ภาษาไทย タイ語 略語

タイ語 の略語を調べる。 オリジナルWIKIから 

1 คร. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
1 ทธ. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
1 ธส. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
1 ปต. /// จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
1 ยน. /// จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
2 คร. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
2 ทธ. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
2 ธส. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
2 ปต. /// จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
2 ยน. /// จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
3 ยน. /// จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สาม (พระคริสตธรรมใหม่)
ก. /// กรัม,คำกริยา (พจนานุกรม)
ก.ก. /// คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ก.ก.น. /// กางเกงใน (ภาษาปาก)
ก.ข.ค. /// ก้างขวางคอ (ภาษาปาก),ง่ายหรือเบื้องต้น เทียบมาจาก ABC
ก.ค. /// กรกฎาคม,คณะกรรมการข้าราชการครู,คณะกรรมการคุรุสภา
ก.จ. /// คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
ก.ช.น. /// คณะกรรมการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่
ก.ฌ. /// องค์การการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
ก.ต. /// คณะกรรมการตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)
ก.ต.ง. /// คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
ก.ต.ช. /// คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ก.ตร. /// คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ก.ท. /// ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.,คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ก.น.ช. /// คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
ก.บช. /// คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
ก.บถ. /// คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
ก.ป.ส. /// กรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ก.พ. /// กุมภาพันธ์,คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก.ม. /// คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
ก.ย. /// กันยายน
ก.ร. /// คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
ก.ล.ต. /// คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.ว. /// คณะกรรมการประจำวิทยาลัยครู,คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ก.ศ.ว. /// คณะกรรมการช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ก.ส.ท. /// กรมการขนส่งทางบก (ปัจจุบันใช้ ขส.ทบ.)
ก.ส.ธ. /// คณะกรรมการร่วมมือกับคณะเศรษฐกิจของธนาคารโลก
ก.ส.อ. /// คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าส่งออก
ก.อ. /// คณะกรรมการข้าราชการอัยการ
กก /// กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กก. /// กิโลกรัม,กรรมการ,กองกลาง,กองกำกับการตำรวจ
กก.ตชด. /// กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
กก.ตร.น. /// กองกำกับการตำรวจน้ำ
กก.ภ.จว. /// กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
กก.รสช. /// คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (กองทัพบก)
กกก. /// กองกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักรักษาความสะอาด (กทม.)
กกค. /// กองกฎหมายและคดี (กทม.)
กกง. /// กองการเงิน สำนักการคลัง (กทม.)
กกจ. /// กองการเจ้าหน้าที่ (กทม.)
กกช. /// คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติ
กกต. /// กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ,คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกท. /// การกีฬาแห่งประเทศไทย
กกน. /// กองกำกับการตำรวจนครบาล
กกบ. /// กองการก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา (กทม.),คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ
กกบ.ขส.ทบ. /// กองการบิน กรมการขนส่งทางบก
กกล.รพน. /// กองกำลังรักษาพระนคร
กกศ. /// คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
กข. /// กรมการข้าว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์),ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่ง
กค /// กระทรวงการคลัง
กคช. /// การเคหะแห่งชาติ (กระทรวงมหาดไทย)
กคน. /// กองการควบคุมระบายน้ำ สำนักงานระบายน้ำ (กทม.)
กคส. /// กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา (กทม.)
กคอ. /// กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา (กทม.)
กง.กห. /// กรมการเงิน กลาโหม
กง.ทบ. /// กรมการเงินทหารบก
กง.ทร. /// กรมการเงินทหารเรือ
กงม. /// กองงบประมาณ (กทม.)
กจ. /// กองการเจ้าหน้าที่,จังหวัดกาญจนบุรี,กิจการของอัครทูต (พระคริสตธรรมใหม่)
กช. /// กรมการทหารช่าง,คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กชก. /// คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
กชช. /// คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
กชภ. /// คณะกรราการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ
กต /// กระทรวงการต่างประเทศ
กต. /// กรมการค้าต่างประเทศ,คณะกรรมการสภาตำบล,กะรัตหลวง (หน่วยน้ำหนักเพชรพลอย)
กท. /// กรุงเทพมหานคร (นิยมใช้ กทม. มากกว่า),จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (พระคริสตธรรมใหม่)
กทท. /// การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทธ. /// กรมทรัพยากรธรณี
กทพ. /// การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทม. /// กรุงเทพมหานคร
กทอ. /// คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
กน. /// กรมการค้าภายใน
กนข. /// คณะกรรมการนโยบายข้าว
กนช. /// ศูนย์กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
กนอ. /// การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กบ. /// จังหวัดกระบี่
กบ.ทบ. /// กรมส่งบำรุงกำลังทหารบก
กบข. /// กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือน
กบค. /// กองบำรุงรักษาคูและคลอง สำนักการระบายน้ำ (กทม.)
กบต. /// กองบัญชีและตรวจสอบ สำนักการคลัง (กทม.)
