 区 りょうど 領土 \ [E] [N] area, See also: boundary; border; region; zone \ ห้องเรียน 20061020 \ ระดับ ที่๒ 20101224
เขตคลองเตย [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตจอมทอง [地]
เขตชุมชน [地]
เขตดินแดง [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต [地] \ [T] กรุงเทพหมานคร
เขตทุ่งครุ [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี [地] トンブリ地区
เขตนครบาล [地]
เขตบางกอกน้อย [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร \ ห้องเรียน 20070331
เขตบางกอกใหญ่ [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม [地]
เขตบางบอน [地] \ [T] กทม.
เขตบางพลัด [地]
เขตบางรัก [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุ่ม [地]
เขตปทุมวัน [地] \ [T] กรุงเทพนหานคร
เขตประเวศ [地]
เขตพญาไท [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร [地]
เขตพระราชฐาน [地]
เขตพุทธาวาส [地]
เขตยานนาวา [地]
เขตราชเทวี [地]
เขตร้อน [J] ねつたい 熱帯 \ ห้องเรียน 20070330 \ ชั้นกลาง 20110102
เขตลาดกระบัง [地]
เขตวัฒนา [地]
เขตสะพานสูง [地]
เขตสังฆาวาส [地]
เขตสาทร [地] \ [E] Sathorn
เขตสูบบุหรี่ [J] きつえんせき 喫煙席
เขตหนาว [J] 寒帯
เขตห้วยขวาง [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
เขตเทศบาล [地] \ [T] จังหวัดยะลา
เขมร [J] クメール カンボジア \ [E] khmer \ [T] กัมพูชา \ 20050605
เขม่า [J] すす 煤 \ [E] crock, carbon black, lampback, smut \ ห้องเรียน 20070525
เขม่าไฟ [J] すす 
เขม้น [J] みつめる 見つめる \ [T] ขะ-เม่น \ ป4 20050801
เขม้นมอง [J] じっとみつめる
เขย [J] むこ 婿 \ 20110702
เขยก [J] びっこをひく \ ป2 20050625
เขยิบ [J] すこし動く \ [E] move up \ ป3 20110711
เขยิบออก [J] ??
เขยิบเข้ามา [J] \ ป3 20110711
เขยิบเข้าไป [J] ??
เขย่า [J] ゆする 揺する ふる 振る \ [E] shake \ สูตรเสน่หา 20101227
เขย่าขวัญ [J] おどろかす 驚かす \ [E] frighten
เขลา [J] むちの 無知の \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060929 \ ป3 20110729
เขวี้ยง [J] なげる 投げる
เขฬะ [J] น้ำลาย \ [T] เข-ละ \ ป4 20060110
เขา [J] かれ 彼 \ [E] he \ [T] เค้า \ [L] laao \ [Ch]เปี้น \ [Is]เพิน \ [Pt]เค้า \ ระดับที่๓ 20060522
เขา [J] つの \ ป2 20070630
เขากวาง [J] シカのつの \ ป2 20051015
เขาก็จะไป [J] かれもいく 彼も行く
เขาขับรถเร็วมาก เลยโดนตำรวจจับ [J] かれはスピードをだしすぎたので、警察につかまった 
เขาคีรีมันจาโร [地] キリマンジャロ山
เขาคือใคร [J] かれはだれですか
เขางาบ [J] うつくしいつの
เขาดงเหล็ก [地]
เขาตะนาวศรี [地]
เขาถนนธงชัย [地]
เขายาว [J] ながいつの 長い角
เขาวงกต [J]迷路
เขาวัง [地]
เขาสะบาป [地]
เขาสัตว์ [J] ??
เขาอินทนน [地] インタノン山
เขาเอฟเวอเรสต์ [地] エベレスト山
เขาใหญ่ [地] カウヤイ
เขิน [J] うるし 漆 てれる 照れる
เขียง [J] まないた まな板 \ [E] cutting board
เขียด [J] ちいさいかえる \ [Is]เขียด \ ป6 20070507
เขียน [J] かく 書く \ [E] write \ [V] viet \ ป2 20050605
เขียนจดหมาย [J] てがみをかく \ 手紙を書く \ [E] write letter
เขียนด้วยดินสอได้ไหม [J] 鉛筆で書いてもいいですか?
เขียนด้วยปากกา [J] ぺんで書く
เขียนตามนี้ [J] これにしたがってかく
เขียนถูก [J] 書き方が正しい
เขียนผิด [J] かきまちがえる 書き間違える \ ห้องเรียน 20070629
เขียนพู่กัน [J] しょどう 書道
เขียนภาพ [J] えをかく 絵を描く \ [E] draw a picture
เขียนหนังสือ [J] じをかく 字を書く
เขียนหวัด [J] はしりがきする 走り書きする \ [E] scribble
เขียนอวยพร [J] ??
เขียนเป็นภาษาไทย [J] たいごでかく タイ語で書く
เขียนเอง [J] 自分で書く
เขียนให้ [J] かいてあげる
เขียนไปจนกว่าจำได้ [J] 覚えるまで書く
เขียม [J] せつやくする 節約する
เขียว [J] みどり 緑 \ [L] khiou \ [My] hijau \ ป3 20050724
เขียวขจี [J] みどり 新緑
เขียวชอุ่ม [J] しんりょくの 新緑の \ ป4 20050803
เขียวปี๋ [J] まっさお まっ青
เขียวอ่อน [Is]ใบตองก้วยออน
เขียวแก่ [Is]เขียวแก
เขี่ย [J] かく 掻く うごかす 動かす \ [E] poke, stir, pluck \ 20050605 \ ห้องเรียน 20070525
เขี่ยบุหรี่ [J] タバコの灰をおとす \ [E] flick off cigarette ashes
เขี่ยลูกบอล [J] ?? \ [E] kick the ball off
เขี่ยไฟ [E] poke the fire
เขี้ยว [J] つの 角 \ [Is]แข่ว \ ป2 20110705
เขือ [J] あなたたちふたり \ 20050602
เขื่อง [J] おおきい 大きい
เขื่อน [J] だむ ダム \ ป6 20070623 \ 20110129
เขื่อนพระรามหก [地] \ [T] จ.พระนครศรีอยุธยา
เขื่อนเจ้าพระยา [地]
เขื่อนแม่กวง [地]
เขื่อนไชยะบุรี [地]チャイヤブリダム
เข็ญ [J] こんなん 困難
เข็ด [J] こりごりする 懲りる ぞっとする おろれる 束 \ ป4 20050803
เข็ดขยาด [J] \ ป2 20110708
เข็ดขาม [J] さけてとおる
เข็น [J]押し進む
เข็ม [J] はり 針 きしょう 章 花の名前 \ [T] \ [E] needle
เข็มกลัด [J] ブロ-チ
เข็มกลัดรูปดาว [J] 星型のブローチ
เข็มกลัดเสื้อ [J] ブロ-チ \ [E] brooch
เข็มขัด [J] ベルト \ [E] belt
เข็มขัดนิรภัย [J] あんぜんべると 安全ベルト \ [E] seat belt \ สูตรเสน่หา 20101227
เข็มทิศ [J] 方位磁石 コンパス
เข็มนาฬิกา [J] とけいのはり 時計の針
เข็มปัก [J] ししゅうはリ 刺繍針
เข็มยาว [J] ちょうしん 長針
เข็มหมุด [J] ピン
เข็มเย็บผ้า [J] ??
เข่ง [J] かご \ ป6 20050605
เข่า [J] ひざ 膝 \ [E] knee \ ป2 20050625
เข้ม [J] つよい 強い 濃い \ [E] [V] be deep (for colour), See also: be dark
เข้มข้น [J] きゅうれつな \ [E] [V] be full-flavoured, See also: be rich; be strong
เข้มงวด [J] げんかくな 厳格な \ ห้องเรียน 20050527 \ ห้องเรียน 20060922 \ ระดับที่๒ 20101224 ชั้นกลาง 20110101
เข้มแข็ง [J] きょうこうな 強固な \ [E] [V] be vigorous, See also: be strong
เข้า [J]はいる 入る \ [E] to enter \ [L] khau \ ป2 20050604
เข้ากัน [J] あう 合う
เข้ากันไม่ได้ [J]互いに歩み寄ることができない
เข้าข้าง [J] みかたになる 味方になる \ ป3 20050628
เข้าคิว [J] ならぶ 並ぶ
เข้าชม [J] にゅうじょうする 入場する
เข้าฌาณ [J] ??
เข้าถึง [J] ??
เข้าทำงาน [J] しゅうしょくする 就職する
เข้านอน [J] しゅうしんする 就寝する \ ชั้นกลาง 20110104
เข้าบริษัท [J] しゅっしゃする 出社する
เข้าบัญชี [J] ふりこむ 振りこむ
เข้าประชุม [J] かいぎにしゅっせきする 会議に出席する
เข้าประเทศ [J] にゅうこくする 入国する
เข้าฝัน [J]夢に現れる
เข้าพบ [J]面会する
เข้ามา [J] はいってくる 入って来る \ ห้องเรียน 20070326
เข้ามาช่วย [J] たすけにはいる 助けに入る
เข้ารับตำแหน่ง [J] 就任する
เข้าร่วม [J] さんかする 参加する 出席する \ [E] participation \ attendance \ ห้องเรียน 20060419 \ 20110129
เข้าสถานที่ [J] にゅうじょう 入場 \ [E] admittance
เข้าหน้าหนาว [J] かんきにはいる 寒期に入る
เข้าหา [J] 引き渡す 放棄する
เข้าห้องน้ำ [J] トイレに入る
เข้าห้องเรียน [J]教室に入る
เข้าออก [J] でたりはったり
เข้าเป็นลูกศิษย์ [J]入門
เข้าเฝ้า [J] 接見する \ [E] to have an audience of (the king)
เข้าเมือง [J] にゅうこくする 入国する \ [E] enter a country
เข้าเรียน [J] にゅうがくする 入学する
เข้าเวร [J] とうばん 当番
เข้าแถว [J]隊列を作る
เข้าโรงพยาบาล [J] にゅういんする 入院する
เข้าโรงเรียน [J] にゅうがく 入学 \ [E] admission
เข้าใกล้ [J] ちかよる 近寄る
เข้าใจ [J] わかる 分かる \ [E] to understand \ [L] khaw cai \ [Ch]เข้าใจ๋ \ ระดับที่๔ 20060523
เข้าใจผิด [J] ごかいする 誤解する \ ห้องเรียน 20061027
เข้าใจว่า [J] ??
เข้าใจสิ [J] 理解しろ
เข้าใจไหม [J] わかりますか
เข้าใด้ไหม [J] はいってもいいですが \ [E] Can I get in ?
เข้าไป [J] はいる はいっていく \ ห้องเรียน 20060729
เค [E] k
เคน ธีรเดช [人]คาราชาย
เคนจิ [J] けんじ 憲冶
เคนยา [地] ケニア \ [T] ประเทศ \ [E] Kenya
เคนย่า [J]ケニア
เคมี [J] かがく 化学 \ ป4 20050803
เคมีภัณฑ์ [J] かがくひん 化学品
เคย [J] したことがある \ ป2 20060818
เคยชิน [J] なれる 慣れる
เคยดู [J] みたことがある \ ห้องเรียน 20070119
เคยตัว [J] くせになる
เคยทานไหม [J] たべたことがありますか
เคยทำเป็นคุย [J]話しているふりをしたことがある
เคยพบมาก่อน [J] まえにあったことがある
เคยมา [J] きたことがある 来たことがある
เคยสอนแล้ว [J] おしえたことがある
เคยได้ยิน [J] きいたことがある
เคยไป [J] いったことがある 行ったことがある \ 20050603
เคยไปดู [J] 行って見たことがある
เครดิต [J] クレジット \ [E] cradit
เครดิตการ์ด [E] credit card
เครน [J] クレ-ン
เครา [J]あごひげ
เคราะห์ [J] うん 運 うんめい 運命 \ [E] luck \ 20050604 \
เคราะห์กรรม [J] 厄業
เคราะห์ดี [J]幸運にも
เคราะห์ร้าย [J] ふこう 不幸 あくうん 悪運 \ [E] unhappiness
เครียด [J] しんこくな 深刻な 緊張 \ [V] be serious; tense; strain; be nervous; be stern; be taut \ Class: tense; be st \ สูตรเสน่หา 20101230
เครือ [J] けいれつ 系列 \ ป2 20050802
เครือข่าย [J] ネットワ-ク \ [E] [N] network, See also: system
เครือข่ายโทรทัศน์ [J]テレビネットワーク
เครือจักรภพ [J] れんぽう 連邦
เครือญาติ [J] しんせき 親戚 \ [T] ญาติ, ญาติพี่น้อง, \ [E] [N] relative, See also: lineage; family; kindred; ancestry; pedigree
เครื่อง [J] きかい 機械 \ ป3 20050724 \ 20110402
เครื่องกระป๋อง [J] かんずめ 缶詰 \ [E] canned food
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [J]発電機
เครื่องขยาย [J] アンプ
เครื่องขยายเสียง [J] スピ-カ
เครื่องขายตั๋ว [J] 切符販売機
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ [J] じどうはんばいき 自動販売機 
เครื่องครัว [J] だいどころようひん 台所用品 \ [E] [N] kitchen utensil, kitchen equipment; kitchen ware \ 20050718
เครื่องคิดเลข [J] でんたく 電卓 \ ป4 20050803 \
เครื่องจักร [J] きかい 機械 \ [E] machine
เครื่องจักรกล [J] きかい 機械 \ [T] เครื่อง-จัก-กน \ ป4 20050803
เครื่องจักสาน [J] 竹細工 籐細工 \ ชั้นกลาง 20110101
เครื่องฉายไฟ [J]懐中電灯
เครื่องชงกาแฟ [J] コーヒーメーカー
เครื่องชังน้ำหนัก [J] たいじゅうけい 体重計
เครื่องชั่ง [J] はかり 秤 \ [E] scale
เครื่องชาร์จไฟ [J] 充電器
เครื่องซักผ้า [J] せんたくき 洗濯機 \ [E] washing machine \ ป4 20070623
เครื่องดนตรี [J] がっき 楽器 \ ห้องเรียน 20090920
เครื่องดักปลา [J] 魚を捕まえるわな \ ป3 20110729
เครื่องดับเพลิง [J] しょうかき 消火器
เครื่องดับไฟ [J] しょうかき 消火器
เครื่องดินเผา [J] とうじき 陶磁器
เครื่องดื่ม [J] のみもの 飲み物 \ [E] drink \ ป3 20050806
เครื่องดูดควัน [J] かんきせん 換気扇 \ ป4 20050803
เครื่องดูดฝุ่น [J] でんきそうじき 電気掃除機 \ ป4 20080113 
เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ 9000 [J] ??
เครื่องตรวจวัตถุระเบิด [J] ばくはつぶつけんちしすてむ 爆発物検知システム
เครื่องตัดหญ้า [Is]เคี่ยงตั๊ดหญ่า
เครื่องถมนคร [J] ??
เครื่องทอง [J] きんせいひん 金製品
เครื่องทำน้ำอุ่น [J] ゆわかしき 湯沸かし器 おんすいき温水器
เครื่องทุ่นแรง [J] ?? \ [E] [N] labour-saving device \ ป2 20050625
เครื่องนอน [J] しんぐ 寝具
เครื่องนุ่งห่ม [J] 衣類 \ [] clothing
เครื่องนุ่งห่มไทย [J] タイの衣服 \ ชั้นกลาง 20110101
เครื่องบดไฟฟ้า [J] ??
เครื่องบันทึกเสียง [J] 録音機
เครื่องบิน [J] ひこうき 飛行機 \ [E] airplane \ [F] avion \ [Ch]เฮือบิน \ [Id] pesawat terbang \ [V] may bay \ ป2 20051004
เครื่องบินขึ้น [J] りりくする 離陸する
เครื่องบินระจัญบาน [J] 戦闘機
เครื่องบินลง [J] ちゃくりする 着陸する
เครื่องบินลำเดียวกัน [J] 同じ飛行機
เครื่องประดับ [J] あくせさり アクセサリ \ [E] [N] decorations, ornamentation; embellishment; adornment; furniture \ ห้องเรียน 200505
เครื่องปรับอากาศ [J] エアコン \ ป4 20050806
เครื่องปรุง [J] ちょうみりょう 調味料 \ [E] seasoning \ ห้องเรียน 20050729 \ ระดับที่ ๒ 20060523
เครื่องปรุงรส [J] ちょうみりょう 調味料
เครื่องปั่น [J] ミキサ-
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ [J] ミキサー
เครื่องปั้มน้ำ [J] ポンプ
เครื่องปั๊มน้ำ [J] ポンプ
เครื่องปิ้งขนมปัง [J] ト-スタ
เครื่องพิมพ์ [J]印刷機
เครื่องพิมพ์ดีด [J]タイプライタ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ [J] レ-ザ-プリンタ
เครื่องมือ [J] どうぐ 道具 \ [E] tool \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 200505
เครื่องยนต์ [J] きかい 機械 エンジン \ [E] engin \ ป4 20050806
เครื่องระบายอากาศ [J] かんきせん 換気扇 
เครื่องรับ [J] 受信機 \ [E] receiver \ ป6 20070508
เครื่องรับวิทยุ [J] ラジオ受信機
เครื่องราง [J] おまもり
เครื่องราชบรรณาการ [J] ?? \ ป 20080120
เครื่องร่อน [J] グライダー \ [E] glider
เครื่องร้อน [J] いそぐ 急ぐ \ [E] [V] hurry, See also: haste; hasten
เครื่องล้างอัดฉีดหยอดเหรียญ [J] コイン式自動洗車機
เครื่องวัด [J] そくていき 測定器
เครื่องวัดความเร็ว [J] ふうそくけい 風速計
เครื่องวัดปรอท [J] たいおんけい 体温計
เครื่องวัดลม [J] 風速計
เครื่องสังคโลก [J] ??
เครื่องสำอาง [J] けしょうひん 化粧品
เครื่องสำอางค์ [J] けしょうひん 化粧品 \ [E] cosmetics
เครื่องสุขภัณฑ์ [J] 医療器具
เครื่องหนัง [J] 革製品 \ ชั้นกลาง 20110101
เครื่องหมาย [J] バッジ 記号 符号 印 \ ชั้นสูง 20110819
เครื่องหมายดอกจัน [J] 文字のアスタリスク
เครื่องหวาย [J] 籐製品
เครื่องอัดฉีด [J]洗車機
เครื่องอัดเสียง [J] 録音機 ボイスレコーダ \ ห้องเรียน 20110128
เครื่องเขียน [J] ぶんぼうぐ 文房具 \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 200505
เครื่องเคลือบดินเผา [J] 土をこねて火で焼いた容器 陶器 
เครื่องเคียง [J] つけあわせ \ ห้องเรียน 20050729
เครื่องเค็ม [J] しおづけ 塩漬
เครื่องเงิน [J] ぎんせいひん 銀製品
เครื่องเทศ [J] やくみ 薬味 こうりょう 香料 スパイス \ [E] spice \ ป6 20070529 \ ชั้นกลาง 20110101
เครื่องเบิกเงินอัตโนมัติ [J] ATM \ ป4 20050813
เครื่องเป่าผม [J] ドライヤ- \ [E] electric hair dryer
เครื่องเพชรพลอย [J] ほうせきるい 宝石類 
เครื่องเรือน [J] かぐ 家具 \ ป4 20050806
เครื่องเล่น [J] おもちゃ
เครื่องเล่นดีวีดี [E] DVD player 
เครื่องเวชภัณฑ์ [J] 薬品
เครื่องแกง [J] かれ-のもと カレ-の素 \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20070126
เครื่องแก้ว [J] ガラス器 ガラス製品
เครื่องแต่งกาย [J] 衣類 \ ระดับที่๒ 20101224
เครื่องแต่งตัว [J] ??
เครื่องแบบ [J] せいふく 制服 \ [T] ชุดยุนิฟอร์ม \ [E] uniform \ ห้องเรียน 20070324 \ ระดับที่๒ 201112020
เครื่องแปลงไฟ [J] 変圧器
เครื่องแอร์ [J] エアコン \ [E] air condition
เครื่องโทรสาร [J] ファックス \ [T] แฟ็กซ์
เครื่องใช้ [J] どうぐ 道具 \ [T] \ ห้องเรียน 20070302
เครื่องใช้ในบ้าน [J] 家庭用品
เครื่องใช้ไฟฟ้า [J] でんきせいひん 電気製品
เครื่องใน [J] ないぞう 内臓
เคร่ง [J] きりつをまもる 規律をまもる 
เคร่งขรึม [J]生真面目な
เคร่งครัด [J] げんみつに 厳密に
เคร่งเครียด [J] ストレスがたまる
เคลิ้ม [J] ねむい 眠い \ สูตรเสน่หา 20101230
เคลียร์ [E] clear
เคลือบ [J] ぬる 塗る
เคลื่อน [J] うごく 動く \ [E] [V] move, See also: displace; progress \ ป2 20050701
เคลื่อนที่ [J]移動式の
เคลื่อนย้าย [J] いどう 移動
เคลื่อนไหว [J] いどうする 移動する \ [E] move \ ป2 20110705 \ ป2 20110716
เคล็ด [J] ひけつ 秘傑 ねんざ \ ห้องเรียน 20060419 \ ป2 20060729
เคล็ดลับ [J] みょうぎ 妙技 \ ป4 20050801
เคว้ง [J] 
เคอร์ฟิว [J] かいげんれい 戒厳令 がいしゅつきんしれい 外出禁止令
เคาท์ดาวน์ [J] カウントダウン \ [E] count down
เคาน์เตอร์ [J]カウンタ \ [E] counter \ 20050605
เคารพ [J] そんけいする 尊敬する \ [T] เคา-รบ \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20060224 \ ห้องเรียน 20060818
เคาะ [J] たたく \ 20050718 \ ห้องเรียน 20060602
เคียง [J] 近くに 隣接した \ [E] nearby, adjacent, close
เคียว [J] ?? \ [Is] เกียว
เคี่ยว [J] につめる
เคี่ยวเนื้อ [J]肉を煮つめる
เคี้ยว [J] かむ 噛む \ ป2 20110722
เคือง [J] いかる 怒る \ 20050602 \ สูตรเสน่หา 20101230 \ ป3 20110711
เคืองใจ [J] 憤る 恨む \ [E] to resentss \ ป3 20110812
เคเบิล [E] cable
เคเบิลทีวี [J] ケ-ブル テレビ \ [E] cable TV
เคเอฟซี [食] KFC
เค็ม [J] しおからい 塩辛い \ ป3 20050703 \ [My] masin
เค็มจัด [J] きわめて塩辛い
เค็มปิ๋ [J]
เค้ก [J] け-き ケ-キ \ [E] cake \ ชั้นกลาง 20110102
เค้น [J] おさえる 抑える \ [E] press
เค้นฟอร์ม [E] conform
เค้า [J] ようす 様子 かれ 彼 口語 \ [T]
เฆี่ยนตี [J] むちでたたく \ ป3 20110711 
เงย [J] 上げる \ ป2 20060729
เงยหน้า [J] 顔を上げる \ ป3 20110711
เงยหัว [J] 頭を上げる
เงา [J] かげ 影 \ [E] shadow \ [L] gau \ ป4 20050605 \ ห้องเรียน 20050722
เงาดึก [J] ビルの影
เงาตามตัว [J] ??
เงาะ [J] ランブ-タン
เงาะป่า [J]
เงิน [J] おかね お金 ぜに 銭 ぎん 銀 \ [E] money silver \ [V] bac \ ระดับที่๓ 20060522
เงินกู้ [J] しゃきん 借金
เงินค่าปรับ [J] ばっきん 罰金
เงินค่าไถ่ [J] みのしろきん 身代金
เงินจอง [J] よやくきん 予約金 \ [E] deposit
เงินต้น [J] がんきん 元金
เงินทอง [J] おかね お金 きんせん 金銭 \ [E] money \ ห้องเรียน 20051007 \ ห้องเรียน 20060818
เงินทอน [J] つりせん 釣銭 \ [E] charge \ NHK 20050531 \ 20050604 \ ระดับที่ 20060618
เงินทิป [J] チップ
เงินบริจาค [J] きふきん 寄付金
เงินบาท [J] バーツ \ ป4 20051106
เงินบำนาญ [J] ねんきん 年金
เงินประกัน [J] ほしょうきん 保証金
เงินปรับ [J] 罰金
เงินปลอม [J] にせさつ 偽札
เงินปิดปาก [J] ひみつのかね 秘密の金
เงินฝาก [J] よきん 預金
เงินฝากกระแสรายวัน [J] 当座預金
เงินฝากประจำ [J] 定期預金
เงินฝากออมทรัพย์ [J] 普通預金
เงินมรดก [J] いさん 遺産
เงินมัดจำ [J] まえきん 前金 \ [E] Advance payment
เงินย่อย [J] こぜに 小銭 \ [E] small money
เงินรางวัล [J] しょうきん 賞金 \ 20050703
เงินรายปี [J] 年金
เงินลด [J] ??
เงินสด [J] げんきん 現金 \ [E] cash \ ระดับที่ 20060618
เงินสะพัด [J]
เงินออม [J] ちょきん 貯金 \ [E] savings
เงินเดือน [J] きゅうりょう 給料 \ [E] [N] salary, See also: monthly wage; pay \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20060303
เงินเฟ้อ [J] インフレ
เงินเยน [J] えん 円
เงินแท่ง [E] silver ingot
เงินได้ [J] しゅうにゅう 収入
เงียบ [J] しずかな 静かな \ [E] quiet \ [L] giap \ 20050703 \ ห้องเรียน 20050930
เงียบฉี่ [E] [ADJ] absolutely silent
เงียบสงบ [J] へいせいな 平靜な \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20050715 \ ป3 20110809
เงียบสงัด [J] しずか 静か \ ห้องเรียน 20090904
เงียบเหงา [J] さびしい \ ป2 20050703
เงี่ยหู [T] เอียงหูฟัง \ [E] lesten attentively \ ป3 20110725
เงี้ยว [J] 北部の部族の名前 蛇
เงือก [J] 人魚
เงื่อน [J] てがかり
เงื่อนไข [J] じょうけん 条件
เงื้อ [J] あげる
เงื้อม [J] 高く突き出たもの
เงื้อมมือ [J] ??
เงื้อมือ [J] てをあげる 手を挙げる
เง่าโง่ [J]
เจดีย์ [J] ぶっとう 仏搭 パゴダ \ [E] chedi, pagoda
เจดีย์ทรงลังกา [J]
เจดียชเวดากอง [名]
เจตจำนง [J] はんけつ 判決
เจตนา [J] いし 意思 \ ห้องเรียน 20070223
เจตนาดี [J] よい意思
เจตนารมณ์ [J] いと 意図 もくてき 目的
เจน [J] なれた 慣れた
เจนิเฟอร์ โลเปซ [人]
เจนีวา [地]ジュネーブ
เจบิก [J] JBIC
เจรจา [J] はなす 話す \ [T] อ่านว่า เจน-ระ-จา \ พูด พูดจากัน \ ป3 20050724
เจริญ [J] はんえいする 繁栄する \ [T] จะ-เริน \ ป2 20051015
เจริญก้าวหน้า [J] しんぽする 進歩する \ ป6 20070623
เจล [E] jell
เจษฎา [人] \ ห้องเรียน 20060630
เจอ [J] あう 会う 偶然に みつける \ [Ch] เจอ \ [Is] พ่อ \ [Pt] ผ็อบ \ [E] to meet to find \ 20050602 \ ห้องเรียน 200600310
เจอกัน [J] あう 合う \ ห้องเรียน 20050527
เจอกันใหม่ [J] またあいましょう
เจอะเจอ [J] あう 会う
เจาะ [J] げんていする 限定する 穴を空ける \ ป3 20050710
เจาะทะลุ [J] ??
เจาะหู [J] 耳に穴を空ける
เจิม [J] ゆびでひたいにこなをつける
เจิ่ง [J]あふれる 溢れる \ หี้องเรียน 20110204
เจิ่งนอง [J] あふれる 溢れる \ ป6 20070508 \ ห้องเรียน 20070615
เจียม [J] 謙遜な
เจียมตัว [J] 謙遜する
เจียระไน [J] けんまする
เจียว [J] あぶらであげる 油で揚げる \ [Is]ทอด \ 20050602
เจียวกระเทียม [J] ニンニクを炒める
เจี่อน [J]
เจี้ยนเพิ่ง [人] \ ห้องเรียน 20090918
เจี๊ยบ [J] ピヨ ピヨ
เจือ [J] まぜる
เจือจาง [J] うすくなる \ ห้องเรียน 20070216 \ ห้องเรียน 20090920
เจือปน [J] まぜる
เจื่อน [J] はずかしそう \ [E] sheepish \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
เจื้อย [J] すらすらと すいすいと 絶え間なく \ [E] smooth \ ป3 20110711
เจแปน [J] ??
เจ็ก [J]
เจ็ด [J] なな 七 しち 七 \ [E] seven \ [V] bảy \ [Id] tujuh \ [L] cet \ [K] pram pii \ [M] khunnit \ [Tm] ieelu
เจ็ดวัน [J] なのかかん 7日間 \ [E] seven dys
เจ็ดสกี [J] ジェットスキ-
เจ็ดสิบ [J] ななじゅう 七十 \ [T] ๗๐ \ [E] seventy70 \ [K] chet sap
เจ็ดโมง [J] しちじ 七時 \ [V] bay gio
เจ็ดโมงเช้า [J] ごぜんしちじ 午前7時 \ [E] 7 a.m.
เจ็ทสกี [J] ジェットスキー
เจ็บ [J]いたむ 痛む \ [E] pain \ [Ch]เจ๋บ \ ป2 20050602
เจ็บข้า [J] あしをけがする
เจ็บคอ [J] のどがいたい 喉が痛い
เจ็บตรงนี้ [J] ここがいたい ここが痛い
เจ็บป่วย [J] いたむ 痛む \ ห้องเรียน 20070511
เจ็บแค้น [J] うらむ \ ห้องเรียน 20061124
เจ็บใจ [J] くやしい こころが痛む \ ห้องเรียน 20060818 \ ป2 20110708
เจ็บไหม [J] いたくない 痛くない
เจ่อ [J] はれる 腫れる
เจ้ง [J] つぶれる
เจ้า [J] もちぬし 持主 おまえ \ ห้องเรียน 20061023
เจ้ากรม [J] きょくちょう 局長 \ ป4 20050801
เจ้ากระทรวง [J] ちょうかん 長官
เจ้าของ [J]もちねし 持ち主 かいぬし \ [E] owner \ ห้องเรียน 20070126
เจ้าของบ้าน [J] おおや 大家 \ [E] owner \ 20050604 \ ชั้นกลาง 20110101
เจ้าของร้าน [J] てんしゅ 店主
เจ้าของสวน [J] ?? \ ป2 20050802
เจ้าจอมมารดาวาด [J] ?? \ ป4 20050801
เจ้าชาย [J] おうじ 王子 \ [E] a prince \ ป3 20110729
เจ้าชายจิกมี [人]
เจ้าชายน้อย [J] おうじさま 王子様
เจ้าชายวิลเลียม [人]
เจ้าชายแฮรี [人]
เจ้าชู้ [J] うわきもの 浮気者
เจ้าดง [J] 森の神
เจ้าตัว [J] ほんにん 本人
เจ้าที่ [Is]ผีตาแฮก
เจ้าทุกข์ [J] 被害者 苦しんでいる人
เจ้าทุ่ง [J] ??
เจ้านาย [J] じょうし 上司 王族 \ ป4 20050703 \ ห้องเรียน 20061215
เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ [J]
เจ้านายนอย [J] ??
