ภาษาไทย 黙音符号につく単語黙音符号につく単語บัลลังก์
王位 国会の議長席

มัคคุเทศก์
案内人

มั่กคุเทศก์
案内人

โจทก์
原告ทุกข์
苦痛

สังข์
ほら貝องค์
王族

องค์กร
組織

องค์การ
機関

อุโมงค์
トンネル

เบญจรงค์
五色

แบงค์
紙幣

สวรรค์
天国

ประสงค์
願望

พยางค์
音節พระสงฆ์
僧侶ฉกรรจ์
重大なปราชญ์
学者การณ์
事件

พยากรณ์
予報

บริบูรณ์
完全な

ภาษณ์
話すこと

วิจารณ์
批判する

สมบูรณ์
完全な

อุปกรณ์
記号

อารมณ์
心情

สัมภาษณ์
インタビューする

สัญลักษณ์
記号

ไวยากรณ์
文法การันต์
黙音記号

รถยนต์
自動車

สงกรานต์
ソンクラーン

วรรณยุกต์
声調

จิตต์
こころ

ประยุกต์
応用มัธยัสถ์
節約する

โบสถ์
仏教寺院คำศัพท์
単語

คุณศัพท์
形容詞

ศัพท์

โทรศัพท์
電話กุมภาพันธ์
2

ประพันธ์
書き物

ประยุทธ์
戦う

สหพันธ์
連合

สัมพัทธ์
関係するทัศน์
見ること

นัยน์

นิเวศน์
住居

ประโยชน์
有益

โทรทัศน์
テレビ

เชาวน์
機敏なศิลป์
芸術พิมพ์
出版するครรภ์
胎内ชนม์
年齢กษัตริย์
国王

กาพย์

ทรัพย์
財産

มนุษย์
人間

ศิษย์
弟子

สัตย์
正直

อัศจรรย์
不思議な

อาจารย์
先生

อาทิตย์

แพทย์
医者

ไปรษณีย์
郵便

อนุสาวรีย์
記念塔จันทร์

ศุกร์
金星

เสาร์
土星

ยนตร์
エンジン

ศาสตร์

อรินทร์
強敵เมล์
郵便物สัตว์
動物

วงศ์
一族ราชวงศ์
王朝ยักษ์

อนุรักษ์
保護

พากษ์
吹き替え

ภักษ์
食物อานิสงส์
価値สัปดาห์

สิงห์
ライオン

วิวาห์
結婚

วิเคราะห์
分析する

เคราะห์
運命


0 件のコメント:

コメントを投稿