ภาษาไทย タイ語上級総合B 第22課

2012年6月12日 18:30-20:00
慶応外国語学校
先生 タイ人 生徒  2人
タイ語 上級総合B
教材 中級総合読本 第22課
中級タイ語総合読本 タイの社会と文化を読む22課 タイの子供 ช้างไทย 20120618
สมัยก่อนเด็กไทยไว้จุก จุกถือว่าเป็นที่พักของขวัญ คนไทย
ไนสมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้าไม่มีจุก ขวัญจะหนีไปที่อื่น ทำให้เด็กไม่
สบาย ในสมัยนี้เด็กไว้จุกมีน้อยมากในสังคมเมือง ในสังคมชนบท
ยังมีเหลืออยู่บ้าง เด็กที่ไว้จุก พออายุราวสิบเอ็ดสิบสองปี ก็ทำพิธี
โกนจุก พอโกนจุกแล้วก็ถือว่าเด็กเริ่มเข้าวัยรุ่น
              ในสังคมไทยเด็กเป็นแรงงานสำคัญในครอบครัว เด็กต้อง
ช่วย “เก็บผักหักฟืน” “เก็บผักหักฟืนหมายถึงงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
ครอบครัว ในชนบทเด็กผู้ชายต้องช่วยทำไร่ไถนา เด็กผู้หญิง
ชว่ยแม่เลี้ยงน้อง เด็กในเมืองใหญ่ไม่ต้องช่วยทำไร่ไถนา แต่ต้อง
ช่วยงานบ้าน เช่น กวาดถูบ้าน หรือช่วยทำงานครัว เช่น ล้างจาน
เป็นต้น
เด็กไทยถูกอบรมสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ถ้าไม่เชือ ผู้ใหญ่
จะขู่ว่า "เดี๋ยวตุ๊กแกกินตับ" เด็กไทยต้องพูดจาสุภาพ มีกิริยา
 มารยาทเรียร้อย มีสัมมาคารวะ ต้องไหว้ผู้ใหญ่ก่อนเสมอ เวลา
เดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ต้องน้อมตัว ก้มศีระ เด็กดีต้องขยันเรียน
หนังสือเพื่ออนาคต ต้องตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์  ต้องไม่
ข้ามไม่เหยียบหรือนั่งทับหนังสือ การข้ามหนังสือเป็นบาป เพราะ
หนังสือก็มีบุญคุณเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 

0 件のコメント:

コメントを投稿