เจ้าบ่าว [J] むこ 婿 新郎 \ ห้องเรียน 20061103 \ ห้องเรียน 20061201
เจ้าบ่าวเจ้าสาว [J] しんろう しんぷ \ 新郎 新婦 \ ห้องเรียน 20061103 \ ชั้นกลาง 20110101
เจ้าปุย [J] 犬の名前
เจ้าป่า [J] もりのかみ 森の神
เจ้าผีร้าย [J] ?? \ ห้องเรียน 20061020
เจ้าพนักงาน [J] かかりいん 係員
เจ้าพระยา [地] チャオプラヤ川 \ [E] river chao phya
เจ้าพ่อ [J] 大親分 土地の顔役
เจ้าฟ้า [J] おうじ 王子
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ [人]
เจ้าฟ้าหญิง [J] 王女 \ ชั้นกลาง 20110101
เจ้าภาพ [J] しゅさいしゃ 主催者
เจ้ามือ [J] おや 親 ゲ-ムの親
เจ้าสร้อย [J] にわとりの名前 \ ป2 20110708
เจ้าสวย [J]にわとりの名前 \ ป2 20110708
เจ้าสัว [E] chinese rich person \ สะใภ้เจ้าสัว
เจ้าสัวเทียน [名] เศรษฐา ศิระฉายา \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
เจ้าสาว [J] はなよめ 花嫁 \ ห้องเรียน 20061103
เจ้าหญิง [J] 王女
เจ้าหญิงไดอานา [J] ダイアナ王女
เจ้าหนี้ [J] さいけんしゃ 債権者 \ ห้องเรียน 20060324
เจ้าหนู [J] ?? \ ป2 20050803
เจ้าหน้าที่ [J] しょくいん 職員 \ [E] [N] staff, See also: personnel; office worker; staff member \ ป2 20050610 \ ระดับที่๒ 20060703 \ ป2 20060729
เจ้าหน้าที่ตำรวจ [E] けいさつ 警察
เจ้าหน้าที่บัญชี [J] かいけいかかり 会計係
เจ้าอาวาส [J] しゅうどういんちょう 修道院長
เจ้าเมือง [J] ちじ 知事 \ ป3 20050724
เจ้าเล่ห์ [J] ずるい \ [E] tricky \ สะใภ้เจ้าส้ว 20110103
เจ้าเสน่ห์ [J] 魅惑する者,魅惑的な,魅力的な \ [E] a charmer, fascinating, charming
เจ้าแมโพสพ [J] 稲を守護する女神
เจ้าแม่ [J] めがみ 女神
เจ้าแม่กาลี [人] ヒンズ-教のカ-リ-神
เจ้าแม่คงคา [J] 水の女神 \
เจ้าโต้ง [J] ?? \ ป4 20050801
เจ๊ง [J] とうさんする 倒産する \ ห้องเรียน 20061208
เจ๊ดา หทัยรัตน์ [J]
เจ๊า [J] ひきわけ 引き分け \ [E] draw
เฉก [E] ように \ [E] similar to; like; as \ Class: like; as
เฉพาะ [J] とくに
เฉย [J] しずかにしてる \ 20050703
เฉย ๆ [J] なにもしない \ [T] ดูเฉย ๆ \ ฟังเฉย ๆ ล้างเฉย ๆ
เฉยชา [J] 冷たい感じ ぎこちない
เฉลย [J] こたえる 答える \ 20110115
เฉลิม [J] しゅくふくする 祝福する \ 20050703
เฉลิมฉลอง [J] いわう 祝う
เฉลิมชัย [名] 画家の名前
เฉลิมพระชนมพรรษา [J] 国王誕生日
เฉลิมพระเกียรติ [J] えいこう 栄光 \ 国王の栄光を慶祝する \ ระดับที่๒ 20101224
เฉลียว [J] とつぜんおもいおこす \ 突然思い起こす
เฉลียวฉลาด [J] ようじんぶかい 用心深い 理解力が鋭い 見識のある 用心深い 分別のある \ ป6 20070707 \ ป4 20110726
เฉลี่ย [J] へいきんする 平均する \ [E] average \ ห้องเรียน 20061201 20110402
เฉา [J] かれる 枯れる \ [E] wiit \ ป2 20060729
เฉิงตู [J] ??
เฉิน [J] ??
เฉียง [J] ななめに 斜めに \ [Is]เสียง \ [E] slant
เฉียด [J] かすめる ぎりぎり \ 20050605
เฉียบ [J] とても
เฉียบขาด [J] きっぱりとした
เฉียว [J] 強く \ [T] แ่รง จัด \ ป4 20110728
เฉี่ยวชน [J] かすってぶつかる \ ห้องเรียน 20061117
เฉโก [E] すばしこい \ ป3 20050724
เฉโกโว้เว้ [T] พูดจาเหลวไหว \ ป3 20110711
เชก [地] \ [T] ประเทศ \ ห้อ
เชตวนารามวิหาร [J]祇園精舎
เชฟ [J] シェフ
เชฟสลัด [J] シェフのサラダ
เชย [J] ダザイ 流行遅れ
เชยชม [J]愛撫する \ ป3 20110729
เชลซี [J] ??
เชลย [J]捕虜
เชษฐา [J] あに
เชษฐ์ [J] 長兄 長姉
เชาวน์ [J] きびん 機敏 \ [T] อ่านว่่า เชา \ ปัญญาหรือความคิดฉับไว \ ป4 20050801
เชิง [J] きそ 基礎 \ [E] [N] foot, See also: base; pedestal \ ป2 20050816
เชิงซ้อน [J]複雑な
เชิงบันได [J] かいだんのした 階段の下 \ ป4 20080115
เชิงรับ [J]受身の
เชิงรุก [J] ??
เชิงสะพาน [J] はしきゃく 橋脚 \ ป2 20070630
เชิงเขา [J] さんろく 山麓 \ [E] the foot of a hill \ ป4 20050703 \ ห้องเรียน 20050715
เชิงเทียน [J] しょくだい 燭台
เชิญ [J] どうぞ しょうたい 招待 \ [Ch] เจิน \ [E] invitation \ ป3 20050703
เชิญชวน [J] さそう 誘う \ [T] เชิน-ชวน \ ชักชวน, ชวน, \ [E] [V] invite, See also: persuade; induce; ask \ ป3 20050806
เชิญทานเลย [J] どうぞ召し上がってください
เชิญนั่ง [J] どうぞおかけください \ [Ch]เจินนั่ง
เชิญเข้ามา [J] どうぞおはいりください
เชิญแขก [J]客を招く \
เชิด [J] 高く上げる \ สูตรเสน่หา 20101230
เชิดชู [J] もちあげる 持ち上げる \ [E] hold high \ ป4 20050806 \ ป3 20110729
เชิดหน้า [J]顔を上げる \ สูตรเสน่หา 20101230
เชิยวนา [J] だよ \ ห้องเรียน 20050902
เชิ่ด [J]
เชิ้ต [J] しゃつ シャツ
เชียง [J] まち 町 し 市
เชียงตุง [地] ミャンマーのシャン洲の町
เชียงราย [地] チェンラ-イ \ [T] จังหวัด \ อยู่ในภาคเหนือ \ [E] Chaing Rai
เชียงแสน [地]
เชียงใหม่ [地] チェンマイ \ [T] จังหวัด \ อยู่ในภาคเหนือ \ [E] Chiang Mai \ ป4 20050801 \ ระดับที่ ๓ 20060618
เชียบ [J],静まり返った
เชียร์ [J] おうえんする 応援する \ [E] cheer
เชียว [J] ほんとうに 本当に \ [T] really, truly \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060929
เชี่ยว [J] きゅうな 急な 熟練した \ [E] rapidly \ ป2 20050625
เชี่ยวชาญ [J] じゅくれんした 熟練した 専門 \ [E] expert, be skilled
เชือก [J] なわ 縄 [類] 象 \ [Is] เซียก \ [E] string, rope \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20050709 \ ป2 20110707
เชือกกล้วย [E] string made of banana tree
เชือกฟาง [E] plastic rope
เชือกรองเท้า [J] 靴ひも
เชือกเวทีมวย [J] リングのロープ
เชือด [J]きりきざむ
เชื่อ [J] しんじる 信じる \ [E] believe \ ป2 20050625
เชื่อคนง่าย [J] ひとをしんじやすい \ ป3 20110710 
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง [J]半信半疑
เชื่อง [J] かいならされた \ [E] be tame
เชื่องช้า [E] slowly, torpidly
เชื่อถือ [J] しんよう 信用
เชื่อฟัง [J] いうことをきく 言うことを聞く \ ป2 20076030 \ ชั้นกลาง 20110101
เชื่อม [J] れんけつする 連結する \ ป4 20051116
เชื่อมข้อมูลอยู่ [J] どうきちゅう 同期中
เชื่อมต่อ [J] せつぞく 接続
เชื่อมั่น [J] かくしんする 確信する \ [E] have full confidence
เชื่อมือ [J] うでをしんようする 腕を信用する
เชื่อมโยง [J] ていけいする 提携する 関連づけられた \ [E] associate \ ป3 20110711
เชื่อใจ [J] しんらいする 信頼する
เชื้อ [J] さいぼう 細胞 さいきん 細菌 \ [E] [N] sperm, semen
เชื้อจุลินทรีย์ [E] microbe, microotgansim
เชื้อชาติ [J] みんぞく 民族 \ [E] race, origin, nationality
เชื้อพระวงศ์ [J] 王室の子弟
เชื้อรา [J] ばいきん ばい菌
เชื้อสาย [J] けっとう 血統 \ ชั้นกลาง 20110101
เชื้อสายจีน [J] かきょう 華橋
เชื้อเชิญ [J] まねく 招く \ [E] invate
เชื้อเพลิง [J] ねんりょう 燃料 \ [E] fuel \ ห้องเรียน 20051016 \ ป6 20070623 \ ระดับที่๒ 20101224 \ 20110402
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [J]核燃料
เชื้อเหล้า [J] こうじ 麹
เชื้อโรค [J] ばいきん 病原菌 \ ห้องเรียน 20060922 \ ป2 20110708
เชื้อไข่ [J] なまたまご 生卵
เชื้อไข้หวัดนก [J] とりいんふるえんざ
เชื้อไวรัส [J]ウイルス菌
เช็กอิน [E] check-in
เช็กเอ้าท์ [E] check-out
เช็ค [J] こぎって 小切手 \ [E] check
เช็คบิลล์ [J] かんじょうする 勘定する \ [E] check bill
เช็คล่วงหน้า [J]約束手形
เช็คอิน [J] チェックイン \ [E] check-in
เช็คอินเคาน์เตอร์ [J] チェックインカウンター \ [E] checkin counter
เช็คเดินทาง [J]トラベラーズチェック
เช็คเด้ง [J] 不渡り小切手
เช็คเอาท์ [J] チェックアウト \ [E] check-out
เช็คไปรษณีย์ [J]郵便為替
เช็งเหม็ง [J]清明節
เช็ด [J] ふく 拭く
เช็ดน้ำตา [J]なみだをふく 涙を拭く
เช็ดมือ [J] てをふく 手を拭く
เช็ดหน้า [J] かおをふく 顔を拭く \ 20050605
เช็ดโต๊ะ [J] つくえをふく 机を拭く
เช่น [J] たとえば \ [E] such as
เช่นกัน [J] どうようです 同様です \ [E] also, as well \ ห้องเรียน 20051014 \ ระดับที่ ๒ 20060703 \ ห้องเรียน 20070525
เช่นนั้น [J] あのような \ [E] such, like that \ ห้องเรียน 20060818 \ ป3 20110711
เช่นนี้ [J] このように \ [E] such, like this \ ห้องเรียน 20051113
เช่นเคย [E] as usual, usually
เช่นเดียวกัน [J] どうようです 同様です \ [E] like, as \ ห้องเรียน 20060922
เช่นเดียวกับ [J] おなじように 同じように
เช่นไร [J]なぜ \ [E] how, what
เช่า [J] かりる 借りる \ [E] lease, rent
เช่าช่วง [J]またがりする
เช่าบ้าน [J] いえをかりる 家を借りる \ [E] rent a house
เช่าพระ [J]仏像を買う
เช่าร้าน [J] みせをかりる
เช่าห้อง [J] へやをかりる 部屋を借りる
เช่าเรือ [J] チャ-タ \ [E] charter
เช่าเหมาลำเรือ [J] 船をチャーターする
เช้ง [J] 飾りたてた,非常に美しい
เช้า [J] あさ 朝 \ [Ch]เจ๊า \ [Is]เซ้า \ [Pt]ฉ่าว \ [E] early morning \ 20050602
เช้าตรู่ [J] よあけ 夜明け \ [E] dawn \ ป2 20051004 \ ป3 20110726
เช้านี้ [J] けさ 今朝 \ [E] this morning
เช้ามืด [J] よあけ 夜明け \ [Is]พอคุมพู่ \ [E] dawn, dayreak, sunrise \ ป2 20050802
เช้าวันนี้ [J] けさ 今朝
เช้าวันรุ่งขึ้น [J] よくあさ 翌朝 \ ป5 20070304
เช้าๆ [J] あさはやく 朝早く
เซคชั่น [E] section
เซด [E] Z
เซต [E] set
เซน [E] Zen
เซนติเมตร [J] センチメ-トル \ [E] cm
เซนต์ [J] セント \ [E] cent
เซบาย [J] ??
เซฟ [J] きんこ 金庫 \ [E] safe
เซลฟ์ [E] self \ สูตรเสน่หา 20101230 \
เซลล์ [E] sell
เซลเซียส [J] せっし 摂氏 \ ห้องเรียน 20070330
เซอราลี่ [J] セロリ
เซอร์วิส [J]サービス \ [E] service
เซอร์วิสมายด์ [J] service mart
เซอร์เบีย [J] ??
เซาะ [J] あらいながす 洗い流す
เซิ่ยงไฮ้ [地] しゃんはい 上海
เซิ้ง [J] イサーン地方の踊り \ [E] a kind of Thai dance \ ป6 20070625
เซิ้งบั้งไฟ [J] ??
เซียมซี [J] おみくじ \ ห้องเรียน 20070330
เซียว [J] あおざめた 蒼ざめた
เซี่ยงไฮ้ [地] しゃんはい 上海 \ [T] ประเทศจีน \ [E] shanghai
เซี่ยเหมิน [地]
เซือเพลิง [J] ??
เซื่อ [J] ??
เซื่องซึม [J] 無力 \ [E] adj. inactive and drowsy \ ป2 20050802
เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด [J] やることをしんじる
เซเนกัล [地] セネガル \ [T] ประเทศ กรุงดาการ์ \ [E]
เซเรเนด [J] ??
เซเลอรี่ [J] 野菜の名前 セロリ
เซเลอลี่ [J] セロリ \ [E] Celery
เซเว่น [J] セブン \ [E] seven
เซเว่นอีเลฟเว่น [E] seven eleven
เซเว่นฯ [E] seven
เซแทบ [J]
เซ็กซี่ [J] セックシ-
เซ็กซ์ [J] セックス
เซ็กเมนท์ [E] segment
เซ็ง [J] あきあきした \ ห้องเรียน 20060814 \ ห้องเรียน 20070202
เซ็งจริง ๆ [J] ??
เซ็งจัด [J] 
เซ็งสุด [J] つまらない
เซ็งเป็ด [J]
เซ็งแซ่ [J] そうぞうしい 騒々しい \ ป6 20070513
เซ็ท [E] set
เซ็ทผม [J] 髪をセットする
เซ็น [J] しょめいする 署名する
เซ็นชื่อ [J] しょめいする 署名する \ ชั้นกลาง 20110101
เซ็นต์ [J] センチ
เซ็นทรัล [J] セントラル \ [E] central
เซ็นทรัล พลาซ่า [名] セントラル プラザ
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น [名] Retail Corporation
เซ็นทรัลพัฒนา [E]
เซ็นทรัลเวิลด์ [E] Central world
เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า [E] Central plaza
เซ็นทรา [E] Centra
เซ็นสัญญา [J] 契約書にサインする
เซ็นเตอร์ [E] Center
เซ็นเต้อร์ [J] ちゅうおう 中央 \ [E] center
เฌอ [J] 樹 \ 20050703
เฒ่า [J] おいた 老いた \ ป3 20050604 \ ป2 20110705
เฒ่าหัวงู [J] こうしょくろうじん 好色老人 \ ห้องเรียน 200505
เฒ่าแก่ [J] 年寄り
เณร [J] ぼうず 坊主 沙弥 出家したばかりの少年層 \ [E] Buddhist novice,novice,ascetic,Buddhist monk \ ป4 20050811 20110129
เดกซ์โทรส [J]ブドウ糖
เดชา [J] ?? \ ป3 20050724
เดซิเบล [J] デシベル \ [E] decibel \
เดน [J]残り物
เดนมาร์ก [地] \ [T] ประเทศ กรุงโคเปนเฮเกน \ [E] denmark
เดนเหลือ [J]残り物
เดย [食] えびみそ 海老味噌
เดย์ส [E] days
เดรสเก๋ [J]
เดรัจฉาน [J]ちくしょう 畜生
เดลตา [J]デルタ 三角州
เดลต้า [J] デルタ
เดลินิวส์ [名] デリ-ニュ-ス \ [E] daily news
เดลี่ เทเลกราฟ [J]
เดสก์ท็อป [J] デスクトップ \ [E] desk top
เดอ [J] ??
เดอะ [E] The
เดอะพิซซ่าคอมปะนี [食]
เดอเรอร์ [J] ??
เดา [J] そうぞうする 想像する あてる \ [E] guess \ 20050718 \ ห้องเรียน 20050722
เดาะ [J] ほねをおる
เดิน [J] あるく 歩く \ [T] ก้าวเดิน ย่างก้าว ย่างเท้า ย่ำเดิน \ [Ch]เดิน \ [Is]ญ่าง ยาง \ [Pt] เดิ๋น \ [E] walk on foot \ [My] jalan kaki \ 20050602
เดินขบวน [J] ぎょうれつする 行列する デモ行進 \ [E] march, parade, demonstrate \ ห้องเรียน 20060210
เดินจนเมือย [J] ??
เดินจูงมือกัน [J] 手をつないで歩く
เดินตีนเปล่า [J] はだしで歩く
เดินทาง [J] りょこう 旅行 \ [E] to travel \ ป3 20050628
เดินทางกลับ [J] ??
เดินทางคนเดียว [J] こじんりょこう 個人旅行 \ [E] individual tour
เดินทางเป็นหมู่คณะ [J] だんたいりょこう 団体旅行 \ [E] group tour
เดินทางไกล [J] えんそく 遠足 \ [E] take a trip \ 20050604
เดินทาน [J] 食べながらあるく
เดินผ่าน [J] とおる 通る \ [E] pass
เดินมา [J] あるいてきた 歩て来た
เดินย่ำ [J] ふみこむ 踏み込む \ ห้องเรียน 20050826
เดินรถ [J] くるまをそうじゅうする車を操縦する うんこうする運行する
เดินสวนกัน [J]すれ違い
เดินหน้า [J] ぜんしんする 前進する \ [T] ก้าวหน้า, คืบหน้า, รุดหน้า, \ [E] [V] advance, See also: progress; go forward; step forward; make a progress; make headway
เดินหา [J] さがしまわる 
เดินออกไป [J] 歩いて出ていく
เดินอากาศ [J]航空運送業務を営む
เดินเข้ามา [J] 歩いてはいって来る
เดินเข้าไป [J] 歩いて入って行く \ ชั้นกลาง 20110101
เดินเซ [J] よろよろとあるく よろよろと歩く
เดินเด่น [J] ??
เดินเที่ยว [J] さんぽする 散歩する
เดินเท้า [J] あるく 歩く \ [T] \ [E] [V] walk, See also: go on foot
เดินเท้าเปล่า [J] はだしであるく 
เดินเล่น [J] さんぽする 散歩する \ 20050703 \ ห้องเรียน 20063031
เดินแถว [J] ?? \ ป2 20070630
เดินในหน่อย [J] 
เดินไป [J] あるいていく 歩いて行く \ [E] to go on foot \ [V] di bo \ พบ ห้องเรียน 20050506 \ 20050602
เดินไปกินไป [J] 歩きながら食べる \ ชั้นกลาง 20110104
เดินไปคุยไป [J] あるきながらはなしをする 歩きながら話をする
เดินไปเร็วกว่าขึ้นรถไป [J]車に乗って行くより、歩いて行ったほうが早い。
เดินไม่ถนัด [J] 歩きずらい
เดินไม่ได้ [J] あるけません 歩けません \ 20050602
เดิม [J] はじめの 初めの \ [E] at first \ ป2 20050625 \ ระดับ ที่๒ 20101224
เดิมที [J] ほんらいの 本来の \ [E] original \ ห้องเรียน 20090918
เดิมทีเดียว [J] いぜんは 以前は
เดิมพัน [J] かけ \ [E] bet, gamble
เดีย [人] จากภาคใต้ \ ชั้นกลาง 20110101
เดียรัจฉาน [E] animal \ [T] เดีย-รัด-ฉาน \ ติรัจฉาน \ สัตว์ต่าง ๆ เว้นจากมนุษย์ \ ป4 20110126
เดียว [J] たんいつの 単一の \ [E] only
เดียวกัน [J] どういつの 同一の \ ป6 20070708 \ ห้องเรียน 20060407 \ ระดับ ที่ 20060606
เดียวดาย [J] 一人でいること 独居 孤独
เดี้ยง [J] ??
เดี๋ยว [J] すぐ \ ป3 20050710
เดี๋ยว ๆ [J] ちょっとまって
เดี๋ยวกลับ [J] すぐ帰る \ ชั้นสูง 20101225
เดี๋ยวก็ [J] すぐ
เดี๋ยวก็กลับ [J] すぐかえる すぐ帰る
เดี๋ยวก็หยุด [J] すぐやむ
เดี๋ยวก็หาย [J] すぐなおる すぐ直る
เดี๋ยวก็หายหยุด [J] すぐやむ 
เดี๋ยวก็แห้ง [J] すぐかわく すぐ乾く
เดี๋ยวก่อน [J] ちょっとまって
เดี๋ยวนี้ [J] いま 今 いますぐ \ [T]โดนี่ \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20051007
เดี๋ยวมันก็แห้งเองแหละ [J] しぜんにかわいてくる
เดี๋ยวไป [J] いまいく いま行く 
เดี๋ยวๆ [J] ちょっとまって
เดือง [J]
เดือด [J] わく 沸く ふっとうする 沸騰する \ [E] boil
เดือดร้อน [J] こまる 困る \ [E] trouble \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20070223
เดือน [J] つき 月 \ [人] \ [E] month \ [K] khae \ [V] month \ ป2 20050625 \ ป3 20110726
เดือนกรกฎาคม [J] しちがつ 七月 \ [E] july
เดือนกันยายน [J] くがつ 九月 \ [E] september
เดือนกุมภาพันธ์ [J] にがつ 二月 \ [E] Februrary
เดือนก่อน [J] せんげつ 先月 \ [E] last month
เดือนขาด [T] (น.) เดือนทางจันทรคติที่มี 29 วัน เดือนที่วัน 14 ค่ำ เป็นวันสิ้นเดือน ไดแกเดือนคี่ 1, 3, 5, 7, 9, 11 \ [E] lunar month of twenty-nine days
เดือนตุลาคม [J] じゅうがつ 10 月 \ [E] october
เดือนที่แล้ว [J] せんげつ 先月 \ [E] last month \ [Sp] el mes pasado \ [Id] bulan yang lalu \ [V] thang tuoc \ [L] duan leew \ 20050718
เดือนธันวาคม [J] じゅうにがつ 12月
เดือนนี้ [J] こんげつ 今月 \ [E] this month \ [Sp] este mes \ [Id] bulan ini \ [V] thang nay \ [K] khae nihi \ [L] duan nii
เดือนนี้พระจันทร์เต็มดวงเมื่อไร [J] 今月の満月の夜はいつですか
เดือนพฤศจิกายน [J] じゅういちがつ 十一月 \ [E] November
เดือนพฤษภาคม [J] ごがつ 五月 \ [E] May \ [Id] Mei \ 20110402
เดือนมกราคม [J] いちがつ 一月 \ [T] january
เดือนมิถุนายน [J] ろくがつ 六月 \ [E] June
เดือนมีนาคม [J] さんがつ 三月 \ [E] march \ [K] minaa
เดือนละเท่าไร [J] 1ヶ月いくらですか?
เดือนสิงหาคม [J] はちがつ 八月 \ [E] august
เดือนสิบสอง [J] 旧暦 12月
เดือนหน้า [J] らいげつ 来月 \ [E] next month \ [Sp] el mes que viene \ [Id] bulan depan \ [My] bulan depan \ [V] thang sau \ [K] khae mon \ [L] duan naa
เดือนอะไร [J] なんがつ 何月
เดือนเพ็ญ [J] まんげつ 満月 \ [E] full moon \ ห้องเรียน 20051118
เดือนเมษายน [J] しがつ 四月 \ [E] April \ [K] meesaa \ [Id] April \ 20110402
เด็ก [J]子供
เด็ก ๆ [J] こどもたち 子供たち
เด็กกว่า [J] より若い
เด็กคนดียว [J] ひとりっこ 一人っ子
เด็กจะได้ทานได้ด้วย [J] 子供もたべられるように
เด็กชาย [J] しょうねん 少年 \ [T] ด.ช. \ [E] boy \ ป2 20050625
เด็กตัวเล็ก [J] ちいさいこども 小さい子供
เด็กทารก [J] 赤ちゃん
เด็กน้อย [J] 幼い子供 \ ป2 20110705
เด็กสาว [J] おんなのこ 女の子
เด็กหญิง [J] おんなのこ 女の子 \ [T] ด.ญ. \ [E] girl \ ป4 20050803
เด็กหนวด [J]いい年(とし)をして子供(こども)のようなことをする人(ひと)
เด็กอ่อน [J] あかんぼう 赤ん坊
เด็กเหลือขอ [J]箸(はし)にも棒(ぼう)にもかからぬ子(こ)
เด็กเอ๋ย [J] こどもよ
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย [J] \ ป2 20110705
เด็กโต๋ [名] 映画の題名
เด็กไทย [J] タイの子供 \ ชั้นกลาง 20110104
เด็ด [J] ちぎる つむ \ [T] pick, pluck, nip \ ห้องเรียน 20060825 \ ป3 20050710
เด็ดขาด [J] ぜったいに 絶対に \ [E] absolute \ ห้องเรียน 20060825
เด็ดผักชี [J] パックチーをちぎる
เด็ดเดี่ยว [J] 断固 \ [E] firm and indomitable
เด็ิกน้อย [J]幼い子ども
เด่น [J] めだつ 目立つ \ [E] notable remarkable
เด้ง [J] 戻って来る(小切手が不渡りで) 弾む 跳ねる はじく はね返る \ [E] to bounce, to spring back, to recoil, to rebound,(of a check) to be dishonored by the drawee
เด้าอี้หวาย [J] 籐の椅子
เด๋อ [J] 間抜けな
เตรียม [J] じゅんびする 準備 \ [E] v. to prepare,to make ready,to get ready \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20050819
เตรียมตัว [J] じゅんび 準備 \ [E] preparation
เตรียมบทเรียนล่วงหน้า [J] よしゅうする 予習する
เตรียมอาหาร [J] たべものをよういする 食べ物を用意する
เตรียมไว้ [J] あらかじめじゅんびしておく
เตรเสีย [J]
เตลิด [J] あわてふためく \ ป2 20110708
เตะ [J] ける 蹴る \ [Is]เต๋ะ \ [E] v. to kick,to attack with the foot,(slang) to tip \ [L] tee \ ป2 20050625
เตะตา [J] 眼をひく
เตา [J] かまど \ [E] n.stove, fireplace, oven, furnace, brazier, portable brazier \ 20050605
เตาถ่าน [J] しちりん 七輪
เตานิวเคลียร์ [J] げんしろ 原子炉
เตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ [J]0 げんしろ 原子炉
เตาปฏิกรณ์ [J] げんしろ 原子炉
เตารีด [J] あいろん アイロン \ [E] iron \ [Ch]เต๋านีด
เตารีดไฟฟ้า [J] 電気アイロン \ [E] electric iron
เตาอบ [J] オ-ブン \ [E] oven
เตาอบไมโครเวฟ [J] でんしれんじ 電子レンジ
เตาเผา [J] しょうきゃくろ 焼却炉
เตาแก๊ส [J] ガスレンジ \ [E] gas range, gas heater
เตาโว๊ะ [T] ชะนี
เตาไฟ [J] こんろ \ [T] (น.) ที่ติดไฟหุงตม, ที่สำหรับกอไฟหุงตมไฟอาหาร \ [E] stove, range \ ป2 20050625 \
เตาไฟฟ้า [J] でんきこんろ 電気コンロ \ [E] electric stove \ ป4 200780113
เติบ [J] おおきい 大きい \ [E] big, large, too much \ ป2 20050604
เติบโต [J] おおきくなる 大きくなる 成長する \ [E] grow, develop \ ป3 20050604
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง [J]高度経済成長
เติบใหญ่ [J] 大きくなる \ ป3 20050724 \ ป3 20110726
เติม [J] くわえる 加える \ [E] to add \ 20050718
เติมน้ำ [J] 給油する \ 20110129
เติมน้ำมัน [J] きゅうゆする 給油する \ [E] refuel \
เติมเต็ม [J]満タンにする
เติมเต็มถัง [J] 満タンにする
เติมเบียร์ [J] ビールをたす
เติล [T] เธอ
เตียง [J] しんだい 寝台 \ [E] bed \ ป3 20050710
เตียงคู่ [J] ダブルベット \ [E] double bed
เตียงนอน [J] ベット \ [E] bed
เตียงบน [J] 上段寝台
เตียงล่าง [J] しんだい した 寝台下 下段寝台 \ ห้องเรียน 20051014
เตียงหัก [J] りこん 離婚 \ ห้องเรียน 20090920
เตียงเดี่ยว [J] シングルベット \ [E] single bed
เตียน [J] たいらな 平らな \ ป2 20070630
เตี้ย [J] ひくい 低い せがひくい \ [E] low \ ป2 20110708 
เตือน [J] けいこくする 警告する ちゅういする 注意する \ [E] attention \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20061103 \ ระดับที่ ๒ 20060703 \ ป2 20110705
เตือนสติ [J] 気付かせる (用心するよう)警告する \ ป4 20110209
เตือนใจ [J] おもいしらせる 思い知らせる 気づかせる \ ป3 20050604 \ ป4 20110724
เต็งรัง [J] \ [Is]ต้นจิก
เต็นท์ [J] てんと テント \ [E] tent \ ห้องเรียน 20060922
เต็ม [J] あふれる 溢れる 満点 \ [T] ครบ ถ้วน ไม่พร่อง \ [E] full filled up, complete, whole \ ป2 20050602
เต็มกิน [J] たべきれない
เต็มดวง [J] まんげつ 満月 \ [T] (ว.,ก.) (ดวงจันทร) มีแสงทั้งดวง \ [E] full moon \ ห้องเรียน 20061020 \
เต็มตา [J] じゅうぶんな 十分な
เต็มที่ [J]すべて \ ห้องเรียน 20060630
เต็มเพียบ [J] ちょうまんいん 超満員 \ ป6 20070622
เต็มแล้ว [J] いっぱいになる
เต็มใจ [J] よろこんで 喜んで 進んで \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070629 \ ระดับที่๒ 20101225 \ ชั้นกลาง 20110101
เต็มใบ [J] かんせい 完成 \ [E] complete
เต็มไปด้วย [J] あふれる たくさん \ ห้องเรียน 20061124
เต่า [J] かめ 亀 \ [Is]เต่า \ 20050605
เต่ากระ [J] 亀の名前 \ ป2 20051004
เต่าดำ [J] 亀の名前 \ [T] เต่าน้ำจืดชนิดหนึ่ง \ ป3 20110711
เต่าตนุ [J] うみがめ 海亀 \ 20050604
เต่าทะเล [J] うみがめ 海亀
เต้น [J] はねる おどる 踊る \ ป2 20060729
เต้นรำ [J] おどる 踊る \ [T] (ก.) เยื้องกรายไปโดยมีระยะกาวไปตามกำหนดใหเขากับจังหวะกับดนตรี, ระบำ, รำเทา, ลีลาศ \ ห้องเรียน 20050729
เต้นแร้งเต้นกา [J] 楽しんで踊る \ [E] to dance with joy
เต้ย [人] \ ป4 20101016
เต้านม [J] ちぶさ
เต้าหู้ [J] とうふ 豆腐 \ [My] tahu \ ป3 20050710
เต้าเจี้ยว [J] タイの味噌
เต๋า [J] さいころ \ [E] dice
เถอะ [J] しよう \ [E] [END] let's, See also: let us, \ 20050703
เถาวัลย์ [植] つる 蔓 \ [T] เถา-วัน (น.) ชื่อพรรณไมที่เป็นเถา \ ป3 20050628
เถาะ [J] うとし 卯年 \ 20050604
เถิด [J] せよ \ ป3 20050724 \ ป3 20110726
เถิดเทิง [J] 胴長の太鼓 \ ป6 20070625
เถียง [J] いいあらそう \ สูตรเสน่หา 20101230 \ 20110502 \ ป3 20110711
เถียงเก่ง [J] 弁がたつ \ ชั้นกลาง 20110101
เถือก [J] あきらかに ぜんめんてきに
เถื่อน [J]ひごうほう 非合法
เท [J] かたむける 傾ける \ [E] pour \ ป3 20050605
เทกโอเวอร์ [E] talk over
เทคนิค [J] ぎじゅつ 技術
เทคโนโลยี [J]ぎじゅつ 技術 \ [E] technology
เทคโนโลยี่ [J] テクノロジ- \ [T] เท็ก-ใน-โล-ยี่ \ [E] technology \ ป4 20050803
เทนนิส [J] テニス \ [E] tennis
เทปบันทึกภาพ [J] ろくがていぷ 録画テープ
เทปผ้า [J] 布テープ
เทปลอยด์ [J]
เทปอัดเสียง [J] 録音テープ
เทปใส [J]セロテープ
เทพ [J] かみ 神
เทพกำปนาท [J] ??