กบว. /// คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กป.สป. /// คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าบางอย่างออกนอกประเทศ
กปข. /// กรมประมวลข่าวกลาง,สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการลักลอบนำข้าวออกนอกราชอาณาจักร
กปจ. /// คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
กปจว. /// คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยา
กปช. /// คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กปน. /// การประปานครหลวง
กปปค. /// คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กปภ. /// การประปาส่วนภูมิภาค
กปร. /// คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กปส. /// กรมประชาสัมพันธ์
กปอ. /// คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ,คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
กปอท. /// คณะกรรมการประสานงานนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนาแห่งประเทศไทย
กผม. /// กองผังเมือง
กฝ. /// กรมการฝึกหัดครู
กพ. /// จังหวัดกำแพงเพชร
กพ.ทบ. /// กรมกำลังพลทหารบก
กพ.ทร. /// กรมกำลังพลทหารเรือ
กพ.ทหาร /// กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
กพด. /// กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
กพต. /// คณะกรรมการพัฒนาตำบล,คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้
กพม. /// คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
กพอ. /// คณะกรรมการพัฒนาอำเถอ,กลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ
กฟน. /// การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. /// การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. /// การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กม. /// กิโลเมตร,กฎหมาย
กร. /// กองเรือยุทธการ
กร.ทบ. /// กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กรกฎ. /// กรกฎาคม (นิยมใช้ ก.ค. มากกว่า)
กรป.กลาง /// กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กรพ. /// กองรบพิเศษ
กรส. /// กลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กรอ. /// คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ,กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรอ.พอ. /// คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ
กรุงเทพฯ /// กรุงเทพมหานคร
กล. /// กิโลลิตร,ภาษาเกาหลี (พจนานุกรม)
กว. /// เกวียนหลวง (หน่วยปริมาตร)
กวช. /// คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กศ. /// วิชาการศึกษา,กรมการศาสนา
กศ.ด. /// การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศ.บ. /// การศึกษาบัณฑิต
กศ.บป. /// โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ (สถาบันราชภัฏ)
กศ.ม. /// การศึกษามหาบัณฑิต
กศน. /// กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กษ /// กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ.ด. /// เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กษ.บ. /// เกษตรศาสตรบัณฑิต
กษ.ม. /// เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
กส. /// จังหวัดกาฬสิทธุ์
กส.ด. /// กสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต
กส.ทบ. /// กรมการสัตว์ทหารบก
กส.บ. /// กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต
กส.ม. /// กสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต
กสช. /// โครงการสร้างงานในชนบท
กสต. /// คณะกรรมการสภาตำบล
กสท. /// การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กสส. /// คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กสอ. /// กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,คณะกรรมการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ
กห /// กระทรวงกลาโหม
กอ.ปค. /// กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กอ.รพน. /// กองอำนวยการรักษรพระนคร
กอ.รมน. /// กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กอ.รสต. /// กองอำนวยการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กอท. /// กองอัยการทหาร
กอน. /// คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กฮ. /// กิโลเฮิรตซ์
กันย. /// กันยายน (นิยมใช้ ก.ย. มากกว่า)
กุมภ. /// กุมภาพันธ์ (นิยมใช้ ก.พ. มากกว่า)
ข. /// เขต (กทม.),ภาษาเขมร (พจนานุกรม)
ข.ต.ว. /// ผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด
ขก. /// จังหวัดขอนแก่น
ขกท. /// หน่วยข่าวกรองทหาร
ขข. /// รถข้างต่ำเทข้าง (รถไฟบรรทุกสินค้า)
ขคท. /// ข่าวเคลื่อนที่
ขจก. /// ขบวนการโจรก่อการร้าย
ขด. /// เขมรแดง
ขทร. /// ข่าวทั่วราชอาณาจักร
ขบด. /// ขบวนการแบ่งแยกดินแดน
ขรก. /// ข้าราชการ
ขว. /// การข่าว,กองข่าว,กรมข่าว
ขว.ทบ. /// กรมข่าวทหารบก
ขว.ทร. /// กรมข่าวทหารเรือ
ขว.ทหาร /// กรมข่าวทหาร
ขส. /// ขนส่ง,รถข้างสูง (รถไฟบรรทุกสินค้า)
ขส.ทบ. /// กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร. /// กรมการขนส่งทหารเรือ
ขส.ทอ. /// กรมการขนส่งทหารอากาศ
ขสมก. /// องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)
ข้าฯ /// ข้าพเจ้า,ข้าพระพุทธเจ้า
ค. /// คำคุณศัพท์ (พจนานุกรม),คืบ (หน่วยความยาว),เครื่องยิงลูกระเบิด (ภาษาปากว่า ปืนครก)
ค.ด. /// ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.บ. /// ครุศาสตรบัณฑิต
ค.พ.ศ. /// โครงการพัฒนาการการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
ค.ม. /// ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ร.น. /// คูณร่วมน้อย
ค.ร.ฟ. /// คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค.ร.ม. /// คูณร่วมมาก
ค.ศ. /// คริสต์ศักราช
ค.อ.ด. /// ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
ค.อ.บ. /// ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ค.อ.ม. /// ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
คค /// กระทรวงคมนาคม
คงช. /// คณะกรรมการนโยบายเงินเดือนแห่งชาติ
คจก. /// โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
คจตถ. /// เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง
คจร. /// คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
คตง. /// คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เดิมใช้ ก.ต.ง.)
คทร. /// เคลื่อนที่เร็ว (การทหาร)
คปต. /// คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
คปภ. /// คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คปลยบ. /// เครื่องยิงจรวดจากปืนเล็กยาวบรรจุเอง
คปสบ. /// เครื่องยิงจรวดจากปืนสั้นบรรจุเอง
คปอส. /// คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
คพป. /// คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
คมช. /// คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ,โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท
คมภ. /// โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค
คมส. /// โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม
ครม. /// คณะรัฐมนตรี
คศ.ด. /// คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คศ.บ. /// คหกรรมศาสตรบัณฑิต
คศ.ม. /// คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คส. /// คลังแสง,จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี (พระคริสตธรรมใหม่)
คสช. /// โครงการส่งเสริมการศึกษาชุมชน
คอท. /// โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คอทส. /// คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
คอส. /// โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม
ฆ. /// โฆษก,โฆษณา,ฆาตกรรม (หมายเลขคดี)
ฆจส. /// พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ใช้กับใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์)
ฆท. /// โฆษณายาทางสื่อทั่วไป
ฆษ. /// โฆษก,โฆษณา
ฆอ. /// โฆษณาอาหาร
ง. /// งาน (หน่วยพื้นที่)
ง.ด. /// เงินเดือน
งป. /// งบประมาณ
จ-พท. /// อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
จ-พป. /// อาหารพร้อมปรุง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
จ. /// จังหวัด,วันจันทร์,ภาษาจีน (พจนานุกรม)
จ.จ. /// จตุตถจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จ.จ.จ. /// มหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
จ.ช. /// จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จ.ต. /// จ่าตรี
จ.ท. /// จ่าโท
จ.ป.ร. /// มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
จ.ม. /// จดหมาย,จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จ.ศ. /// จุลศักราช
จ.ส.ต. /// จ่าสิบตรี,จ่านายสิบตำรวจ (ไม่ใช่ยศ)
จ.ส.ท. /// จ่าสิบโท
จ.ส.อ. /// จ่าสิบเอก
จ.อ. /// จ่าเอก
จ.อ.ต. /// จ่าอากาศตรี
จ.อ.ท. /// จ่าอากาศโท
จ.อ.ร. /// คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร
จ.อ.อ. /// จ่าอากาศเอก
จ.๑๘ /// บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
จก. /// จำกัด (บริษัท)
จก.ธน. /// เจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
จก.สน. /// เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม
จข. /// เจ้าคณะเขต (พระสงฆ์)
จขกท. /// เจ้าของกระทู้ (ใช้ตามเว็บบอร์ด)
จค. /// จีนคอมมิวนิสต์
จคม. /// โจรคอมมิวนิสต์
จจ. /// เจ้าคณะจังหวัด (พระสงฆ์)
จต. /// เจ้าคณะตำบล
จท. /// กรมเจ้าท่า
จทบ. /// จังหวัดทหารบก
จนท. /// เจ้าหน้าที่
จบ. /// จังหวัดจันทบุรี
