ภาษาไทย タイ文字 子音 母音

タイ語子音文字 44字

ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ชซ ฌ ญ
ฏฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ดต ถ ท ธ น
บป ผฝ พฟ ภ ม
ย ร ล ว ศษ
ส ห ฬ อ ฮ


タイ文字
อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
タイ母音文字


อะ อั
อิ
อึ
อุ
เอะ เอ็
แอะ แอ็
โอะ
เอาะ อ็อ
อะ อั
อิ
อึ
อุ
เอะ เอ็
แอะ แอ็
โอะ
เอาะ อ็อ
อา
อี
อื
อู
เอ
แอ
โอ
ออ
อา
อี
อื
อู
เอ
แอ
โอ
ออ
กะ
กิ
กึ
กุ
เกะ เก็
แกะ แก็
โกะ
เกาะ ก็อ
กะ
กิ
กึ
กุ
เกะ เก็
แกะ แก็
โกะ
เกาะ ก็อ
กา
กี
กื
กู
เก
แก
โก
กอ
กา
กี
กื
กู
เก
แก
โก
กอ
ขะ
ขิ
ขึ
ขุ
เขะ เข็
แขะ แข็
โขะ
เขาะ ข็อ
ขะ
ขิ
ขึ
ขุ
เขะ เข็
แขะ แข็
โขะ
เขาะ ข็อ
ขา
ขี
ขื
ขู
เข
แข
โข
ขอ
ขา
ขี
ขื
ขู
เข
แข
โข
ขอ
คะ
คิ
คึ
คุ
เคะ เค็
แคะ แค็
โคะ
เคาะ ค็อ
คะ
คิ
คึ
คุ
เคะ เค็
แคะ แค็
โคะ
เคาะ ค็อ
คา
คี
คึ
คู
เคะ เค็
แคะ แค็
โค
คอ
คา
คี
คึ
คู
เคะ เค็
แคะ แค็
โค
คอ


0 件のコメント:

コメントを投稿