เทพธิดา [J] てんし 天使 めがみ 女神 \ ห้องเรียน 20061020
เทพธิดาปลาร้าไห2 [J]ドラマ題名จันทร์ - ศุกร์ \ 18.30 น. - 20.00 น. \ 2 มิถุนายน 2554 - 27 มิถุนายน 2554 \ [人]มหัศจรรย์,ใบหม่อน
เทพนิยาย [J] しんわ 神話 でんせつ 伝説
เทพรวด [J]
เทพารักษ์ [J] ?? \ [E] god angel
เทพี [J] てんし 天使
เทพีเสรีภาพ [J] じゆうのめがみ 自由の女神
เทพเจ้า [J] かみさま 神様 \ [Is]เทวดา
เทรนดี้ [E] トレンデイ
เทรนด์ [E] トレンド
เทริด [J] 頭に被る低い枠ありで王冠状の被り物
เทลเลวิซ [J] ??
เทวดา [J] かみさま 神様 \ [Is]เทวาด \ [E] god \ ป3 20050724
เทวรูป [J]神の像
เทวัน [J] 神 \ [T]พี่เขย น้องเขย เทวดา
เทวี [J]女神 \ [E]a goddess \ ป3 20110729
เทศกาล [J] ぎょうじ 行事 \ [T] เทด-สะ-กาน \ ป4 20050604 \ 20110129 ระดับ ที่๒ 20111220
เทศกาลงานช้าง [J] ゾウ祭り
เทศกาลทอดกฐิน [J] \ ป2 20110708
เทศกาลภาพยนตร์ [J] 映画祭
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ [E] Cannes Film Festival
เทศกาลสงกรานต์ [J] ソンクラ-ン \ [T] 13-15 เมษายน \ ห้องเรียน 20070413 \ ระดับที่๒ 20101224
เทศกาลสากล [J]国際的な祭り
เทศกาลอาหารไทย [J] thai food fesival
เทศกาลไทย๒๕๔๘ [E] thai fesival 2005 \
เทศกิจ [J] 行政 \ [E] [N] municipal official (whose duty is to take care of cleanness),
เทศน์ [J] 説教 \ [E] เทศนา \ ชั้นกลาง 20110101
เทศบัญญัติ [J]地方自治条例 \ [E] municipal law
เทศบาล [J] ちほうじちたい 地方自治体 \ [T] เทด-สะ-บาน \ ห้องเรียน 200704113 \ ป3 20050806
เทห์ฟากฟ้า [J]天体
เทอม [J] がっき 学期 \ [T] เทิม \ [E] term \ ป2 20050605
เทอมหลัง [J] 後期
เทอมแรก [J] 前期
เทอร์เน็ต [J] ??
เทอร์เรซ [J] テラス
เทอะ [J]
เทา [Is]มอ
เทิดทูน [J] そんけいする
เทิร์น [E]
เทียน [J] ろうそく \ [E] candle \ ป2 20050802
เทียนไข [J] ろうそく 蝋燭 \ [E] candle
เทียบ [J] ひかくする 比較する \ ふねをつける 船を着ける \ [E] compare \ ห้องเรียน 20060630
เทียบเคียง [J] 比べる \ [E] to compare (prices)
เทียบเท่า [J] ひかくする 比較する ひとしい 等しい
เทียม [J] にせの 偽の \ [E] v. to harness,to team up,to hitch,to yoke,to place on the same level,to be equal to \ ป2 20050625 \ ป3 20110817
เที่ยง [J] しょうご 正午 \ [T] (น.) กึ่งเวลา, ตรง, แนนอน, แน, แมนยำ, ชื่อเวลากลางวันเรียกวา เที่ยงหรือเที่ยงวัน กึ่งกลางคืนเรียกวา เที่ยงคืน \ [E] noon \ 20050703
เที่ยงคืน [J] よるのじゅうにじ 夜の十二時 \ [T] 00:00 น. \ [E] midnight \ [L] thaing khuun
เที่ยงตรง [Is]เทียง
เที่ยงธรรม [J] ??
เที่ยงวัน [J] しょうご 正午 \ [T](ว.) เวลากึ่งกลางวัน คือ 12.00 น. \ [E] noon \ ป2 20060818
เที่ยว [J] あるきまわる 歩き回る あそぶ 遊ぶ \ [E] trip \ [Ch]แอ่ว \ 20050602
เที่ยวกรุงเทพฯ [J] バンコク観光 \ ชั้นกลาง 20110104
เที่ยวชมโบราณสภาน [J] 遺跡を観光する
เที่ยวบิน [J] びんめい 便名 \ [E] flight \ ห้องเรียน 20050729
เที่ยวบินในประเทศ [J] こくないびん 国内便
เที่ยวสุดท้าย [J] さいしゅうびん 最終便 
เที่ยวเดียว [J] かたみち 片道 \ 20050605
เทือก [J] かた 型 タイプ
เทือกเขา [J] さんみゃく 山脈 \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20061110
เทเลคอม [E] Telecom
เท็กซี่เวย์ [J] ゆうどうとう 誘導路
เท็จ [J] にせの 偽の
เท็จจริง [J] しんじつ 真実 \ [E] fact
เท็มปุระ [食] てんぷら 天ぷら \ ห้องเรียน 20070713
เท่ [J] かっこいい \ [T] ดูดี \ [E] handsome \ ระดับ ที่ 20060610 \ ระดับที่๒ 20101224
เท่า [J] ひとしい
เท่า ๆ กัน [J]
เท่ากัน [J] ひとしい 同じ (数量) \ [Ch]เต้ากั๋น \ ห้องเรียน 20060414
เท่ากันว่า [J] すなわち
เท่ากับ [J] そうとうする 相当する \ [E] be equal \ ระดับที่๓ 20060522
เท่าตัว [J] ?? \ [E] twice, times
เท่าที่ [J] だけ するかぎり \ ระดับ ที่๓ 20060610 \ ชั้นกลาง 20110101
เท่าที่จำเป็น [J] 必要なだけ \ ระดับที่๒ 20110101
เท่าที่สังเกต [J]
เท่านั้น [J] だけ \ ป3 20050628 \ ระดับที่ ๓ 20060703
เท่านี้ [J] これだけ
เท่าเทียม [J] どうよう 同様 \ [E] equal \ ห้องเรียน 20070316 \ ชั้นกลาง 20110101
เท่าใด [J] いくら
เท่าไร [J] いくらですか \ [E] how much \ [Id] berapa, haraganya berapa? \ [My] berapa riggit \ [Tm] ie veraba \ [L] thao dai \ [K] thlai pon maan \ 20050602
เท่าไรก็ได้ [J] いくらでもいい
เท่าไหร่ [J] いくら \ [E] how much \ ระดับที่ 20060618
เท้า [J] あし 足 \ [E] foot \ ป2 20050602
เท้าหน้า [J] 前足
เท้าเปล่า [J] はだし \ ห้องเรียน 20060603
เธอ [J] あなた \ [E] you, she, he
เนคไท [J] ネクタイ
เนตร [J] め 眼 \ [T] เนด \ [E] eyes \ ป2 20050820 \ ป3 20110729
เนบิวลา [J]星雲
เนปาล [地] ネパ-ル \ [T] ประเทศ กรุงกาฐมาณฑุ \ [E] Nepal \ ห้องเรียน 20060623
เนย [J] バタ- \ [E] n.butter, cheese, ghee \ ป3 20050724
เนยบิน [J] ??
เนยอ่อน [J] バタ- \ [E] n. butter
เนยเทียม [J]マーガリン
เนยแข็ง [J] ち-ず チ-ズ \ [V] phomai 
เนยแมลงวัน [J] ??
เนรคุณ [J]ぼうおんふぎの 忘恩不義の
เนรมิต [J] 創造する 創作する \ [T] นิรมิต \
เนรเทศ [J]国外へ追放する
เนา [J]仮縫いしておく
เนาะ [J] ??
เนิน [J] こうげん 高原
เนินทราย [J]さす 砂州
เนินเขา [J] おか 丘
เนิบ [J] のろい おそい \ ป3 20110711
เนิบนาบ [J]ゆっくりゆっくり \ ป3 20110711
เนิ่นช้า [J]だらだらぐずぐず
เนิ่นนาน [J] けいかする 経過する \ ห้องเรียน 20060818
เนียน [J] したしい 親しい
เนี่ย [J] これは \ [T] \
เนี้ยบ [E] prefect
เนือง [J] しばしば つねに \ [E] often
เนืองนอง [J] 続々と入って来る \
เนืองนิตย์ [J] いつも 絶えず
เนืองเพราะ [J] ??
เนืองแน่น [J] むらがった ぎゅぎゅうづめ \ ป6 20070508 
เนือย [J]遅い
เนื่อง [J]関係する
เนื่องจาก [J] により のため \ [E] [CONJ] because, See also: as; since; due to the fact that \ ห้องเรียน 20063010 \ ห้องเรียน 20070316
เนื่องจากวันวันที่ร้อนที่สุดในปี [J] 年の中で一番暑い日が続きます
เนื่องจากว่า [J] あることから \ ระดับที่๒ 20101224
เนื่องเพราะ [T] เพราะ
เนื่องใน [J] にあたり
เนื่องในโอกาส [J] 機会に \ ระดับที่๒ 20101224
เนื้อ [J] にく 肉 \ [E] meat \ [V] thịt
เนื้อก้อน [J] 肉のかたまり
เนื้อความ [J] ないよう 内容 \ 20110402
เนื้อควาย [J] 水牛の肉 \ ป2 20070630
เนื้อคู่ [J] 夫婦になることが運命つけられている \ ชั้นกลาง 20110104
เนื้องอก [J]しゅよう 腫瘍 \ [T]เนื้องอก
เนื้องาน [J] ないよう 内容
เนื้อดิบ [食] なまにく 生肉 \ ห้องเรียน 20050701
เนื้อตัว [J] からだ 身体 \ ป2 20050625
เนื้อตุ๋น [食] 牛肉の蒸し煮
เนื้อทราย [T] กลางชนิดหนึ่ง \ [Is]เนื้อทราย \ ป3 20110711
เนื้อที่ [J] めんせき 面積 \ ป4 20080115 \ ระดับที่๒ 20101225 \ 20110702
เนื้อนก [食] とりにく 鳥肉
เนื้อผ้า [J] 生地の質
เนื้อมะพร้าว [J] \ [E] coconut kernel
เนื้อย่าง [食] ぎゅうやき 牛焼き
เนื้อวัว [食] ぎゅうにく 牛肉 \ [E] beef \ [V] thit bo \ ป2 20070630
เนื้อสดแช่เย็น [J] 冷凍肉
เนื้อสเต๊ะ [食] ぎゅうのくしやき 牛の串焼
เนื้อหนัง [J] はだ 肌
เนื้อหมู [食] ぶたにく 豚肉 \ [E] pork \ [Ch] จิ้นหมู \ [V] thit lon
เนื้อหอม [J] もてる 魅力的な
เนื้อหา [J] ようてん 要点 ないよう 内容 \ ห้องเรียน 20060630
เนื้อหาของรายงาน [J] ??
เนื้อหาสาระ [J] ないよう 内容 \ ป6 20070619
เนื้อเพลง [J] かし 歌詞 \ ห้องเรียน 20061215
เนื้อเยื่อ [J]組織
เนื้อเยื่อประสาท [J] 神経組織
เนื้อเรื่อง [J] ないよう 内容 筋書き \ ป5 20070303
เนื้อเสือร้องไห้ [食] とらなき肉
เนื้อแกะ [食] マトン 羊肉
เนื้อแดด [J] 干し肉
เนื้อแพะ [食] やぎのにく
เนื้อไก่ [食] とりにく 鳥肉 \ [E] chicken \ [Ch] จิ๊นไก่ \ [V] thit ga
เนเธอร์แลนด์ [J] オランダ \ [T] ประเทศ \ [E] Netherlands
เน็คไท [J] ねくたい ネクタイ
เน็ต [J] ネット \ [E] net
เน่า [J] くさる くさった 腐った \ ป2 20070620
เน่าเสีย [J] くさる 腐る \ ป2 20050802
เน่ืองลาก [J] のげんいんで の原因で
เน้น [J]きょうちょうする 強調する \ [E] [V] emphasize, See also: stress; accentuate; highlight; play up; underline \ ป3 20110729
เน๊อะ [J] ??
เบคแฮม [人]
เบญจ [J] ご 五 \ [E] five \ ห้องเรียน 20070707
เบญจมาศ [J] きく菊 \ ห้องเรียน 20050701 \ ห้องเรียน 20070706
เบญจรงค์ [J] ごしょく 五色 \ [T] ห้าสี \ ชั้นกลาง 20100102 
เบตา [E]beta
เบน [J] かえる 変える \ ป4 20050801
เบนชินพรีเมี่ยม [J] ハイオクエンジン
เบนซิน [J] ガソリン ベンジン \ [E]benzine
เบนซินธรรมดา [J] レギュラーガソリン
เบนซ์ [J] ベンツ
เบรก [J] ブレ-キ
เบรค [J] ブレ-キ \ [E] break
เบลเยี่ยม [地] \ [T] ประเทศ \ ห้องเรียน 20060623
เบส [E] base
เบสท์ [E] best
เบสบอล [J] やきゅう 野球 \ [E] baseball
เบอร์ [J] ばんごう 番号 \ [E] number
เบอร์ที่นั่ง [J] ざさきばんごう 座席番号
เบอร์บ้าน [J] いえのばんごう 家の番号
เบอร์ลิน [地] \ [T] เมืองหลวง เยอรมนี \ [E] Berlin
เบอร์ห้อง [J] へやばんごう 部屋番号 \ [E] room number
เบอร์อะไร [J] なんばん 何番
เบอร์เจ็ด [J] ななばん 七番
เบอร์เท่าไร [J] なんばん なん番
เบอร์โทรศัพท์ [J] でんわばんごう 電話番号 \ [E]telephone number \ [V] so dien thoai
เบา [J] かるい 軽い \ [E] light \ [V] nhe \ [Id] tipis \ [Sp] ligero \ [Ph] magaan \ [V] nhe \ [L] bao \ 20050605
เบาตัว [J]身軽な
เบาหวาน [J] とうにょうびょう 糖尿病 \ [E] diabetes
เบาะ [J] クッション \ [E] cushion \ 20050703
เบาะที่นั่ง [J] 椅子のマット 乗り物のシート
เบาะรองนั่ง [J] ざぶとん 座布団
เบาะหลัง [J] うしろざせき 後座席
เบาะแส [J] てがかり 手がかり \ [E] N] clue, See also: hint; trace
เบาเหมือนปุยนุ่น [J] ?? \ ป6 20070619
เบาใจ [J] あんしんした 安心した 気軽に ほっとした
เบิก [J] あく 開く \ [E] open \ ป4 20050806
เบิกบาน [J] ようきでたのしい \ ป3 20010729
เบิกบานใจ [J]たのしい気分になる
เบิกเงิน [J] お金をおろす \ [T] ถอนเงิน
เบิกเงินล่วงหน้า [J] 前借りする
เบิ่ง [J] あおぎみる 仰ぎ見る \ 20050602
เบียด [J] おす 押す \ [E] push \ 20050604
เบียดเบียน [J] ?? \ ป6 20070619
เบียดเสียด [J] 混雑する
เบียดเสียดเยียดยัด [J] 混雑する \ [E] to be crowded with people
เบียดแทรก [J] 中におしいる \ ห้องเรียน 20070623
เบียร์ [食] ビ-ル \ [Is]เบียร์ \ [E] beer \ [V] bia \ [L] bia
เบียร์กระป๋อง [J] かんび-る 缶ビ-ル
เบียร์กระป๋อง [J] かんび-る 缶ビ-ル
เบียร์ขวด [J] ビンビール
เบียร์ช้าง [食] チャ-ンビ-ル
เบียร์ลาว [食]ラオビ-ル \ [E] beer lao \ [L] bia laao
เบียร์ลีโอ [J] リオビール
เบียร์สด [食] 生ビール \ [E] draft beer
เบียร์สิงห์ [食] シンハ- ビ-ル \ 20050703
เบี่ยง [J] さける
เบี่ยงเบน [J] はずれる 離れる
เบี้ย [J] 銭 料 費 手当
เบี้ยบำนาญ [J]恩給
เบี้ยประกัน [J] ほけんりょう 保険料 \ [E] insurance premium
เบี้ยว [J] ゆがむ 歪む \ [T] ไม่จ่ายเงิน \ ห้องเรียน 20070216
เบี้ยเลี้ยง [J] にっとう 日当 てあて 手当て
เบือน [J]向きを変える
เบื่อ [J] あきる 飽き \ [T] เอียน \ [Is]เบีย \ [L] bua \ ห้องเรียน 20070608 \ ห้องเรียน 20060414
เบื่อหน่าย [J] あきあきする 飽き飽きする \ [T] ระอา \ ป2 20110708
เบื่ออาหาร [J] しょくよくがない 食欲がない
เบื้อ [T] สัตว์ป่าทั่วไป \ ป3 20110729
เบื้อง [J] あたり ほうめん \ [E] 1.n.side, partion, direction,portion,a kind of snack \ 2. prep. towards \ 3. adj. situated at,facing
เบื้องต้น [J] しょほ 初歩 しょきゅう 初級 にゅうもん 入門 \ ห้องเรียน 20050805
เบื้องบน [J] じょうぶ 上部
เบื้องปลาย [J] まつび 末尾
เบื้องล่าง [J] かほう 下方
เบื้องหน้า [J] ぜんほう 前方
เบื้องหลัง [J] こうほう 後方
เบโธเฟน [J] べ-ト-ベン \ [E] Beethven
เบ็ด [J] つりばり 釣針 \ [E] fishhook
เบ็ดเสร็จ [J] すべての
เบ่ง [J] ふくらませる \ ป2 20050625
เบ่งบ่ทัน เบ่งบ่หมด [J] ??
เบ้อเร่อ [J] きょだいな 巨大な \ [E] very big; huge; large; gigantic; enormous; immense; massive
เบ้าตา [J] がんか 眼科
เบ๊นซ์ [J]べッツ
เปต [J] ししゃ 死者
เปยยาลน้อย [T] ฯ
เปร [J] ??
เปรต [Is]เผด
เปรมปรีดิ์ [J] たのしい \ [T] รื่นเริง ชอบใจ \ ป3 20110729
เปรอะ [J] まみれる \ ป4 20050801 \ สูตรเสน่หา 20101230
เปรียญ [J] 仏教学試験に合格した僧 \ [T] ปะ-เรียน \ ป4 20051106
เปรียญหลวง [J] ??
เปรียบ [J] ひかくする 比較する
เปรียบประดุจ [J] 
เปรียบเทียบ [J] ひかくする 比較する \ [E] comparison \ 20110402 \ ป2 20110705
เปรียบเปรย [J] \ ป2 20110708
เปรียบเหมือน [J] 類似する \ [E] to be like \ ป2 20110708
เปรี้ยง [J] 疑音 バン バン \ ห้องเรียน 20050816
เปรี้ยว [J] すっぱい 酢っぱい \ [Is]ส่ม \ [E] adj. sour, fermented, acidic, bold, daring \ [My] masam \ ป4 20050717 \ ห้องเรียน 20060707
เปรี้ยวตลาดแตก [名] TV7 ドラマ
เปรี้ยวหวาน [J] あまずっぱい 甘酸っぱい
เปรี้ยวใจ [J] はでなひと \ [T] รายชื่อเพลง \ นักร้องสาว นิโคล
เปรู [地] ペルー
เปล [J] ハンモック \ ป2 20060730
เปลว [J] わく ふち \ [E] flame \ ป2 20051004
เปลวไฟ [J] ほのう ひ 火  \ [E] flame \ ป2 20051004
เปลาะ [J] ??
เปลี่ยน [J] かえる 変える \ ป2 20050605 \ ระดับที่ 20060522 \ ห้องเรียน 20070324
เปลี่ยนงาน [J] てんしょくする 転職する
เปลี่ยนมือ [J] しょゆうしゃをかえる
เปลี่ยนรถ [J] 乗り換える
เปลี่ยนเครื่อง [J] のりつぎ 乗継ぎ \ [E] Transfer
เปลี่ยนเป็น [J] 変わる
เปลี่ยนเป็นอะไร [J] ?? \ ห้องเรียน 20060623
เปลี่ยนเสื้อ [J] きがえる 着替える
เปลี่ยนเสื้อผ้า [J] きがえる
เปลี่ยนแปลง [J] へんこうする 変更する 変化する \ [E] to change, to alter \ ป2 20050710 \ ห้องเรียน 20070324
เปลี่ยนใจ [J] きがかわる 気が変る
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา [J] とっかい ひっかい きまらない 
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา [J] とっかい ひっかい きまらない 
เปลี่ยว [J] ひとかげがない 人影がない \ ห้องเรียน 20070629
เปลี่ยวใจ [J]孤独に感じる 淋しく思う \ ป3 20110729
เปลือก [J] かわ 皮 殻 \ [Is]เปียก \ ป4 20050801 \ ป2 20110722
เปลือกข้าว [J] もみがら \ [T] แกลบ \ ป6 20070708
เปลือกตา [J] まぶた
เปลือกหอย [J] かいがら 貝殻 \ 20050604
เปลือกไม้ [J] きのかわ 木の皮
เปลือง [J] ろうひする 浪費する \ ห้องเรียน 20060804
เปลือย [J] はだかの
เปลือยกาย [J] はだかになる
เปลื้อง [J] ??
เปล่ง [J] かがやいた \ ป2 20050605
เปล่งปลั่ง [J] 光る ,輝く ,照る \ [E] to shine
เปล่า [J] いいえ べつに \ 20050602 \ ห้องเรียน 20060603
เปล่า ๆ [J],無駄にする
เปล่าประโยชน์ [J] むだ 無駄 \ [E] waste
เปอร์เซ็นต์ [J] パーセント \ [E] (pur-cen) n. percent
เปอรโตริโก [名]
เปิด [J] あける 開ける \ [E] open \ [L] puut \ 20050602
เปิด24ชั่วโมง [J] 24時間営業
เปิดกล้อง [J] クランクイン
เปิดก๊อกน้ำ [J] 蛇口をあける \ ป4 20051201
เปิดขวด [J] びんのふたをあける
เปิดฉาก [J] かいまくする 開幕する
เปิดดิค [J] じしょをひく 辞書を引く
เปิดบัญชี [J] こうざをひらく 口座を開く \ ป4 20050806
เปิดบัญชีธนาคาร [J] 口座を開設する
เปิดประชุม [J] かいぎをひらく 会議をひらく
เปิดฝา [J] ふたをあける 蓋を開ける
เปิดรับ [J] しょうにんする 承認する
เปิดร้าน [J] かいてんする 開店する
เปิดสวิตช์ [J] スイッチを入れる
เปิดสอน [J] かいこうする 開講する
เปิดหน้าต่าง [J] まどをあける 窓を開ける
เปิดเปิง [J] こんらんする \ [E] helter-skelter
เปิดเผย [J] こうかいする 公開する \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060414
เปิดโทรทัศน์ [J] てれびをつける テレビをつける
เปิดใจ [J] ??
เปิดให้บริการ [J] 開業する \ ระดับที่๒ 20101224
เปิดไฟ [J] でんきをつける
เปิ้น [T] เขา
เปีย [J] おさげかみ おさげ髪 \ 20050604
เปียก [J] ぬれる 濡れる \ ป2 20050820
เปียกชุ่ม [J] ぬれる 濡れる \ ห้องเรียน 20070615
เปียกน้ำ [J] みずにぬれる 水に濡れる
เปียกฝน [J] あめにぬれる 雨に濡れる
เปียโน [J] ピアノ \ [E] piano
เปี๊ยก [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101228 \ \
เปื่อกตม [J] どろ 泥
เปื่อย [J] 煮込んでやわらくする
เปื่อยยุย [J] やわらかくなる
เปื้อน [J] よごれる \ [E] dirty, stain, soil, blot, foul \ ห้องเรียน 20060929 \ ป4 20050801
เปื้อนกาแฟ [J] コ―ヒーでよごれている
เปื้อนง่าย [J] よごれやすい
เปื้อนซีอิ๊ว [J] しょうゆでよごれる
เปื้อนลิปสติก [J] 口紅で汚れている
เปื้อนสี [J] ペンキで汚れる
เป็ด [J]アヒル [人] \ [E] duck \ [L] pet \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20060210
เป็ดตุ๋น [食] アヒルの蒸し煮
เป็ดปุ๊บติดปั๊บ [J]
เป็ดย่างปักกิ่ง [食] ぺきんだっく 北京ダック
เป็น [J] である まなんででき学んでできる いきる 生きる
เป็นกลาง [J] ちゅうりつの 中立の
เป็นกันเอง [J] したしみやすい
เป็นการชั่วคราว [J] りんじ 臨時 \ [E] [ADV] temporarily
เป็นการส่วนตัว [J] こじんてき 個人的
เป็นกำลัง [J] ??
เป็นคนขยัน [J] きんべんなひと 勤勉な人 
เป็นคนขี้เกียจ [J] なまけもの 怠け者 
เป็นคนชุ่ยๆ [J] いいかげんなやつ
เป็นครั้งแรก [J] はじめてする \ ชั้นกลาง 20110101
เป็นคุณ [J] ゆうえきな 有益な
เป็นคู่ [J] つい 対
เป็นตัวอย่าง [J] たとえば
เป็นตุเป็นตะ [J] ??
เป็นต้น [J] など \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070707 \ ชั้นกลาง 20110104 \ ป2 20110708
เป็นต้นมา [J] ??
เป็นต้นว่า [J] たとえば
เป็นต้นไป [J] 以降 \ ระดับที่๒ 20101224
เป็นทางการ [J] せいしきな 正式な \ [E] formal
เป็นที่นิยม [J] 流行する
เป็นที่ระลึก [J] きねんに 記念に
เป็นที่รู้กันดี [J] ??
เป็นธรรม [J] こうへい 公平
เป็นนามธรรม [J] 抽象的である \ ระดับที่๒ 20101224
เป็นประจำ [J] いつもきまってする \ ระดับที่๒ 20101224
เป็นพยาน [J] ??
เป็นพวงมาลัย [J] はなわをつくる \ ห้องเรียน 20070713
เป็นพิเศษ [J] とくべつに 特別に \ ห้องเรียน 20063010
เป็นมันวาว [J] ぴかぴかの \ ชั้นกลาง 20110101
เป็นมั่นเป็นเหมาะ [J] たしかに \ [E] [ADV] surely, See also: fixedly; readily
เป็นยังไง [J] どうですか
เป็นยังไงบ้าง [J] どうですか
เป็นระยะ ๆ [J]いっていきかんをおいて 一定の間隔をおいて
เป็นรูปธรรม [J] 具体的である
เป็นลม [J] きをうしない 気を失う \ 20050623
เป็นลูกโซ่ [J] 連鎖的に \ ระดับที่๒ 20110101
เป็นหนี้ [J] かりがある 借りがある
เป็นหน้าเป็นตา [J] 誇る 自慢する
เป็นหลัก [J] ??
เป็นหวัด [J] かぜをひく 風邪をひく \ 20050605
เป็นหวัดลงคอ [J] ??
เป็นหูเป็นตา [J] かわりになる \ ชั้นกลาง 20110101
เป็นห่วง [J] しんぱいする 心配する \ [E] to worry \ ป2 20050625 \ ระดับที่ 20060703
เป็นอย่างดี [J] よい \ [T] ดี อย่างดี
เป็นอย่างยิ่ง [J] とても、 非常に \ ระดับที่๒ 20110101
เป็นอย่างไรบ้าง [J] どうですか \ ห้องเรี 20070316
เป็นอะไร [J] どうかしましたか \ [Ch]เป๋นอะยัง
เป็นอันขาด [J] 絶対に \ [E] absolutely, surely
เป็นอันดับแรก [J] 最初に
เป็นอันมาก [J] 非常に
เป็นเพื่อน [J] 友達になる \ [E] be friends
เป็นเวลานาน [J] しばらく
เป็นแผล [J] けがをする 怪我する \ ระดับสูง 20101225
เป็นโมฆะ [J] むこになる
เป็นโลหิตจาง [J] 貧血になる
เป็นไข้ [J] ねつがある 熱がある
เป็นไง [J] ??
เป็นไป [J] 推移する \ ระดับที่๒ 20101224
เป็นไปได้ [J] かのうな 可能な
เป็นไปไม่ได้ [J] ふかのう 不可能 むり 無理 \ ห้องเรียน 20060327 \ 20110402
เป่า [J] ふく 吹く \ [E] to blow (the hair
เป่าขลุ่ย [J] ふえをふく 笛を吹く \ ป2 20051004
เป่าปี่ [J] 笛を吹く \ ป4 20051106
เป่าผม [J] ドライヤーをかける
เป้ [J] りゆっくさっく リユックサック \ [E] backpack \ ห้องเรียน 20070119
เป้า [J] まと 的 もくひょう 目標
เป้าหมาย [J] もくひょう 目標 \ [E] object \ ระดับที่๒ 20101225 \ 20110402 \ 20110702
เป้าหมายการจำหน่าย [J] 販売目標
เป้าหมายการผลิต [J] 生産目標
เป้าหมายคุณภาพ [J] 品質目標
เป้าหมายในระยะยาว [J]長期の目標
เป๋าฮื้อ [J] あわび 鮑
เผง [J] てきちゅうした 的中した
เผชิญ [J] おうたいする 応対する \ [T] ประเชิญ ชนกัน ปะทะกัน ต่อกัน \ [E]confront See also: face; brave; meet \ ป4 20051129
เผด็จ [J] そくしんする 促進する \ [E] v. to cut, to suppress, to get rid of,to dictate \
เผด็จการ [J] めいれいする 命令する
เผย [J] ひらく 開く あきらかにする \ [T] เปิดเผย
เผยความลับ [J] ??
เผยแพร่ [J] ひろげる 広げる 公表する \ ป6 20070625
เผยโฉม [J] あきらかにする 明らかにする \ [T] ปรากฎ
เผลอ [J] うっかり \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20070608
เผลอไผล [J] 我を忘れる
เผอิญ [J] ぐうぜんに 偶然に \ [T] บังเอิญ ผะ-เอิน \ [E] accidentally \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060210 \ ป3 20110711
เผา [J] やく 焼く \ [T] (ก.) ลนดวยไฟ, เอาไฟจุด, ทำใหรอนหรือใหไหมดวยไฟ, ทำใหรอน, ทำใหไหม, ทำใหสุก \ [E] burn
เผากุ้ง [J] えびをやく 海老を焼く
เผาถ่าน [J] すみをやく 炭を焼く
เผาผลาญ [J]ぜんしょうする 全焼する しょうひする消費する \ ห้องเรียน 20060908 \ ห้องเรียน 20070622 \
เผาเกลือ [J] 塩焼き
เผาไฟ [J]火をたく
เผาไล่คน [J] ほうかしてじゅうみんをおいだす
เผาไล่ที่ [J] ほうかしてじゅうみんをおいだす
เผือก [J] やまいも \ [Is]เผียก \ [植] タロイモ \ ป3 20050724
เผือกฉาบ [J]
เผือด [J] あおじろい 蒼白い \ 20050602
เผื่อ [J] 備えて \ ป4 20050801 \ ป2 20110716
เผื่อมิตรสนิทรัก [J] \ ป2 20110705
เผื่อว่า [J] もしかして
เผื่อหนาว [J] さむいかもしれないので \ ชั้นสูง 20101225
เผื่อแผ่ [J] きまえがいい 気前がいい 寛大な \ ป2 201107116
เผื่อแผ่แก่กัน [J] \ ป2 20110705
เผื่อใจให้คิด [J] \ ป2 20110705
เผ็ด [J] からい 辛い \ [T] (ว.) มีรสเชนรสพริก \ [E] hot \ [Id] pedas \ [V] cay \ [L] phet \ NHK 20050601 \ ป4 20050605 \ ห้องเรียน 20060210
เผ็ดมากเกินไป [J] からすぎる 辛すぎる
เผ็ดหรือ [J] からいのですか \ 20050605
เผ็ดเกินไป [J] からすぎる
เผ็ดเชียว [J] すごく辛い
เผ็ดไหม [J] 辛いですか
เผ่น [J] 逃げる ぱっととぶ
เผ่า [J] けっとう 血統 ぶぞく 部族
เผ่ากะเหรี่ยง [J] カレン族
เผ่ากะเหรี่ยงคอยยาว [J] ??