จป. /// เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จปฐ. /// ความจำเป็นพื้นฐาน
จภ. /// เจ้าคณะภาค (พระสงฆ์)
จย. /// จักรยาน
จยย. /// จักรยานยนต์
จว. /// จังหวัด
จฬ. /// จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จอ. /// เจ้าคณะอำเภอ (พระสงฆ์)
ฉ. /// ฉบับ,โฉนด
ฉขว. /// ข้าวเติมวิตามิน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉช. /// จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉผก. /// อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผกท. /// ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผกป. /// กะปิ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผกส. /// อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผข. /// น้ำแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผขม. /// ไข่เยี่ยวม้า ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผค. /// ครีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผคน. /// อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผช. /// น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผซ. /// ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซอสบางชนิด และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผซม. /// โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผด. /// เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผดก. /// เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผต. /// ช็อกโกแลต ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผท. /// ชา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผทป. /// อาหารทั่วไป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผทร. /// อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนก. /// เนยใส|กี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนข. /// เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนค. /// นมโค ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนต. /// นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนท. /// นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนป. /// น้ำปลา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนผ. /// ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนม. /// น้ำมันเนย ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนร. /// น้ำแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนอ. /// น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผบ. /// ขนมปัง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผป. /// นมเปรี้ยว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผปต. /// วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผปภ. /// แป้งข้าวกล้อง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผผส. /// ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผฟ. /// กาแฟ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผม. /// น้ำมันและไขมัน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมก. /// เนยเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมป. /// น้ำมันปาล์ม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมพ. /// น้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมส. /// น้ำมันถั่วลิสง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผยย. /// แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผรย. /// รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผล. /// หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผว. /// วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผวช. /// อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผวล. /// วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผษ. /// อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผส. /// สีผสมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผสด. /// อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผอ. /// ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผอร. /// อาหารฉายรังสี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสกท. /// ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสกป. /// กะปิ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสขค. /// อาหารขบเคี้ยวและขนมต่างๆ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสขม. /// ไข่เยี่ยวม้า ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสต. /// ช็อกโกแลต ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสทป. /// อาหารทั่วไป ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสน. /// เนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสนอ. /// น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสบ. /// ขนมปัง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสปภ. /// แป้งข้าวกล้อง แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสผ. /// พืช ผัก ผลไม้ ถั่วและผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสผส. /// ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสร. /// เครื่องปรุงรส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสล. /// หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสว. /// วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสวช. /// อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสวล. /// วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสศ. /// เครื่องเทศ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสษ. /// อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสอร. /// อาหารฉายรังสี ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ช. /// ชาย,ภาษาชวา (พจนานุกรม)
ช.ค. /// ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ. /// เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ช.พ.ค. /// การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
ช.ส. /// เหรียญชัยสมรภูมิ
ช.ส.ค. /// ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชม. /// ชั่วโมง
ชสท. /// ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชสพ. /// ชุดสงครามพิเศษ
ซ. /// องศาเซลเซียส หรือองศาเซนติเกรด,ซอย
ซ.ต.พ. /// ซึ่งต้องพิสูจน์ มาจาก Q.E.D.
ซก. /// เซนติกรัม
ซม. /// เซนติเมตร
ซล. /// เซนติลิตร
ฌ.ป.ค. /// ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง
ฌ.ศ.ร. /// สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา
ฌ.ส.อ. /// สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี,สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูจังหวัดอุดรธานี
ฌกส. /// ฌาปนกิจสงเคราะห์
ญ. /// หญิง,ภาษาญี่ปุ่น (พจนานุกรม),ภาษาญวน หรือภาษาเวียดนาม (พจนานุกรม)
ญิ. /// ภาษาญี่ปุ่น (พจนานุกรม)
ฎ. /// ฎีกา
ฐชค. /// ฐานชุดคุ้มครองทหาร
ฐท.สห. /// กองบังคับการฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐบ. /// ฐานบิน (การทหาร)
ฐยส. /// ฐานยิงสนับสนุน
ณ /// ใน (เมื่อเขียนเชื่อมกันจะคล้าย ณ)
ด.ช. /// เด็กชาย
ด.ญ. /// เด็กหญิง
ด.ต. /// นายดาบตำรวจ
ด.ศ.ค. /// การเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา
ด.ศ.ร. /// การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน
ดก. /// เดซิกรัม
ดคก. /// เดคากรัม
ดคม. /// เดคาเมตร
ดคล. /// เดคาลิตร
ดม. /// เดซิเมตร
ดย.ทร. /// กองดุริยางค์ทหารเรือ
ดร. /// ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
ดล. /// เดซิลิตร
ต. /// ตำบล,เมตริกตัน (หน่วยน้ำหนัก),ทิศใต้,ภาษาตะเลง หรือภาษามอญ (พจนานุกรม)
ต.ก. /// ต้นกล (chief engineer)
ต.ค. /// ตุลาคม
ต.จ. /// ตติยจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ต.จ.ว. /// ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ต.ช. /// ตริตาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ต.ต. /// ทิศตะวันตก
ต.บ. /// พระไตรปิฎกบาลี
ต.ม. /// ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ต.ร. /// ต้นเรือ (chief officer)
ต.ศ.ร. /// การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ของคุรุสภา)
ต.ห. /// ต้นหน (navigator)
ต.อ. /// ทิศตะวันออก
ต.อ.จ. /// ตติยานุจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ตก. /// จังหวัดตาก
ตจว. /// ต่างจังหวัด
ตชด. /// ตำรวจตระเวนชายแดน
ตญ. /// ตู้ใหญ่ (รถไฟบรรทุกสินค้า)
ตผ. /// สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตม. /// กองตรวจคนเข้าเมือง
ตร. /// ตำรวจ,จังหวัดตราด
ตร.กม. /// ตารางกิโลเมตร
ตร.ซม. /// ตารางเซนติเมตร
ตร.ต. /// สถานีตำรวจตำบล
ตร.ทล. /// ตำรวจทางหลวง
ตร.น. /// ตำรวจนครบาล
ตร.ปม. /// ตำรวจป่าไม้
ตร.ภ. /// ตำรวจภูธร
ตร.ม. /// ตารางเมตร,ตารางไมล์
ตร.รฟ. /// ตำรวจรถไฟ
ตร.ว. /// ตารางวา
ตร.ส. /// ตำรวจสันติบาล
ตร.สข. /// ตำรวจสุนัข
ตรอ. /// ตรวจสภาพรถเอกชน
ตุล. /// ตุลาคม (นิยมใช้ ต.ค. มากกว่า)
ถ. /// ถนน,ถ.พ.,ความถ่วงจำเพาะ
ท. /// ทะนานหลวง (หน่วยปริมาตร)
ท.จ. /// ทุติยจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ท.จ.ว. /// ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ท.ช. /// ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ท.ญ. /// ทันตแพทย์หญิง (ปัจจุบันใช้ ทพญ.)
