ภาษาไทย タイ語 単語

タイ語 単語
ศัพ 遺体
คลอง 運河
การงดรถไพฟาวิ่ง 電車の運休
ผลกระทบ 影響する
ระบาดโรค 疫病
     
ตอบแทน 恩返し
สารเคมี 科学物質
ซาก 瓦礫
วิกฤต 危機
เครื่อง 機器
ทางอากาศ 空路
บังเอิญ 偶然
สัญญา 契約
ระเบิดปรมาณู 原爆
สัญชาติ 国籍
การจ้าง 雇用

มหาวิทยาลัย  大学         บัณฑิตวิทยาลัย  大学院 มหาวิทายาลัยสตรี 女子大
บริเวณวิทยาลัย キャンバス ห้องสมุด 図書館 สถาบันวิจัย 研究所
โรงอาหาร 食堂 หอพัก 学生寮 ศาสตราจารย์ 教授 
ผู้ช่วยศาสตราจายรย์ 助教授 อาจารย์ผู้บรรยาย 講師 การบรรยาย 講義
การสัมมนา ゼミナール หน่วยกิต 単位 วิชาเอก 専攻
วิทยานิพนธ์ 論文 หัวข้อ テーマ คณะอักษรศาสตร์ 文学部
คณะศึกษาศาสตร์ 教育学部 คณะนิติศาสตร์ 法学部 คณะเศรษฐศาสตร์ 経済学部
คณะวิศวกรรมศาสคตร์  工学部 คณะวิทยาศาสตร์ 理学部
คณะแพทย์ศาสตร์ 医学部

กระดานดำ 黒板 ชอล์ก チョーク เป๊กกดกระดาษ 画びょう เครื่องเขียน 文房具
ปากกาหมึกซึม 万年筆 ปากกาลูกลื้น ボールペン ปากกาดินสอ シャープペンシル
ดินสอ 鉛筆 ยางลบ 消しゴム ไม้บรรทัด 定規 วงเวียน コンパス
กล่องดินสอ 筆箱 กระดาษ สมุดโน้ต ノート
กระดาษสำหรับเขียนต้นฉบัีบ 原稿用紙 เครื่องมือสำหรับวาดรูป 絵の具
พู่กัน กระดาษวาดเขีสยน 画用紙 กรรไกร はさみ กาว のり
เทปใส セロハンテープ มีด ナイフ คลิป クリップ ที่เย็บกระดาษ ホッチキス
เครื่องคิดเลข 電卓

งาน 仕事 ที่ทำงาน 職場 การรับเข้าทำงาน 採用する จ้าง 雇用する
ไล่ออก 解雇する ตกงาน 失業する ลาออกจากงาน 退職する 
เปลี่ยนงาาน 転職する ผู้บริหาร 経営者 พนักงาน 従業員 ผู้ทดลองงาน 見習
พนักงานชั่วคราว アルバイト การลดตำแหน่ง 左遷 เกษียณ 定年
การย้ายแผนกงาน 人事異動 เงินเดือน 給料 โบนัส ボーナス0 件のコメント:

コメントを投稿