เผ่าพันธุ์ [J] みんぞく 民族
เผ่ามูเซอ [J] ムソー族
เผ่าม้ง [J] ムン族
เผ่าอีก้อ [J] アカ族
เฝอ [J] ふぉー フォー \ [T] ก๋วยเตี๋ยวของเวียดนาม
เฝือก [J] ギブス
เฝือกปะ [J] ギブス
เฝ้า [J] みまもる 見守る 接見する \ ห้องเรียน 20061201 \ ป2 20110708
เฝ้าดู [J] みる 見る \ [E] observe
เฝ้าบ้าน [J]留守番する \ 20110129
เฝ้าระวัง [J] かんしする 監視する
เพกา [J] ?? \ ป4 20050803
เพชฌฆาต [J] しけいしっこう 死刑執行
เพชร [J] ダイヤモンド \ [T] เพ็ด \ [Is]เพด \ [E] diamond \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20060616
เพชรบุรี [地] ペッチャブリ \ [T] จังหวัด
เพชรบูรณ์ [地] ペチャブ-ン \ [T] จังหวัด
เพชรพลอย [J] ほうせき 宝石 \ [E] jewel
เพดาน [J] てんじょう 天井 \ [E] celling \ [L] phee daan \ ห้องเรียน 20050624
เพนท์เล็บ [J] ??
เพนเทียม [E] pentium
เพรา [J] あさがた うつくしい
เพรางาย [J] あさ 朝 ちょうしょく 朝食
เพราะ [J] なぜなら \ ระดับที่ ๔ 20060618
เพราะฉะนั้น [J] それゆえに \ ป3 20050628 \ ห้องเรียน 20070330
เพราะว่า [J] なぜなら \ [E] because
เพราะอะไร [J] どうして なぜ \ ระดับที่๒ 20101224
เพราะอากาศ [J] ??
เพริศ [J] すばらしい 輝かしい
เพริศแพรว [J] すてきな 輝かしい 
เพรียก [J] さけぶ 叫ぶ
เพรียง [J] にまいがい ニ枚貝
เพรียว [人] \ สูตรเสน่หา 20101225
เพล [J] とき 時 \ ป5 20070303
เพลง [J] うた 歌 \ [E] song \ ป2 20050802
เพลงฉ่อย [J] ?? \ [T] ชื่อเพลงพื้นบ้านภาษากลาง \ ป2 20110708
เพลงชาติ [J] こっか 国歌
เพลงลำตัด [J] \ ป2 20110708
เพลงลูกทุ่ง [J] のうみんか 農民歌
เพลงสรรเสริญพระบารมี [J] 国王賛歌
เพลงอะไร [J] なんのうた 何の歌
เพลงอีแซว [J] ?? \ ป2 20110708
เพลงเต้นรำ [J] ぶようきょく 舞踊曲 
เพลงเพราะ [J] \ ป4 20110211
เพลงใหม่ [J] しんきょく 新曲 \ ห้องเรียน 20051202
เพลงไทยสากล [J] タイのポピュラー
เพลย์ [E] play
เพลย์สเตชั่น [J] プレイ ステ-ション \ [E] play station
เพลา [J] じく 軸
เพลิง [J] ひ 火 \ [E] fire
เพลิงไหม้ [J] かじ 火事 \ [T] ไฟไหม้ \ ห้องเรียน 20051016
เพลิดเพลิน [J] たのしむ 楽しむ \ [E] enjoy; be entertained; delight in; take pleasure in; relish; be pleased with \ Class: be entertained \ ป3 20050710
เพลิน [J]むちゅうになる 夢中になる たのしむ[人] \ ป2 20051004 \ ระดับที่๒ 20101224 \ ป4 20110723
เพลินจิต [地] プルンチット \ [T] สถานีบีทีเอส
เพลีย [J] つかれる 疲れる \ ป2 20051004
เพลี้ย [J] ?? \ [Is] เพี่ย
เพล้ง [J] ??
เพศ [J] せい 性 \ [T] ในเรี่องนี้หมายถึง วิสัย ลักษณะ ตามธรรมชาติ \ [E] n.S.P. sex, gender, kind, form, shape, sort, apparel \ ป4 20050717 \
เพศชาย [J] だんせい 男性
เพศที่สาม [J] ??
เพศสัมพันธ์ [J] 性関係
เพศหญิง [J] じょせい 女性
เพอร์เฟค [E] perfect
เพอร์เฟ็คท์ [J] パ-フェクト \ [ \ [E] perfect
เพาะ [J] たねをまく
เพาะปลูก [J] のうぎょうくんれん 農業訓練 \ ป2 20050802
เพาเวอร์ [E] power
เพาเวอร์บาย [E] power buy
เพาเวอร ยูนิต [E] power unit
เพิกเฉย [J] おこたる 怠る \ [T] นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย
เพิง [J] かたやね 片屋根 小屋
เพิ่ง [J] たったいま ちょうど \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20051113 \ ระดับที่ ๒ 20060618
เพิ่งกลับ [J] 帰ったばかり
เพิ่งจะ [J] したばかり
เพิ่งจะกลับมา [J] 帰ってきたばかり
เพิ่งจะซื้อ [J] やっとかえるようになった やっと買えるようになった
เพิ่งจะล้าง [J] 洗ったばかり
เพิ่งจะสอบได้ [J] やっと通った 
เพิ่งจะได้เห็นช้าง [J] やっと象を見ることができる 
เพิ่งมา [J] いまきたところです 今来たところです \ 20050604
เพิ่งรู้ [J] はじめてしった 初めて知った
เพิ่งล้าง [J] 洗ったばかり
เพิ่งออก [J] 出たばかり
เพิ่งเรียน [J] 勉強をしたばかり
เพิ่งได้ยิน [J] きいたばかり
เพิ่ม [J] ふやす 増やす \ ห้องเรียน 20050506 \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20060623
เพิ่มขึ้น [J] ふえる 増える \ ห้องเรียน 20070316 \ ห้องเรียน 20070623
เพิ่มจำนวนผลิต [J]増産する
เพิ่มพูน [J] あげる 上げる ぞうかする 増加する \ ป4 20050806
เพิ่มเติม [J] ほそくする 補足する 追加する \ ป4 20051201 \ ป2 20110802
เพียง [J] ただ わずか \ [E] only \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20050909 \ ห้องเรียน 20060804 \ ห้องเรียน 20061124 \ ระดับที่๒ 20101224
เพียงคนเดียว [J] ひとりだけ \ ห้องเรียน 20060818
เพียงพอ [J] じゅうぶんな 十分な \ ป2 20060729 \ ห้องเรียน 20060804 \ ระดับที่๒ 20110101
เพียงแค่ [J] たった \ ระดับ ที่๓ 20060610
เพียงแต่ [J] だけ
เพียงแต่กดปุ่นนี้ [J] このボタンを押すだけ
เพียงแต่วา [J] ただ だけど
เพียงใจ [J] 
เพียงใจที่ผูกพัน [J]テレビドラマの題名
เพียงไร [J] どれほど どれだけ \ ระดับที่๒ 20110101
เพียบ [J] まんさいする 満載する \ [T] มากกล่าเต็ม \ ห้องเรียน 20070615
เพียบพร้อม [J] すいじゃく
เพียร [J] きんべん 勤勉 \ ป3 20050623
เพี้ยน [J] 訛った
เพื่อ [J] ため \ [Is]เพี่ย \ [E] for
เพื่อที่จะ [J] するために
เพื่อน [J] ゆうじん 友人 \ [E] friend \ [Id] teman \ [My] kawan \ [L] muu \ [V] ban \ ป1 20050718
เพื่อน ๆ [J] ゆうじんたち 友人たち
เพื่อนกัน [J] ともだちどうし 友達同志
เพื่อนของเขา [J] かれのともだち 彼の友達
เพื่อนคุย [J] はなしあいて 話相手
เพื่อนซี้ [J] 親友 \ [T] เพ่ื่อนสนิท
เพื่อนนักเรียน [J] がくゆう 学友
เพื่อนบ้าน [J] きんじょのひと 近所の人 
เพื่อนฝูง [J] なかま 仲間 ちじん 知人 \ [T] มิตรสหาย \ ป4 20081202
เพื่อนพ้อง [J] 友達 \ ป2 20110705
เพื่อนรัก [J] 仲のいい友達 親友
เพื่อนร่วมงาน [J] どうりょう 同僚
เพื่อนร่วมชาติ [J] 同胞
เพื่อนร่วมรุ่น [J]同級生
เพื่อนร่วมห้อง [J] 同室人 配偶者 つれあい
เพื่อนสนิท [J] しんゆう 親友 \ [T] หนังไทย
เพื่อนหญิง [J] 女友達
เพื่อนเก่า [J] ふるいともだち 古い友達 \ [T] เพื่อนแก่
เพื่อนแท้ [J] ほんとの友達
เพื่อมรู้ใจ [T] ??
เพื่อให้ [J] のため
เพื่อให้ร่ายกายแข็งแรง [J] 
เพ็ญ [J] じゅうぶんな 十分な \ [E] full
เพ็ญจันทร์ [J] まんげつ 満月 \ [T] (น.) ดวงจันทรเต็มดวง \ [E] full moon
เพ็ญแข [J] まんげつ 満月
เพ่ง [J] ぎょうしする
เพ่งพิศ [J] 見張る \ [T] จ้องดู \ ป3 20110729
เพ่งมอง [J] じっとみつめる
เพ่อ [J] まだ \ ป2 20110829
เพ้อ [E] rave
เพ้อเจ้อ [J] たわ言をいう えたいの知れない \ [E] drivel \ สูตรเสน่หา
เฟรนช์ฟราย [J] フレンチ フライ
เฟรนด์ชิพ เรอกันฉัน [名] 映画の題名 \ [E] FRIENDSHIP
เฟรนไชส์ [J] ??
เฟรม [E] frame
เฟล็กซ์คาร์ [J] ??
เฟสติวัล [E] fesiver
เฟอร์นิเจอร์ [J] かぐ 家具 \ [E] furniture \ 20050605
เฟอร์เรนซ์ [J] ??
เฟะ [J] くさった
เฟิร์น [J] シダ \ [E] fern
เฟืองท้าย [J] ディファレンシャルギア
เฟือย [J]贅沢な
เฟื่อง [J]飾る 急に景気づく,繁栄する,栄える \ [E] festoons,to boom, to prosper, to thrive
เฟื่องฟู [J]繁栄した
เฟื่องฟ้า [J] 花の名前
เฟื้อย [J] 延々と長い
เฟ้น [J] えらぶ 選ぶ \ [E] choose
เฟ้อ [J] はれる 腫れる
เภท [J] ??
เภริ [J] たいこ 大鼓
เภสัช [J] くすり 薬 \ [T] เพ-สัด ยาแก้โรค
เภสัชกร [J] やくざいし 薬剤師 \ 20110402 \ 20110702
เภสัชกรรม [J] やくがく 薬学 薬局 製薬業 \ 20110402
เภสัชเศรษฐศาสตร์ [J]
เม.ย. [J] 4がつ 4月 \ [T] เดือนเมษายน \ [E] april
เมกกะ [地] メッカ \ [E] Mecca
เมกะเฮิรตซ์ [E] MHz
เมกะโปรเจกต์ [J] メガプロジェクト \ [E] mega project
เมกะโลโปลิส [J] メガロポリス
เมกะไบต์ [E] MByte
เมฆ [J] くも 雲 \ [T] เมก \ [Ch]ฝ้า \ [Is] ขี่ฝ่า \ [E] cloud \ ป2 20050820
เมฆฝน [J] あまぐも 雨雲
เมฆา [人] เมฆ พี่ชายคนโต \ นายเมฆา \ สูตรเสน่หา 20101230
เมจิ [J] めいじ 明治 \ ห้องเรียน 20061110
เมดเล่ย์ [J] メドレー \ [E] medley
เมตตา [J] じひ 慈悲 \ [T] เมด-ตา \ ป4 20050703 \ ป2 20110708
เมตร [J] メ-トル \ [T] เมด \ [E] meter m \ ป3 20060211
เมทัลลิก [J] メタリック
เมธา [J] ??
เมธี [J] 学者
เมนู [J] メニュ- \ [E] menu \ [V] menu \ [L] menuu \ ห้องเรียน 20050729
เมนูประจำวัน [J] 日替わりメユー
เมนูภาษาญี่ปุ่น [J] 日本語のメニュ- \ [E] menu in japanese
เมมโมรี่การ์ด [E] memory card \ สะใภ้เจ้าสัว
เมย์ [J] ??
เมรัย [J]
เมรุ [J] かそうするばしょ \ [E] crematory
เมล็ด [J] たね 種 \ [T] มะ-เล็ด \ [E] seed \ ห้องเรียน 20061103
เมล็ดกาแฟ [J] コーヒの豆 \ [E] coffee bean
เมล็ดงา [J] \ [E] sesame seed
เมล็ดทานตะวัน [J] ひまわりのたね \ ป4 20060522
เมล็ดฝ้าย [J] 綿花の種 \ ป3 20110711
เมล็ดพันธุ์ [J] たね 種
เมล็ดพันธุ์ผักกาด [J] ??
เมล็ดพืช [J] たね 種
เมล็ดแตงโม [J] すいかの種 \ [E] melon seed
เมล็ดแมงลัก [J] レモンバジルの種 \ ห้องเรียน 20061103
เมล์ [J] ゆうびんぶつ 郵便物 \ [E] mail
เมล์ทางเรือ [J] ふなびん 船便
เมล์อากาศ [J] こうくうびん 航空便
เมษายน [J] 4 がつ 4月 \ [T] (น.) ชื่อเดือนที่ 4 ตามสุริยคติ โดยมีมกราคมเป็นเดือนแรก มี 30 วันชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ \ [E] april \ [Sp] abril \ [Ph] abril \ [V] thanh tu \ [K] khae meesaa \
เมา [J] よった 酔った \ [E] drunk \ [L] mau
เมาค้าง [J] ふつかよい 二日酔い \ ห้องเรียน 20060217
เมารถ [J] 車に酔う \ [E] to be carsick
เมาส์ [J] マウス \ [E] mouse
เมาะ [J] すなわち \ ห้องเรียน20050527
เมาเครื่องบิน [J]飛行機に酔う \ [E] to be airsick
เมาเรือ [J] 船酔いをする
เมาเหล้า [J] さけによう 酒に酔う
เมิน [J] むし 無視
เมินหน้า [J] かおをそむける
เมีย [J] つま 妻 \ [T] ภรรยา \ [E] n. wife consort spouse \ [L] mia \ ห้องเรียน 20060317
เมียชั่ว [J] ??
เมียน้อย [J] めかけ 妾
เมียหลวง [J] ほんさい 本妻
เมี่ยง [J] タイの噛み茶 \ [E] (miang) \ n. fermented leaves of tea-plants \ ป4 20050803
เมี่ยน [J] ミエン族 \ [T] เย้า
เมือก [J] ねんえき
เมือง [J][人] まち 町 し 市 \ [E] city \ [L] muag \ ป6 20070620
เมืองกรุง [J] しゅと 首都
เมืองการาจี [地] カラチ \ [T] ประเทศ ปากีสถาน
เมืองขีดขิน [J] \ [T] รามเกยีรติ์
เมืองขึ้น [J] しょくみんち 植民地 じょうりく 上陸 \ [E] colony, dependency
เมืองคานส์ [J] カンヌ
เมืองจีน [J] ちゅうごく 中国
เมืองชาร์ม เอล-ชีค [地]
เมืองชิงเต่า [地] チンタオ 青島
เมืองซิดนีย์ [地] シドニ-
เมืองตากอากาศ [E] resort town
เมืองทองธานี [地] \ [T] จังหวัดนนทบรี
เมืองท่า [J] みなとまち 港町 \ [E] seaport, port
เมืองท้าวมหาชมพู [J]
เมืองนอก [J] がいこく 外国 \ [E] foreign country
เมืองปูซาน [J] ぷさん 釜山
เมืองพาราณสี [J] ?? \ ป4 20060111
เมืองพุทธ [J] ぶきょうこく 仏教国
เมืองมอญ [J] ?? \ ป4 20081203
เมืองมาร [J] ??
เมืองยศวิมล [J] 国の名前 \ ป4 20110811
เมืองลงกา [地] ランカー国
เมืองละโว้ [T] ชื่อเมืองลพบุรี ในสนัยก่อน \ ป4 20051106
เมืองลำปาง [地]
เมืองลุง [J]
เมืองสมุทรปราการ [地]
เมืองสิงหล [J] \ ป3 20050205
เมืองสุโขทัย [J] スコータイ \ ป4 20050806
เมืองสเปน [J] スペイン
เมืองหลวง [J] しゅと 首都 \ [E] capital \ ป3 20050703 \ ชั้นกลาง 20110101
เมืองหลวงประเทศพม่า [地]
เมืองหลวงพระบาง [地] \ ป6 20070528
เมืองออร์ลันโด [地]
เมืองฮ่องกง [地] ホンコン
เมืองเชียงตุง [地]
เมืองเชียงใหม่ [地] チエンマイ
เมืองเมนดริสิโอ [地]
เมืองเมาะตะมะ [地] \ ป4 20060202
เมืองเวนิซ [地] \ [T] ประเทศอิตาล
เมืองเวนิส [地] ベニス
เมืองเวนิสตะวันออก [J] 東洋のベニス \
เมืองเวสาลี [地]
เมืองเวียงจันทน์ [地] ビエンチャン \ [T] ประเทศลาว
เมืองเหมันต์ [J] \ ป3 20062005
เมืองเฮ่อกั่ง [地] 中国の地名
เมืองแพร่ [地] \ ป2 20051004
เมืองใหญ่ [J] とし 都市
เมืองไทย [J] タイ国 \ [E] thailand \ ป1 20050718 \ ระดับที่ 20060618
เมืองไทยชึ่งเป็นประเทศร้อย [J]タイは暑い国である
เมืองไทยรายสัปดาห์ [J] タイの毎週 番組の名前
เมื่นั้น [J] \ ป3 20110729
เมื่อ [J] とき 時 \ [E] when, at the time
เมื่อกี้ [J] ついさっき \ [E] just now \ ป3 20110729
เมื่อกี้นี้ [J] ついさっき \ ห้องเรียน 20050906 \ ชั้นกลาง 20110102
เมื่อก่อน [J] むかし 昔 以前 \ ห้องเรียน 20051014 \ ชั้นกลาง 20110101
เมื่อก่อนนี้ [J] いぜん 以前
เมื่อคืน [J] さくや 昨夜 \ [E] last night
เมื่อคืนนี้ [J] さくや 昨夜 \ [E] last night
เมื่อตะกี้ [T] เมื่อกี้
เมื่อถึงเวลา [J]
เมื่อปีก่อน [J] なんねんかまえ 何年か前
เมื่อย [J] だるい 凝る \ ห้องเรียน 20050506
เมื่อยขา [J] あしがだるい
เมื่อยไหล่ [J] かたこり 肩こり
เมื่อวัน [J] せんじつ 先日
เมื่อวันก่อน [J] せんじつ 先日 \ ระดับที่ ๑ 20060707
เมื่อวาน [J] さくじつ 昨日 \ ป2 20051015
เมื่อวานก่อน [J] せんじつ 先日
เมื่อวานซืน [J] おととい
เมื่อวานนี้ [J] きのう 昨日 \ [T] ตะวา \ [E] yesterday \ [My] Semalam \ [V] hom qua \ ระดับที่ ๔ 20060618
เมื่อสมัย [J]
เมื่อเช้านี้ [J] けさ 今朝 \ [E] this morning
เมื่อเดือนมกราคม [J] まえのいちがつ 前の一月
เมื่อเร็ว ๆ นี้ [J] このあいだ,この間
เมื่อเร็ว ๆ นี้ [J] このあいだ,この間
เมื่อไร [J]いつ \ [Ch] เมื่อใด \ [E] when \ [Sp] cuando \ [My] bila \ [V] khi nao \ [Tm] iet polo du \ ป3 20050603
เมื่อไรก็ได้ [J] いつでもいい
เมื่อไรจะเสร็จ [J] いつおわりますか
เมื่อไรถึงจะเสร็จ [J] いつおわるの
เมื่อไหร่ [J] いつ \ [E] when \ [L] mua dai
เมื่่อไรก็ได้ [J] いつでもいい
เมโทรบัส [J]
เม็กซิโก [地] メキシコ \ [T] ประเทศ
เม็ด [J] つぶ [類] 錠 \ [Is]ใน \ ป2 20050625
เม็ดกาแฟ [J]コーヒー豆
เม็ดขนุน [J]
เม็ดข้าว [J]
เม็ดฝนเกาะ [J] 雨粒
เม็ดหนึ่ง [J] ひとつぶ 一粒
เม่น [J]
เม้าท์ [J]
เม้าส์ [J] マウス
เม้ียน [J]
เยน [J] えん 円 通貨 \ ระดับที่ 20060522
เยอรมนี [地] \ [E] germany
เยอรมัน [地] ドイツ \ [T] ประเทศ \ ห้องเรียน 20060217
เยอะ [J] おおい 多い \ 20050718
เยอะแยะ [J] ひじょうにおおい 非常に多い \ ป4 20051201 ระดับที่ ๔ 20060618
เยา [J]幼い
เยาวชน [J] せいしょうねん 青少年 \ [E] youth \ ป4 20050717
เยาวราช [地] ヤワラ-ト チャイナタウン \ [T] กรุงเทพมหานคร \ ห้องเรียน 20051009
เยาว์ [J] せいねん 青年 \ [E] young \ ป2 20110708
เยาะ [J] あざける ひやかす からかう \ 20050602 \ ป2 20110708
เยาะเย้ย [J] からかう \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20060929 \ ป2 20110708
เยิน [J] ちじんだ
เยียดยัด [J] 混雑する
เยียวยา [J] なおる 治る
เยี่ยง [J] じつれい 実例 \ [E] example \ ป4 20050813
เยี่ยงอย่าง [J] てほん 手本 \ ป2 20110716
เยี่ยม [J] たずねる 訪ねる さいこう 最高 \ [Is]แว \ [E] visit \ ป3 20110729 \ ป4 20050820
เยี่ยมเยียน [J] ほうもんする 訪問する \ 20050710 \ ห้องเรียน 20070413
เยี่ยมไข้ [J]病気見舞いする
เยือกเย็น [J] ひんやりした はださむい \ [T] หนาวเย็นมาก \ ป6 20070508 \ ห้องเรียน 20090904
เยือกแข็ง [J]凍る
เยือน [J] ほうもんする 訪問する \ [E] visit
เยื่อ [J]薄皮,フィルム,薄膜 \ [E]a thin skin, a film, a membrane
เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ [J]コーヒー豆 薄皮
เยื่อเมือก [J]粘膜
เยื่อใย [J] ??
เยื่อไม้ไผ่ [J]竹筒内の薄皮
เยื้อ [J] ??
เยื้อง [J] 気取って歩く \ [Is]
เยเมน [地] イエメン \ [T] ชื่อประเทศ เมืองหลวง ซานา \ [E] yemen \
เย็น [J] すずしい 涼しい ゆうがた 夕方 \ [Ch]เย็น \ [Is]แล่ง \ [Pt]เหย็น \ [E] cool \ [L] yen \ ป2 20050625
เย็นชา [J] れいたんな 冷淡な \ ห้องเรียน 20060419
เย็นตา [J] めをやわらげる 目をやわらげる \ ป2 20050802
เย็นนี้ [J] きょうのゆうがた 今日の夕方
เย็นยะเยือก [J] こおりつくほどつめたい
เย็นลง [J] ひえこむ 冷えこむ \ ระดับที่ 200607207
เย็นลงเรื่อย ๆ [J] だんだん冷えてくる
เย็นวานนี้ [J] きのうのゆうがた 昨日の夕方
เย็นสบาย [J] すずしくて きもちいい
เย็นเกินไป [J] すずしすぎる \ ป2 20070630
เย็นใจ [J] しんぱいしなくてもだいじょうぶ
เย็บ [J] ぬう 縫う \ [E] (yeb) v. to sew, to stitch, to bind \ ป2 20050625
เย็บกระทง [J] とうろうをつくる 灯篭を作る \ ป2 20070630
เย็บปักถักร้อย [J] はりしごと 針仕事 \ [E] do needlework \ ชั้นกลาง 20110101
เย็บปาก [J] くちどめする \ [E] shut up
เย็บผ้า [J] さいほうする 裁縫する
เย็บเสื้อ [J] いふくをぬう 衣服をぬう
เย่อ [J] ひく 引く
เย้ [J]たおれそう
เย้ย [J] あざける
เย้ยหยัน [J] ばかにする \ ป2 20110722
เรดิโอ [J] ラジオ \ [E] radio
เรดิโอแจแปน [E] Radio Japan
เรย์แบน [J] ??
เรสตอรองส์ [E] Restaurant
เรอ [J] げっぷ
เรา [J] わたしたち 私たち \ [E] (row) \ pron. we I us me \ [Ch] เฮา \ [Is] เฮา \ [V] chung toi \ ห้องเรียน 20051014
เริง [J] たのしい 楽しい
เริ่ด [J] プライドが高い \ สูตรเสน่หา 20101230
เริ่ม [J] はじめる 始める \ [E] beginning start \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20061117
เริ่มกิน [J] たべはじめる \ ห้องเรียน 20070630
เริ่มงาน [J] 仕事を始める
เริ่มต้น [J] かいしする 開始する 始まる 入門 \ [E] start begin \ ป3 20110709
เริ่มทำการบ้าน [J]宿題を始める
เริ่มมืด [J] ??
เริ่มเรียนภาษาพม่า [J] ビルマ語を勉強し始める
เริ่มเรียนภาษาไทยมาได้6 เดือนเท่านั้น [J] タイ語の勉強をはじめてからたった6ヶ月だが \ ระดับสูง 20101225
เริ่มแรก [J] さいしょは 最初は
เริ่มใช้ [J] つかいはじめる
เรียก [J] よぶ 呼ぶ \ [E] call \ [Pd] kolim \ [V] goi \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060414
เรียกร้อง [J] ようきゅうする 要求する \ ห้องเรียน 20060210 \ 20090918
เรียกว่าอะไร [J] なんとよびますか
เรียง [J] ならべる 並べる \ [E] arrange
เรียงความ [J] 作文する 随筆 \ [E] compose; write a composition or an essay; essay
เรียงราย [J] せいぜんと ずらりと並ぶ \ [E] v. to be scattered in line,to be lined up,to be scattered a round \ ป2 20050820
เรียงลำดับ [J]順番にならぶ
เรียงเบอร์ [J]たからくじ の当選番号表
เรียงแถว [J] 列を作る
เรียน [J] まなぶ 学ぶ \ [E] study \ [K] riien \ [Ch] เฮียน \ [V] hoc
เรียนจบ [J] そつぎょうする 卒業する
เรียนชดเชย [J] ほしゅう 補習 \ ห้องเรียน 20070209
เรียนด้วยตัวเอง [J] 独学で勉強する
เรียนต่อ [J] べんきょうをつづける 勉強を続ける \ ้หองเรียน 20060224
เรียนต่อต่างประเทศ [J] りゅうがくする 留学する \ [E] study abroad
เรียนภาษาต่างประเทศ [J] がいこくごをべんきょうする 外国語を勉強する
เรียนภาษาอังกฤษ [J] 英語を勉強する
เรียนหนังสือ [J] べんきょうする 勉強する
เรียนอยู่ที่โรงเรียน [J]学校で勉強しています。
เรียนอยู่ที่ไหน [J] どこでべんきょうしてますか
เรียนเก่ง [J] 勉強がよくできる
เรียนได้ [J] 勉強することができる
เรียนไม่รู้เรื่อง [J] ??
เรียบ [J]ととのえる 整える \ [K] riiep
เรียบ ๆ [J] じみな 地味な \ [E] plain
เรียบร้อย [J] きちんとした 落ち着いた \ [E] be polite \ ป2 20050625
เรียบเรียง [J] へんさんする 編纂する
เรียม [J]女の恋人に対する代名詞
เรียล [J] カンボジアの通貨 リアル
เรียว [J] さきがほそくもとが太いぼう \ [E] (riow) 1. adj. tapering slender pyramidal \ ป2 20110708
เรี่ยม [J] 清潔な きれいな
เรี่ยว [J] ちから
เรี่ยวแรง [J] 力 強度 活動力
เรี่ยไร [J] きふをもとめる \ ป6 20070625
เรือ [J] ふね 船 \ [E] ship \ [Ch] เฮือ \ [Id] kapal laut \ [V] tau thuyen \ [L] fua \ ป2 20050625
เรือกลไฟ [J] 汽船
เรือกสวนนาไร่ [J] ??
เรือกสวนไร่นา [J] のうち 農地 \ ป6 20070708
เรือกอและ [J] เรือประมงตามชายฝั่งทะเลทางภาดใต้ \ รูปร่างยาวเพรียว
เรือขนานยนตร์ [J] フェリー
เรือข้ามฟาก [J] わたしぶね 渡し船 \ ระดับที่ 20060618
เรือง [J]光る 照る かがやく \ 熱と光を発する \ [E] to glow, to shine \ ป2 20110705
เรืองริน [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
เรืองศรี [J]
เรือจม [J] ふねがしずむ 船が沈む
เรือจับปลา [J] 漁船 \ [T] เรือประมง
เรือจูง [J] タッグボート
เรือจ้าง [J] フェリ- 渡し舟を漕ぐ人
เรือดับเพลิง [J] しょうぼうてい 消防艇
เรือด่วน [J] 急行船(ノンタブリーとチャオプラヤー川河口を結ぶ)
เรือด่วนเจ้าพระยา [J] チャオプラヤー エクスプレス
เรือตกปลา [J] つり船
เรือท่องเที่ยว [J] ゆうらんせん 遊覧船 
เรือน [J] いえ 家 [類]時計 \ [T] บ้าน นาฬิกา \ [My] rumah \ ป2 20050602
เรือนจำ [J] けいむしょ 刑務所
เรือนล้อมรัก [J] ドラマの題名 \ [T]ละครช่อง7
เรือนำเที่ยว [J] 観光船
เรือนแพ [J] いかだごや いかだ小屋 \ 20050602 \ ชั้นกลาง 20110101
เรือนไทย [J] タイ家屋 \ ชั้นกลาง 20110101
เรือนไม้ [J] 木の家 \ ชั้นกลาง 20110101
เรือนไม้สีเบจ [J] TV3 ドラマの題名
เรือประมง [J] 漁船
เรือพาย [J] てこぎのボート
เรือพ่วง [J] 連結して引っ張る船 たくさんの子持ち
เรือยนต์ [J] モ-タ-ボ-ト
เรือยอรช [J] ヨット \ [E] yacht
เรือยาง [J]ゴムボート
เรือรบ [J] 軍艦
เรือสำปั้น [J] 手こぎボート
เรือสำราญ [J] ゆうらんせん 遊覧船 かんこうせん 観光船
เรือสำเภา [J] ジャンク船
เรือสุพรรณหงส์ [J] 王室御座船
เรือหางยาว [J] 長尾船
เรืออากาศตรี [J] 空軍少尉
เรืออากาศเอก [J] 空軍大尉
เรืออากาศโท [J] くうぐんちゅうさ 空軍中佐
เรือเพียบ [J] 船に満さいする
เรือเฟอร์รี [J] フェリ-
เรือเมล์ [J] 水上バス 
เรือเร็ว [J] ジェットボ-ト
เรือแขง [J] ポートレースの船
เรือแคนู [J] カヌー
เรือแล่น [J] ふねがはしる
เรือโดยสาร [J] 客船
เรือโยง [J]タグボート(引き船) [E] tugboats
เรือใบ [J] はんせん 帆船 ヨット \ [T] (น.) เรือที่แลนไดโดยใบเรือที่ขึงอยูบนเสากระโดง สำหรับรับลมใหเรือแลน \ ป2 20070630 \
เรื็อมอันเร [J] ??