ท.ด. /// ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ท.ท.ท. /// บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด
ท.ทบ. /// สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ท.บ. /// ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.พ. /// ทันตแพทย์ชาย (ปัจจุบันใช้ ทพ.)
ท.ม. /// ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต,ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ท.ศ. /// เหรียญทวีธาภิเศก (ปัจจุบันสะกดว่า เหรียญทวีธาภิเษก)
ทก /// กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทก.ด. /// เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต
ทก.บ. /// เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
ทก.ม. /// เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
ทกท. /// ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ทต. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส (พระคริสตธรรมใหม่)
ททท. /// การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททบ /// สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทนพ. /// เทคนิคการแพทย์
ทนพญ. /// เทคนิคการแพทย์หญิง
ทบ. /// กองทัพบก,ทหารบก
ทพ. /// ทันตแพทย์ชาย (เดิมใช้ ท.พ.)
ทพญ. /// ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
ทภ. /// กองทัพภาค
ทม. /// ทบวงมหาวิทยาลัย
ทร. /// กองทัพเรือ,ทหารเรือ
ทรท. /// โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย,พรรคไทยรักไทย
ทล. /// กรมทางหลวง
ทศท. /// องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทส /// กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส. /// นายทหารคนสนิท
ทส.ปช. /// ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทส.รมว.กห. /// นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ทอ. /// กองทัพอากาศ,ทหารอากาศ
ทอท. /// การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ทุ.ส.นิ.ม. /// อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ทูลเกล้าฯ /// ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ธ. /// ธนาคาร
ธ.ก.ส. /// ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธ.ค. /// ธันวาคม
ธ.บ. /// ธรรมศาสตรบัณฑิต (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ธกท. /// ธนาคารกสิกรไทยจำกัด
ธน. /// (ทหาร) พระธรรมนูญ,ธนาณัติ
ธปท. /// ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธร. /// กรมธนารักษ์
ธสอ. /// ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธอส. /// ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธันว. /// ธันวาคม (นิยมใช้ ธ.ค. มากกว่า)
น. /// ทิศเหนือ,คำนาม (พจนานุกรม),นาฬิกา,นิ้ว (หน่วยความยาว),แม่น้ำ,หน้า (หนังสือ),รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด
น.ช. /// นักโทษชาย
น.ญ. /// นักโทษหญิง
น.ด. /// นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.ต. /// นาวาตรี,นาวาอากาศตรี (เดิมใช้ น.อ.ต.)
น.ท. /// นาวาโท,นาวาอากาศโท (เดิมใช้ น.อ.ท.)
น.น. /// น้ำหนัก
น.บ. /// นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.ท. /// เนติบัณฑิตไทย
น.ป.ท. /// นายไปรษณีย์โทรเลข
น.พ. /// นายแพทย์ (ปัจจุบันใช้ นพ.)
น.ม. /// นิติศาสตรมหาบัณฑิต
น.ร. /// นักเรียน,นพรัตน์ราชวราภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
น.ว. /// หนังสือเวียน
น.ศ. /// นักศึกษา
น.ส. /// นางสาว
น.ส.พ. /// หนังสือพิมพ์
น.ส.๓ /// หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
น.ส.๓ ก. /// หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มีระวางกำหนด)
น.สพ. /// นายสัตวแพทย์ (พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์)
น.อ. /// นาวาเอก,นาวาอากาศเอก (เดิมใช้ น.อ.อ.)
นค. /// จังหวัดหนองคาย
นคป. /// หน่วยคุ้มครองประชาชน
นจอ. /// นักเรียนจ่าอากาศ
นฐ. /// จังหวัดนครปฐม
นตท. /// นักเรียนเตรียมทหาร
นธ. /// นักธรรม
นน. /// จังหวัดน่าน
นนร. /// นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ
นนส. /// นักเรียนนายสิบทหารบก
นนอ. /// นักเรียนนายเรืออากาศ
นบ. /// จังหวัดนนทบุรี
นปก. /// แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น นปช.)
นปข. /// หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นปช. /// แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
นปพ. /// หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
นปพ.ภ. /// หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร
นพ. /// นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.),จังหวัดนครพนม
นพค. /// หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
นพท. /// นักเรียนแพทย์ทหาร,หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นภ. /// จังหวัดหนองบัวลำภู
นม. /// จังหวัดนครราชสีมา
นย. /// จังหวัดนครนายก,นาวิกโยธิน
นร /// สำนักนายกรัฐมนตรี
นรจ. /// นักเรียนจ่าทหารเรือ
นรต. /// นักเรียนนายร้อยตำรวจ
นรม. /// นายกรัฐมนตรี
นว. /// จังหวัดนครสวรรค์
นศ. /// จังหวัดนครศรีธรรมราช
นศ.ด. /// นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นศ.บ. /// นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.ม. /// นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นศท. /// นักศึกษาวิชาทหาร
นสพ /// หนังสือพิมพ์
นอภ. /// นายอำเภอ
นิ. /// นิราศ
น้อมเกล้าฯ /// น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
บ. /// บาท,บ้าน,บริษัท,คำบุพบท (พจนานุกรม),ภาษาเบงกาลี (พจนานุกรม)
บ.ก. /// บรรณาธิการ,เงินเบี้ยกันดาร
บ.ข.ส. /// บริษัทขนส่งจำกัด
บ.ช. /// เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
บ.ด.ท. /// บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด
บ.ภ. /// หน่วยบรรเทาสาธารณภัย
บ.ม. /// เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
บ/ช /// บัญชี มาจาก ℀
บก. /// กองบัญชาการ,กองบังคับการ (ตำรวจ),กรมบัญชีกลาง
บก.จร. /// กองบังคับการตำรวจจราจร
บก.ตชด. /// กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
บก.ตม. /// กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
