ภาษาไทย タイ語単語 接尾辞

接尾辞(せつびじ)とは、接辞の一種で、語や語の一部の後ろに付加されて派生語を作り
、元の語の品詞を変えたり、意味を付加したりする拘束形態素をいう。กาล
กาล
時、時期

เทศกาล
行事

รัชกาล
治世 統治期

เฉพาะกาล
一時の

ฤดูกาล
季節

วิกฤตกาล
非常時 

อดีตกาล

ประวัติกาล
有史時代

บรรพกาล
原始時代กร
กร
者 行為者

กรรมกร
労働者

กสิกร
農民

ฆาตกร
殺人者

จิตรกร
画家

นิติกร
法律家

บุคลากร
人材

ประชากร
人口

พิธีกร
司会

วิศวกร
技術者

วิทยากร
学識者

บริำกร
サービスする人

วาทยกร
指揮者ภาวะ
ภาวะ
状況

นิติภาวะ
法廷年齢

มลภาวะ
汚染物質

วุฒิภาวะ
成熟

สภาวะ
状況ภาพ
ภาพ
_画像

คุณภาพ
品質

ทักษภาพ
機敏さ

สุขภาพ
健康

มิตรภาพ
友好

มโนภาพ
概念

ศักยภาพ
潜在能力

สถานภาพ
地位

สภาพ
状況

สมภาพ
平等

สมรรถภาพ
能力

สหภาพ
連邦

สัทภาพ
事実

สันติภาพ
平和

สัมพันธภาพ
関係

สารภาพ
白状

สุภาพ
上品

อานุภาพ
権力

อัตภาพ
自我

อิสรภาพ
自由

เสถียรภาพ
安定性

เสรีภาพ
自由

เอกภาพ
単一のภัณฑ์
ภัณฑ์
物品

ผลิตภัณฑ์
製品

เวชภัณฑ์
薬品

โภคภัณฑ์
日用品

ไปรษณีย์ภัณฑ์
郵便物

พิพิธภัณฑ์
博物館

ครุภัณฑ์
重要物ธรรม
ธรรม
仏法

ยุติธรรม
不公平

อารยธรรม
文明

เป็นธรรม
公平

สัจธรรม
真実

วัฒนธรรม
文化

รูปธรรม
具体

มิตรธรรม
友好関係

นามธรรม
抽象

นิติธรรม

ศีลธรรม
道徳
 

0 件のコメント:

コメントを投稿