เรื่อ [J] ひかり \ [E] pale, light, faint \ ป4 20051110 \ ป2 20110716
เรื่อง [J] はなし 話 じけん 事件 \ [E] story \ ป1 20050718 \ ห้องเรียน 20050911
เรื่องกรณี [J] ??
เรื่องขัดแย้ง [J] 摩擦
เรื่องขี้ผง [J] ささいなこと
เรื่องจริง [J] ほんとうのはなし 本当の話 \ ห้องเรียน 20050715
เรื่องด่วน [J] 緊急です \ [Ch] เลื่องฟั่ง
เรื่องตลก [J] じょうだん 冗談 \ [E] joke
เรื่องที่ผ่านไปแล้ว [J] すぎたはなし 過ぎた話
เรื่องที่สาม [J] だいさんわ 第3話
เรื่องนี้ [J] このはなし この話 \ ป4 20051205 \
เรื่องย่อ [J] ようやく 要約 \ [E] summary
เรื่องราว [J] ものがたり 物語 じじょう 事情 \ ป4 20051106 \ ป3 20110710
เรื่องลูก [J] 子供の話
เรื่องสมมุติ [J] フィクション
เรื่องสั้น [E] short story
เรื่องสำหรับเด็ก [J] どうわ 童話 \ ห้องเรียน 20070209
เรื่องส่วนตัว [J] こじんてきなはなし 個人的な話
เรื่องหนึ่ง [J] ある物語
เรื่องเก่า [J] ふるいはなし 古い話
เรื่องแต่ง [J] フィクション \ [E] fiction
เรื่องใด [J] なんの話 
เรื่อย [J] いつも \ [E] 1. adj. continuous, continual, consecutive, continued \ 2. adv. continuously, continually,steadily,always \ ป4 20050801 \
เรื่อย ๆ [J] だんだん たえず 絶えず のんびり \ ห้องเรียน 20070629 \ ระดับที่๒ 20101224
เรื่อยเจื้อย [J] ひきつづき 引き続き
เรื่อเรือง [J] 光輝く \ ป4 20050801 \ ป2 20110705
เรื้อ [J] こうはいする 荒廃する
เรื้อรัง [J] まんせい慢性 \ 20110402
เร็นมินบี [J] 中国貨幣
เร็ว [J] はやい 速い \ [E] fast, early \ ห้องเรียน 20060825
เร็ว ๆ [J] はやく 速く
เร็ว ๆ นี้ [J] まもなく
เร็วกว่า [J] もっとはやい
เร็วขึ้น [J] はやくなる 速くなる
เร็วจี๋ [J] もっと速い \ [E] very fast
เร็วที่สุด [J] もっともはやい 最も速い
เร็วยิ่งขึ้น [J] もっと早い
เร็วราวกับลมพัด [J] ?? \ ป6 20070619
เร็วไป [J] はやすぎる
เร่ [J] ぶらつく あちこちに移動する \ ป3 20110711
เร่ง [J] いそがせる 急がせる \ [E] [V] hasten, See also: hurry; rush \ 20050602
เร่งความเร็ว [J] スピードを出す
เร่งด่วน [J] いそぐ 急ぐ \ ระดับที่ 20060618 \ ระดับที่๒ 20101225
เร่งรัด [J] 急がせる \ ระดับที่๒ 20101225
เร่งรีบ [J] しきゅう 至急 \ [E] urjent
เร่งเร้า [J]強いる
เร้าใจ [J] 刺激する 誘発する 喚起する 興奮させる 動揺する \ ป3 20110711
เล [T] เลย ภาษาเชียงใหม่
เลข [J] すうじ 数字 \ [T] เลก \ [E] count \ [K] leek \ ป2 20050717
เลขคณิต [J]さんすう 算数 \ [T] เลก-คะ-นิด \ ป2 20050802
เลขคี่ [J] きすう 奇数 \ [E] odd number
เลขคู่ [J] ぐうすう 偶数 \ [E] even number \ [Ch]เลขกู้ \ 20050623
เลขจำนวน [J] すうじ 数字
เลขฐานสิบ [J] じゅしんほう 十進法
เลขฐานสิบหก [J] じゅうろくしんほう 16進法
เลขทะเบียน [J]登記番号
เลขที่ [J] ばんち 番地
เลขที่นั่ง [E] seat no.
เลขที่บัญชี [J] こうざばんごう 口座番号
เลขที่หนังสือเดินทาง [E] Passport No.
เลขท้าย [J] しもけた 下桁
เลขท้าย 2 ตัว [J] しもふたけた 下 2 桁
เลขท้าย 3 ตัว [J] しもさんけた 下 3 桁
เลขบัญชี [J] 口座番号
เลขหน้า [J] ぺージ
เลขอารบิค [J] アラビア数字
เลขาธิการ [J] しょきちょう 書記長
เลขานุการ [J] ひしょ 秘書 \ [T] secretary
เลขาฯ [T] ひしょ 秘書 \ [T] เลขานุการ
เลขโรมัน [J] ろ-ますうじ ロ-マ数字
เลขไทย [J] タイすうじ タイ数字 \ [T] (น.) ตัวเลขแบบของไทย (๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐) \
เลน [J]しゃせん 車線 \ [E] lane \ [Is]ขี่ตม \ ป3 20050806
เลบานอน [地] レバノン
เลย [J] すぎる 過ぎる たいへん だから そのため \ [T] จึง
เลยตามเลย [J]成り行きに任せる
เลยทีเดียว [J] いちどに 一度に
เลยเกิด [J] ??
เลยเหรอ [J] なの
เลยโดนตำรวจจับ [J] そのため警察に捕まった
เลยโทร. [J] ??
เลยไป [J] もっととおく もっと遠く
เลว [J] わるい 悪い ふせい 不正 \ ห้องเรียน 20050930
เลวทราม [J] わるい 悪い
เลวทรามต่ำชำ [J] さいあく 最悪
เลวร้าย [J] あっかする 悪化する \ ห้องเรียน 20070419 \ ป3 20110713
เลวร้ายขึ้น [J] 悪くなる
เลวลง [J] あっかあする 悪化する
เลศนัย [J]策略
เลอะ [J] まみれる \ สูตรเสน่หา 20101230
เลอะเทอะ [J] よごれた \ สะใภ้เจ้าสัว
เละ [J] よごれた
เละเทะ [J] よごれた \ [E] be dirty \ [T] เลอะเทอะ สกปรก
เลา [Is]เล้า
เลิก [J] おわる 終る \ ป2 20050625
เลิกกัน [J] 離れる 別れる 離婚する
เลิกคิ้ว [J] \ [T] ยกคิ้ว \ ป3 20110711
เลิกงาน [J] じごとがおわる 仕事が終わる \ 20050703
เลิกบุหรี่ [J]たばこをやめる
เลิกสูบบุหรี่ [J] タバコを止める 禁煙する
เลิกเรียน [J] 授業が終わる
เลินเล่อ [J]不注意な
เลิศ [J] ゆうしゅうな 優秀な
เลิศลักษณ์ [J] ??
เลิศหรู [J]
เลิศเลอ [J] 最高の
เลีย [J] なめる \ ป3 20110711
เลียนแบบ [J] もほうする 模倣する \ ป6 20070625
เลียบ [J] へりにそっていく
เลียแก้ม [J]頬を舐める
เลี่ย [J] ??
เลี่ยง [J] さける 避ける
เลี่ยน [Is]เอียมเลียม
เลี้ยง [J] おごる せったいする 接待する
เลี้ยงชีพ [J] せいけいをたてる 生計をたてる
เลี้ยงชีวิต [J] ??
เลี้ยงดู [J] そだてる 育てる
เลี้ยงน้อง [J]弟妹の世話
เลี้ยงปลา [J] ようしょく 養殖
เลี้ยงรับรอง [J] せったいする 接待する
เลี้ยงลูก [J] 子供を育てる;【サッカー用語】ドリブル,[どりぶる]
เลี้ยงวัว [J] うしをかう 牛を飼う
เลี้ยงหมี [J] くまをしいくする 熊を飼育する \ ป4 20051106
เลี้ยงเด็ก [J] 子供を養育する
เลี้ยงโค [J] ??
เลี้ยงไข่มุก [J] 真珠の養殖 \ อยู่ในภาคเหนือ
เลี้ยงไว้ [J] ??
เลี้ยว [J] まがる 曲る \ [E] to turn \ ป2 20050820
เลี้ยวกลับ [J] Uターンする
เลี้ยวขวา [J] みぎにまがる 右に曲がる \ [My] masuk kanan
เลี้ยวซ้าย [J] ひだりにまがる 左に曲る
เลี้ยวไหน [J] ??
เลึ่อย [J] のこぎり
เลือก [J] えらぶ 選ぶ \ [E] select \ ป4 20050604 \ ห้องเรียน 20070324
เลือกตั้ง [J] せんきょする 選挙する \ [Is]เลียกตั้ง \ ห้องเรียน 20070713 \ ห้องเรียน 20060310
เลือกตั้งซ่อม [J] ほけつせんきょ 補欠選挙
เลือกที่รักมักที่ชัง [J]差別
เลือกเน็คไท [J] ねくたいをえらぶ
เลือด [J] ち 血 \ [T] โลหิต \ ห้องเรียน 20051021
เลือดกำเดา [J] はなじ 鼻血
เลือดปน [J]血が混じる
เลือดฝาด [J] けっしょくのよい
เลือดออก [J] ちがでる 血が出る \ [E] bleeding
เลือดโชก [J] ??
เลือน [J] ぼかす
เลือนตา [J]目がくらむ
เลือนหาย [J]消えうせる
เลื่องชื่อ [J]著名な
เลื่องลือ [J] 名声がとどろく \ [E] 1. v.adj. = เลื่องชื่อ widely spoken of \ 2. v. to spread far and wide \ ป4 20050803
เลื่อน [J] いどうする 移動する 昇進する えんきする 延期する \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20051009
เลื่อนกำหนด [J] えんき 延期 \ ห้องเรียน 20051016
เลื่อนชั้น [J]進級する
เลื่อนช่อง [J]チャンネルを回す
เลื่อนตำแหน่ง [J] しょうしんする 昇進する
เลื่อนออกไป [J] 延期する \ ระดับ ที่๒ 20101224
เลื่อนเข้ามา [J] 期限を早める \ ระดับที่๒ 20101224
เลื่อนเข้าเข้ามา [J] 期限を早める \ ระดับ ที่๒ 20101224
เลื่อนเวลา [J] えんきする 延期する
เลื่อม [J]ぴかぴかの
เลื่อย [J] のこぎり 鋸 \ ป2 20050625
เลื้อย [J] 蛇行
เล็ก [J] ちいさい 小さい \ [E] small \ [V] nho \ [My] kecil \ [Sp] pequeno \ [V] nho \ [Ph] maliit \ ป2 20050625
เล็ง [J] ねらう 狙う \ ห้องเรียน 20060728 \ ป3 20110726
เล็งเห็น [J] よちする 予知する
เล็ด [J] でる 出る
เล็ดลอด [J] せんにゅうする 潜入する
เล็บ [J] つめ 爪 \ [E] nail \ [L] lep \ ป4 20050801
เล็บมือ [J]てのつめ 手の爪 \ [E] a fingernail
เล็บเท้า [J] あしのつめ 足の爪 \ [E] a toenail
เล็ม [J] 少しずつかじる 端を縫う \ [E] trim, peak
เล่น [J] あそぶ 遊ぶ \ [V] choi \ [Ch]เลน \ [Is]เหล่น \ [Pt]แลน \ ป2 20050602
เล่นกล [J] てじな 手品 \ ห้องเรียน20050527
เล่นการพนัน [J] かけごと 掛事
เล่นกีตาร์ [J] ギターを弾く
เล่นกีต้าร์ [J] ギターを弾く
เล่นกีฬา [J] スポ-ツをする
เล่นกีฬาเก่ง [J] スポーツが上手
เล่นชู้ [J]浮気する
เล่นซ่อนหา [J] かくれんぼする
เล่นบอล [J] ??
เล่นบาส [J] ??
เล่นพนาลี [J] \ ป3 20110729
เล่นวอลเล่ย์ [J] ??
เล่นว่าว [J] たこあげ 凧上げ 
เล่นเบสบอล [J] バスケットボールをする
เล่นเปียโน [J] ピアノを弾く
เล่นแบต [J] バトミントンをする
เล่นโต้คลื่น [J] サーフィンをする
เล่นไพ่ [J] トランプ
เล่นไฟ [J] ひあそび 火遊び
เล่ม [類] 本 ナイフ ろうそく \ [T] พัด หนังสือ เกวียน ตะไบ สิ่ว เข็มเย็บผ้า \ [E] [CLAS] numerative noun for books, knives, swords, etc
เล่มไหน [J] どのほん
เล่ห์กล [J]トリック
เล่า [J] はなす 話す
เล่าลือ [J] うわさする 噂をする
เล่าเรียน [J] べんきょうする 勉強する \ ป3 20050724
เล่าเรื่อง [J] はなしをする 話をする
เล่าให้ฟัง [J]語って聞かせる
เล้า [J] かちくこや 家畜小屋 \ [T] คอกสำหรับให้สัตว์อยู่ \ [Is]เล่า \ ป3 20110726
เล้าหมู [J] ぶたごや 豚小屋 \ [E] pigpen \ ห้องเรียน 20050805
เล้าไก่ [J] にわとりごや 鶏小屋
เวค อัพ [E] Wake Up
เวช [J]医者
เวชกรรม [J]医療
เวชภัณฑ์ [J] いやくひん 医薬品 医療機器
เวท [J]呪文
เวทนา [J] 哀れみ 残念[遺憾]な事 同情する 哀れむ 気の毒に思う \ [E] to have compassion on, to pity
เวทมนตร์ [J]霊験あらたから呪文
เวที [J] ぶたい 舞台 \ [E] stage \ ป2 20050625
เวทีมวย [J] ボンシングのリンク
เวทีละคร [J] 舞台
เวนคืน [J] とりあげる 取り上げる ぼっしゅうする 没収する \ [E] [V] expropriate
เวป [E] web
เวปหาคู่ [J] 出会い系サイト
เวร [J] とうばん 当番 復讐 罪業 \ [E] (wen) n. turn shift fat retribution,sins,bad deeds
เวรกรรม [J]運命 因果応報
เวรมณี [J] り 離 悪業(あくごう)を差控(さしひか)えること
เวรร์ก [J] ??
เวรา [J] 罪 \ [T] บาป กรรม \ ป4 20110731
เวลา [J] じかん 時間 \ [E] time hour \ [L] weelaa \ [K] veelie \ [My] waktu \ 20050703 \ ระดับ 2060522
เวลากลางคืน [J] やかん夜間
เวลากลางวัน [J] ひるま 昼間
เวลากำหนด [J] にってい 日程 \ [E] schedule
เวลาขึ้นเครื่อง [J] とうじょうじこく 搭乗時刻 \ [E] boarding time
เวลาจริง [J] じつじかん 実時間 \ [E] real time \ ห้องเรียน 20070202
เวลาจำกัด [J] かぎられた時間
เวลาฉายหนัง [J] じょうえいじかん 上演時間 \ [E] performance hour
เวลาฉุกเฉิน [J] きんきゅうじ 緊急時 \ ห้องเรียน 20050805
เวลาถึง [J] とうちゃく 到着時間 \ [E] arrive time
เวลาทำการ [J] えいぎょうじかん 営業時間 \ [E] business hours \ 20050604
เวลาทำงาน [J] えいぎょうじかん 営業時間
เวลาที่ต่างกัน [J] じさ 時差 \ [E] time difference \ 20050703
เวลาที่แตกต่างกัน [J] じさ 時差
เวลาท้องถิ่น [J] げんちじかん 現地時間 \ [E] local time \ ห้องเรียน 20050729
เวลานี้ [J]いま 今
เวลาปิดร้าน [J] へいてんじこく 閉店時刻 \ [E] closing time
เวลาพัก [J] きゅうけいじかん 休憩時間
เวลามาตรฐาน [J] ひょうじゅんじかん 標準時間
เวลารถออก [J] 出発時間
เวลารีบ [J] いそぐとき \ ชั้นกลาง 20110101
เวลาว่าง [J] ひま 暇 \ ป2 20050625
เวลาส่งมอบสินค้า [J] のうき 納期
เวลาหยุดพัก [J] きゅうけいじかん 休憩時間 \ ชั้นกลาง 20110101
เวลาออก [J] しゅっぱつじかん 出発時間 \ [E] departure time
เวลาเกิดแผ่นดินไหว [J] じしんのとき 地震のとき
เวลาเครื่องลง [J] とうちゃくじこく 到着時刻 \ [E] arrival time
เวลาเช้า [J] あさ 朝
เวลาเดินทาง [J] しゅっぱつじかん 出発時間 \ [E] Departure \ 20050703
เวลาเดิม [J] おなじじかん 同じ時間
เวลาเดียวกัน [J] おなじじかん 同じ時間 \ 20050604
เวลาเท่าไร [J] なんじ 何時
เวลาเปิดร้าน [J] かいてんじこく 開店時刻 \ [E] opening time
เวลาเริ่มงาน [J] しぎょうじかん
เวลาเรียกขึ้นครื่อง [J] とうじょうじこく 搭乗時刻
เวลาเลิกงาน [J] しゅうりょうじかん 終業時間
เวสน์ [J]家屋 住居
เวหา [J] 空 \ [T] ฟ้า อากาศ \ ป2 20110722
เวฬุ [J]竹
เวอริทัส [E] ??
เวอร์ [J] オ-バ- \ [E] over \ ระดับที่๒ 20101224
เวาเชอร์ [J] ??
เวิร์ค [J] ワ-ク \ [E] work
เวิร์ลด์ [E] world
เวิร์ส [J] ??
เวิลด์คัพ [E] world cup
เวิ้ง [J] あきち 空地
เวียง [J]壁に囲まれた都市 \ [E]a walled city
เวียงจันทน์ [地] ビエンチャン \ [E] vientian \ [L] viencan
เวียดนาม [地] ベトナム \ [E] vietnam \ [L] vietnaam
เวียน [J] かいてんする 回転する \ ป3 20050604
เวียนรอบ [J] かいてんする
เวียนหัว [J] めまいがする 気分がわるい \ [E] dizziness
เวียนเทียน [J] ろうそくをもってぐるぐるまわる
เวเนซุเอลา [J] ??
เวเลนซี [J] 原子価
เว็กเตอร์ [J]ベクトル
เว็บ [E] web
เว็บเพจ [J] Web site 
เว็บไซต์ [J] ウエブ サイト \ [E] Web site
เว่า [J] ??
เว้น [J] のぞく 除く
เว้นจาก [J] いがいの 以外の
เว้นวรรค [J] 語間や行をあける
เว้นแต่ [J] いがいの 以外の \ ป4 20050805
เว้นไว้ [J] のぞいて、めんじょする 免除する \ [E] to be exempted from \ ป4 20051106
เว้า [J]湾曲した 窪んだ
เศรษฐกิจ [J]けいざい 経済 \ [E] n.economy, economic affairs \ ห้องเรียน 20060630 \ ห้องเรียน 20070511 \ 20110129
เศรษฐกิจของไทย [J] タイの経済
เศรษฐกิจตกต่ำ [J] ふけいき 不景気
เศรษฐกิจพอเพียง [J] 足るを知る経済
เศรษฐกิจไม่ดี [J] ふけいき 不景気
เศรษฐศาสตร์ [J] けいざいがく 経済学 政治経済学 \ [E] economics, political economy \ 20110129
เศรษฐี [J] けいざいじん 経斉人 かねもち 金持ち \ [T] เสด-ถี \ ป2 20070714 \ ห้องเรียน 20050911 \ ห้องเรียน 20061124
เศร้า [J] かなしい 悲しい \ [T] เส้า \ [Is]เส่า \ 20050605 \ ป3 20110726
เศร้าสร้อย [J] かなしくなる 悲しくなる
เศร้าสลด [J] いんきな 陰気な ゆううつな 憂鬱な
เศร้าโศก [J] 悲しい \ [T] ตรอมใจ \ [E] v. to be sad,to be grieved,to be sullen,to be morose \ ป2 20051004 \ ป4 20051106
เศร้าใจ [J] かなしい 悲しい \
เศษ [J] はへん 破片 かけら \ ห้องเรียน 20061208 \ ห้องเรียน 20070601
เศษกระดาษ [J] かみくず 紙くず
เศษอาหาร [J] ざんぱん 残飯
เศียร [J] 頭
เสก [J] のろいをかける 呪いをかける \ [E] magical
เสด็จ [王] いく 行く \ [T] สะ-เด็ด ไป \ ป2 20051015 \ ป3 20110729
เสด็จนิวัติ [T] กลับมา \ ป4 20051112
เสด็จพระราชดำเนิน [J] いく 行く
เสด็จมา [J]
เสถียรภาพ [J] あんてい 安定
เสนอ [J] ていしゅつする 提出する ていあんする \ [E] v. to propose,to present a proposal,to submit,to propound,to put forward,to offer \ ป2 20070630
เสนอรายงาน [J] ほうこくしょをていしゅつする 報告書を提出する
เสนา [J] 軍隊 参謀
เสนานิคม [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร \ ห้องเรียน 20050819
เสนาบดี [J] だいじん 大臣
เสนาะ [J] みみにひびきがいい \ [人] サノ \ ป2 20110705
เสนาะ เทียนทอง [人] サノ テイアント-ン
เสน่หา [J] 夢中にさせる 愛する \ [T] สะ-เหน่-หา \ ป3 20110819
เสน่ห์ [J] みりょく 魅力 \ [T] อ่านว่า สะ-เหน่ \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060623 \ สูตรเสน่หา 20101230
เสน่ห์ปลายจวัก [J] りょうりがじょうず 料理が上手 \ [T] มีฝีมือทำอาหารอร่อยไง
เสบียง [J] しょくりょう 食料
เสพติด [J]中毒性の
เสภาเรื่อง [J] \ ป3 20110729
เสมหะ [J]痰
เสมอ [J] いつも ひきわけ \ [T] สะ-เมอ \ ห้องเรียน 20050819 \ ห้้องเรียน 20060623
เสมอ ๆ [J] いつも \ ห้องเรียน 20050819 ป4 20081203
เสมอกัน [J] ひきわける 引き分ける
เสมอไป [E] [ADV] always
เสมา [J] お経を唱える建物の周りを囲む置石で昔建物が無い時代はこの石のみが有った,
เสมียน [J] 事務員 \ [T] สะ-เมียน
เสมือน [J] おなじように 同じように \ [T] เหมือน \ [E] likewise \ ป6 20070708 \ ห้องเรียน 20061124
เสริฟด้วยตนเอง [J] セルフサービス
เสริม [J] きょうかする 強化する \ ป2 20110708
เสริมสวย [J] 美化する,美容院 \ [E] to beautify, beauty shop[parlor]
เสริมส่ง [J] そくしんする 促進する
เสรี [J] じゆうな 自由な \ [E] (say-ree) adj. free, independent, self-willed, liberal, unconfined, unreserved, loose \ ป2 20050816
เสรีนิยม [J] じゆうしゅぎ 自由主義
เสรีภาพ [J] じゆう 自由
เสรีภาพในการพูด [J] 言論の自由
เสร็จ [J] おわる 終る \ [T] เส็ด \ [E] to be finished \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20050624
เสร็จสิ้น [J] おわる 終わる \ [T] เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, \ [E] [V] end, See also: finish; come to an end; terminate; be completed; be done; be over
เสร็จแล้ว [J] おしまい
เสร็จแล้วหรือยัง [J] もうできましたか
เสวนา [J] ?? \ [T] พูดคุย \ [E] [V] associate, See also: mix (with the crowd); talk; speak; converse \ ป3 20110729
เสวย [王] える 得る たべる 食べる \ [T] กิน ราชาศัพท์
เสวยรมย์ [J] \ ป3 20110729
เสวยราชย์ [J] \ ป3 20110729
เสา [J]はしら 柱 \ [E] pillar \ [L] sau \ ห้องเรียน 20050624
เสาชิงช้า [J] ブランコのはしら
เสาร์ [J] どせい 土星 \ [E] (sow) n.S. Saturn, the seventh day of the week, Saturday \ [K] saw \ ห้องเรียน 20050624
เสาวรส [J] くちにあう 口に合う
เสาอากาศ [J] あんてな アンテナ \ [E] Antenna
เสาะหา [J] スカウトする 欲しがる
เสาไฟ [J] でんちゅう 電柱 \ [T] เสาไฟฟ้า \ [E][N] electricity post \ ห้องเรียน 20070713
เสาไฟฟ้า [J] でんちゅう 電柱
เสิร์ฟ [J] 給仕する \ [E] (serve) v.(Eng.) serve \ ้ห้องเรียน 20050715
เสีย [J] こわれる 壊れる \ [E] out of order damage \ [Id] rusak
เสียก่อน [J] してしまった
เสียง [J] おと 音 こえ 声 \ [T] คะแนนเสียง \ [E] sound, voice, ballot, \ [My] suara
เสียงกระแทกกระทั้น [J] \ ป3 20110726
เสียงกริ่ง [J] ?? \ ป2 20051004
เสียงกร้าว [J] しゃがれこえ \ ห้องเรียน 20061013
เสียงกังวาน [J] 鳴り響く声 \ ป3 20110726
เสียงก้อง [J]反響音 \ ป3 20110726
เสียงขุ่น [J] \ ป3 20110726
เสียงค่อย [J] こごえで 小声で \ [T] เสียงเบา \ ห้องเรียน 20070629
เสียงจัตวา [J] だいよんせいちょう 第4声調
เสียงดัง [J] おおごえ 大声 騒音 \ [T] คำตรงข้าม เสียงค่อย \ 20050604
เสียงดี [J] いい声 \ ป3 20110726
เสียงตรี [J] だいさんせいちょう 第3声調
เสียงทุ้ม [J] 低い声 \ ป3 20110726
เสียงนุ่ม [J] やわらかい声 \ ป3 20110726
เสียงน่ารัก [J] こえがかわいい 声が可愛い
เสียงประกาศ [J]アナウンスの声
เสียงพยัญชนะ [J] しいん 子音
เสียงพร่า [J] はっきり聞き取れぬ声 \ ป3 20110726
เสียงพูด [J] おと 声
เสียงรบกวน [J] ざつおん 雑音
เสียงระฆัง [J] かねのおと 鐘の音
เสียงร่าเริง [J] うれしそうにいう
เสียงร้อง [J] なきごえ 鳴き声 \ ป2 20060818
เสียงร้องเพลง [J] うたごえ 歌声 \ ป2 20060729
เสียงวรรณยุกต์ [J] せいちょう 声調 \ ห้องเรียน 20090424
เสียงสระ [J] ぼいん 母音
เสียงสั่น [J] ふるえた声 \ ป3 20110726
เสียงสั่นเครือ [J]震える声 \ ป3 20110726
เสียงสั้น [J] 短音
เสียงสามัญ [J] だいいちせいちょう へいせい 平声
เสียงหวอ [J] サイレンの音
เสียงหวาน [J]甘い声 \ ป3 20110726
เสียงหัวเราะ [J] わらいごえ 笑い声 \ ป2 20060729
เสียงห้าว [J] 太い声 \ ป3 20110726
เสียงอู้อี้ [J] \ ป3 20110726
เสียงเขียว [J] 怒気を含んだ声 怒りを表す大声 怒鳴る \ ป3 20110726
เสียงเครือ [J] \ ป3 20110726
เสียงเคาะ [J] たたくおと 叩く音
เสียงเนิบนาบ [J] ゆっくりした声 \ ป3 20110726
เสียงเบา [J] こごえ 小声 \ [T] เสียงค่อย \ ห้องเรียน 20070629
เสียงเพราะ [J] びせい 美声 \ ป3 20110726
เสียงเพลง [J] うたごえ 歌声 \ ป2 20070630
เสียงเรียกร้อง [J] 大声で要求する
เสียงเรียกเข้า [J] ちゃくおん 着音 \ ห้องเรียน 20090920
เสียงเสนาะ [J] ひびきがいい声 \ ป3 20110726
เสียงเอก [J] だいいちせいちょう 第一声調 低声 \ 中子音 マイエーク \ 高子音 マイエーク \ 低子音 無し
เสียงแหบ [J] しわがれた声 ひしゃげた声 \ ป3 20110726
เสียงโท [J] だいにせいちょう 第2声調
เสียงใส [J] すきとおった声 \ ป3 20110726
เสียงไพเราะ [J]美しい声 \ ป3 20110726
เสียง่าย [J] こわれすい 壊れやすい
เสียชีวิต [J] しぬ 死ぬ \ [T] ตาย สิ้นชีวิต \ ห้องเรียน 200609029 \ ระดับที่๒ 20101224
เสียชีวิตทันที [J] そくし 即死
เสียชื่อ [J] しんようをうしなう 信用を失う
เสียด [T] つく みやぶる 見破る
เสียดสี [J] ほうぼくする 放牧する \ ป3 20050710
เสียดาย [J] ざんねんだ 残念だ \ ป3 20050706
เสียตัว [J] 純潔を失う 評判を損なう 面目を失う
เสียที [J] しっぱいする 失敗する \ [T] พลาดท่วงที เพลี่ยงพล้ำ \ ป4 20051106
เสียทีเดียวนัก [J] とはかぎらない 
เสียบ [J] さしこむ 差し込む
เสียบปลั๊ก [J] コンセントをさす \ ระดับที่๒ 20110101
เสียภาษี [J] ぜいきんをはらう 税金を払う
เสียม [J] スコップ \ [Is]เสียม \ [E] 1. n. spade,small hand-spade \ ป4 20050803
เสียมารยาท [J] 失礼である
เสียมเรียบ [地] シュムリアップ \ [T] เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา \ [E] Siem Reap
เสียรู้ [J] だまされる 騙される \ ห้องเรียน 20051113
เสียวไส้ [J] 恐怖を感じる
เสียสละ [J] ぎせいにする 犠牲にする \ [E] [V] sacrifice (something), See also: give something up; make a sacrifice \ ป4 20070620
เสียสัตย์ [J] ちかいややくそくをやぶる 誓いや約束を破る
เสียหน่อย [J] すこし
เสียหน้า [J] はじをかく 恥をかく
เสียหลัก [J] きほんをうしなう 基本を失う
เสียหาย [J] そんがいをうける 損害を受ける \ [E] damage \ ป2 20050625
เสียอีก [J] むしろ
เสียเงิน [J] かねをつかう 金を使う おかねがかかる
เสียเนื้อเสียตัว [T] เสียตัว
เสียเปรียบ [J]不利な \ ป2 20110708
เสียเวลา [J] じかんがかかる 時間がかかる
เสียเวลาเปล่า [J] じかんがもったいなかった
เสียแล้ว [J] してしまった
เสียโอกาส [J] 機会を失う \ ชั้นกลาง 20110101
เสียใจ [J] こうかいする 後悔する がっかりする ざんねんな \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20050930
เสียใจทีหลัง [J] こうかいする 後悔する
เสียไป [J] 失う \ ระดับที่๒ 20110101
เสี่ย [J] 華僑の豪族の子女
เสี่ยคง [名] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
เสี่ยง [J] すいそくする 推測する \ ห้องเรียน 20061117
เสี่ยงทาย [J] うらなう 占う
เสี่ยลี่ [名] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
เสี่ยว [J] ダサイ
เสี่ยวอี่ว์ [人]
เสี่ยไฮ้ [J] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
เสี้ยม [人] เทพธิดาปลาร้า ไห 2
เสี้ยว [J] ななめ 斜め 
เสือ [J] とら 虎 \ [E] tiger \ ห้องเรียน 20070119
เสือก [J] 押す 押しのける 突き飛ばす よけいな世話をやく \ [T] ไสไป ถูไป ผลักไป
เสือดาว [J] ひょう \ ห้องเรียน 20060728
เสือโคร่ง [J] おおとら 大虎 \ ป2 20050604
เสื่อ [J] ござ \ [Is]สาด \ [E] mat \ ห้องเรียน 20070119
เสื่อม [J] おとろえる 衰える
เสื่อมลง [J] ていかする
เสื่อมโทรม [J] あっかする 悪化する \ ห้องเรียน 20070223
เสื้อ [J] ふく 服 \ [E] clothing \ [V] ao \ [K] aau \ [L] sua \ ป1 20050718 \ ห้องเรียน 20070119
เสื้อกล้าม [J] ランニングシャツ
เสื้อกันฝน [J] レインコ-ト
เสื้อกันหนาว [J] ぼうかんぎ 防寒着 \ [E] overcoat \ ป6 20090110 \ ป3 20110817
เสื้อกั๊ก [J] チョッキ ベスト
เสื้อกีฬา [J] スポ-ツシャツ
เสื้อขาว [J] 白い服 \ [V] ao trang
เสื้อคลุม [J] コ-ト \ ห้องเรียน 20060901
เสื้อชั้นใน [J] したぎ 下着
เสื้อชูชีพ [J] きゅうめいどうい 救命胴衣
เสื้อถักไหมพรม [J] セ-タ
เสื้อธรรมดา [J] しふく 私服
เสื้อนอก [J] せびろ 背広 うわぎ 上着 \ [E] jacket
เสื้อนอน [J] ねまき 寝巻き
เสื้อผ้า [J] ふく 服 \ [E] clothes \ ป2 20060419
เสื้อผ้ากีฬา [J] スポーツウエア
เสื้อผ้าชุดนี้ [J] この服
เสื้อผ้าบุรุษ [J] 紳士服
เสื้อผ้าสตรี [J] ふじんふく 婦人服
เสื้อผ้าเด็ก [J] 子供服
เสื้อยืด [J] Tシャツ \ [E] [N] T-shirt \ ห้องเรียน 20060630 \ ห้องเรียน 20070629
เสื้อยืดคอกลม [J] 丸首シャツ
เสื้อยืดคอปก [J] えりつきしゃつ 襟付きシャツ \ ห้องเรียน 20060630
เสื้อหนัง [J] 皮ジャンバ-
เสื้อฮาวาย [J] アロハシャツ
เสื้อเชิ้ต [J] シャツ \ [V] ao so mi 
เสื้อเชิ้ตผู้หญิง [J] ブラウス
เสื้อเด็ก [J] ベービ服
เสื้อเหลือง [J] きいろいふく 黄色い服
เสื้อแขนยาว [J] ながそでしゃつ 長袖シャツ
เสื้อแขนสั้น [J] はんそでしゃつ 半袖シャツ
เสื้อโค้ด [J] コ-ト
เสื้อโค้ท [J]コ-ト
เสื้อใน [J] したぎ 下着 \ 20050703
เสเพล [J] どうらく 道楽 \ ห้องเรียน 20060818
เสแสร้ง [J]ふりする \ สูตรเสน่หา 20101230
เส่นห์ [J] ?? \ ป4 20050801
เส้น [J] せん 線 めん 麺 \ [T] สาย, แถว, แนว \ [E] [N] line \ 20050718 \
เส้นขนาน [J] へいこうせん 平行線
เส้นชาเขียว [J] りょくちゃめん 緑茶麺 \ ห้องเรียน 20050603
เส้นชีวิต [J] 生命線
เส้นดิ่ง [J] すいちょくせん 垂直線 
เส้นด้าย [J] いと 糸
เส้นตรง [J] ちょくせん 直線
เส้นทาง [J] みちじゅん 道順 どうろ 道路 ろせん 路線 \ [E] route \ ห้องเรียน 20070121
เส้นทางชีวิต [J] しんろ 進路 \ ห้องเรียน 20061124
เส้นทางบิน [J] ??
