ภาษาไทย タイ数字


タイ 数字
๐ ศูนย์     ぜろ
๑ หนึ่ง ที่หนึ่ง   เอก いち
๒ สอง ที่สอง   โท  に
๓ สาม ที่สาม   ตรี  さん
๔ สี่  ที่สี่      จัตวา し
๕ ห้า ที่ห้า    เบญจม ご
๖ หก  ที่หก    ลก  ろく
๗ เจ็ด ที่เจ็ด   สัปต しち
๘ แปด  ที่แปด  อัฐ  はち
๙ เก้า     ที่เก้า    นพ  きゅう
๑๐ สิบ      じゅう                แนะนำ  เลข  _नंबर Number
เลข
नंबर
हिन्दी
ฮินดู
हिन्दी
ฮินดู
ລາວ
ลาว
ខ្មែរ
เขมร
ဗမာ
พม่า
ไทย
ไทย
0
शून्य
1
एक
2
दो
3
तीन
4
चार
5
पाँच
6
छह
7
सात
8
आठ
9
नौ
10
दस
១០
၁၀
๑๐0 件のコメント:

コメントを投稿