บก.ทล. /// กองบังคับการตำรวจทางหลวง
บก.น. /// กองบังคับการตำรวจนครบาล
บก.ป. /// กองบังคับการตำรวจกองปราบปราม
บก.ปค. /// กองบังคับการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
บก.ปม. /// กองบังคับการตำรวจป่าไม้
บก.ภ.เขต /// กองบังคับการตำรวจภูธรเขต
บก.รฟ. /// กองบังคับการตำรวจรถไฟ
บก.ร้อย.ตชด. /// กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
บก.ส. /// กองบังคับการตำรวจสันติบาล
บกข. /// โบกี้ขายอาหาร (รถไฟ)
บกนท. /// บริษัทโรงกลั่นน้ำมันไทยจำกัด
บขต. /// โบกี้ข้างต่ำ (รถไฟ)
บขส. /// โบกี้ข้างสูง (รถไฟ)
บงล. /// บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์จำกัด
บจก. /// บริษัทจำกัด
บช. /// กองบัญชาการ (ตำรวจ),บัญชี
บช.ก. /// กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บช.ด. /// บัญชีดุษฎีบัณฑิต
บช.ตชด. /// กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
บช.น. /// กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บช.บ. /// บัญชีบัณฑิต
บช.ปส. /// กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บช.ภ. /// กองบัญชาการตำรวจภูธร
บช.ม. /// บัญชีมหาบัณฑิต
บชน.ป. /// โบกี้ชั้นหนึ่งปรับอากาศ (รถไฟ)
บชส. /// โบกี้ชั้นสาม (รถไฟ)
บตญ. /// โบกี้ตู้ใหญ่ (รถไฟ)
บทด. /// บริษัทไทยเดินทะเลจำกัด
บธ.ด. /// บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บธ.บ. /// บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม. /// บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บบส. /// บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บพย. /// หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง
บพร. /// กรมการบินพลเรือน
บมจ. /// บริษัทมหาชนจำกัด
บย. /// กองบินยุทธการ
บร. /// จังหวัดบุรีรัมย์,บรรณารักษ์
บลจ. /// บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
บศอ. /// กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
บสข. /// โบกี้ชั้นสามขายอาหาร (รถไฟ)
ป. /// ประถมศึกษา,ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล,เปรียญ,ปืนใหญ่,ภาษาปาลิ หรือภาษาบาลี (พจนานุกรม)
ป.กท. /// ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน
ป.กศ. /// ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ป.กศ.สูง /// ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ป.จ. /// ปฐมจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ป.จ.ว. /// ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ป.ช. /// ประถมาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ป.ธ. /// เปรียญธรรม
ป.ป. /// ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
ป.ป.ก. /// ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมเกษตรกรรม
ป.ป.ช. /// ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง,คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ป.ป.ป. /// คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
ป.ป.ร. /// ประชาธิปก ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ป.ป.ส. /// คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป.พ. /// ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
ป.พย. /// ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ป.ม. /// ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์),ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม,ปริมาตร
ป.ม.ก. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม
ป.ม.ช. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง
ป.ม.ธ. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ
ป.ม.ศ. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม
ป.ม.อ. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา
ป.ร.ร.๔ /// ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๔ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
ป.ร.ร.๕ /// ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๕ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
ป.ร.ร.๖ /// ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๖ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ป.ล. /// ปัจฉิมลิขิต
ป.ส.ส. /// ประกาศนียบัตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ป.อ.ร.ส. /// ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา
ป.๑ รอ. /// กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ กองทัพบก
ปก. /// ปืนกล
ปกน. /// ปืนกลหนัก
ปกบ. /// ปืนกลเบา
ปกม. /// ปืนกลมือ
ปข. /// จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปค. /// กรมการปกครอง
ปจ. /// จังหวัดปราจีนบุรี
ปจว. /// ปฏิบัติการจิตวิทยา
ปชช. /// ประชาชน
ปชท. /// พรรคประชากรไทย
ปชป. /// พรรคประชาธิปัตย์
ปชส. /// ประชาสัมพันธ์,กรมประชาสัมพันธ์
ปณ. /// ที่ทำการไปรษณีย์ (เดิมใช้ ปท.),ตู้ไปรษณีย์
ปณก. /// ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
ปณค. /// ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว
ปณจ. /// ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย (เหมือนกับ ปณศ.)
ปณช. /// ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
ปณฝ. /// ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
ปณย. /// ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์
ปณศ. /// ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย (เหมือนกับ ปณจ.)
ปณส. /// ที่ทำการไปรษณีย์สาขา
ปณอ. /// ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต
ปดส. /// กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
ปตถ. /// ปืนต่อสู้รถถัง
ปตท. /// การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปตอ. /// ปืนต่อสู้อากาศยาน
ปท. /// จังหวัดปทุมธานี,ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันใช้ ปณ.)
ปทค. /// ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเคลื่อนที่ (ปัจจุบันใช้ ปณย.)
ปทจ. /// ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรับจ่าย (ปัจจุบันใช้ ปณจ.)
ปทช. /// ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราว (ปัจจุบันใช้ ปณค.)