เส้นบรรทัด [J] けいせん 罫線
เส้นประสาท [J] しんけい 神経
เส้นรอบวง [J] えんしゅう 円周
เส้นรุ้ง [J] いど 緯度 \ 20050603
เส้นรุ้งหนือ [J] ほくい 北緯
เส้นรุ้งใต้ [J] なんい 南緯
เส้นลวด [J] はりがね 針金
เส้นศูนย์สูตร [J] せきどう 赤道
เส้นสมรส [J] 結婚線
เส้นสมอง [J] 知能線
เส้นหมี่ [食] ほそいビ-フン
เส้นหมี่น้ำ [食] つゆいり極細麺
เส้นหัก [J] はせん 破線
เส้นหัวใจ [J] 感情線
เส้นเขตวัน [J] ひづけへんこうせん 日付け変更線
เส้นเลือด [J] けっかん 血管
เส้นเล็ก [食] ほそめん
เส้นแวง [J] けいど 経度
เส้นโค้ง [J] きょくせん 曲線
เส้นโลหิต [J] けっかん 血管
เส้นโลหิตดำ [J] じょうみゃく 静脈
เส้นโลหิตแดง [J] どうみゃく 動脈
เส้นใย [J] せんい 繊維
เส้นใยสังเคราะห์ [J] 合成繊維
เส้นใหญ่ [食] ふとめん 太い麺
เส้อกันหนาว [J] ??
เหงา [J] さびしい \ ห้องเรียน 20050826
เหงาหงอย [J] さびしくなる
เหงือก [J] \ [Is] เหงียก
เหงือกปลาหมอม่วง [J] ?? \ ป6 20080203
เหงื่อ [J] あせ 汗 \ [E] sweat \ [Ch]เหื่อ \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20060731
เหงื่อออก [J] あせがでる \ [Ch]เหื่อออก \ ห้องเรียน 20060721
เหตุ [J] げんいん 原因 じけん 事件 \ [T] เหด \ ป3 20050628 \ ป4 20051106
เหตุการณ์ [J] じじょう 事情 \ じけん 事件 \ [T] เหด-กาน \ [E] occurence \ ระดับที่๒ 20060523 \ ป2 20050703 \ ห้องเรียน 20061124 \ ป3 20110711
เหตุการณ์ในบ้่่าน ,
เหตุฉุกเฉิน [J] ひじょうじたい 非常事態
เหตุผล [J] りゆう 理由 \ [T] เหด-ผล \ [E] reason \ ป2 20050804 \ 20110702 \ ห้องเรียน 20060407 \ ป3 20110711
เหตุผลแรก [J]最初の理由
เหตุสุดวิสัย [J] ふかこうりょく 不可効力
เหตุเกรียว [J]
เหตุเกิด [J] じこをおこす 事故を起こす \ [E] [V] have an accident
เหตุใด [J] なぜ \ [E] why
เหตุไร [J]何の理由で,なぜ \ [E] for what reason, why \ ป3 20110710
เหนอะหนะ [J] べたつく
เหนียว [J] ねばりのある 固い
เหนี่ยว [J] ひく 引く \ [E] to pull \ [T] ดึง \ ป3 20050628
เหนี่อย [J]
เหนี่อยใจ [J]
เหนือ [J] きた 北 うえ 上 \ [Is]เหนีย \ [E] north \ [L] nua \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20051113
เหนือเตาไฟฟ้า [J] ?? 
เหนื่อย [J]つかれる 疲れる \ [E] to be tried \ ป2 20050625
เหนื่อยหรือ [J] つかれた ? 疲れた ?
เหนื่อยเหลือเกิน [J] とても疲れています
เหน็ดเหนื่อย [J] つかれる 疲れる \ ป2 20050625
เหน็บ [J] まきこむ 巻き込む \ ป4 20050801 \ ป2 20011708
เหมยลี่ [J] 映画 主人公名前 \ [T] ลี่
เหมยหลิน [人] เป็นคนไทยภูเขา \ ชั้นกลาง 20110101
เหมอะหนะ [J] ?? \ ป2 20050625
เหมันตฤดู [J] 冬
เหมันต์ [J] 冬 \ ป3 20110726
เหมา [J] うけおう 請け負う
เหมาะ [J] てきした 適した にあう 似合う \ [E] fit, suit \ ป2 20070630 \ ห้อวเรียน20050527 \ ป2 20011708
เหมาะกับ [J]
เหมาะสม [J] にあう 似合う \ ห้องเรียน 20050527 \ ป3 20110722
เหมาะสม [J] にあう 似合う \ ห้องเรียน 20050527
เหมาแท็กชี่ [J] タクシーの貸しきりにする
เหมียว [J]ミヤ- 猫の鳴き声 \ ป2 20110705
เหมือง [J] こうざん 鉱山
เหมืองแร่ [J] こうざん 鉱山 \ ชั้นกลาง 20110101
เหมือน [J] おなじ 同じ \ [E] same \ ป2 20050625
เหมือนกัน [J] おなじ 同じ \ [E] same \ [Ch]เหมือนกั๋น \ [Is]คื่อกั่น \ [Pt]เมื้อนกั๋น \ ป6 20050604 \ ห้องเรียน 20060407
เหมือนกันอย่างกับแกะ [J] 区別できないほど いている \ ห้องเรียน 20050527
เหมือนกับ [J] ように
เหมือนคล้าย [J] にている
เหมือนน้ำล้างจาน [J] \ ห้องเรียน 20090913
เหมือนฝัน [J] ゆめみたいだ \ ป5 20070303
เหมือนเคย [J] いままでとおり
เหมือนเดิม [J] いままでとおり \ [E] [ADV] as before \ ห้องเรียน 20060324 \ ห้องเรียน 20060623
เหม็น [J] におう 匂う \ [E] stinky \ ป3 20050806
เหม็นสาบ [J] かびくさい \ ห้อวเรียน 20050527 \ ห้อง้เรียน 20060407
เหม่ [J]
เหม่อ [J] ぼんやり
เหยียด [J] のばす 伸ばす
เหยียดหยาม [J] ぶじょくをうける
เหยียนย่ำ [J] ?? \ ป2 20050625
เหยียบ [J] ふむ 踏む \ [E] step on
เหยี่ยว [J] たか 鷹 \ [Is]แหลว \ ป4 20060111
เหยือก [J] ピチャ- 水差し \ [T] ภาชนะใส่น้ำ \ ป2 20110707
เหยือกน้ำ [J] みずさし 水差し \ [T] ใบ 類別詞 \ [E] pitcher \ ป2 20110705
เหยื่อ [J] えさ 餌 \ [E] bait, lure \ 20050604 \ ป2 20110716
เหยื่อเทียม [J] ルアー
เหรด [J] ??
เหรอ [J] なの そうか
เหรียญ [J]こうか 硬貨 メダル \ ห้องเรียน 20060602 \ 20090722
เหรียญกษาปณ์ [J] こうか 硬貨
เหรียญทอง [J] きんしょう 金賞 \ きんか 金貨 金メダル \ 20050625 \ ห้องเรียน 20050911
เหรียญทองแดง [J] どうめだる 銅メダル \ [E] bronze medal
เหรียญรางวัล [J] メダル
เหรียญสหรัฐฯ [J] 米ドル
เหรียญเงิน [J] ぎんめだる 銀メダル
เหรียญ๑๐บาท [J] 10バーツ硬貨
เหลน [J]曾孫
เหลว [J]液体の
เหลวไหล [J] ばからしい \ ห้องเรียน 20051113 \ ป3 20110711
เหละ [J] ??
เหลาะแหละ [J]
เหลียว [J] ふりかえる
เหลียวหลัง [J] 振り返ってみる 回顧する 肩越しに見る \ [E] to look back, to look over the shoulder \ ป4 20110725
เหลี่ยม [J] かく 角 \ 20050605
เหลือ [J] のこる 残る \ [E] rest \ ป3 20050602 \ ห้องเรียน 20051206 \ ห้องเรียน 20060419 \ ห้องเรียน 20060728
เหลือง [J] きいろ 黄色 \ [T] \ [E] yellow \ [K] lieng \ [My] kuning \ ห้องเรียน 20060419
เหลืองอร่าม [J] ?? \ ป4 20060110
เหลืองอ่อน [J] うすい黄色 \ ป2 20110705
เหลือบ [J]ちらっとみる \ ป3 20050724
เหลืออีกกี่คน [J] あと何人残っていますか
เหลืออีกเท่าไร [J] あとどのくらい残っていますか
เหลือเกิน [J] ひじょうに 非常に あまりにも \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20061020
เหลือใช้ [J] ??
เหล็ก [J] てつ 鉄 \ [E] iron \ ป2 20050625
เหล็กแท่ง [J] ?? \ [E] iron ingot
เหล่ [J] 見つめる
เหล่า [J] くみ 組 集団 \ [Is]เลา \ [E] group \ ห้องเรียน 20060922 \ ป2 20110708
เหล่าช้าง [J] 象の群れ
เหล่าทหาร [J] 軍隊 \ ป3 20110729 \
เหล่าทัพ [J] ぐんたい 軍隊 \ [E] [N] army, See also: force
เหล่านั้น [J] それらの \ ห้องเรียน 20050911
เหล่านี้ [J] これら \ [E] there
เหล่าม้า [J] 馬の群れ \ ป6 20080209
เหล่ารถ [J] ?? \
เหล้า [J] さけ 酒
เหล้าสาเก [J] にほんしゅ 日本酒 
เหล้าสาโท [J] サトー酒(どぶろくの一種)
เหล้าองุ่น [J] ぶどうしゅ \ [E] wine
เหว [J] たに 谷 \ [T] ช่องลึกลงไปในภูเขา \ [E]chasm abyss gorge volley
เหวอ [J] わけわからない状態を表す
เหวอไป [J] ?? 
เหว่า [J]
เหหัน [J] 変える
เหาะ [J] とぶ 飛ぶ \ ป2 20051014
เหาะไป [J] とんでいく 飛んで行く
เหิน [J] そらたかくとぶ 舞い上がる 飛翔する \ [T] บินขึ้นระยะสูง \ ร่อน เหาะ \ ป4 20110814
เหี่ยว [J] しなびた かれる 枯れる しぼむ \ ป2 20050605 \ ป3 20110711
เหี่ยวย่น [J] しわ
เหี่ยวเฉา [J] かれる 枯れる \ ป2 20060729
เหี่ยวแห้ง [J] かれる 枯れる
เหี้ยน [J] すべてなくなる
เหี้ยม [J] ざんこくな 残酷な
เหี้ยมโหด [J] ざんにんな 残忍な \ ห้องเรียน 20051113
เหือด [J] かわいてひからびた
เห็ด [J] きのこ \ [E] mushroom
เห็ดหอม [J] しいたけ 椎茸 
เห็น [J] みえる 見える \ [L] hen \ ระดับที่ 20060522
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง [J]象が糞をするのを見て、自分もすぐに糞をする=自分には財産、あるいは、知恵が備わっていないにもかかわらず、金持ちや能力のある人の真似をすること。 \
เห็นช้างเท่าหมู [J]象を豚程度にしか見ない 酔っ払って意識が正常でなくなると、何かを見ても、現実よりは大したことではない、あるいは、劣っているとみなしてしまう
เห็นด้วย [J] さんせいする 賛成する \ [E] approval \ 20050703 \ ห้องเรียน 20050930
เห็นด้วยกับ [J] 賛成する \ ชั้นกลาง 20110101
เห็นผล [J] たっせいする 達成する \ ป3 20110729
เห็นพ้องกัน [J] 同意し合う
เห็นว่า [J] おもわれる 思われる \ 20050604
เห็นอกเห็นใจ [J] 同情する \ [E] to sympathize with \ 20110402
เห็นแก่ตัว [J] かってな 勝手な わがまま
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม [J] ??
เห็นแก่ได้ [J] ずるい
เห็นใจ [J] どうじょうする 同情する \ [T] น่าเห็นใจ \ ห้้องเรียน 20060901
เห็นได้ชัดว่า [J] ??
เห็นไม่ชัด [J] ??
เห็บ [J] ダニ \ [Is]บักเห็บ
เห่อ [J] はれる 腫れる 有頂天になる
เห่า [J] ほえる \ ป1 20050724 \ ป3 20110711
เห้า [J] คือ ห้าว หมายถึง กล้าอย่างมุทะ \ ป4 20110724
เอ [E] A
เอก [J]だいいち 第一 \ ห้องเรียน 20050805
เอกครั้ง [J] もういちど もう一度
เอกชน [J] みんかんの 民間の 私立 \ [E] private
เอกชัน [J] しりつ 私立
เอกซเรย์ [J] レントゲン
เอกมัย [地] エカマイ 東南部行きのバスターミナル \ [T] สถานีบีทีเอส \ 20050604
เอกราช [J] どくりつ 独立 \ [E] independent \ 20110402
เอกลักษณ์ [J] おなじかたち 同じ形 \ 特徴 \ ระดับที่๔ 20060523 \ ป6 20070625 \ ป2 20110705
เอกสาร [J] しょるい 書類 \ 20050703
เอกสิทธิ์ [J] とっけん 特権
เอกอัครราชทูต [J] たいし 大使 \ [E] Ambassador \ 20110702
เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม [J]全権大使
เอกัตภาพ [J] 個性
เอกาธิปไตย [J]独裁政治
เอง [J] じぶんで 自分で だけ \ 20050718 \ ห้องเรียน 20060630
เอชพี [E] Hp
เอดส์ [J] えいず エイズ
เอดีเอสแอล [E] ADSL
เอทีพี [E] ATP
เอน [J] 傾いている \ ป3 20110708
เอนเตอร์เทนเมนต์ [J] ??
เอปสัน [E] epson
เอฟ [E] F
เอฟ.เอ็ม. [J] えふえむほうそう FM放送
เอฟเวอเรสต์ [J] エベレスト
เอมโอช [T] รสอร่อย รสหวาน \ ป3 20110726
เอมโอชโภชนา [J] おいしい料理 \ ป4 20110812
เอย [J] よ \ ป3 20050724 \ ป2 20110705
เอย์ [T] พ่อ
เอราวัณ [名] エラワン \ 20050604
เอราวัน [名] エラワン 三頭象 \ 20050604
เอร็ดอร่อย [J] たいへんおいしい \ [T] อะ-เหร็ด-อะหร่อย \ ป2 20050625 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110104
เอว [J] こし 腰 \ [Ch] แอว \ [Is] แอว \ [Pt] เอ๋ว \ [E] waist
เอวกลม [J] まろやかなこし まろやかな腰
เอวัง [J] おわる 終わる
เอวเคล็ด [J] ぎっくりこし \ ห้องเรียน 20051125
เอส [E] S
เอสเอ็มเอส [E] SMS
เออ [J] え-と
เออออ [J] しょうちする 承知する
เอะอะโวยวาย [J] どんちゃんさわぎ
เอะใจ [E] [V] doubt
เอา [J] いる 要る \ [E] take \ [L] au
เอากลับบ้าน [J] いえに持ってかえる
เอาขึ้น [J] もちあげる 持ち上げる
เอาคอพาดเขียง [J] ??
เอาจริง [J] まじめにとりくむ
เอาจริงเอาจัง [J] まじめに
เอาซิ [J] いいとも \ 20050602 \ ระดับที่๓ 20060522
เอามา [J] もってくる 持ってくる \ [E] bring
เอายังงี้ดีไหน [J] こうしたらどうですか
เอารัดเอาเปรียบ [J] りようする 利用する
เอาร่มมา [J] 傘を持ってくる
เอาละ [J] さあ
เอาล่ะ [J] さあ さて
เอาอย่าง [J] 模倣する 見習う に従う \ [E] to imitate (an example), to follow
เอาอีก [J] おかわり
เอาเรื่อง [J] ??
เอาเลย [J] つづける
เอาแต่ใจตัว [J] わがまま 
เอาแต่ใจตัวเอง [J]わがまま
เอาใจ [J] よろばせる 喜ばせる \ ป2 20050813 \ ห้องเรียน 20051016
เอาใจใส่ [J] きをつかう 気をつかう \ ป2 20050625
เอาไป [J] もっていく 持って行く \ ห้องเรียน 20050902
เอาไปให้ [J] わたす 渡す 
เอาไว้ [J] とっておく 取っておく \ สูตรเสน่หา 20101228
เอาไหม [J] いりますか \ [Ch]เอาก่อ \ 20050604
เอิกเกริก [J] せいだいな 盛大な騒々しい \ ป3 20110729
เอิบ [J] しみる 
เอียง [J] かたむき 傾き \ [E] slope \ ป2 20050605 \ ป2 20110705
เอียด [人] \ ป6 20070507
เอียน [J] ??
เอี่ยม [J] \ ป4 20050813
เอี้ยง [J]鳥の名前
เอี๊ยด [J] ??
เอือม [J] うんざりする
เอื้อ [J] きにかける \ ห้องเรียน 20051007 \ ป3 20110819
เอื้อม [J] 手を伸ばす
เอื้อย [人] ちょうなん 長男 長女 \ ป3 20050710
เอื้อเฟื้อ [J] えんじょする 援助する \ ป3 20050604 \ ชั้นกลาง 20110104
เอเชีย [J] アジア \ [E] Asia \ ชั้นกลาง 20110101
เอเชียดะวันออก [J] ひがしあじあ 東アジア
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [J] とうなんあじあ 東南アジア
เอเชียอาคเนย์ [J] 東南アジア \ [E] southeast Asia \ ชั้นกลาง 20110101
เอเชียแปซิฟิก [E] asia pacific
เอเชียแปซิฟิค [E] asia pacific
เอเชี่ยนเกมส์ [J] アジア競技大会 \ ชั้นกลาง 20110101
เอเซอร์ [J] 会社の名前
เอเซีย [J] アジア \ [E] asia
เอเปก [J] アジア太平洋経済協力会議 \ [E] APEC0 Asia-Pacific Economic Cooperation Conference
เอเย่นต์ [J] だいりにん 代理人
เอเวอรแลนด์ [J]
เอเอฟพี [E] AFP
เอเอ็มดี [E] AMD
เอไอเอส [E] AIS
เอ็กซเรย์ [J] レントゲン \ ระดับที่ 20060707
เอ็กซ์พอร์ท [E]
เอ็กซ์เรย์ [E] x-ray
เอ็กซ์โป [E] EXPO
เอ็กเซ็ก [E] X
เอ็ง [J] おまえ お前 \ ป2 20110708 \
เอ็น [E] N
เอ็นจีโอ [E] NGO
เอ็นดู [J] かわいくおもう かわいがる 可愛がる \ [T] น่ารัก \ ป2 20110708
เอ็ม [E] M
เอ็มบีเอ [E] MBA
เอ็มพีสาม [E] MP3
เอ็มสปอร์ต [J] Mスポーツ
เอ็มโอยู [E] MOU
เอ็ลพียี [J] LPG 液化石油ガス
เอ่ย [J] いいだす 言い出す \ ป2 2050816
เอ่ยปาก [J] いいだす 言い出す \ ห้องเรียน 20070525
เอ่ยอ้าง [J] ようきゅうする 要求する \ [E] [V] claim
เอ่อ [J] あふれる \ ป4 20050806
เอ้กอี๊เอ้กเอ้ก [J] ?? \ ป4 20050801
เอ้า [J] あれ
เอ๊ะ [J]
เอ๊าะ ๆ [J] ?? \ ห้องเรียน 20050701
เอ๋ง [J]
เอ๋ย [J] よ! 愛情(あいじょう)をもって呼(よ)び掛(か)けるときの助辞(じょじ) \ ป2 20110716 \ ป3 20050724
เอ๋อ [J] あほ \ ห้องเรียน 20060707
เฮง [J] しあわせな 幸せな
เฮดการ์ด [E] ヘッドガード
เฮดโฟน [J] ヘッドフォン \ [E] headphone
เฮติ [地]
เฮย [J] 詩における語呂合わせの文末表現 \ [E] the end of a line of verse for euphony
เฮลิคอปเตอร์ [J] ヘリコプター \ [T] เฮ-ลิ-ค้อบ-เต้อ อักษรย่อว่า ฮ. \ ป4 20060617
เฮิรตซ์ [J] ヘルツ
เฮียภพ [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110104 
เฮือก [J] ??
เฮือน [J] イサーン語 家 \ [E] เรือน
เฮเลน [名] ヘレン
เฮโรอีน [J] ヘロイン
เฮ็ด [J] イサ-ン語 する \ [T] ทำ \ [E]
เฮ็ดในสื่งที่เซื่อ [J] イサ-ン語 信じることをやる
เฮ่อ [J] わ-
เฮ้ย [J] 驚いたとき
เฮ้อ [J] ためいき
เฮ้าส์ [J] ハウス \ [E] house
เเบบสุรยคตี [J]
แก [J] おまえ
แกคง [J] ??
แกง [料] しる 汁 \ ป2 20050625
แกงกะทิ [J] ?? \ ป4 20051106
แกงกะหรี่ [食] カレ-
แกงขี้เหล็ก [食] キ-レックの辛子汁
แกงคั่ว [食] \ ป2 20050625
แกงจืด [食] すましじる すまし汁 \ ป3 20050710 \ ระดับที่ 20060618
แกงจืดปลาหมึกสอดไส้ [食]
แกงจืดผักกาดขาว [食] はくさいす-ぷ 白菜ス-プ
แกงจืดวุ้นเส้น [食] はるさめス-プ
แกงจืดเต้าหู้ [食] とうぷす-ぷ 豆腐ス-プ
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ [食] 豚肉のミンチと豆腐ス-プ \
แกงป่า [食] 魚とクラチャイの辛子汁
แกงมัลมั่น [食] じゃがいもと肉のココナッツ煮
แกงสำเร็จรูป [食] インスタントカレー
แกงส้มผักบุ้ง [食] パクブンの酸味煮
แกงส้มมะละกอ [食] パパイヤの酸味煮
แกงหน่อไม้ [J]
แกงอังเล [食] 北部のポ-クカレ-
แกงอ่อม [食] にがうりとナマズの辛子汁
แกงเขียวหวาน [食]グリ-ンカレ- \ ป6 20070508
แกงเนื้อ [食] 肉カレ-
แกงเป็ดปลาไหล [食] うなぎの辛子汁
แกงเผ็ด [食] あかいろからくちかれ- 赤色辛口カレ- \ ป4 20050801
แกงเผ็ดกุ้ง [食]
แกงเผ็ดหมู [食] 豚の辛子汁
แกงเผ็ดเป็ดย่าง [食] 焼きアヒルの辛子汁
แกงเผ็ดไก่ [食] 鶏の辛子汁
แกงเลียง [食]
แกงเหลือง [食] 野菜と魚の黄色煮
แกน [J] ちゅうしん 中心 \ ป2 20060730
แกนนำ [J] じゅうようなしじしゃ 重要な支持者
แกน้อย [地] \ [T] ศูนย์พัฒา โครงการหลวง
แกมมบังคับ [J]
แกรก [J]
แกรบ [J] \ ห้องเรียน 20050826
แกรม [J] まじりあう
แกรมมี่ [J] グラミー
แกรมมี่โกลด์ [J]
แกร็น [J] ちいさい \ [E] dwarfed \ [T] แคระ
แกร่ง [J] かたい 硬い \ ป4 2050806
แกลบ [J] もみがら 籾殻 \ ป3 20050803
แกลอรี่ [J] ギャラリー
แกละ [J]
แกล้ง [J] よそう ふりをする \ いじめる いじわるする \ ป3 20050710 \ ป2 20110722
แกล้งทำ [J] わざとする
แกล้งป่วย [J] けびょうをつかう 仮病を使う \ [E] fake illness
แกล้งลืม [J] わすれたふりをする
แกล้ม [J] つまみ
แกล้วกล้า [J] ゆうかんな 勇敢な \ ป2 2001004
แกว่ง [J] ゆする 揺する \ ป4 20050710
แกว่งไกว [J] ゆれる 揺れる \ ป2 20051004
แกะ [J] ひつじ 羊 ほる 彫る 掘る \ [E] sheep carve \ ป2 20051014 \ ห้อวเรียน 20050527
แกะดู [J] あけてみる 開けて見る
แกะสลัก [J]ちょうこくする 彫刻する \ [E] sculpture \ ป2 20050625
แกะออก [J] はがす 剥がす はがしとる 剥がしとる
แก็ป [E] cap
แก่ [J] たいして 老いた \ [T] ใช้นำหน้านามเป็นผู้รับ \ มีอายุมาก เฒ่า เก่า \ \ ระดับที่๒ 20101224
แก่ง [J] 小島 \ [E] islet, isle \ [T] โขดหิน \ ป3 20050724
แก่งแย่ง [J] 奪いあう \ [T] แย่งชิงกัน
แก่ชรา [J] 年とった \ [E] aged
แก่ตน [J] じぶんのために 自分のために \ ห้องเรียน 20060616
แก่น [J] かく 核 \ ป4 20050803
แก่นขนุน [J] ?? \ ป4 20080115 
แก่นสาร [J] えいぞくてき 永続的 \ ป4 20050806
แก่นแท้ [J] ほんしつ 本質
แก่นไม้ [J] ?? \ ป4 20080115
แก่บุตร [J] 息子のために
แก่ผู้อ่าน [J] 読者のために
แก่ลง [J] おいる 老いる
แก่ลงทุกวัน [J] ますます年をとっていく
แก่เกินไป [J]
แก่เขา [J] 彼のため
แก่เจ้า [J] お前のために
แก่เรา [J] われわれのために
แก่แดด [J] ひにやけた 日に焼けた
แก่ๆ [J] 濃い \ ระดับที่๒ 20101224
แก้ [J] とく 解く 訂正する \ ป3 20050628 \ 20110402
แก้ง่าย [J] ときやすい 解きやすい 
แก้บน [J] 願かけをしたところに成就のお礼のお供えをする
แก้ปัญหา [J] かいけつ 解決 \ [E] solution \ ห้องเรียน 20060630
แก้ฝัน [J] ??
แก้พิษ [J] げどくする 解毒する
แก้ม [J] ほほ 頬 \ [E] cheek \ ป3 20110726
แก้มัด [J] ほどく
แก้ว [J] コップ [類] はい 杯 \ [K] kaev \ [E] cup glass
แก้วตา [人] \ [J]光彩 眼球のレンズ部分 \ ป3 20050710 \ ป3 20010729
แก้วน้ำ [J] コップ
แก้วมณี [J]
แก้วมรกต [J] エメラルド \ [T] มากต
แก้วแตก [J] こっぷがわれる コップが割れる
แก้วใจ [J] ?? \ ห้องเรียน 20060707
แก้วใบเล็ก ๆ [J]小さいコップ
แก้วไวน์ [J] ワイングラス
แก้สินบน [J] ??
แก้อะไร [J] なににきく 何に効く
แก้อักเสบ [J] いたみどめ
แก้แค้น [J] 復讐する 報復する(不正に対し) 立証する(正当性),晴らす復讐をする,仕返しをする \ [E] to get even with, to avenge, take vengeance on
แก้ให้ถูก [J] ただしくなおす 正しく直す
แก้ไข [J] かいぜんする 改善する \ 20050604 \ ห้องเรียน 20051111 \ ห้องเรียน 20061117
แก้ไขง่าย [J] かいけつしやすい 解決しやすい
แก๊ง [J] ギャング \ [E] Gang
แก๊งต้มตุ๋น [J]
แก๊ส [J] がす ガス \ [E] gas \ ห้องเรียน 20050729 \ ป4 20050803
แก๊สธรรมชาติ [J] てんねんがす 天燃ガス
แก๊สเรือนกระจก [J] 温室効果ガス \ [E] Greenhouse gases
แข [J] つき 月 \ [E] moon \ ป3 20110709
แขก [J] きゃく 客 インド人 \ [E] guest
แขกดำ [J] ?? \ ป4 20050806
แขกเมือง [J] こくひん 国賓
แขน [J] うで 腕 そで 袖 \ [E] arm
แขนกว้าง [J] ??
แขนกุด [J] そでなし
แขนขวา [J] みぎうで 右腕 \ 20050604
แขนซ้าย [J] ひだりうで 左腕
แขนยาว [J] ながそで 長袖 \ [E] long sleeve
แขนสั้น [J] はんそで 半袖 \ [E] short sleeve
แขนเสื้อ [J] そで 袖
แขยง [J] \
แขยงหนู [J] \ ป3 20110726
แขวง [J] ちく 地区 \ [T] ตำบล, เขต, แดน, ส่วน, ฝ่าย \ [E] [N] district \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20061020
แขวงจำปาสัก [地] \ [E]Champasak
แขวงดอนเมือง [地]
แขวงบางบำหรุ [地] \ [T] กทม.
