ภาษาไทย タイ語上級総合B 第22課

2012年6月16日 18:30-20:00
慶應外国語学校 三田駅より 徒歩で行く
先生 タイ人の女性 
生徒 2人
タイ語 上級総合B
教材 中級タイ語総合読本 タイの社会と文化を読む
タイの子供 เด็กไทย


สมัยก่อนเด็กไทยไวุ้จุก จุกถือว่าเป็นที่ำพักของขวัญ  คนใทย
ในสมัยก่อรเชื่อกันว่าถ้าไม่มีจุก ขวัญจะหนีไปที่อื่น ทำใ้ห้เด็กไม่
ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้าไม่มีจุก ขวญจุหนีไปที่ิอื่น ทำให้เด็กไม่
สย

สบาย ในสมัยนนี้เด็กไว้จุกมีน้อยมากในสังคมเมือง ในสังคมชนบท
ยังมีเหลืออยู่บ้าง เด็กที่ไว้จุก พออายุราวสิบเอ็ดสิบสองปี ก็ทำพิธี
โกนจุก พอโกนจุกแล้วก็ถือว่าเด็กเริ่มเข้าวัยรุ่น
ในสังคมไทยเด็กเป็นแรงงานสำคัญในครอบครัว เด็กต้อง
ช่วย "เก็บผักหักฟืน" "เก็บผักหักฟืน" หมายถึงงานเล็ก ๆ น้ิอย ๆใน


0 件のコメント:

コメントを投稿