ปทส. /// ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ปธ. /// ประธาน
ปธน. /// ประธานาธิบดี
ปน. /// จังหวัดปัตตานี
ปบ. /// ปืนเบา
ปบค. /// ปืนเบากระสุนวิถีโค้ง
ปป. /// แปะปั่ว มาจาก 白半 (ขาวครึ่ง) หมายถึง เสมอควบครึ่ง (การพนันฟุตบอล)
ปพพ. /// ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปภ. /// ปลัดอำเภอ
ปม.วส. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมและวิชาชีพชั้นสูง
ปร. /// ปรมินทร์ (รัชกาลเลขคี่),ปรเมนทร์ (รัชกาลเลขคู่)
ปรส. /// องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน,ปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลัง
ปล. /// ปืนเล็ก
ปลย. /// ปืนเล็กยาว
ปว. /// ประกาศคณะปฏิวัติ
ปวช. /// ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวท. /// ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ปวพ. /// ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ปวส. /// ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวอ. /// ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปส. /// กรมประชาสงเคราะห์
ปอ. /// ประมวลกฎหมายอาญา,รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ
ปอ.พ. /// รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ
ปอมท. /// ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ผ. /// แผนก
ผก. /// อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผกก. /// ผู้กำกับการ
ผกก.ภ. /// ผู้กำกับการตำรวจภูธร
ผกค. /// ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผกส. /// อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผข. /// น้ำแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผค. /// ครีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผคน. /// อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผงป. /// ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผจ. /// วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผจก. /// ผู้จัดการ
ผช. /// ผู้ช่วย,น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผช.ผอ. /// ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผชก. /// ผู้ชำนาญการ
ผซ. /// ซอสบางชนิด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผซม. /// โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผญบ. /// ผู้ใหญ่บ้าน
ผด. /// เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผดก. /// เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผต.มท. /// ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผถห. /// ผู้ถือหุ้น
ผท. /// แผนที่,กรมแผนที่ทหาร,ชา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผทท. /// ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผทร. /// อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนก. /// เนยใส|กี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนข. /// เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนค. /// นมโค ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนต. /// นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนถ. /// น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนท. /// นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนป. /// น้ำปลา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนผ. /// ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนม. /// น้ำมันเนย ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนร. /// น้ำแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผบ. /// ผู้บังคับบัญชา,ผู้บังคับการ,ผู้บัญชาการ
ผบ.ทบ. /// ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. /// ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. /// ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผบ.สส. /// ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผบก. /// ผู้บังคับการ (ตำรวจ)
ผบก.น. /// ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
ผบก.ป. /// ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม
ผบก.ปม. /// ผู้บังคับการตำรวจป่าไม้
ผบก.ภ. /// ผู้บังคับการตำรวจภูธร
ผบช. /// ผู้บัญชาการ (ตำรวจ)
ผบช.ก. /// ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผบช.ตชด. /// ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ผบช.น. /// ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ผบช.ภ. /// ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
ผป. /// นมเปรี้ยว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผปต. /// วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผฝผ. /// ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผฟ. /// กาแฟ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผม. /// น้ำมันและไขมัน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมก. /// เนยเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมป. /// น้ำมันปาล์ม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมพ. /// น้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมส. /// น้ำมันถั่วลิสง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผยย. /// แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผรย. /// รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผว.กทม. /// ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผวจ. /// ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผศ. /// ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผส. /// สีผสมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผสจ. /// วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ผสด. /// อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผสส. /// ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข,ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
ผอ. /// ผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกอง,ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผอ.ปจ. /// ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด
ผฮ. /// น้ำผึ้ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผู้ว่าฯ /// ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฝ. /// ฝ่าย,ภาษาฝรั่งเศส (พจนานุกรม)
พ. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล,วันพุธ
พ.ก.ง. /// พัสดุเก็บเงินปลายทาง
พ.กศ. /// พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พ.ข.ต. /// เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
พ.ค. /// พฤษภาคม
พ.ค.ช. /// เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา
พ.ค.ว. /// เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าวิชา
พ.ค.ศ. /// เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
พ.จ.ต. /// พันจ่าตรี
พ.จ.ท. /// พันจ่าโท
พ.จ.อ. /// พันจ่าเอก
พ.ช. /// การพลังงานแห่งชาติ
พ.ช.ค. /// เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พ.ด. /// แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พ.ต. /// พันตรี,ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาตรี
พ.ต.ต. /// พันตำรวจตรี
พ.ต.ท. /// พันตำรวจโท
พ.ต.อ. /// พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.พิเศษ /// พันตำรวจเอกพิเศษ
พ.ท. /// พันโท,ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาโท
พ.บ. /// แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ป. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม
พ.ภ.ม. /// เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู
พ.ม. /// แพทยศาสตรมหาบัณฑิต,ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
พ.ม.ช. /// ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการช่าง
พ.ย. /// พฤศจิกายน
พ.ร.ก. /// พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ. /// พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.ต. /// เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ
พ.ร.ธ. /// เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ. /// พระราชบัญญัติ
พ.ศ. /// พุทธศักราช
พ.ศ.บ. /// พุทธศาสตรบัณฑิต
พ.ส.ร. /// เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
พ.ส.ล. /// องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
พ.อ. /// พันเอก,ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก
พ.อ.ต. /// พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. /// พันจ่าอากาศโท
พ.อ.พิเศษ /// พันเอกพิเศษ
พ.อ.อ. /// พันจ่าอากาศเอก
พกส. /// พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขต. /// พนักงานขายตั๋ว
พขร. /// พนักงานขับรถ
พคก. /// พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
พคจ. /// พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พคท. /// พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พง. /// จังหวัดพังงา
พงศ. /// พงศาวดาร
พงส. /// พนักงานสอบสวน
พจ. /// จังหวัดพิจิตร,กิจการพลเรือนและปฏิบัติการทางจิตวิทยา
พจน. /// พจนานุกรม
พช. /// จังหวัดเพชรบูรณ์
พญ. /// แพทย์หญิง (เดิมใช้ พ.ญ.)
พณ /// กระทรวงพาณิชย์
พณ.ด. /// พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พณ.บ. /// พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พณ.ม. /// พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
พท. /// จังหวัดพัทลุง,พื้นที่
พธ.ด. /// พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พธ.บ. /// พุทธศาสตรบัณฑิต
พธ.ม. /// พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
พบ. /// จังหวัดเพชรบุรี,กรมการแพทย์ทหารบก
พบ.ด. /// พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พบ.บ. /// พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต
พบ.ม. /// พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
พปส. /// พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พม /// กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. /// พระมหา
พย. /// นางพยาบาล,จังหวัดพะเยา
พย.ด. /// พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พย.บ. /// พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.ม. /// พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยช. /// พยาบาลชาย
พร. /// จังหวัดแพร่,กรมแพทย์ทหารเรือ,กองกิจการพลเรือน
พรร. /// พนักงานรักษารถ (รถไฟ)
พฤ. /// วันพฤหัสบดี
พฤศจิก. /// พฤศจิกายน (นิยมใช้ พ.ย. มากกว่า)
พฤษภ. /// พฤษภาคม (นิยมใช้ พ.ค. มากกว่า)
พล. /// จังหวัดพิษณุโลก
พล.จ. /// พลจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.ต. /// พลตรี
พล.ต.จ. /// พลตำรวจจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.ต.ต. /// พลตำรวจตรี
พล.ต.ท. /// พลตำรวจโท
พล.ต.อ. /// พลตำรวจเอก
พล.ท. /// พลโท
พล.ปตอ. /// กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน
พล.ม. /// กองพลทหารม้า
พล.ม.๒ /// กองพลทหารม้าที่ ๒
พล.ร.จ. /// พลเรือจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.ร.ต. /// พลเรือตรี
พล.ร.ท. /// พลเรือโท
พล.ร.อ. /// พลเรือเอก
พล.อ. /// พลเอก
พล.อ.จ. /// พลอากาศจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.อ.ต. /// พลอากาศตรี
พล.อ.ท. /// พลอากาศโท
พล.อ.อ. /// พลอากาศเอก
พล.๑ รอ. /// กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองทัพบก
พลฯ /// พลทหาร,พลตำรวจ
พลา.ทร. /// พลาธิการทหารเรือ
พว. /// สำนักพระราชวัง
พศ.ด. /// พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พศ.บ. /// พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พศ.ม. /// พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
พสวท. /// โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอ.สว. /// มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
ฟ. /// องศาฟาเรนไฮต์...,ฟุต
ฟป. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี (พระคริสตธรรมใหม่)
ฟม. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน (พระคริสตธรรมใหม่)
ภ. /// ภาพยนตร์,ภาค,ตำรวจภูธร
ภ.ง.ด. /// ภาษีเงินได้
ภ.ง.ด.๙ /// แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
ภ.ด. /// เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภ.บ. /// เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.ท.๕ /// ภาษีบำรุงท้องที่
ภ.ป.ร. /// ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
ภ.พ. /// ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.ม. /// เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ภ.สถ.บ. /// ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภก. /// จังหวัดภูเก็ต,เภสัชกร
ภกญ. /// เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.)