แขวงบางยี่ขัน [地]
แขวงบ่อแก้ว [地]
แขวงพระโขนง [地]
แขวงลาดยาว [地] \ [T] เขตจตุจักร กทม.
แขวงลุมพินี [地]
แขวงวังใหม่ [地]
แขวงสะหวันเขต [地] \ [T] ประเทศ ลาว
แขวงสามเสนใน [地] เขตพญาไท
แขวงหลวงน้ำทา [地]
แขวงอนุสาวรีย์ [地]
แขวงอัดตะปือ [地]
แขวงและ [地]
แขวน [J] かける 掛けるぶらさげる \ [E] hang \ ป2 20050605
แขวนคอ [J] 絞殺する
แขวะ [J] えぐる
แข็ง [J] かたい 固い \ [E] hard \ [Id] keras \ [L] kheeg \ ป4 20050605
แข็งกระด้าง [J] かたい 硬い
แข็งขัน [J] ちからつよく 力強く \ ห้องเรียน 20051009
แข็งเหนียว [J] かたくはごたえがわるい
แข็งเหมือนหิน [J] 石のように固い \ ชั้นกลาง 20110101
แข็งแกร่ง [J] にんたいつよい 忍耐強い \ [E] [ADJ] strong, See also: mighty
แข็งแรง [J] つよい 強い じょうぶな 丈夫な \ [E] healthy strong \ [L] kheg heg \ 20050713 \ ห้องเรียน 20060901
แข่ง [J] きょうそうする 競争する
แข่งขัน [J] きょうそうする 競争する \ ห้องเรียน 20051009 \ ห้องเรียน 20060901 \ ห่องเรียน 20060908 \ ป3 20110729
แข่งขันกัน [J] 競争しあう
แข่งขันจุดบั้งไฟ [J] ロケット花火コンテスト
แข่งขันเสรี [J] じゅうきょうそう 自由競争
แข่งม้า [J] けいば 競馬 \ ห้องเรียน 20060609
แข่งเรือ [J] ボ-トレ-ス
แข้ง [J] すね 脛
แข้งหัก [J] すねを折る \ ป3 20110710
แคตตาล้อค [T] catloge
แคท [名] อาจารย์ 20080125
แคททลียว [名] 20080125
แคทธลีน ซีต้าโจนส์ [人] 
แคน [J] 楽器の名前 \ [Is]แค่น \ [E] Thai musical instrument
แคนนอน [名] キャノン \ [E] canon
แคนาดา [地] かなだ カナダ \ [T] ประเทศ \ [E] canada
แคนเบอร์รา [地] \ [E] Canberra
แคบ [J] せまい 狭い \ [E] narrow \ [V] hep \ [Id] sempit \ [Sp] estrecho \ [L] kheep \ 20050718
แคฟฟีน [J]カフェイン
แคม [E] edge
แคมป์ [J] キャンプ \ [E] camp
แคมป์ปิ้ง [J] キャンピング
แครอท [J] ニンジン \ [E] carrot
แคริบเบียน [J]カリビアン カリブ海の \ [E] caribbean
แคร่ [J] 竹 または藤の台 縁台 \ [T] ที่สำหรับนั่งหรือนอน ยกสูงจากพื้น \ ป4 20050803 \ ป3 20110711
แคร์ [J] 気にする
แคลง [J] ぎもんにおもう 疑問に思う
แคลงใจ [J] うたがう 疑う
แคลน [J] ふそくした 不足した \ ห้องเรียน 20060922 \ ป2 20011708
แคลอรี [J] カロリー \ [E] calorie
แคลิฟอร์เนีย [地] カルフォルニア \ 20110502
แคลเซียม [J] カルシュ-ム \ ป3 20050710
แคว [J] しりゅう 支流 \ ป2 20051015
แควก [J] ピリピリ
แคะ [J] 掘り出す,ほじくる,取り出す,つまみ出す \ [E] pick out; take out;
แคะ    [J]
แค่ [J] しかし たった だけ \ [E] only, merely, simply \ ห้องเรียน 20070608
แค่ 2 คน [J] たったふたり
แค่ ๑๕ นาทีเท่านั้น [J] たった15ふんかん だけ たった15分間だけ \ ระดับที่ 20060618
แค่น [J] 強いる
แค่นั้น [J] たったそれだけ
แค่นั้นล่ะ [J] たったそれだけ
แค่นี้ [J] たったこれだけ
แค่นี้ก็พอ [J] これでじゅうぶん これで十分
แค่พูดเล่นเท่านั้น [J] ただ冗談をいっただけ 
แค่หนึ่งปี [J] たった1年
แค่เท่านี้ [J] たったこれだけ
แค่ไหน [J]どのくらい
แค้น [J] あくいをだく 悪意を抱く \ สูตรเสน่หา 20101230
แค้นเคือง [J] ふわ 不和
แค้นใจ [J] しゃくにさわる 悔しい
แงะ [J]こじ開ける
แง่ [J] たちば 立場
แง่คิด [J] けんかい 見解
แง่ง [J] ね 根,地下茎 \ [E] root; rhizome;rootstock; stem \ ป4 20110726
แง่ดี [J] よいてん 良い点
แง่ร้าย [J] わるいところ 悪いところ
แง้ม [J] 少しだけ開く \ ห้องเรียน 20090904
แจ [J] みしゅうした 密集した
แจก [J] わける 分ける くばる 配る \ [E] distribute \ ป2 20050701 \ ห้องเรียน 20070324
แจกจ่าย [J] ぶんぱいする 分配する \ ป6 20070508
แจกัน [J] かびん 花瓶 \ ห้องเรียน 20060317 \ ป4 20110724
แจกันดอกไม้ [J] かびん 花瓶
แจกแจง [J] くわしくせつめいする 詳しく説明する
แจกไพ่ [J] トランプを配る
แจง [J] せつめいする 説明する
แจ็กพอต [J] ジャックポット 宝くじの名前 \ [E] jackpot
แจ็กเกต [J] ジャケット
แจ่มใส [J] すんだ 澄んだ さわやか \ [E] cheerful \ ป2 ป3 20050813 \ ห้องเรียน 20060113 \ ป3 20110726
แจ่ว [J] ??
แจ้ง [J] つげる 告げる 申告する \ [T] บอก \ [E] [V] inform, See also: tell; advise; notify \ ห้องเรียน 20060729
แจ้งข้อ [J] ??
แจ้งความ [J] つうほうする 通報する \ ชั้นกลาง 20110101
แจ้งความที่โรงพัก [J] 通報する
แจ้งล่วงหน้า [J] まえもってしらせる 前もって知らせる
แจ้งสถานทูด [J] 大使館に知らせる
แจ้งเตือน [J] ??
แจ้งเสียภาษี [J] ぜいかんしんこく 税関申告 \ [E] customs declaration
แจ้งให้ทราบ [J] しらせる 知らせる \ つうち 通知 \ [E] notice
แจ้น [E] quickly hurry \ [T] เร็ว \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
แจ๊ค [J] ジャック
แจ๊คเก็ต [J] ジャケット
แจ๊ส [E] jazz
แจ๋ว [J] あかるい 明るい はっきりした \ 20050602
แจส [E] jazz
แฉ [J] あばく
แฉก [J]
แฉล้ม [J] うるわしい
แฉะ [J] ぬれる 濡れる
แฉแผน [J] ??
แฉ่ง [J]あかるく 楽しく
แชท [E] chat
แชมป์ [J] チャンピオン
แชมป์โลก [J] せかいちゃんぴおん 世界チャンピョン
แชมพู [J] シャンプ- \ [E] shampoo \ [T] ยาสระผม \ ระดับที่๒ 20101224
แชมภู [J] しゃんぷ- シャンプ-
แชเชือน [J] ぐずぐずする 遅い \ ป2 20110716
แช่ [J] したす \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20060625
แช่ง [J] のろう 呪う \ ป3 20110725
แช่น้ำ [J] みずにつける 水に漬ける
แช่น้ำในอ่าง [J] ゆぶねにつかる
แช่น้ำไห้นิ่ม [J] みずにひたしてやわらかくする
แช่ม [J] たのしい 楽しい
แช่มช้อย [J] みりょくてきな 魅力的な
แช่อิ่ม [J] シロップにつける \ ป6 20070529
แช่เย็น [J] ひやす 冷やす
แช่แข็ง [J] れいとうする 冷凍する
แซกโซโฟน [J] ??
แซง [J] おいぬく 追いぬく そうにゅうする 挿入する \ ห้องเรียน 20061215
แซงคิว [J] ??
แซนด์วิช [食] サンドイッチ \ [E]sandwich
แซนวิช [J]サンドウィッチ
แซม [J] おしこむ 押し込む \ ป2 20050604
แซมเบีย [地] ザンビア \ [T] ประเทศ \ [E] Zambia
แซว [J]
แดง [J] あか 赤 \ [E] red \ [L] deeg \ [V] do \ [My] merah \ ป2 20050602
แดงก่ำ [J] まっか ま赤
แดงเข้ม [J] しんく 深紅
แดงแจ๋ [J] まっか ま赤 \ ห้องเรียน 20050603 \ ห้องเรียน 20050826
แดด [J] ひざし 日差し \ [E] sunshine \ ห้องเรียน 20060825
แดดจัด [J] ひざしがつよい 日差しが強い
แดดเผา [J] ひやけする 日焼けする
แดดแรง [J] ひざしがつよい 日差しが強い
แดน [J] とち 土地 領土 境界 国 地方 \ [人] \ ป3 20110726 \
แดนกิมจิ [地] 韓国(俗称)
แดนดิน [J] 領土 国土
แดนปลาดิน [地] 日本の俗称 \ ห้องเรียน 20090920
แดนมังกร [地] 中国の俗称 \ ห้องเรียน 20090920
แดนสวรรค์ [J] らくえん 楽園
แดนอาทิตย์อุทัย [地] 日本の俗称 \ ห้องเรียน 20090920
แดนเซอร์ [J] ??
แดนโสมขาว [地] 韓国の俗称
แด่ [J] にたいして \ [Is]แต \ [E] (dae) \ prep. to, towards, for \ ห้องเรียน 20050527 \ ป4 20050806
แตก [J] こわれる 壊れる \ ป2 20050710
แตกกระจาย [J] かけら
แตกกระเจิง [J] 蜘蛛の子を散らすようになる
แตกฉาน [J] はってんする 発展させる
แตกตื่น [J] 群がる 驚いてどっと逃げる \ [E] [V] stampede, See also: flock
แตกต่าง [J] さべつする 差別する ことなる 異なる \ [T] ต่างกัน ไม่เหมือน \ [E] different \ ห้องเรียน 20070324 \ ห้องเรียน 20051125 \ ห้องเรียน 20061020 \ ห้องเรียน 20061201 \ ป2 20110708
แตกต่างกัน [J] ことなる 異なる \ ป6 20070530 \ ห้องเรียน 20070323 \ ห้องเรียน 20070525 \ ชั้นกลาง 20110101
แตกต่างกันยังไง [J] どう異なりますか
แตกระแหง [E] ??
แตกสามัคคี [J] ぶんれつする 分裂する \ [E] be divieded, be disunited
แตกหัก [J] けっていてきに 決定的に
แตง [J] うり 瓜
แตงกวา [食] キュウリ \ [E] cucumber \ [Ch]บะแต๋ง \ [Is]บักแตง \ [Pt]แต๋งกว๋า \ [My] timum \ ป3 20050710
แตงโม [食] スイカ \ [Is]บักแตงโม \ [E] water-melon \ [L] maak moo \ 20050717
แตน [J]スズメバチ \ [E]a wasp, a hornet \ ป2 20110722
แตร [J] ラッパ クラクション
แตรรถ [J] クラクション
แตะ [J] ける 蹴る
แตะต้อง [J] さわる
แต่ [J] しかし だけ \ [E] but \ [K] tae \ 20050703
แต่กระนั้น [J] にもかかわらず \ ห้องเรียน 20061201
แต่ก่อน [J] いぜん 以前 \ ป2 20070630
แต่คนเดียว [J] ひとりで \ [E] alone
แต่ง [J] かざる 飾る 着る 著作する \ ป3 20050710 \ ระดับที่๒ 20101224
แต่งกลอน [J] さくし 作詩
แต่งกาย [J] きかざる 着飾る \ ป2 20050625
แต่งงาน [J] けっこんする 結婚する \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20070713 \ ชั้นกลาง 20110104
แต่งงานแล้ว [J] きこん 既婚 \ [E] married
แต่งตัว [J] きかざる 着飾る ふくをきる 服を着る \ ป6 20070507 \ ห้องเรียน 20070608
แต่งตัวให้สวย [J] ドレスアップする
แต่งตั้ง [J] にんめいする 任命する \ 20110129
แต่งประดับ [J] ??
แต่งประโยค [J] 作文
แต่งผม [J] せいはつする 整髪する
แต่งสี [J] ??
แต่งหนังสือ [J] ほんをかく 本を書く
แต่งหน้า [J] けしょうする 化粧をする \ ห้องเรียน 20060623 \ ห้องเรียน 20060825
แต่งเพลง [J] さっきょく 作曲 \ ห้องเรียน 20060214 \ ห้องเรียน 20061215 \ ชั้นกลาง 20110101
แต่งเล็บ [J] ネイルケア,マニキュアをする \ [E] dress a fingernail; trim nails
แต่งแต้ม [J] ??
แต่ช่างเถอะ [J] まあ いいか
แต่ดัน [J] しかし 
แต่ต้น [J] はじめから 初めから
แต่ถึงกระนั้น [J] にもかかわらず \ ห้องเรียน 20070623 \ ห้องเรียน 20110204
แต่ทว่า [J] しかし \ [E] but
แต่ละ [J]それぞれに \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070525 \ ชั้นกลาง 20110101
แต่ละขั้นตอน [J] かくだんかいごと 各段階ごと
แต่ละคน [J] かくじん 各人
แต่ละชาติ [J] みんぞくごと 民族ごと \ ห้องเรียน 20070601
แต่ละบัตร [J] 各カードごとに
แต่ละภาค [J] ちほうごと 地方ごと
แต่ละห้อง [J] かくへやごと 各部屋ごと
แต่ว่า [J] でも \ ระดับที่ 20060618
แต่เช้า [J] あさはやくから 朝早くから \ [E][ADV] in the early morning \ ป2 20050625
แต้ม [J] てん 点
แถบ [J] エリア
แถบลุ่ม [J]流域
แถม [J] おまけ \ [E] V] add, See also: give something extra; give in addition; give an extra amount \ ห้องเรียน 20070324
แถลง [J] せいめいする 声明する
แถลงการณ์ [J]宣言
แถลงข่าว [J] ニュースを発表する
แถว [J] のへん の辺 あたり 列 \ [E] a row \ 20050602 \ ห้องเรียน 20050729
แถวนี้ [J] このへん この辺
แถวนี้เงียบสงบ [J] このへんは静かです
แถวบริษัท [J] 会社の周辺
แถวบ้าน [J] いえのきんじょ 家の近所
แถวหน้า [J] 前列
แถวไหน [J] どのあたり
แถ้ [J] ほんとうに
แทง [J] さす 刺す \ [E] sting
แทงใจ [J] ひとのこころをよむ 人の心を読む
แทงใจดำ [J] 聞く人に対応して話す
แทน [J] かわる 代わる \ [E] take the place of \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20070209 \ ระดับที่๒ 20101224
แทนซาเนีย [地] \ [E] Tanzania
แทนที่ [J] のかわり \ [E] instead of \ ป2 20060728 \ ห้องเรียน 20070202 \ ระดับที่๒ 20101224
แทบ [J] ほとんど \ [E] almost, nearly, practically \ ห้องเรียน 20060303 \ ป2 20060729 \ ป2 20110708
แทบจะ [J] ほとんど \ [E] scarcely
แทบจะไม่มีเวลา [J] 時間がほとんどない \ สูตรเสน่หา 20101225
แทบจะไม่่มี [J] ほとんどない
แทบจะไม่่มีเวลา [J] ほとんど時間がない
แทบตาย [J] しぬほど 死ぬほど
แทบทกวัน [J]ほとんど毎日 \ ป3 20110711
แทบทุกคืน [J] ほとんど毎晩
แทบทุกเดือน [J] ほとんど毎月
แทบไม่กะพริบ [J] ほとんどまばたきしない \ ป3 20110726
แทรก [J] こんごうする 混合する \ [T] แซก \ [E] sneak into, worm into, get into, go tnrough, insert \ ป4 20051106 \ ห้องเรียน 20070622
แทรกซึม [J] しんとうさせる 浸透させる \ [E] infiltrate, penetrate
แทรกตัว [J] あいだにはいる 間に入る \ ห้องเรียน 20070623
แทรกแซง [J] さまたげる 妨げる
แทรนซิท [J] トランジット \ [E] Transit
แทะ [J]かじる 前歯で噛みきる 蚕食する \ [E] bite, gnaw, nibble \ ป2 20050820 \ ป2 20110707
แทะอ้อย [J] さとうきびをかじる
แท็กซี่ [J] タクシ- \ [E] taxi \ [Id] taksi \ [V] tac xi , xe taxi \ [L] teekusii
แท็กซี่เวย์ [J] ゆうどうろ 誘導路 \ [E] taxiway taxiing way TWY
แท็กทีม [J] ??
แท่ง [J] のべぼう 延べ棒 \ [類] 鉛筆 チョーク \ ป4 20080120
แท่น [J] ひろま 広間 \ [E] a base, a pedestal
แท่นยิง [J] はっしゃだい 発射台
แท้ [J] しんじつの 真実の \ [E] actual, real, true \ ป1 20050703
แท้จริง [J] じっさいは 実際は じっさいのところ 実際のところ \ [E] true \ 20050703 \ ห้องเรียน 20060818 \ ป3 20110729
แท้ที่จริง [J] ??
แนนซี่ [人]
แนบ [J] ちかづく 近づく つける \ [E] close to, next to, \ ห้องเรียน 20060901 \
แนบหน้าต่าง [J] 窓に近つける
แนบอก [J] 胸を抱きしめる
แนบเนียน [J] 完璧 ぴったりあった
แนม [J]混入する
แนว [J] れつ 列 ぶんや 分野 \ [E] belt, region, zone
แนวความคิด [J] アイデア \ [E] ideology, thinking, idea, concept
แนวคิด [J] しそう 思想 \ ห้องเรียน 20050520
แนวคิดของสาสานา [J] ぶきょうしそう 仏教思想 \ ห้องเรียน 20050520
แนวดิ่ง [J] すいちょく 垂直
แนวตั้ง [J] たて 縦
แนวตั้งฉาก [J] すいちょくの 垂直の
แนวทาง [J] ほうほう 方法 ほうこう 方向 \ ป6 20070707 \ ระดับที่๒ 20101224
แนวทางการเมือง [J] ??
แนวนอน [J] よこ 横 すいへいせん 水平線 \ [E] horizontal line
แนวรบ [J] せんせん 戦線
แนวร่วม [J] はいち 配置 \ [E] alignment
แนวหน้า [J] さいせんたん 最先端 \ [E] the front, the front line,
แนวหลัง [J]後方
แนวเทียน [J] るいすい 類推
แนวเทียบ [J]類推する
แนวเพลง [J] 歌のレパートリー
แนวโน้ม [J] けいこう 傾向 トレンド \ [E] trend, trendency \ ห้องเรียน 20060310 \ ห้องเรียน 20070302
แนะ [J] しじする 指示する \ [E] counsel, advise, urge, exhort \ ป4 20060111
แนะทาง [J]方向を指示する
แนะนำ [J] しょうかい 紹介 \ [E] introduction \ 20050703
แนะนำตัวเอง [J] じこしょうかいする 自己紹介する \ [E] introduce oneself \ 20050703
แนะนำให้รู้จัก [J] しょうかいする 紹介する
แนะแนว [J] あんないする 案内する \ [E] guide
แน่ [J] たしかに 確かに \ [E] certain \ 20050718
แน่ ๆ [J] かくじつな 確実な きっと \ 20050605 \ ห้องเรียน 20060407 \ ระดับที่ 20060703
แน่ชัด [J] かくじつな 確実な \ ป2 20050605
แน่น [J] しめつける こむ 混む \ ป2 20051014 \ ห้องเรียน 20050819
แน่นขนัด [J] みっしゅうした 密集した 混雑した \ [T] แออัด \ [E] crowded \ ป3 20110726 \
แน่นอน [J] たしかに もちろん \ [E] surely Of course \ 20050605 \ ห้องเรียน 20051113
แน่นอนสิ [J] とうぜんじゃない 当然じゃない
แน่นิ่ง [J] せいしした
แน่นเฮียด [J] たいへんいっぱい
แน่นแฟ้น [J] 堅固な しっかりした[E] firm (promise)
แน่ละ [J] たしかだ 決(きま)っているじゃあないか
แน่ว [J] まっすぐ 真っ直ぐ
แน่วแน่ [J]しっかりした \ ป4 20050806
แน่ะ [J] おや!,ほら!
แน่แท้ [J]本当の \ สูตรเสน่หา 20101225
แน่ใจ [J] かくしんする 確信する \ ป2 20050605
แบ [J]開け広げる
แบก [J] かつぐ 担ぐ 背負う
แบงก์ [J] 紙幣 \ [T] ธนบัตร \ ระดับที่๒ 20101224
แบงค์ [J] しへい 紙幣
แบงค์ปลอม [J] にせ札
แบงค์ย่อย [J] ??
แบดมินตัน [J] バトミントン
แบตมินตัน [J] バトミントン \ [E] Badminton
แบตเตอรี่ [J] バッテリ- \ [E] [N] battery
แบตเตอรี่แห้ง [J] かんでんち 乾電池
แบน [J] たいらな 平たな \ ระดับที่๒ 20101224
แบบ [J] デザイン かたち 型 \ [E] design model \ [K] baeb \ ป3 20050605
แบบนั้น [J] あんな そんな
แบบนี้ [J] このかたち このような \ [T] อย่างนี้ \ ห้องเรียน 20060609
แบบผม [J] かみがた 髪型
แบบฝรั่ง [J] ようしきの 洋式の
แบบฝึกหัด [J]れんしゅうもんだい 練習問題 \ [E] exercise \ ป2 20051014
แบบฟอร์ม [J] しょしき 書式 \ 20050703
แบบฟอร์มศุลกากร [J] 税関申告書
แบบว่า [J] ?? \ ห้องเรียน 20051007
แบบสอบถาม [J] アンケート \ ระดับที่๒ 20110101
แบบสากล [J] 
แบบอื่น [J] そのほかのかたち その他の形
แบบเรียน [J] きょうかしょ 教科書 \ [E] textbook
แบบเสื้อ [J] 服のデザイン
แบบแผน [J] ずあん 図案
แบบไทย [J] たいしきの タイ式の
แบบไหน [J] どのタイプの? \ ระดับที่๒ 20101224
แบมือ [J] てをひらく 手を開く ものごい 物乞い
แบรนด์ [J] ブランド \ [E] brand
แบรนต์เนม [J] ??
แบะ [J]分離する
แบ่ง [J] わける 分ける \ [E] divide \ ป2 20050625 \ ชั้นกลาง 20110101
แบ่งชนิด [J]分類する
แบ่งปัน [J] わける \ [T] ปัน \ [E] portion out, distribute \ ป1 20050725
แบ่งปันกัน [J] ?? \ ป6 20080114
แบ่งสอง [J]二等分する
แบ่งออก [J] わける 分ける
แบ่งออกเป็น [J] 分かれる \ ชั้นกลาง 20110101
แบ่งเบา [J]分担する
แบ่งแยก [J] ぶんれつする 分裂する
แป [Is]คือบ้าน
แปซิฟิก [E] pacific
แปด [J] はち 八 \ [T] ๘ \ [E] eight \ [V] tám \ [My] lapan
แปดขวบ [J] はっさい 8歳
แปดสิบ [J] はちじゅう 八十 \ [T] ๘๐ \ [E] eighty 80
แปดโมงเช้า [J] はちじ 八時 \ [T] 8:00 น.
แปร [J] かえる 変える
แปรง [J] ブラシ \ ป2 20051004
แปรงถูหม้อ [J] たわし
แปรงผม [J] ヘアーブラシ,髪をとかす,髪にブラシをかける,ブラッシングする
แปรงฟัน [J] はみがきする 歯磨きする \ ป2 20051004
แปรงวีผม [J] ヘア-ブラシ
แปรงหวีผม [J] ヘアブラシ \ [E] hairbrush
แปรปรวน [J] へんかする 変化する \ ห้องเรียน 20061110
แปรผัน [J] へんかする 変化する
แปรรูป [J] かえる 変える
แปร่ง [J] びみょう 微妙 \ ห้องเรียน 20050909
แปล [J] やくす 訳す \ [E] translation \ [Ch]แป๋ \ ระกับที่๓ 20060522
แปลก [J] きみょうな 奇妙な \ [Ch] แปก \ ห้องเรียน 200606 \ ป2 20110708
แปลกจังเลย [J]
แปลกประหลาด [J] ふしぎ 不思議 \ [E] mystery
แปลกปลอม [J] かそうする 仮装する \ ป4 20050801
แปลกหน้า [J] みしらぬ 見知らむ \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103
แปลกหู [J] きいたことがない
แปลกใจ [J] ふしぎにおもう 不思議に思う \ ป3 20050710 \ ป2 20110708
แปลง [J] かえる 帰る \ ป2 20051015
แปลงดอกไม้ [J] かだん 花壇
แปลงปลูกดอกไม้ [J] かだん 花壇 \ ห้องเรียน 200904
แปลงผัก [J] やさいはたけ 野菜畑 \ ป2 20050625
แปลงร่าง [J] ??
แปลงโฉม [J] きれいにかえる \ ห้องเรียน 20090925 
แปลน [J] けいかく 計画 せっけい 設計 \ [E] plan
แปลบปลาบ [J]
แปลว่าอะไร [J] どんないみか
แปลเป็นภาษาอังกฤษ [J] 英語に訳す
แปลเป็นภาษาไทย [J] たいごにやくす タイ語に訳す
แปะ [J] はる 貼る
แป้ง [J] こな 粉
แป้งขนมปัง [J] ぱんこ パン粉
แป้งข้าวเจ้า [J] 上新粉 
แป้งข้าวเหนียว [J] 白玉粉
แป้งข้าวโพด [J] コーンスターチ
แป้งผัดหน้า [J] おしろい 白粉
แป้งมัน [J] デンプン
แป้งมันสำประหลัง [J] 片栗粉
แป้งสาลี [J] こむぎこ 小麦粉
แป้งเด็ก [J] ベビーパウダ
แป้นพิมพ์ [E] keyboard
แป๊บ [J] すぐ \ ระดับสูง 20101225
แป๊บนึง [J] ちょっと まって \ สูตรเสน่หา 20101228
แป๊บเดียว [J] すぐ \ ระดับสูง 20101225
แป๊บเดียวก็เสร็จ [J] すぐ終わる \ ระดับสูง 20101225
แป๊ะ [J] ちゅうごくけいのろうじん 中国系の老人
แป๊ะฉ่าย [食] はくさい 白菜
แป๊ะเจี๊ยะ [J] ??
แผก [J] ことなった 異なる
แผง [J] ろてん 露店 \ [E] stall
แผงขาย [J] やたい 屋台 \ [E] stall
แผงลอย [J] ろてん 露店 \ [E] temporary booth, transient stand \ streetside stall \ ห้องเรียน 20070708
แผงแป้นอักขระ [J]キーボード
แผงไฟฟ้า [J]
แผด [J] 大声を出す ものすごい音をだす \ [E] roar thunder
แผดร้อง [J] 大声で叫ぶ
แผดเผา [J]強烈に照りつける
แผดเสียง [J] 大声を出す
แผน [J]ほうほう 方法 けいかく 計画 \ [E] plan
แผนก [J] ぶもん 部門 か 課 \ ห้องเรียน 20061220
แผนกกุมารเวช [J]小児科
แผนกของสูญหาย [J] 遺失物取扱課
แผนกขาย [J] えいぎょうか 営業課
แผนกจ่ายยา [J] やっきょく 薬局 病院内の薬局
แผนกธุรกิจทั่วไป [J] そうむぶ 総務部
แผนกบัญชี [J] けいりぶ 経理部
แผนกบุคคล [J] じんじぶ 人事部
แผนกประชาสัมพันธ์ [J]受付
แผนกผลิต [J] せいぞうぶもん 製造部門
แผนกผู้ป่วยนอก [J]外科
แผนกรับบัตรคนไข้ [J] びょういんのうけつけ 病院の受付
แผนกวางแผน [J] きかくぶ 企画部
แผนกศัลยกรรม [J] 外科
แผนกสูติกรรม [J] 産科
แผนกอยุรกรรม [J] 内科
แผนกอายุรเวช [J] ないか内科
แผนการ [J] けいかく 計画 あん 案 \ [E] plan project
แผนกเครื่องสำอาง [J] けしょうひんうりば 化粧品売り場
แผนกเครื่องเขียน [J] 文房具売り場
แผนกเสื้อผ้า [J] ようふくうりば 洋服売り場
แผนกเสื้อผ้าบุรุษ [J] 紳士服売り場
แผนกเสื้อผ้าสตรี [J] 婦人服売り場
แผนงาน [E] plan
แผนที่ [J] ちず 地図 \ [E] Map \ [V] ban do \ ป3 20050710 \ ชั้นกลาง 20110101
แผนที่กรุงเทพฯ [J] バンコクの地図
แผนที่ถนน [J] ロードマップ
แผนที่ท่องเที่ยว [J] 観光地図
แผนที่รถเมล์ [J] バス路線図
แผนที่เมือง [J] まちのちず 町の地図 \ [E] city map \
แผนที่เส้นทางรถเมล์ [J] ろせんず 路線図 \ [E] route map
แผนที่ในเมือง [J] 市内地図
แผนภาพ [J] ずひょう 図表
แผนร้าย [J] わるいけいかく 悪い計画
แผนแก้ [J]かいけつほうほう 解決方法
แผนแม่บท [J] マスタ- プラン
แผล [J] きず 傷 \ [E] wound, cut, sore, gash
แผลง [J] しゅうせいする 修正する \ ป3 2050724
แผลฉกรรจ์ [J] ちめいしょう 致命傷 \ [E] mortal wound \
แผลถลอก [J]すりきず
แผลลวก [J] やけど \ [E] burn
แผื่อแผ่แก่กัน [J] \ ป2 20110802
แผื่อใจให้คิด [J]
แผ่ [J] のばす 伸ばす ひろがる \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20051009 \ ป2 20110705
แผ่น [類] かみ 紙 CD ガラス \ [T] ใช้กับ ขนมปัง กระดาษ กระดาน กระเบี้อง
แผ่นกระดาษ [J] かみきれ 紙切れ \ 20050605
แผ่นซีดี [J]シ- デ- \ [E] CD
แผ่นดิน [J] とち 土地 国土 国家 \ ป4 20050806
แผ่นดินถล่ม [J] じすべり 地滑り \ ห้องเรียน 20060721
แผ่นดินใหญ่ [J] ほんど 本土
แผ่นดินไหว [J] じしん 地震 \ [Is]แผ่นดินไหว \ [E] earthquake \ 20050703 \ 20110129 \ ห้องเรียน 20050729
แผ่นดิสค์ [E] Disk
แผ่นดีวีดี [E] DVD
แผ่นดีวีดีเถื่อน [J]非合法のDVD
แผ่นป้ายติดประกาศ [E] signboard
แผ่นฟล็อปปี้ [J] フロッピーディスク \ [E] floppy
แผ่นฟ้า [J] ?? \ ห้องเรียน 20061124
แผ่นเสียง [J] レコ-ド
แผ่นเหล็ก [J] 鉄板
แผ่รังสี [J]放射する
แผ่ว [J] かるく 軽く
แผ่อำนาจ [J] 勢力を拡大する
แผ้ว [J] たいらにする 平らにする
แฝก [J] 草の名前 \ [T] ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทำยาได้ \ ป2 20110726
แฝง [J] かくす 隠す
แฝด [J] ふたつ 双子 \ [T] \ [E] twin \ ห้องเรียน 20050527
แพ [J] いかだ 筏 \ 20050602
แพง [J] たかい 高い \ [T] คำตรงข้าม ถูก \ [E] expensive \ [Id] mahal \ [L] pheeg \ ป4 20050806
แพงก็แพง [J] ??