ภญ. /// เภสัชกรหญิง (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
ม. /// มหาวิทยาลัย, มัธยมศึกษา, เมตร, หมู่บ้าน
ม.ค. /// มกราคม
ม.จ. /// หม่อมเจ้า
ม.ร.ว. /// หม่อมราชวงศ์
ม.ล. /// หม่อมหลวง
ม.ศ. /// มหาศักราช
ม.อ.ปัตตานี /// มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี)
มก. /// มิลลิกรัม,พระธรรมมาระโก (พระคริสตธรรมใหม่)
มท /// กระทรวงมหาดไทย
มท1 /// รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มธ. /// มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,พระธรรมมัทธิว (พระคริสตธรรมใหม่)
มธก. /// มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ชื่อเก่าของ มธ.)
มพด. /// มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มพบ. /// มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มม. /// มิลลิเมตร
มยช. /// มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มร. /// นาย (Mr. Mister)
มล. /// มิลลิลิตร
มอก. /// สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
มิ.ย. /// มิถุนายน
มี.ค. /// มีนาคม
ยด. /// จดหมายของนักบุญยูดา (พระคริสตธรรมใหม่)
ยธ /// กระทรวงยุติธรรม
ยธ. /// กรมโยธาธิการ
ยน. /// พระธรรมยอห์น (พระคริสตธรรมใหม่)
ยบ. /// จดหมายของนักบุญยากอบ (พระคริสตธรรมใหม่)
ยผ. /// กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยศ.ทบ. /// กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร. /// กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ. /// กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ร. /// รัชกาล
ร.ง. /// โรงงาน
ร.ด. /// กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
ร.ต. /// ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ร.ต.ต. /// ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท. /// ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ. /// ร้อยตำรวจเอก
ร.ท. /// ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
ร.น. /// แห่งราชนาวี (ต่อท้ายชื่อ เมื่อใช้อักษรย่อยศทหารเรือนำหน้าชื่อ)
ร.บ. /// รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.พ. /// โรงพิมพ์
ร.ฟ.ล. /// รถไฟหลวง
ร.ย.ล. /// รถยนต์หลวง
ร.ย.ส.ท. /// ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร.ล. /// เรือหลวง
ร.ศ. /// รัตนโกสินทร์ศก
ร.ส.พ. /// องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.อ. /// ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
รง /// กระทรวงแรงงาน
รจจ. /// รองเจ้าคณะจังหวัด
รจต. /// รองเจ้าคณะตำบล
รจร. /// รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
รจล. /// รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
รจอ. /// รองเจ้าคณะอำเภอ
รถไฟไทย) /// รฟม.
รธน. /// รัฐธรรมนูญ
รบ. /// ราชบัณฑิตยสถาน
รปภ. /// รักษาความปลอดภัย
รพ. /// โรงพยาบาล
รพช. /// สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รฟท. /// การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
รภ. /// รองเจ้าคณะภาค
รม. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (พระคริสตธรรมใหม่)
รมช. /// รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
รมต. /// รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
รมน. /// รักษาความมั่นคงภายใน
รมว. /// รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รร. /// โรงเรียน (แนะนำโดยราชบัณฑิต เดิมใช้ ร.ร.), โรงแรม
รร.จอ. /// โรงเรียนจ่าอากาศ
รศ. /// รองศาสตราจารย์
รสก. /// รัฐวิสาหกิจ
รสช. /// คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ล. /// ลิตร
ล.ญ. /// ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ล.ว. /// ลูกเสือวิสามัญ
ลก. /// พระธรรมลูกา (พระคริสตธรรมใหม่)
ลบ. /// ลูกบาศก์ (เช่น ลูกบาศก์เซนติเมตร)
ลส.ชบ. /// ลูกเสือชาวบ้าน
ว. /// วา (หน่วยความยาว), วิทยุ, วิทยาลัย, คำวิเศษณ์
ว.ค. /// วิทยาลัยครู
ว.ช. /// สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ว.ด.ป. /// วัน เดือน ปี
ว.ป.ถ. /// วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
ว/ด/ป /// วัน เดือน ปี
วค. /// วิทยาลัยครู
วช. /// สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วชช. /// วิทยาลัยชุมชน
วท /// กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท. /// วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย
วท.บ. /// วิทยาศาสตรบัณฑิต
วทพ /// กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง)
วธ /// กระทรวงวัฒนธรรม
วปอ. /// วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (เดิมใช้ ว.ป.อ.)
วว /// กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง)
วว. /// สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,พระธรรมวิวรณ์ (พระคริสตธรรมใหม่)
วษท. /// วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วอศ. /// วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ศ. /// ศาสตราจารย์, วันศุกร์, ศอก (หน่วยความยาวไทย)
ศ.บ. /// ศิลปบัณฑิต
ศ.ป.ก. /// ศูนย์ปฏิบัติการ
ศก. /// กรมศุลกากร, ด่านศุลกากร
ศชช. /// ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ศธ /// กระทรวงศึกษาธิการ
ศนท. /// ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศบอ. /// ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ศปช. /// ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
ศฝก. /// ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง
ศฝช. /// ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
ศฝท. /// ศูนย์ฝึกทหารใหม่
ศฝร. /// ศูนย์ฝึกอบรม
ศฝร.ภ. /// ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ศย /// สำนักงานศาลยุติธรรม
ศศ.บ. /// ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ. /// ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศส.บ. /// เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศสพ. /// ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ. /// ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศอพป. /// ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
ส. /// วันเสาร์, คำสรรพนาม
ส.ก. /// สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส.ก.ศ.ท. /// สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
ส.ค. /// สิงหาคม
ส.ค.1 /// หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
ส.ค.ร. /// สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
ส.ค.ส. /// ส่งความสุขปีใหม่
ส.ต. /// สิบตรี
ส.ต.ต. /// สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท. /// สิบตำรวจโท
ส.ต.อ. /// สิบตำรวจเอก
ส.ท. /// สิบโท
ส.ทร. /// สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
ส.ป.ช. /// สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ส.ป.ส.ท. /// สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ส.ป.อ. /// สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส.ร. /// สรั่งเรือ
ส.ล.น. /// สร้างเสริมลักษณะนิสัย
ส.ว. /// สมาชิกวุฒิสภา
ส.ว.ท. /// สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ส.ว.ส.ท. /// สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ส.ส. /// สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ส.ท. /// สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ส.ส.ร. /// สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ส.ห. /// สารวัตรทหาร
ส.อ. /// สิบเอก
สก. /// อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สกจ. /// สหกรณ์จังหวัด
สกท. /// สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกว. /// สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ. /// สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สกส. /// อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สข. /// น้ำแข็ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สขร. /// สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สขว. /// ข้าวเติมวิตามิน ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
สค. /// ครีม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สคน. /// อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สคบ. /// สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคส. /// สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สจ. /// สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.), วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สจร. /// สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สช. /// สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,น้ำส้มสายชู ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สซ. /// ซอสบางชนิด ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สด. /// สัสดี, เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สดก. /// เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สต. /// สตางค์
สตง. /// สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สถ.บ. /// สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สท. /// ชา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สทก. /// ใบรับรองสิทธิทำกิน
สทท. /// สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทร. /// สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สธ /// กระทรวงสาธารณสุข
สน. /// สถานีตำรวจ, สถานีตำรวจนครบาล, เส้น (หน่วยความยาวไทย)
สนก. /// เนยใส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนข. /// สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ), เนยและเนยแข็ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนค. /// นมโค ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนง. /// สำนักงาน
สนช. /// สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สนญ. /// สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
สนต. /// นมปรุงแต่ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนถ. /// น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนท. /// สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ส.น.ท.), นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนนท. /// สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สนป. /// น้ำปลา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนผ. /// ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนม. /// น้ำมันเนย ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนร. /// น้ำแร่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สป. /// นมเปรี้ยว ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สปก. /// สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
สปจ. /// สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช. /// สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปต. /// วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สปป. /// สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (เช่น สปป. ลาว)
สปรส. /// สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สปศ. /// สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
สปอ. /// สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
สผ. /// สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สพ. /// สัตวแพทย์ เดิมใช้สำหรับนำหน้านาม บุคคลที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ของโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โดยเป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ แต่ปัจจุบันโรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สพ.ญ. /// สัตวแพทย์หญิง
สพ.บ. /// สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เดิมใช้ สต.บ.- แผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สพช. /// สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สฟ. /// กาแฟ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สภ. /// สถานีตำรวจภูธร
สม. /// น้ำมันและไขมัน ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมก. /// เนยเทียม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมป. /// น้ำมันปาล์ม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมพ. /// น้ำมันมะพร้าว ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมส. /// น้ำมันถั่วลิสง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมอ. /// สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สยช. /// สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (เดิมใช้ ส.ย.ช.)
สยย. /// แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สรย. /// รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สวคท. /// สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
สวช. /// สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวญ. /// สารวัตรใหญ่
สวท. /// สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวทช. /// สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวป. /// สารวัตรปราบปราม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สวพ. /// สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
สวรส. /// สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สวล. /// สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
สวส. /// สารวัตรสอบสวน
สศช. /// สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สส. /// สีผสมอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สส.บ. /// สังคมศาสตรบัณฑิต
สสจ. /// สำนักงานสหกรณ์จังหวัด(ใช้ในกรมส่งเสริมสหกรณ์) , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สสด. /// อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สสร /// สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสว. /// สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สสวท. /// สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอ. /// ไอศกรีม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สฮ. /// น้ำผึ้ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สัน. /// คำสันธาน
สุ.จิ.ปุ.ลิ. /// หัวใจนักปราชญ์ ได้แก่ สุตต จินต ปุจฉา ลิขิต
ห.ร.ม. /// ตัวหารร่วมมาก
หจก. /// ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน. /// หัวหน้า
หสน. /// ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
อ. /// อาจารย์, อำเภอ, วันอังคาร, คำอุทาน, ภาษาอังกฤษ
อ.ก.ค. /// อนุกรรมการข้าราชการครู
อ.ก.จ. /// อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
อ.จ. /// อาจารย์
อ.ช.พ. /// องค์การเชื้อเพลิง
อ.ตร. /// อธิบดีกรมตำรวจ
อ.บ. /// อักษรศาสตรบัณฑิต
อ.ส. /// สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อ.ส.ท. /// องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
อ.ส.ม.ท. /// องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อ.ส.ย. /// องค์การสวนยาง
อ.อ.ป. /// องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อก /// กระทรวงอุตสาหกรรม
อก. /// อัยการ
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร(เดิม) /// การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อจ. /// อาจารย์
อจญ. /// อาจารย์ใหญ่
อชก. /// เอเชียนเกมส์ (เดิมใช้ อ.ช.ก.)
อต. /// กรมอุตุนิยมวิทยา
อตก. /// องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เดิมใช้ อ.ต.ก.)
อตร. /// องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
อบจ. /// องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต. /// องค์การบริหารส่วนตำบล
อพช. /// องค์กรพัฒนาเอกชน
อพป. /// หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
อพวช. /// องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อฟ. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (พระคริสตธรรมใหม่)
อย. /// สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อส.รด. /// อาสารักษาดินแดน
อสกท. /// องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
อสค. /// องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.)
อสม. /// อาสาสมัครสาธารณสุข
อสร. /// องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อา. /// วันอาทิตย์
อุ.อา.ก.ส. /// หัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา
ฮ. /// เฮลิคอปเตอร์
ฮ.จ. /// เฮลิคอปเตอร์โจมตี
ฮ.ท. /// เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
ฮ.ฝ. /// เฮลิคอปเตอร์ฝึก
ฮ.ล. /// เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง
ฮ.ศ. /// ฮิจเราะห์ศักราช
ฮก. /// เฮกโตกรัม
ฮบ. /// จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู (พระคริสตธรรมใหม่)
ฮม. /// เฮกโตเมตร
ฮล. /// เฮกโตลิตร
ฯพณฯ /// พณท่าน ย่อมาจาก พณหัว, พณหัวเจ้า, พณหัวเจ้าท่าน
เม.ย. /// เมษายน
เสธ. /// เสนาธิการ
โทร. /// โทรศัพท์
โปรดเกล้าฯ /// โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0 件のコメント:

コメントを投稿