แพงขนาดนั้นเชียวหรือ [J] そんなにたかいですか
แพงขึ้น [J] たかくなる 高くなる
แพงขึ้นเรื่อย ๆ [J] だんだんたかくなる \ ระดับสูง 20101225
แพงจังเลย [J] すごく高い
แพงนะ [J] 高いですな \ [Ch]แปงน่อ
แพงน่าดู [J] とても高い
แพงพวย [J] 植物の名前
แพงพวยบก [J] 植物の名前
แพงพวยฝรั่ง [J] 植物の名前
แพงมากเลย [J] たいへんたかい たいへん高い
แพงเกินไป [J] たかすぎる 高すぎる
แพงไป [J] たかすぎる 高すぎる \ [Ch]แปงไป
แพทยศาสตร์ [J] いがく 医学
แพทย์ [J] いしゃ 医者 \ [E] doctor \ [T] หมอ \ ป6 20070707 \ ห้องเรียน 20060303
แพทย์ปริญญา [J] 学位を取った博士
แพทย์หญิง [J] じょい 女医
แพทย์เวร [J] ??
แพทย์แผนปัจจุบัน [J] 現代の医師 西洋医師
แพทย์แผนโบราณ [J] 古式医師 \ [E] traditional doctor
แพทเทิร์น [E] pettern
แพนด้า [J] パンダ \ ระดับที่ 20060523
แพร [J] きぬ 絹
แพรก [J] 芝
แพร่ [J][地] まきちらす 撒き散らす \ ひろくつたえる 広く伝える \ [T] จังหวัด \ ป3 20050724
แพร่กระจาย [J] 流布する
แพร่ข่าว [E] spread news, broadcast \ [T] ปล่อยข่าว กระจายข่าว
แพร่ง [J] わかれる 分かれる
แพร่พันธุ์ [J] たねをまく 種をまく 繁殖する \ ป2 20110708
แพร่ภาพ [J] ほうえいする 放映する
แพร่หลาย [J]ふきゅうする 普及する 流布する \ ป4 20050813 \ 20110402
แพลง [J] ねじる くじく \ [E] twist
แพลตฟอร์ม [E] plotform
แพศยา [T] หญิงเลว \ [E] lustful wanton loose \ ป3 20110729
แพะ [J] やぎ 山羊 \ [E] (pae) n. goat, Capra hircus \ [Ch] แป๊ะ \ [My] kambing \ ห้องเรีสน 20050520
แพ็ค [E] pack
แพ็คหน้า [J] 顔をパックする
แพ็คเกจทัวร์ [J] パック ツアー \ [E] packet tuar
แพ่ง [J] ちから 力 民法 \ [E] (paeng) \ 1. n. strength, civil case \ 2. adj. civil, beautiful, pretty \ 3. v. to investigate,to consider \
แพ้ [J] まける 負ける \ [T] คำตรงข้าม ชนะ \ [E] defeat \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20051015 \ ป2 20110708
แพ้ก [J] ??
แพ้ชนะ [J] しょうぶする 勝負する \ ป4 20060110
แพ้ผม [J] 髪の毛が薄い
แพ้ภัย [J] 圧倒された
แพ้ยา [J] くすりによるあれるぎー 薬によるアレルギー
แพ้เลือกตั้ง [J] らくせんする 落選する
แฟกซ์ [J] ファックス \ [E] fax
แฟชั่น [J] フアション \ [E] fashion
แฟชั่นโชว์ [J] ファッションショー
แฟน [J] ファン \ [E] fan \ [L] feen
แฟนคลับ [E] fan club
แฟนต้า [J] ファンタ
แฟนบอล [J] サッカーファン
แฟนมวย [J] ボクシング・ファン
แฟนหนัง [J] 映画ファン
แฟบ [J] ぺちゃんこ 平べったい すぼんだ \ สูตรเสน่าหา 20101231
แฟรนไชด์ [E] Franchise
แฟร์ [J] フェア 博覧会 展示会
แฟลช [J] フラッシュ \ [E] flash
แฟลต [J] アパ-ト \ [E] (flat) n.(Eng.) flat \
แฟล็ต [J] アパ-ト
แฟ่บ [J]
แฟ้ม [J] ファイル \ [E] file
แฟ้มอาชญากร [J]
แมก [J] 木
แมกกาซีน [J] マガジン \ [J] magazine
แมกนีเซียม [J] マグネシュウム
แมกไม้ [J] き 木
แมคโดนัลด์ [J] マクロナルド
แมง [J] むし 虫
แมงกระชอน [J]
แมงกะพรุน [J] クラゲ
แมงดา [J] 虫 タガメ カブトガニ \ ป3 20110726
แมงดาทะเล [J] カブトガニ
แมงปอ [J] トンボ
แมงป่อง [J] サソリ \ [Is]แมงเงา \ [E] a scorpion \ ป3 20110726
แมงมุม [J] くも 蜘蛛 \ [E] spider \ ห้องเรียน 20060901
แมงลัก [J] 植物の名 バジルの類 レモンバジル \ [Is]ผักอีตู่ \ ป4 200600603 \ ห้องเรียน 20061103
แมน [E] man \ สูตรเสน่หา 20101227
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ [地] マンチェスタ- シテイ-
แมรี่แลนด์ [E] Maryland
แมลง [J] むし 虫 \ [T] (มะ-แลง) (น.) สัตวไรกระดูกสันหลัง ตัวเป็น 3 ตอน มีหนวด 1 คู มีปีก 1 หรือ 2 คู \ [Ch] แมง \ [E] (ma-laeng) n. insect, bug, beetle \ ห้องเรียน 20050520 \ ป2 20050625 \ ระดับที่๒ 20101224
แมลงตับเต่า [J] \ [Is]แมงตั๊บเต่า
แมลงทับ [J] カブトムシ \ [Is]แมงคับ
แมลงปอ [J] とんぼ \ [Is]แมงบี้ \ ป3 20050718
แมลงป่อง [J] サソリ
แมลงผึ้ง [J] ミツバチ \ ป3 20110726 \
แมลงมุม [J] くも 蜘蛛 \ [E] spider
แมลงวัน [J] はえ 蝿 \ [Is]แมงวัน \ ป3 20050718 \ ป4 20110724
แมลงสาบ [J] ごきぶり ゴキブリ アブラムシ \ [T] (น.) ชื่อแมลง มีปีกบินได \ [Is]แมงสาบ \ [E] n. cockroach ห้องเรียน 20050527 \ ห้องเรียน 20060407 \ ระดับ ที่๓ 200606010
แมลงหวี่ [J] \ [Is]แมงมี่
แมลงเต่าทอง [J] てんとうむし てんとう虫 \ ห้องเรียน 20060804
แมลงเม่า [J] ガ 蛾
แมว [J] ねこ 猫 \ [E] cat \ [Id] kucing \ [V] meo \ [K] chmaa \ [L] meeu
แมวน้ำ [J] アザラシ
แมวป่า [J] やまねこ 山猫 やせいの猫 \ ป3 20050724
แม่ [J] はは 母 \ [T] มารดา \ [E] mother \ [Id] ibu \ [Tm] anma \ [K] mdaai \ [L] ii mee \ [Ch]อี่แม่ \ [V] me
แม่กก [T] ข ค ฆ \ เลข สุข มุข \ โรค ประโยค บริจาค นาค พรรค ภาค บริโภค ยุค เว้นวรรค โชค \ เมฆ
แม่กง [J]
แม่กด [T] จ ช ต ติ ตุ ฎ ท ธ ษ ศ ส \ ตร รถ รท ชร \ ตำรวจ กิจ เกียจ อำนาจ \ พืช โคราช โภช ราช บวช \ ทูต ผลิต จารีต ชีวิต จิต บัณฑิต ภาษิต สังเกต สุถาษิต \ ชาติ สมบัติ ปฏิวัติ ธนาณัติ \ อุตุ \ อิฐ \ โกรธ พุทธ พุธ ปฏิเสธ \ พิเศษ มนุษย์ \ ประเทศ อากาศ \ แก็ส โบนัส \ มิตร \ สามารถ \ เพชร
แม่กด จ [T] เศรษฐกิจ
แม่กด ช [T]พาณิชย์ คช พืช ศักราช บวช นุช ราช
แม่กด ชร [T] เพชร
แม่กด ฐ [T] อิฐ รัฐ สหรัฐ อัฐ อูฐ
แม่กด ตร [T] มิตร บัตร บุตร เกษตร บาตร เนตร เมตร ฉัตร
แม่กด ติ [T] ชาติ ภัยพิบัติ ญาติ สมบัติ ปฏิบัติ ประวัติ อัตโนมัต
แม่กด ตุ [T] อุบัติเกตุ
แม่กด ทร [T] สาทร สมุทร
แม่กด ธ [J] ธの末子音で終わる単語 \ [T] โกรธ พุธ พุทธ อาวุธ
แม่กด ศ [T] อากาศ
แม่กด ษ [T] มนุษย์ พิเศษ ตรุษ
แม่กน [J] ร ล ญ ณ ฬ \ ควร อาการ อัยการ โครงการ บริการ \ นามสกุล เทศกาล รัฐบาล \ เหรียญ ขวัญ รัฐธรรมนูญ \ เชิญ เจริญ \ งบประมาณ \ ทมิฬ \ ห้องเรียน 20051014
แม่กน ญ [T] สำคัญ ผู้เชี่ยวชาญ
แม่กน ณ [T] คำนวณ คุณภาพ ขอบคุณ คุณนาย ประมาณ บริเวณ
แม่กน ร [T] กาสร ถุญชร
แม่กน ล [T] น้ำตาล บุคคล ผลผลิต
แม่กบ [T] ป พ ภ \ รูป ทวีป \ ภาพ อาชีพ \ มีสาภ โลภมาก \ ห้องเรียน 20051014
แม่กบ ป [T] สัปดาห์ สาปแช่ง รูปภาพ 
แม่กบ พ [T] เคารพ สภาพ พิภพ สิ่งเสพย์ติด
แม่กุญแจ [J] なんきんじょう 南京錠
แม่คงคา [J] かわのかみ 川の神
แม่ครัว [J] じょせいのりょうりにん 女性の料理人
แม่ค้า [J] おんなしょうにん 女商人 \ [E] market woman \ 20050604
แม่ง [J] あのやろう チェ
แม่ชี [J] あまさん 尼さん \ [Is]แมขาว \ [E] [N] nun \ ป5 20070303
แม่ทัพ [J] しれいかん 司令官 \ ห้องเรียน 20060922
แม่น [J] 確かに
แม่นปืน [J] するどい \ [E] sharp
แม่นยำ [J] せいかくな 正確な \ ป4 20050801
แม่น้ำ [J] かわ 川 \ [Is]แมน่ำ \ [E] river \ [Pd] wara \ [Id] sungai \ [V] song \ [K] tunrei \ [L] mee nam \ [M] mit \ ป1 20050605
แม่น้ำท่าจีน [E] Tachin River
แม่น้ำนครนายก [地]
แม่น้ำน่าน [J]ナーン川
แม่น้ำปิง [地]
แม่น้ำมูล [地] \ [E] mun river
แม่น้ำยม [地]
แม่น้ำยมนา [地]
แม่น้ำลาว [地]
แม่น้ำสาละวิน [地] จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่น้ำอิระวดี [地] ミャンマー 川の名前 エーヤワディー川 \ [E] Irrawaddy River
แม่น้ำเจ้าพระยา [地] チャオプラヤ-川 \ [E] Chao Phya River \ ห้องเรียน 20061027 \
แม่น้ำเซ [地] ラオスにある川の名前
แม่น้ำแคว [地]
แม่น้ำแควน้อย [地] クワイ川
แม่น้ำแม่ปั๋ง [地]
แม่น้ำโขง [地]メコン川 \ [E] Mekong River \ [L] mee naam kong \ [V] son khong, son quu log
แม่บ้าน [J] しゅふ 主婦 メイドさん \ [E] housewife 20050703
แม่ปูนหลวง [地]
แม่มด [J] みこ 巫女 \ [E] witch \ ห้องเรียน 20060901
แม่มือ [E] thumb
แม่ม่าย [J] みぼうじん 未亡人
แม่ยาย [J] つまのははおや 妻の母親
แม่ยุพิน [J] お菓子の商品名
แม่สามี [J] おっとのはは 夫の母 \ ระดับที่๓ 20060522
แม่สี [J] げんしょく 原色
แม่หม้าย [J] みぼうじん 未亡人
แม่ฮ่องสอน [地] メ-ホ-ソン \ [T] จังหวัด \ [E] Mae Hong Son
แม่เกย [J] かいおんせつ 開音節 \ ย を 末子音に持つ \ 20050604
แม่เกอว [J] 末子音に ว もつ
แม่เลี้ยง [J] ようぼ 養母 \ ระดับที่๓ 20060522
แม่เหล็ก [J] じしゃく 磁石 \ [E] magnet
แม่เหล็กไฟฟ้า [J] でんじき 電磁気
แม่แตง [地]
แม่แบบ [J] ひながた 雛型
แม่โค [J]
แม่ไก่ [J] めんどり \ ป2 20110711
แม้ [J]にもかかわらず とはいえ \ ป2 20050625
แม้กระทั่ง [J] さえ まで
แม้กระทั่งหน้าโฆษณา [J] 公告のぺーじまで \ ชั้นสูง 20101225
แม้กระทั่งเปลือกส้ม [J] みかんの皮まで \ ชั้นสูง 20101225
แม้กระทั่งแว่นตา [J] メガネまで \ ชั้นสูง 20101225
แม้จะ [J] ??
แม้น [J] たとえ~であっても ~に似ている ~のように見える ~に近い
แม้นศรี [地]
แม้ว [J] めおぞく メオ族
แม้ว่า [J] にもかかわらず \ ป2 20050625 \ ระดับที่๓ 20060522 \ ป3 20110711
แม้แต่ [J] でさえも \ [E] even \ ห้องเรียน 20060616 \ ระดับที่ ๓ 20060618 \ ห้องเรียน 20061110
แม้แต่คนไทย [J] タイ人でさえ
แม้แต่คนไทยยังทานไม่ได้ [J] タイ人でさえ食べられない
แม้แต่อย่างเดียว [J] ?? \ ห้องเรียน 20060804
แม้แต่เด็ก [J] こどもでさえ 子供でさえ
แม้แต่เด็ก ๆ [J] こどもでさえ 子供でさえ
แยก [J] わける 分ける \ ป3 20050724
แยกกันซื้อ [J] わかれて買う
แยกกันหนั่ง [J] 別々にすわる
แยกกันอยู่ [J] 別々に暮らす
แยกชนิด [J] ぶんるいする 分類する
แยกทางกัน [J] 離婚する
แยกบางนา [地] バーンナーの交差点
แยกพระราม 9 [地]
แยกย้าย [J] わかれていどうする 別れて移動する \ ป4 20050811
แยกวง [J] グル-プを解散する \ ห้องเรียน 20061215
แยกวิทยุ [地] \ [T] กรุงเทพนหานคร
แยกศาลาแดง [地] サラーデン交差点 \ [T] กรุงเทพ
แยกสุทธิสาร [地] \ [T] เขตดินแดง กทม.
แยกอโศก-สุขุมวิท [地] \ [T] กรุงเทพ
แยกอโศก-เพชรบุรี [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร
แยกแยะ [J] しきべつする 識別 する
แยบยล [T] ??
แยม [J] ジャム \ [E] jam
แยมสับประรด [J] ??
แยะ [J] たくさん \ 20050604
แยแส [J] 注意を払う \ [T] สนใจ
แย่ [J] ひどい わるい 悪い \ ป4 20050813 \ ระดับที่๓ 20060522 \ ห้องเรียน 20070713
แย่ง [T] うばう 奪う \ ป3 20050604 \ ห้องเรียน 20060908
แย่งชิง [J] うばう 奪う \ ป2 20050806
แย่ลง [J] ひどくなる \ ห้องเรียน 20060929
แย้ [Is]แญ้
แย้ง [J] はんたいする 反対する \ ป3 20110711 \
แย้งไว้ [J] ??
แย้ม [J] ひらく 開く
แย้มยิ้ม [J] にこにこした
แรก [J] はじめて 始めて \ [E] first \ ป3 20050724
แรคคูน [J] たぬき 狸
แรง [J] ちから 力 つよく \ [E]1. n. strength \ 2. adj. strong \ ป2 20050625
แรงกล้า [J] ??
แรงขึ้นไป [J] つよすぎる 強すぎる
แรงงาน [J] ろうどう 労働 \ [E]n. labour labor work \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20051016
แรงจูงใจ [J] 待遇
แรงดัน [J] あつりょく 圧力
แรงดันน้ำ [J] すいあつ 水圧
แรงดันไฟฟ้า [J] 電圧
แรงดึงดูด [J] いんりょく 引力
แรงม้า [J] ばりき 馬力
แรงลม [J] ふうりょく 風力 \ ป2 20070630
แรงหนีศูนย์ [J] 遠心力
แรงเสียดทาน [J] まさつ 摩擦 \ [E] [N] friction
แรงแค้น [J]
แรงแม่เหล็ก [J] 磁力 磁気
แรด [J] さい 犀 \ [T] สัตว์ขนาดใหญ่เลี้ยงลูกด้วยนม หนังหนา มีนอเดียว \ ป3 20110709
แร็กเก็ต [J]ラケット \ [E] racket
แร่ [J] こうせき 鉱石
แร่ดีบุก [J] すず 錫
แร่ธาตุ [J]ミネラル
แร้ง [J]鳥の名前 \ [Is]แฮ่ง
แร้นแค้น [J] 貧困 貧乏 無一文 \ [T]ฝืดเคือง ขัดสน ขาดแคลน \ ป6 20070529
แร้ว [J]罠の名前 \ ป2 20110707
แล [J]見る \ [T] เห็น มอง และ กับ \ ป3 20110726
แลก [J] かえる 換える \ [E] exchange
แลกบาดเป็นดอลลาร์ [J] バ-ツをドルに換える
แลกเงิน [J] りょうがえ 両替え \ [E] exchange \ ระดับที่ ๔ 20060522
แลกเงินได้ที่ไหน [J] 両換はどこでぢきますか?
แลกเปลี่ยน [J] こうかん 交換 交流する \ [E] exchange \ ป2 20070630 \ ระดับที่๒ 20101225
แลกเปลี่ยนกัน [J] 交換する
แลกเปลี่ยนเงิน [J] りょうがえ 両替 かわせ 為替 \ [E] exchange
แลกเป็นดอลลาร์ [J] ドルに換える
แลกเป็นบาด [J] バ-ツにかえる
แลกเป็นเงินเยน [J] えんにかえる 円に換える
แลกเยนเป็นบาท [J] 円をバーツに両替する
แลกเวร [J] ?? \ [T] แลก-เสน \ ป4 20050805
แลง [J] せつめいする 説明する \ 20050718
แลดู [J] みえる 見える
แลน [E] LAN
แลนด์ [E] LAND
แลนเซอร์ [J] ??
แลบลิ้น [J] したをだす 舌をだす
และ [J] と \ [E] conj.adv. with also likewise \ ป1 20050718 \ ระดับที่ ๔ 20060618
แลเห็น [J]見える
แล็ปท็อป [E] lap top
แล่ [J] さばく
แล่น [J] はしる 走る \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20051014 \ ป3 20110809 
แล่นฉิว [E] [V] go swiftly, See also: speed; run quickly
แล้ง [J] かわいた 乾いた \ [E] adj. dry arid lacking rain parched \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20070406
แล้ว [J] おわる 終わる そして \ [Is]แล่ว
แล้วก็ [J] それから \ [Ch]แล้วก่อ \ 20050718 \ ระดับที่ ๓ 20060818 \ ห้องเรียน 20060825
แล้วถึง [J] それから
แล้วถึงจะทานได้ [J] そうすれば食べられる
แล้วมัน [J] それは
แล้วเสร็จ [J] おわる 終わる
แล้วแต่ [J] しだい 次第 \ 20050703 \ ห้องเรียน 20070406 \ ระดับที่๒ 20101225 \ ชั้นกลาง 20110101
แล้วแต่ความสะดวกของคุณ [J] あなたの都合次第です
แล้วแต่คุณ [J] あなたしだい \ 20050602
แล้วแต่ภาค [J] ちいきしだい 地域しだい
แล้วแต่วัน [J] 日によります
แล้วแต่สถานการณ์ทางการเมือง [J]政治的な事情次第です
แล้วแต่อารมณ์ [J] きぶんしだい 気分しだい \ ห้องเรียน 20060728
แล้วแต่เธอ [J] あなたしだい
แล้วแต่โอกาส [J] うんしだい 運しだい
แล้วไป [J] おわった 終った
แวด [J] かこむ 囲む \ [E] v. to surround,to be surrounded,to be encompassed,to guard \ พบ ห้องเรียน 20050513
แวดล้อม [J] とりかこむ 取り囲む \ ป6 20070529
แวดวง [J] かい 界
แวดวงธุรกิจ [J] じつぎょうかい 実業界
แวดวงนักวิจัย [J]研究者の集団
แวดวงบันเทิง [J] げいのうかい 芸能界 \ ห้องเรียน 20050513
แวนคูดวอร์ [地] バンク-バ \ [E] Vancouver
แวบ [J]ピカ
แวบวับ [J]ピカ ピカ
แวว [J] こうたく 光択 目の輝き
แววตา [J] 目つき 目の輝き \ สูตรเสน่หา 20101228
แววตาดุ [J]
แวววาว [J] かがやいている \ 20050605 20110129
แวะ [J] たちよる 立寄る \ ป1 20050718
แวะกินข้าว [J] ご飯を食べに寄る
แวะมา [J] 立ち寄りに来る \ ป4 20051129
แวะเป็นประจำ [J] いつも立ち寄る
แว่น [J][人] えん 円 \ 20050604
แว่นกันแดด [J] サングラス
แว่นขยาย [J] かくだいきょう 拡大鏡 \ 20050605
แว่นดำ [J] 黒いサングラス
แว่นดำน้ำ [J] 水中メガネ
แว่นตา [J] めがね \ [E] glasses
แว่นตากันน้ำ [J] スイムゴーグル
แว่นตาขาว [J] 鳥 目白
แว่นตาดำน้ำ [J] ゴ-グル
แว่นแก้ว [J] かくだいきょう 拡大鏡
แว่นแคว้น [J]地域 領土
แว่ว [J]微かに聞こえる \ ป3 20110809
แสก [E] median line
แสกนเนอร์ [J] ??
แสกผม [J] かみをわける 髪を分ける
แสง [J] ひかり 光 \ [E] light \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20060623
แสงจันทร์ [J] げっこう 月光 \ [E] moonlight \ ป2 20050802
แสงดา [人] \ ป4 20050806
แสงดา บันสิทธ์ [人] \ [T] แสง-ดา บัน-นะ-สิด \ ป4 20050803
แสงสว่าง [J] 光 \ ป2 20050802
แสงอาทิตย์ [J] たいようこう 太陽光 \ [T] แสง-อา-ทิด \ ป2 20051015
แสงเทียน [J] ろうそくのひ ろうそくの火 \ [E] candlelight \ ป2 20050802
แสงแดด [J] にっこう 日光 \ [E] sunshine \ ป2 20051014
แสงแดดร้อนแรง [J] ひざしがつよい 日差しが強い
แสงแดดแรง [J] ひざしがつよい 日差しが強い
แสงไฟ [J] あかり 明かり
แสดง [J] ひょうじする 表示する \ 20050625
แสดงความขอบคุณ [J] れい 礼 \ [E] bow
แสดงความยินดี [J] おめでとう
แสดงว่างานหนัก [J] 仕事がいそがしいのでしょう \ ชั้นสูง 20101225
แสดงว่าไม่มีใครอยู่ [J] たぶん誰もいない 
แสดงสินคา [J] てんじかい 展示会 \ [E] v. to exhibit goods, to exhibit products \
แสดงออก [J] あらわす 表す 
แสดงให้ดู [J] ひょうじ 表示
แสตมป์ [J] きって 切手 \ [E] stamp
แสตมป์ที่ระลึก [J] きねんきって 記念切手 \ [E] a commemorative stamp
แสน [J]じゅうまん 十万 非常に \ [E] n. one hundred thousand \ [L] seen \ 20050703
แสนงาน [J]非常に美しい \ ป2 20110716
แสนงาม [J] 美しい \ [人]เทพธิดาปลาร้าไห 2 \ ป2 20110722
แสนร่ำรวย [J] ??
แสนสวย [J] とってもきれい
แสนสาหส [J] とても残酷な
แสบ [J] はげしくいたむ はげしく痛む ひりひりする \ ห้องเรียน 20050904
แสยะ [J] あざ笑う \ [E] sneer
แสร้ง [J] ふりをする \ [T] อ่านว่า แส้ง \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20060728 \
แสร้งทำเป็นไม่รู้ [J] しらないふりをする
แสร้งทำเป็นไม่ใต้ยิน [J] きこえないふりをする
แสวง [J] さがす 探す \ [E] look for \ ป6 20070623
แสวงหา [J] さがす 探す
แส้ [J] むち 鞭
แห [J] あみ 網 \ [Is]แห \ [E] fishnet \ 20110129
แหก [J] ぶんれつする 分裂する
แหงน [J] かおをあげる 顔を上げる みあげる 見上げる \ ป2 20050605 \ ป3 20110729
แหง่ [J] こうし 子牛
แหนง [J] うたがう 疑う
แหนงใจ [J] うたがう 疑う
แหนบ [J] けぬき
แหนม [食] ネ-ム
แหม [J] あら
แหยง [J] おそれる 怖れる
แหย่ [J] からかう 棒でつつっく \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20050902 \ ป3 20070725 
แหย่เย้า [J] ??
แหลน [J] やり 槍
แหลม [J] みさき 岬 鋭い \ [E] [N] cape, See also: peninsula \ ป4 20080120 \ ป3 20110725
แหลมคม [J] とがった
แหลมฉบัง [地] レム チャバン
แหลมอินโดจีน [地] インドシナ半島
แหละ [J] そして 強調 \ ป2 20060731 \ ระดับที่๒ 20101224 \ ป2 20110708
แหล่ง [J] ばしょ 場所 ところ 所 \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20060721 \ ห้องเรียน 20060908
แหล่งข่าว [J] ニュースのもと
แหล่งจ่ายไฟ [J] でんげん 電源
แหล่งน้ำ [J] すいげん 水源
แหล่งน้ำมัน [J] ゆでん 油田
แหล่งน้ำมันปิโตรเลียม [J] せきゅうしげん 石油資源
แหล่งผลิต [J] さんち 産地
แหว [E] scold
แหวกว่าย [J] およぐ 泳ぐ \ [E] swim
แหวน [J]ゆびわ 指輪 \ [E] ring \ ป2 20050710 \ ห้องเรียน 200505
แหวนพลอย [J] ゆびわ 指輪 \ ป2 20051004
แหวนหมั้น [J] こんやくゆびわ 婚約指輪
แหวนเพชร [J] ダイヤモンド の指輪 \ [T] แหวน-เพด \ ป4 20060111
แหว่ง [J] かけた
แหะ [J] กะแหะ
แหะแหะ [J]
แห่ [J] しゅうごう 集合
แห่กฐิน [J] ??
แห่ง [J] ばしょ 場所 \ [Is]หม่อง \ [E] place
แห่งชาติ [J] こくりつの 国立の \ [E] national
แห่งตน ๆ [J] ??
แห่งนั้น [J] そこに \ [E] there
แห่งนี้ [J] ここに \ [E] here
แห่งหน [J] 場所
แห่งหนึ่ง [J] ある所
แห่งใด [J] どこ \ [E] where
แห่งไหน [J] どこ \ [E] where
แห่นาค [J] 僧侶を任命する時の行列
แห้ง [J] かわいた 乾いた \ [E] dry \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20060922 \
แห้งตาย [J] かれる 枯れる
แห้งเล้ง [J] かんばつ 干ばつ \ [E]
แห้งเหือด [J] かんそうする 乾燥する
แห้งแล้ง [J] かんばつ 干バツ かんそうした 乾燥した \ ป4 20050605 \ ห้องเรียน 20061117
แอ [J] おさない おさない
แอก [J] あっぱく 圧迫
แอด [E] add
แอน ทองประสม [人]タイの女優 \ [J] นางเอกสาว
แอนด์ [E] ??
แอนติกัว [J] ??
แอนติบอดี [J]免疫体
แอนติเซปติก [J]細菌繁殖防止剤
แอนติโดท [J]解毒剤
แอนตี้ [J]反抗する
แอนตี้แอนส์ [J] ??
แอนิเมชัน [J] アニメーション
แอนิเมชั่น [J] アニメ-ション
แอบ [J]こっそり 隠れる
แอบจ๋อย [J]
แอบดู [J] こっそりみる ぬすみする 盗み見する
แอบทาน [J] こっそり食べる
แอบฟัง [J] こっそりきく 盗みぎき \ 20110402 \ ป3 20110809
แอบรักเธอ [J] 彼女を密かに愛す
แอบสูบบุหรี่ [J] こっそりとタバコを吸った
แอบหวัง [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227
แอบอิง [J] ぴったりよりそう
แอบเขิน [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227
แอบเห็น [J] ふと目にする
แอบใช้มือถือ [J] こっそり携帯電話をつかう
แอปพลิเคชั่น [E] Application
แอปเปิ้ล [J] りんご \ [E] apple \ [M] paan dii
แอพลิเคชัน [E] application
แอฟริกัน [地]アフリカン \ [E] african
แอฟริกา [J] アフリカ \ [E] africa
แอฟริกาใต้ [地] 南アフリカ \ [E] south africa rep.
แอมป์ [J] アンペア \ [E] amp
แอมเพิล ริช [名] アンプル リッチ社
แอมโมเนีย [J]アンモニア
แอร์ [J] れいぼう 冷房 \ [E] air condition \ [L] ee
แอร์ซัพพลาย [J] ??
แอร์บัส [E] air bus
แอร์พอร์ต [E] airport
แอร์พอร์ตบัส [J] 空港バス \ [E] airport bus
แอร์พอร์ท [E] airport
แอร์เมล์ [J] こうくうびん 航空便 \ [E] air mail
แอร์โฮสเตส [J] スチュワーデス \ [E] air hostess
แอร์โฮสเตสส์ [J] スチュワ-デス \ [E] air hostess
แอร์ไลน [J] エア ライン \ [E] airline
แอล [E] L
แอลกอฮอล์ [J] アルコ-ル \ [E] alcohol
แอลจีเรีย [地] アルジェリア \ [T] ประเทศ \ [E] Algeria
แอลจีเรี่ย [J] アルジェリア \ [T] ประเทศ
แอลจีเรี่ยน [J] アルジェリア人
แอลซีดี [E] LCD
แอลเบเนีย [地] アルバニア \ [T] ประเทศ \ [E] Albania
แอสพารากัส [J] アスパラガス
แอสฟัลต์ [J] アスファルト
แออัด [J] みっしゅうしている 密集している \ [T] แน่นขนัด \ ป3 20110726
แอ็คชั่น [J]アクション \ [E] Action
แอ็ด [J]アットマーク @
แอ็พพลิเคชัน [J] アプリケーション
แอ่ง [J] あさいいけ 浅い池 小さな沼 ぼんち 盆地 \ [E] low-ly ground \ 20050602 \ ป3 20110711
แอ่งน้ำ [J] 水たまり \ [E] basin
แอ่น [J] つばめ 燕
แอ้ม [J]食う
แอ๊ด คาราบาว [人] エ-カラバオ \ [T] นายยืนยง โอภากุล
แฮกเกอร์ [E] hacker
แฮนด์ [J] ハンド \ [E] hand
แฮปปี้ [J] ハッピ- \ [E] happy
แฮปปี้ อาวเวอร์ [E] happy hour
แฮม [食] ハム \ [E] ham
แฮมเบอร์เกอร์ [食] ハンバ-ガ-
แฮ็กเกอร์ [E] hacker
แฮ็ม [食] ハム \ [E] ham
โ_ [T] ไม้โอ \ โมง โง่ โกรธ
โกง [J] だます 騙す \ [E] (gong) 1. v. to cheat,to swindle
โกงกาง [J] マングローブ
โกงกิน [J] おしょくする 汚職する
โกดัง [J] そうこ 倉庫
โกน [J] そる 剃る \ 20050718
โกนผม [J] 坊主頭にする
โกนหนวด [J] ひげをそる 髭をそる
โกมล [人] \ ป2 20070714
โกย [J] すくい上げる すばやく走り去る \ ห้องเรียน 20091113

0 件のコメント:

コメントを投稿